SECTIE G         FYSICA

 

              Aantekeningen

 

(1)        In deze Sectie owrdt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegevens betekenis:

-        “variabele” (als een zelfstand naamwoord) betekent een kenmerk of eigenschap (bijv. een dimensie, een fysische toestand zoals temperatuur, een kwaliteit zoals dichtheid of kleur), die met betrekking tot een bepaalde entiteit (bijv. een object, een hoeveelheid van een substantie, een lichtstraal) en op een bepaald ogenblik, kan worden gemeten; de variabele kan veranderen, zodat de numerieke uitdrukking ervan verschillende waarden op verschillende tijden, onder verschillende condities of in afzonderlijke gevallen kan aannemen, maar kan constant zijn met betrekking tot een specifieke entiteit onder bepaalde omstandigheden of voor specifieke doeleinden (bijv. de lengte van een staaf mag als constant worden beschouwd voor vele doeleinden).

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de definities van gebruikte termen of uitdrukkingen. Sommige komen voor in de Aantekeningen van diverse klassen in deze Sectie, zie in het bijzonder de definitie van “meten” in klasse G01. Andere komen voor in § 187 van de Gids voor de IPC, zie in het bijzonder de definitie van “regelen”. [17]

              (3)      Klassering in deze Sectie kan moeilijker blijken dan in andere Secties, omdat het onderscheid tussen verschillende toepassingsgebieden in belangrijker mate afhankelijk is van de bedoeling van de gebruiker dan op enig constructief verschil of gebruiksverschil, en omdat de behandelde onderwerpen vaak deel uitmaken van systemen of combinaties, met gezamenlijke kenmerken of delen, meer dan “dingen”die als geheel gemakkelijk zijn te onderscheiden. Bijvoorbeeld, informatie (bijv. een stel figuren) kan worden getoond met het doel van onderwijs of reclame (G09), om het resultaat van een meting bekend te maken (G01), voor het signaleren van de informatie naar een punt op afstand of het geven van gesignaleerde informatie vanaf een punt op afstand (G08). De gebruikte woorden om het doel te beschrijven hangen af van aspecten die irrelevant kunnen zijn voor de vorm van het betreffende apparaat, bijv. aspecten zoals het gewenste effectop de persoon die naar de afbeelding kijkt, of of de afbeelding op afstand wordt geregeld. Nogmaals, een inrichting die in zekere mate op een toestand reageert, bijv. op de druk van een fluïdum, kan zonder wijziging aan de inrichting zelf worden gebruikt om informatie te geven over de druk (G01L) of over een andere toestand die gekoppeld is aan de druk (een andere subklasse van G01, bijv. G01K voor de temperatuur), om een opname te maken van de druk of het voorkomen daarvan (G07C), om een alarm te geven (G08B) of om een andere apparaat aan te sturen (G05).

                        Het klasseringsschema is bedoeld om zaken van soortgelijke aard (zoals hierboven aangegeven) bij elkaar te kunnen klasseren. Het is daarom in het bijzonder noodzakelijk eerst over de werkelijke aard van enig technisch onderwerp te beslissen voordat er goed geklasseerd kan worden.

 

INSTRUMENTEN

 

G 09       ONDERWIJS; CRYPTOGRAFIE; WEERGAVE; ADVERTEREN; ZEGELS

 

G 09 B    ONDERWIJSTOESTELLEN OF DEMONSTRATIETOESTELLEN; TOESTELLEN VOOR HET ONDERWIJZEN VAN, OF COMMUNICEREN MET, BLINDEN, DOVEN OF STOMMEN; MODELLEN; PLANETARIA; GLOBE’S; LANDKAARTEN; DIAGRAMMEN [13]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Deze subklasse dekt:

                        -        simulatoren die worden beschouwd als leerinrichtingen of trainingsinrichtingen, wat het geval is als zij waarneembare gevoelens geven die lijken op de gevoelens die een leerling in werkelijkheid zou ervaren als reactie op handelingen die hij verricht;

                        -        modellen van gebouwen, installaties of dergelijke.

              (2)      Deze subklasse dekt geen:

                        -        simulatoren die louter de functie van een apparaat of een systeem demonstreren of toelichten door middelen waarbij sprake is van rekenen, en daarom niet kunnen worden beschouwd als leerinrichtingen of oefeninrichtingen. Dergelijke simulatoren vallen onder klasse G06, als daarin elders niet is voorzien; [8]

                        -        componenten van simulatoren als deze identiek zijn aan echte inrichtingen of machines, wat valt onder de relevante subklassen voor deze inrichtingen of machines en niet onder klasse G09. [9]

 

G 09 B      1/00                    Handmatig of mechanisch bediende onderwijstoestellen waarbij gebruik wordt gemaakt van elementen voor het vormen of dragen van symbolen, tekens, afbeeldingen en dergelijke die zijn aangebracht of kunnen worden aangebracht op één of meer specifieke wijzen [13]

G 09 B      1/02                    .    en met een ondersteuning voor het dragen of kunnen dragen van de elementen

G 09 B      1/04                    .    .    waarbij de elementen elk één symbool of één combinatie van symbolen dragen

G 09 B      1/06                    .    .    .    en kunnen worden vastgemaakt aan, of worden bevestigd op, de ondersteuning

G 09 B      1/08                    .    .    .    .    door middel van magneten

G 09 B      1/10                    .    .    .    .    door middel van pennen en gaten

G 09 B      1/12                    .    .    .    .    door middel van ringvormige vastzetelementen [13]

G 09 B      1/14                    .    .    .    .    waarbij de elementen verschuifbaar zijn bevestigd op de steun

G 09 B      1/16                    .    .    waarbij de elementen elk meerdere verschillende symbolen, tekens of combinaties van symbolen en tekens dragen, waarbij slechts één symbool, teken of combinatie daarvan van elk element tegelijkertijd wordt gebruikt

G 09 B      1/18                    .    .    .    waarbij de elementen te roteren zijn

G 09 B      1/20                    .    .    .    .    en de symbolen dragen op een vlak parallel aan de rotatie-as

G 09 B      1/22                    .    .    .    .    en de symbolen dragen op een vlak loodrecht op de rotatie-as

G 09 B      1/24                    .    .    .    waarbij de elementen de vorm hebben van een flexibele strook, bijv. oneindige banden

G 09 B      1/26                    .    .    .    waarbij de elementen zijn aangebracht in waaiervorm

G 09 B      1/28                    .    .    .    waarbij de elementen verschuifbaar zijn

G 09 B      1/30                    .    .    waarin de elementen zijn aangepast om te worden aangebracht in samenwerking met de steun voor het vormen van symbolen [13]

G 09 B      1/32                    .    met elementen die kunnen worden gebruikt zonder speciale steun

G 09 B      1/34                    .    .    waarbij de elementen los naast elkaar worden geplaatst

G 09 B      1/36                    .    .    waarbij de elementen met elkaar worden verbonden door overeenkomende uitsteeksels en uithollingen

G 09 B      1/38                    .    .    waarbij de elementen magnetisch worden verbonden

G 09 B      1/40                    .    .    voor het vormen van symbolen of tekens door toepasselijke opstelling

 

G 09 B      3/00                    Handmatig of mechanisch bediende leertoestellen die werken met vragen en antwoorden [13]

G 09 B      3/02                    .    van het soort waarbij de leerling wordt geacht een antwoord te bedenken op een gepresenteerde vraag of waarbij de machine een antwoord geeft op de door de leerling gepresenteerde vraag

G 09 B      3/04                    .    .    in tabelvorm [13]

G 09 B      3/06                    .    met meerkeuze-antwoorden, d.w.z. waarbij een gegevens vraag wordt voorzien van een reeks antwoorden en waarbij een keuze moet worden gemaakt

G 09 B      3/08                    .    .    in tabelvorm [13]

G 09 B      3/10                    .    .    waarin één stel antwoorden hoort bij meerdere vragen

G 09 B      3/12                    .    .    .    in tabelvorm

 

G 09 B      5/00                    Elektrisch bediende leertoestellen [2,13]

 

              Aantekening

 

              Groep G09B 5/08 heeft voorrang boven de groepen G09B 5/02 tot G09B 5/06. [2]

 

G 09 B      5/02                    .    met een zichtbare presentatie van het te bestuderen materiaal, bijv. gebruikmakend van een filmstrook

G 09 B      5/04                    .    met een hoorbare presentatie van het te bestuderen materiaal [13]

G 09 B      5/06                    .    met zowel een zichtbare als een hoorbare presentatie van het te bestuderen materiaal

G 09 B      5/08                    .    waarbij sprake is van individuele presentatie van informatie aan meerdere stations van leerlingen [2]

G 09 B      5/10                    .    .    waarbij alle stations dezelfde informatie gelijktijdig kunnen presenteren (G09B 5/14 heeft voorrang) [2]

G 09 B      5/12                    .    .    waarbij verschillende stations verschillende informatie gelijktijdig kunnen presenteren (G09B 5/14 heeft voorrang) [2]

G 09 B      5/14                    .    .    met een voorziening voor individuele communicatie tussen leerkracht en leerling [2]

 

G 09 B      7/00                    Elektrisch bediende leerapparatuur of leerinrichtingen die werken met vragen en antwoorden [13]

G 09 B      7/02                    .    van het soort waarbij de leerling wordt geacht een antwoord te bedenken op een gepresenteerde vraag of waarbij de machine een antwoord geeft op de door de leerling gepresenteerde vraag

G 09 B      7/04                    .    .    gekenmerkt door het modificeren van het leerprogramma als reactie op een verkeerd antwoord, bijv. door het herhalen van de vraag of het toevoegen van een verdere uitleg

G 09 B      7/06                    .    met meerkeuze-antwoorden, d.w.z. waarbij een gegeven vraag wordt voorzien van een reeks antwoorden en waarbij een keuze moet worden gemaakt

G 09 B      7/07                    .    .    waarbij sprake is van individuele presentatie van vragen aan meerdere stations van leerlingen [2]

G 09 B      7/073                  .    .    .    waarbij alle stations dezelfde antwoorden gelijktijdig kunnen presenteren [2]

G 09 B      7/077                  .    .    .    waarbij verschillende stations verschillende vragen gelijktijdig kunnen presenteren [2]

G 09 B      7/08                    .    .    gekenmerkt door het modificeren van het leerprogramma als reactie op een verkeerd antwoord, bijv. door het herhalen van de vraag of het toevoegen van een verdere uitleg

G 09 B      7/10                    .    .    waarbij een stel antwoorden hoort bij meerdere vragen

G 09 B      7/12                    .    .    .    gekenmerkt door het modificeren van het leerprogramma als reactie op een verkeerd antwoord, bijv. door het herhalen van de vraag of het toevoegen van een verdere uitleg

 

G 09 B      9/00                    Simulatoren om te leren of voor training [13]

G 09 B      9/02                    .    voor het leren besturen van voertuigen en dergelijke

G 09 B      9/04                    .    .    voor het leren besturen van landvoertuigen

G 09 B      9/042                  .    .    .    waarbij een echt voertuig wordt nagebootst (G09B 9/052 en G09B 9/058 hebben voorrang) [5]

G 09 B      9/048                  .    .    .    waarbij naar een model wordt gekeken waarmee van afstand wordt gemanoeuvreerd (G09B 9/052 en G09B 9/058 hebben voorrang) [5]

G 09 B      9/05                    .    .    .    waarbij het uitzicht vanuit een voertuig wordt nagebootst (G09B 9/052 en G09B 9/058 hebben voorrang) [5]

G 09 B      9/052                  .    .    .    gekenmerkt door een voorziening voor het kunnen opnemen of meten van de prestatie van een leerling [5,13]

G 09 B      9/058                  .    .    .    voor het leren besturen van fietsen of motorfietsen [5]

G 09 B      9/06                    .    .    voor het leren besturen van schepen, boten of andere vaartuigen [2]

G 09 B      9/08                    .    .    voor het leren besturen van vliegtuigen, bijv. een Link-trainer

G 09 B      9/10                    .    .    .    waarbij een nagebootste vliegkracht of motorkracht wordt uitgeoefend op de inzittende (G09B 9/28 heeft voorrang) [5]

G 09 B      9/12                    .    .    .    Bewegingssystemen voor vliegtuigsimulatoren [5]

G 09 B      9/14                    .    .    .    .    geregeld door een zuiger of cilinderplunjer die door een fluïdum in werking wordt gesteld [5]

G 09 B      9/16                    .    .    .    Nabootsen van omgevingscondities of vliegtuigcondities, of het aanduiden daarvan door een instrument of alarm [5]

G 09 B      9/18                    .    .    .    .    Conditie van de motor of de brandstoftoevoer [5]

G 09 B      9/20                    .    .    .    .    Nabootsing of aanduiding van de vliegtuigstand [5]

G 09 B      9/22                    .    .    .    waarbij vliegtuiggeluid wordt nagebootst [5]

G 09 B      9/24                    .    .    .    waarbij een nagebootste vliegbaan wordt weergegeven of opgenomen [5]

G 09 B      9/26                    .    .    .    Nabootsen van radionavigatie [5]

G 09 B      9/28                    .    .    .    Nabootsen van de krachten op een stuurknuppel en dergelijke [5]

G 09 B      9/30                    .    .    .    Nabootsen van het uitzicht vanuit een vliegtuig [5]

G 09 B      9/32                    .    .    .    .    door een geprojecteerde afbeelding (G09B 9/36 heeft voorrang) [5]

G 09 B      9/34                    .    .    .    .    door een beeldscherm (G09B 9/36 heeft voorrang) [5]

G 09 B      9/36                    .    .    .    .    Nabootsen van de nacht of van een vlucht bij verminderd zicht [5]

G 09 B      9/38                    .    .    .    .    .    Nabootsen van de startbaanverlichting of landingsbaanverlichting [5]

G 09 B      9/40                    .    .    .    Nabootsen van een luchtradar [5]

G 09 B      9/42                    .    .    .    Vliegtuigen, vliegtuigsimulatoren of daarmee verbonden middelen, die over de grond of het water bewegen tijdens een nagebootste vliegoefening [5]

G 09 B      9/44                    .    .    .    waarbij een echt vliegtuig wordt nagebootst dat door de lucht vliegt zonder enige beperking van de vliegbaan [5]

G 09 B      9/46                    .    .    .    waarbij het vliegtuig een helikopter is [5]

 

              Aantekening

 

              Bij het klasseren in groep G09B 9/46 wordt tevens geklasseerd in andere toepasselijk subgroepen van groep G09B 9/08, als dit van belang is. [5]

 

G 09 B      9/48                    .    .    .    waarbij een model wordt bekeken waarmee van afstand wordt gemanoeuvreerd [5]

G 09 B      9/50                    .    .    .    Automatisch richten van de koers van het vliegtuig [5]

G 09 B      9/52                    .    .    voor het leren besturen van een ruimtevoertuig [5]

G 09 B      9/54                    .    Nabootsen van radar (G09B 9/40 heeft voorrang) [5]

G 09 B      9/56                    .    Nabootsen van sonar [5]

 

G 09 B    11/00                   Leren schrijven, stenograferen, tekenen of schilderen

G 09 B    11/02                   .    Vingersteuninrichtingen, handsteuninrichtingen of armsteuninrichtingen

G 09 B    11/04                   .    Geleidingsvellen of geleidingsplaten; Doordrukkaarten [13]

G 09 B    11/06                   .    Inrichtingen waarbij sprake is van het gebruik van transparant of doorschijnend doordrukmateriaal, bijv. voorbeeldboeken

G 09 B    11/08                   .    Leren stenograferen

G 09 B    11/10                   .    Leren schilderen

 

G 09 B    13/00                   Leren typen

G 09 B    13/02                   .    Modeltoetsenborden om te oefenen [13]

G 09 B    13/04                   .    Inrichtingen die worden gebruikt in samenhang met een echte typemachine, telex en dergelijke

 

G 09 B    15/00                   Leren van muziek [13]

G 09 B    15/02                   .    Borden en soortgelijke middelen voor het kunnen aanduiden van noten

G 09 B    15/04                   .    .    met geluidstralers

G 09 B    15/06                   .    Inrichtingen voor het oefenen of versterken van vingers of armen; Inrichtingen voor het in de juiste speelpositie houden van vingers of armen [13]

G 09 B    15/08                   .    Oefentoetsenborden [13]

 

G 09 B    17/00                   Leren lezen [13]

G 09 B    17/02                   .    Regelaanwijzers of andere geleiders of maskers

G 09 B    17/04                   .    voor het verhogen van de leessnelheid; Leessnelheidsregeling

 

G 09 B    19/00                   Leren dat niet valt onder andere hoofdgroepen van deze subklasse (leerapparatuur of oefenapparatuur voor het richten of aanleggen van een geweer F41G 3/26)

G 09 B    19/02                   .    Tellen; Rekenen [13]

G 09 B    19/04                   .    Spreken (met een hoorbare presentatie van het te bestuderen materiaal G09B 5/04)

G 09 B    19/06                   .    Vreemde talen (met een hoorbare presentatie van het te bestuderen materiaal G09B 5/04)

G 09 B    19/08                   .    .    Gedrukte of geschreven toebehoren, bijv. tekstboeken, tweetalige letterstelsels of kaarten

G 09 B    19/10                   .    Modelleren

G 09 B    19/12                   .    Klokkijken

G 09 B    19/14                   .    Verkeersprocedures, bijv. verkeersregels

G 09 B    19/16                   .    Besturen van voertuigen en dergelijke [13]

G 09 B    19/18                   .    Boekhouden of economie

G 09 B    19/20                   .    Handwerken

G 09 B    19/22                   .    Spelen, bijv. kaartspelen

G 09 B    19/24                   .    Gebruik van gereedschap

G 09 B    19/26                   .    Streeppunttelegrafie [2]

 

G 09 B    21/00                   Onderwijzen van of communiceren met blinden, doven of stommen (hoorbare presentatie van het te bestuderen materiaal G09B 5/04) [2,4,13]

G 09 B    21/02                   .    Inrichtingen voor het schrijven in Braille [13]

G 09 B    21/04                   .    Inrichtingen voor het converseren met doofstommen

G 09 B    21/06                   .    Inrichtingen voor het leren liplezen

 

G 09 B    23/00                   Wetenschappelijk, medische of wiskundige modellen, bijv. inrichtingen op ware grootte voor demonstraties (in de zin van speelgoed A63H)

G 09 B    23/02                   .    voor wiskunde [13]

G 09 B    23/04                   .    .    voor geometrie, trigonometrie, projectie of perspectief (voor de landmeetkunde G09B 25/06)

G 09 B    23/06                   .    voor fysica

G 09 B    23/08                   .    .    voor evenwichtsleer of dynamica

G 09 B    23/10                   .    .    .    van massieve lichamen

G 09 B    23/12                   .    .    .    van vloeistoffen of gassen

G 09 B    23/14                   .    .    voor akoestiek

G 09 B    23/16                   .    .    voor warmteleer

G 09 B    23/18                   .    .    voor elektriciteit of magnetisme

G 09 B    23/20                   .    .    voor atoomfysica of kernfysica

G 09 B    23/22                   .    .    voor optiek

G 09 B    23/24                   .    voor chemie

G 09 B    23/26                   .    voor moleculaire structuren; voor kristallografie

G 09 B    23/28                   .    voor geneeskunde

G 09 B    23/30                   .    .    Anatomische modellen (tandheelkundige geledingen A61C 11/00)

G 09 B    23/32                   .    .    .    met bewegende delen

G 09 B    23/34                   .    .    .    met verwijderbare delen

G 09 B    23/36                   .    voor dierkunde

G 09 B    23/38                   .    voor plantkunde

G 09 B    23/40                   .    voor geologie

 

G 09 B    25/00                   Modellen voor een doel dat niet valt onder groep G09B 23/00, bijv. inrichtingen op ware grootte voor demonstraties (modelvoertuigen, banen daarvoor, modellen in de zin van speelgoed A63H)

G 09 B    25/02                   .    van industriële processen; van machines

G 09 B    25/04                   .    van gebouwen

G 09 B    25/06                   .    voor landmeetkunde; voor geografie, bijv. reliëfmodellen (globes G09B 27/00; kaarten G09B 29/00)

G 09 B    25/08                   .    van landschappelijke effecten, bijv. bomen, rotsen of watervlakten (voor toneel A63J 1/00)

 

G 09 B    27/00                   Planetaria; Globes

G 09 B    27/02                   .    Telluria; Planetaria

G 09 B    27/04                   .    Hemelkaarten of sterrenkaarten [13]

G 09 B    27/06                   .    Ruimteglobes

G 09 B    27/08                   .    Globes (ruimteglobes G09B 27/06)

 

G 09 B    29/00                   Landkaarten (hemelkaarten G09B 27/04); Plattegronden; Tabellen; Diagrammen, bijv. routekaarten [13]

G 09 B    29/02                   .    gedeeld

G 09 B    29/04                   .    .    waarbij de gedeelten zijn aangebracht in de vorm van een opvouwbaar vel of opvouwbare vellen

G 09 B    29/06                   .    in de vorm van een riem, bijv. een oneindige riem

G 09 B    29/08                   .    Hangende landkaarten of dergelijke

G 09 B    29/10                   .    Weergeefmiddelen voor plaatsen of coördinaten op een landkaart; Leeshulpmiddelen voor landkaarten [13]

G 09 B    29/12                   .    Reliëfkaarten [13]

G 09 B    29/14                   .    Tabellen met lokale tijden