SECTIE G         FYSICA

              Aantekeningen

 

(1)        In deze Sectie owrdt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegevens betekenis:

-        “variabele” (als een zelfstand naamwoord) betekent een kenmerk of eigenschap (bijv. een dimensie, een fysische toestand zoals temperatuur, een kwaliteit zoals dichtheid of kleur), die met betrekking tot een bepaalde entiteit (bijv. een object, een hoeveelheid van een substantie, een lichtstraal) en op een bepaald ogenblik, kan worden gemeten; de variabele kan veranderen, zodat de numerieke uitdrukking ervan verschillende waarden op verschillende tijden, onder verschillende condities of in afzonderlijke gevallen kan aannemen, maar kan constant zijn met betrekking tot een specifieke entiteit onder bepaalde omstandigheden of voor specifieke doeleinden (bijv. de lengte van een staaf mag als constant worden beschouwd voor vele doeleinden).

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de definities van gebruikte termen of uitdrukkingen. Sommige komen voor in de Aantekeningen van diverse klassen in deze Sectie, zie in het bijzonder de definitie van “meten” in klasse G01. Andere komen voor in § 187 van de Gids voor de IPC, zie in het bijzonder de definitie van “regelen”. [17]

              (3)      Klassering in deze Sectie kan moeilijker blijken dan in andere Secties, omdat het onderscheid tussen verschillende toepassingsgebieden in belangrijker mate afhankelijk is van de bedoeling van de gebruiker dan op enig constructief verschil of gebruiksverschil, en omdat de behandelde onderwerpen vaak deel uitmaken van systemen of combinaties, met gezamenlijke kenmerken of delen, meer dan “dingen”die als geheel gemakkelijk zijn te onderscheiden. Bijvoorbeeld, informatie (bijv. een stel figuren) kan worden getoond met het doel van onderwijs of reclame (G09), om het resultaat van een meting bekend te maken (G01), voor het signaleren van de informatie naar een punt op afstand of het geven van gesignaleerde informatie vanaf een punt op afstand (G08). De gebruikte woorden om het doel te beschrijven hangen af van aspecten die irrelevant kunnen zijn voor de vorm van het betreffende apparaat, bijv. aspecten zoals het gewenste effectop de persoon die naar de afbeelding kijkt, of of de afbeelding op afstand wordt geregeld. Nogmaals, een inrichting die in zekere mate op een toestand reageert, bijv. op de druk van een fluïdum, kan zonder wijziging aan de inrichting zelf worden gebruikt om informatie te geven over de druk (G01L) of over een andere toestand die gekoppeld is aan de druk (een andere subklasse van G01, bijv. G01K voor de temperatuur), om een opname te maken van de druk of het voorkomen daarvan (G07C), om een alarm te geven (G08B) of om een andere apparaat aan te sturen (G05).

                        Het klasseringsschema is bedoeld om zaken van soortgelijke aard (zoals hierboven aangegeven) bij elkaar te kunnen klasseren. Het is daarom in het bijzonder noodzakelijk eerst over de werkelijke aard van enig technisch onderwerp te beslissen voordat er goed geklasseerd kan worden.

 

INSTRUMENTEN

 

G 09       ONDERWIJS; CRYPTOGRAFIE; WEERGAVE; ADVERTEREN; ZEGELS

 

G 09 G    VOORZIENINGEN OF CIRCUITS VOOR HET REGELEN VAN WEERGEEFINRICHTINGEN WAARBIJ GEBRUIK WORDT GEMAAKT VAN STATISCHE MIDDELEN VOOR HET PRESENTEREN VAN VARIABELE INFORMATIE (digitale computers en beeldschermen G06F 3/14; statische weergeefvoorzieningen die een stelsel bevatten van een aantal afzonderlijke bronnen of lichtregelelementen G09F 9/00; statische weergeefvoorzieningen die ingebouwde stelsels bevatten van een aantal lichtbronnen H01J, H01K, H01L of H05B 33/12; scannen, verzenden of reproduceren van documenten en dergelijke, bijv. faxverzending, details daarvan H04N 1/00) [3,4,5,13]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Deze subklasse dekt consoles met weergeefmiddelen, d.w.z. voorzieningen of circuits voor het verwerken van regelsignalen voor het tot stand brengen van de weergave, bijv. voor het oproepen, ontvangen, opslaan, opwekken, coderen, decoderen of adresseren van regelsignalen. [3]

              (2)      Deze subklasse dekt niet de structurele details van de weergeefinrichtingen, zoals panelen of buizen op zich, of stelsels van afzonderlijke lichtbronnen, welke vallen onder de relevante subklassen, bijv. H01J, H01K, H01L, G02F, G09F of H05B. [3]

              (3)      In tegenstelling tot subklasse H04N, waarin weergeefinrichtingen worden geklasseerd die schalen met continue helderheidswaarden kunnen presenteren, is deze subklasse beperkt tot inrichtingen waarbij alleen gebruik wordt gemaakt van een discreet aantal helderheidswaarden, bijv. zichtbaar/niet-zichtbaar. [3]

              (4)      Het zichtbare effect kan worden geproduceerd door een luminescent scherm dat wordt afgetast door een elektronenstraal, direct door geregelde lichtbronnen of door het projecteren van licht, van geregelde lichtbronnen op karakters, symbolen of elementen daarvan die zijn getekend op een steun, of door het elektrisch, magnetisch of akoestisch regelen van de parameters van lichtstralen van een onafhankelijke bron. [3]

 

G 09 G      1/00                    Regelvoorzieningen of regelcircuits die alleen van belang zijn bij weergeefmiddelen met een kathodestraalbuis [3,13]

G 09 G      1/02                    .    Geheugencircuits (G09G 1/06 tot G09G 1/28 hebben voorrang) [3]

G 09 G      1/04                    .    Afbuigingscircuits [3]

G 09 G      1/06                    .    gebruikmakend van buizen voor één straal (G09G 1/26 en G09G 1/28 hebben voorrang) [3]

G 09 G      1/07                    .    .    met een gecombineerde rasteraftasting en kalligrafische weergave [5]

G 09 G      1/08                    .    .    waarbij de straal direct karakters volgt waarvan de weer te geven informatie de afbuiging regelt als een functie van de tijd in twee ruimtelijke coördinaten, bijv. volgens een cartesiaans coördinatensysteem [3]

G 09 G      1/10                    .    .    .    waarbij de afbuigingssignalen worden geproduceerd door voornamelijk digitale middelen, bijv. in waarde toenemend [3]

G 09 G      1/12                    .    .    .    waarbij de afbuigingssignalen worden geproduceerd door voornamelijk analoge middelen [3]

G 09 G      1/14                    .    .    waarbij de straal een patroon volgt onafhankelijk van de weer te geven informatie, waarbij deze laatste bepalend zijn voor de delen van het patroon die respectievelijk zichtbaar en onzichtbaar blijven [3]

G 09 G      1/16                    .    .    .    waarbij het patroon van rechthoekcoördinaten zich uitstrekt over het gehele gebied van het scherm, d.w.z. een televisieraster [3]

G 09 G      1/18                    .    .    .    waarbij een klein plaatselijk patroon slechts één karakter bedekt en overstapt naar een positie voor het volgende karakter, bijv. in rechthoekcoördinaten of poolcoördinaten, of in de vorm van een sterframe [3]

G 09 G      1/20                    .    gebruikmakend van buizen voor meerdere stralen (G09G 1/26 en G09G 1/28 hebben voorrang) [3]

G 09 G      1/22                    .    gebruikmakend van buizen die de selectie mogelijk maken van een volledig karakter uit een aantal karakters [3]

G 09 G      1/24                    .    gebruikmakend van buizen die de selectie mogelijk maken van losse elementen die in combinatie een karakter vormen [3]

G 09 G      1/26                    .    gebruikmakend van geheugenbuizen [3]

G 09 G      1/28                    .    gebruikmakend van kleurenbuizen [3]

 

G 09 G      3/00                    Regelvoorzieningen of regelcircuits die alleen van belang zijn in verband met andere zichtbare weergeefmiddelen dan kathodestraalbuizen [3,13]

G 09 G      3/02                    .    door het volgen of aftasten van een lichtstraal op een scherm [3]

G 09 G      3/04                    .    voor het presenteren van één karakter door selectie uit meerdere karakters, of door samenstelling van het karakter door het combineren van losse elementen, bijv. segmenten [3]

G 09 G      3/06                    .    .    gebruikmakend van geregelde lichtbronnen [3]

G 09 G      3/08                    .    .    .    gebruikmakend van gloeidraden [3]

G 09 G      3/10                    .    .    .    gebruikmakend van gasbuizen [3]

G 09 G      3/12                    .    .    .    gebruikmakend van elektro-luminescente elementen [3,13]

G 09 G      3/14                    .    .    .    .    Halfgeleiderinrichtingen, bijv. dioden [3]

G 09 G      3/16                    .    .    door het regelen van licht van een onafhankelijke bron [3]

G 09 G      3/18                    .    .    .    gebruikmakend van vloeibare kristallen [3]

G 09 G      3/19                    .    .    .    gebruikmakend van elektrochroom-inrichtingen [5]

G 09 G      3/20                    .    voor het presenteren van een stelsel van een aantal karakters, bijv. een bladzijde, door samenstelling van het stelsel door het combineren van afzonderlijke elementen die zijn aangebracht in een matrix [3]

G 09 G      3/22                    .    .    gebruikmakend van geregelde lichtbronnen [3]

G 09 G      3/24                    .    .    .    gebruikmakend van gloeidraden [3]

G 09 G      3/26                    .    .    .    .    voor het geven van de indruk van bewegende tekens [3]

G 09 G      3/28                    .    .    .    gebruikmakend van lichtgevende gasontladingspanelen, bijv. plasmapanelen [3,13]

G 09 G      3/2807                 .    .    .    .    waarbij de ontlading wordt geactiveerd door speciaal daarvoor aangepaste hoogfrequente signalen [13]

G 09 G      3/2813                 .    .    .    .    gebruikmakend van hybride-achtige wisselstroom [AC] – gelijkstroom [DC] panelen [13]

G 09 G      3/282                  .    .    .    .    gebruikmakend van gelijkstroom [DC] panelen [7,13]

G 09 G      3/285                  .    .    .    .    .    gebruikmakend van automatische aftasting [7]

G 09 G      3/288                  .    .    .    .    gebruikmakend van wisselstroom [AC] panelen [7,13]

G 09 G      3/29                    .    .    .    .    .    gebruikmakend van automatisch verschuivende panelen [5]

G 09 G      3/291                  .    .    .    .    .    waarbij de gasontlading wordt geregeld om een cel-voorwaarde te regelen, bijv. door middel van specifieke puls-vormen [13]

G 09 G      3/292                  .    .    .    .    .    .    voor het terugzetten, voorbereiden of wissen van de ontlading tijdens een andere fase dan de adressering [13]

G 09 G      3/293                  .    .    .    .    .    .    voor het adresseren van de ontlading [13]

G 09 G      3/294                  .    .    .    .    .    .    voor het ontsteken of behouden van de ontlading [13]

G 09 G      3/296                  .    .    .    .    .    Stuurschakelingen voor het produceren van golfvormen die worden toegepast op de stuurelektroden [13]

G 09 G      3/297                  .    .    .    .    .    gebruikmakend van panelen met tegenontlading [13]

G 09 G      3/298                  .    .    .    .    .    gebruikmakend van panelen met oppervlakte-ontlading [13]

G 09 G      3/299                  .    .    .    .    .    .    gebruikmakend van afwisselende ontsteking bij oppervlakte-panelen [13]

G 09 G      3/30                    .    .    .    gebruikmakend van elektro-luminescente panelen [3]

G 09 G      3/32                    .    .    .    .    halfgeleidend, bijv. licht-uitstralende diodes [LEDs] [3,16]

G 09 G      3/3208                 .    .    .    .    .    organisch, bijv. gebruikmakend van organische licht-uitstralende diodes [OLEDs] [16]

G 09 G      3/3216                 .    .    .    .    .    .    gebruikmakend van een passieve matrix [16]

G 09 G      3/3225                 .    .    .    .    .    .    gebruikmakend van een actieve matrix [16]

G 09 G      3/3233                 .    .    .    .    .    .    .    met pixelcircuits voor het regelen van de stroom door het licht-uitstralende element [16]

G 09 G      3/3241                 .    .    .    .    .    .    .    .    waarbij de stroom door het licht-uitstralende element wordt ingesteld door gebruik te maken van een gegevensstroom die wordt geleverd door datadriver, bijv. gebruikmakend van een stroomspiegel met twee transistoren [16]

G 09 G      3/325                  .    .    .    .    .    .    .    .    .    waarbij de gegevensstroom door de aansturende transistor stroomt tijdens een instelfase, bijv. door gebruik te maken van een schakelaar voor het verbinden van de aansturende transistor met de datadriver [16]

G 09 G      3/3258                 .    .    .    .    .    .    .    met pixelcircuits voor het regelen van de spanning over het licht-uitstralende element [16]

G 09 G      3/3266                 .    .    .    .    .    .    Details van drivers voor aftastelektroden [16]

G 09 G      3/3275                 .    .    .    .    .    .    Details van drivers voor gegevenselektroden [16]

G 09 G      3/3283                 .    .    .    .    .    .    .    waarin de datadriver een variabele gegevensstroom toevoert voor het instellen van de stroom door, of van de spanning over, de licht-uitstralende elementen [16]

G 09 G      3/3291                 .    .    .    .    .    .    .    waarin de datadriver een variabele gegevensspanning toevoert voor het instellen van de stroom door, of van de spanning over, de licht-uitstralende elementen  [16]

G 09 G      3/34                    .    .    door het regelen van licht van een onafhankelijke bron [3]

G 09 G      3/36                    .    .    .    gebruikmakend van vloeibare kristallen [3]

G 09 G      3/38                    .    .    .    gebruikmakend van elektrochroom-inrichtingen [5]

 

G 09 G      5/00                    Regelvoorzieningen of regelcircuits voor zichtbare weergeefmiddelen die horen bij weergeefmiddelen met kathodestraalbuis en andere zichtbare weergeefmiddelen [5,13]

G 09 G      5/02                    .    gekenmerkt door de wijze waarop kleur wordt weergegeven [5]

G 09 G      5/04                    .    .    gebruikmakend van circuits voor het interfacing met kleurweergaven [5]

G 09 G      5/06                    .    .    gebruikmakend van kleurpaletten, bijv. opzoektabellen [5]

G 09 G      5/08                    .    Cursorcircuits [5]

G 09 G      5/10                    .    Intensiteitscircuits [5]

G 09 G      5/12                    .    Synchronisatie tussen de weergeefeenheid en andere eenheden, bijv. andere weergeefeenheden of videoplaatspelers [5]

G 09 G      5/14                    .    Weergave van meerdere kijkopeningen [5]

G 09 G      5/16                    .    Weergave van links/rechts-vertaling [5]

G 09 G      5/18                    .    Tijdcircuits voor weergaven met rasteraftasting (speciaal aangepast voor televisie H04N) [5]

G 09 G      5/20                    .    Functiegeneratorcircuits, bijv. kringgeneratoren [5]

G 09 G      5/22                    .    gekenmerkt door de weergave van karakters of indicia waarbij gebruik wordt gemaakt van weergeefregelsignalen die zijn afgeleid van gecodeerde signalen die de karakters of de insignia voorstellen, bijv. met een karaktercodegeheugen (G09G 5/42 heeft voorrang) [5,7]

G 09 G      5/24                    .    .    Genereren van afzonderlijke karakterpatronen [5]

G 09 G      5/26                    .    .    .    voor het modificeren van de karakterafmeting, bijv. dubbele breedte of dubbele hoogte [5]

G 09 G      5/28                    .    .    .    voor het verbeteren van de karaktervorm, bijv. verfijnen [5]

G 09 G      5/30                    .    .    Regelen van de weergave-eigenschappen [5]

G 09 G      5/32                    .    .    met middelen voor het regelen van de weergeefpositie [5]

G 09 G      5/34                    .    voor het rollen of bladeren [5]

G 09 G      5/36                    .    gekenmerkt door de weergave van afzonderlijke grafische patronen waarbij gebruik wordt gemaakt van een geheugen met bitmaps (G09G 5/42 heeft voorrang) [5,7]

G 09 G      5/37                    .    .    Details van de werking op grafische patronen (G09G 5/38 heeft voorrang) [7]

G 09 G      5/373                  .    .    .    voor het modificeren van de afmeting van het grafische patroon [7]

G 09 G      5/377                  .    .    .    voor het mengen of over elkaar heen leggen van twee of meer grafische patronen (G09G 5/02 en G09G 5/397 hebben voorrang) [7]

G 09 G      5/38                    .    .    met middelen voor het regelen van de weergeefpositie [5]

G 09 G      5/39                    .    .    Regelen van het geheugen met bitmaps [7]

G 09 G      5/391                  .    .    .    Circuits voor het modificeren van de resolutie, bijv. variabele schermformaten [7]

G 09 G      5/393                  .    .    .    Voorzieningen voor het vernieuwen van de inhoud van het geheugen met bitmaps [7]

G 09 G      5/395                  .    .    .    Speciaal aangepaste voorzieningen voor het doorgeven van de inhoud van het geheugen met bitmaps naar het scherm (G09G 5/399 heeft voorrang) [7]

G 09 G      5/397                  .    .    .    .    Speciaal aangepaste voorzieningen voor het gelijktijdig doorgeven van de inhoud van twee of meer geheugens met bitmaps naar het scherm, bijv. voor menging of over elkaar heen leggen (G09G 5/02 heeft voorrang) [7]

G 09 G      5/399                  .    .    .    gebruikmakend van twee of meer geheugens met bitmaps waarvan de werking in de tijd wordt geschakeld, bijv. pingpongbuffers [7]

G 09 G      5/40                    .    gekenmerkt door de wijze waarop zowel een patroon bepaald door een karaktercode als een ander patroon gelijktijdig worden weergegeven, of waarbij elk van de patronen selectief wordt weergegeven, bijv. met een karaktercodegeheugen en geheugen met bitmaps [5,7]

G 09 G      5/42                    .    gekenmerkt door de weergave van patronen waarbij gebruik wordt gemaakt van een weergavegeheugen zonder vaste positie-overeenkomst tussen de inhoud van het weergavegeheugen en de weergavepositie op het scherm [7]