SECTIE G         FYSICA

              Aantekeningen

 

(1)        In deze Sectie wordt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegevens betekenis:

-        “variabele” (als een zelfstand naamwoord) betekent een kenmerk of eigenschap (bijv. een dimensie, een fysische toestand zoals temperatuur, een kwaliteit zoals dichtheid of kleur), die met betrekking tot een bepaalde entiteit (bijv. een object, een hoeveelheid van een substantie, een lichtstraal) en op een bepaald ogenblik, kan worden gemeten; de variabele kan veranderen, zodat de numerieke uitdrukking ervan verschillende waarden op verschillende tijden, onder verschillende condities of in afzonderlijke gevallen kan aannemen, maar kan constant zijn met betrekking tot een specifieke entiteit onder bepaalde omstandigheden of voor specifieke doeleinden (bijv. de lengte van een staaf mag als constant worden beschouwd voor vele doeleinden).

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de definities van gebruikte termen of uitdrukkingen. Sommige komen voor in de Aantekeningen van diverse klassen in deze Sectie, zie in het bijzonder de definitie van “meten” in klasse G01. Andere komen voor in § 187 van de Gids voor de IPC, zie in het bijzonder de definitie van “regelen”. [17]

              (3)      Klassering in deze Sectie kan moeilijker blijken dan in andere Secties, omdat het onderscheid tussen verschillende toepassingsgebieden in belangrijker mate afhankelijk is van de bedoeling van de gebruiker dan op enig constructief verschil of gebruiksverschil, en omdat de behandelde onderwerpen vaak deel uitmaken van systemen of combinaties, met gezamenlijke kenmerken of delen, meer dan “dingen”die als geheel gemakkelijk zijn te onderscheiden. Bijvoorbeeld, informatie (bijv. een stel figuren) kan worden getoond met het doel van onderwijs of reclame (G09), om het resultaat van een meting bekend te maken (G01), voor het signaleren van de informatie naar een punt op afstand of het geven van gesignaleerde informatie vanaf een punt op afstand (G08). De gebruikte woorden om het doel te beschrijven hangen af van aspecten die irrelevant kunnen zijn voor de vorm van het betreffende apparaat, bijv. aspecten zoals het gewenste effectop de persoon die naar de afbeelding kijkt, of of de afbeelding op afstand wordt geregeld. Nogmaals, een inrichting die in zekere mate op een toestand reageert, bijv. op de druk van een fluïdum, kan zonder wijziging aan de inrichting zelf worden gebruikt om informatie te geven over de druk (G01L) of over een andere toestand die gekoppeld is aan de druk (een andere subklasse van G01, bijv. G01K voor de temperatuur), om een opname te maken van de druk of het voorkomen daarvan (G07C), om een alarm te geven (G08B) of om een andere apparaat aan te sturen (G05).

                        Het klasseringsschema is bedoeld om zaken van soortgelijke aard (zoals hierboven aangegeven) bij elkaar te kunnen klasseren. Het is daarom in het bijzonder noodzakelijk eerst over de werkelijke aard van enig technisch onderwerp te beslissen voordat er goed geklasseerd kan worden.

 

INSTRUMENTEN

 

G 10       MUZIEKINSTRUMENTEN; AKOESTIEK

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Deze klasse dekt alle geluid-uitstralende inrichtingen in het algemeen, ongeacht of ze wel of niet als muzikaal moeten worden beschouwd.

              (2)      In deze klasse wordt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegeven betekenis:

                        -        “muziekinstrument” sluit geen inrichtingen uit die één geluidssignaal uitstralen.

              (3)      De volgende Klasse-Index wordt gegeven, in plaats van subklasse-indexen, voor het laten zien van de groepering van de uitwerkingen die vallen onder verschillende subklassen, onder de volgende drie fundamentele soorten:

                        -        blaasinstrumenten;

                        -        snaarinstrumenten;

                        -        slaginstrumenten, die duidelijk betrekking hebben op de meerderheid van instrumenten.

              (4)      Er zijn natuurlijk sommige instrumenten waarvan het werkingsprincipe minder duidelijk tot één van de drie soorten genoemd in Aantekening (3) behoren. Zij komen overeen met de groepen G10D 17/00 of G10K 7/00, G10K 9/00 of G10K 15/04, terwijl alle andere groepen gewoonlijk naar een vaste plaats leiden.

 

G 10 L    ANALYSE OF SYNTHESE VAN SPRAAK; HERKENNING VAN SPRAAK; VERWERKING VAN SPRAAK OF STEMGELUID; CODERING OF DECODERING VAN SPRAAK OF AUDIO [4,7,10,13]

 

              Aantekeningen

 

              Deze subklasse dekt niet:

              -         inrichtingen voor de opslag van spraaksignalen of audiosignalen, die vallen onder de subklassen G11B en G11C; [10]

              -         het decoderen van gecomprimeerde spraaksignalen t.b.v. verzending of opslag, wat valt onder de groep H03M 7/30. [10]

 

G 10 L    13/00                   Spraaksynthese; Tekst-naar-spraaksystemen [7,10]

G 10 L     13/02                   .    Methoden voor het produceren van synthetische spraak; Spraaksynthesisers [7]

G 10 L     13/027                  .    .    Concept-naar-spraaksynthesisers; Genereren van natuurlijke volzinnen uit machine-gebaseerde concepten (genereren van parameters voor tekstuele spraaksynthese G10L 13/08) [13]

G 10 L     13/033                  .    .    Stembewerking, bijv. manipuleren van de stem uit de synthesiser [13]

G 10 L     13/04                   .    .    Details van spraaksynthesesystemen, bijv. de synthesiserstructuur of het geheugenmanagement [7,10]

G 10 L     13/047                  .    .    .    Architectuur van spraaksynthesisers [13]

G 10 L     13/06                   .    Elementaire spraakeenheden die worden gebruikt in spraaksynthesisers; Aaneenschakelings-regels [7]

G 10 L     13/07                   .    .    Aaneenschakelings-regels [13]

G 10 L     13/08                   .    Tekstanalyse of generering van parameters voor tekstuele spraaksynthese, bijv. overzetting van grafeem naar foneem, prosodiegenerering, of bepaling van klemtoon of intonatie [7,10]

G 10 L     13/10                   .    .    Prosodieregels afgeleid uit de tekst; Klemtoon of intonatie [13]

 

G 10 L    15/00                   Spraakherkenning (G10L 17/00 heeft voorrang) [7]

G 10 L     15/01                   .    Inschatten of evalueren van spraakherkenningssystemen [13]

G 10 L     15/02                   .    Kenmerkextractie voor spraakherkenning; Selectie van de herkenningseenheid [7,8]

G 10 L     15/04                   .    Segmentatie; Woordgrensdetectie [7,8,13]

G 10 L     15/05                   .    .    Woordgrensdetectie [13]

G 10 L     15/06                   .    Creëren van referentiemodellen; Oefenen van spraakherkenningssystemen, bijv. aanpassen aan de karakteristieken van de stem van de spreker (G10L 15/14 heeft voorrang) [7,8]

G 10 L     15/065                  .    .    Aanpassing [13]

G 10 L     15/07                   .    .    .    aan de spreker [13]

G 10 L     15/08                   .    Klasseren of zoeken van spraak [7,8,10]

G 10 L     15/10                   .    .    gebruikmakend van afstandsmaten of vervormingsmaten tussen onbekende spraak en referentiemodellen [7,8]

G 10 L     15/12                   .    .    gebruikmakend van dynamische programmeertechnieken, bijv. dynamische tijdverwringing (Dynamic Time Warping = DTW) [7,8,10]

G 10 L     15/14                   .    .    gebruikmakend van statistische modellen, bijv. verborgen Markovmodellen (Hidden Markov Models = HMM) (G10L 15/18 heeft voorrang) [7,8,10]

G 10 L     15/16                   .    .    gebruikmakend van kunstmatige neurale netwerken [7,8]

G 10 L     15/18                   .    .    gebruikmakend van natuurlijke taalmodellering [7,8]

G 10 L     15/183                  .    .    .    gebruikmakend van context-afhankelijkheden, bijv. taalmodellen [13]

G 10 L     15/187                  .    .    .    .    Waarneembare context, bijv. uitspraakregels, phonotactical beperkingen of phoneme n-grams [13]

G 10 L     15/19                   .    .    .    .    Grammaticale context, bijv. ondubbelzinnigheid van herkenningshypothesen op basis van woordvolgorderegels [13]

G 10 L     15/193                  .    .    .    .    .    Formele grammatica, bijv. eindige automata, contextvrije grammatica of woordnetwerken [13]

G 10 L     15/197                  .    .    .    .    .    Probabilistische grammatica, bijv. woord n-grams [13]

G 10 L     15/20                   .    Spraakherkenningstechnieken die speciaal zijn aangepast met het oog op robuustheid in nadelige omgevingen, bijv. in ruis of door spanning geïnduceerde spraak (G10L 21/02 heeft voorrang) [7,10]

G 10 L     15/22                   .    Procedures die worden gebruikt tijdens een spraakherkenningsproces, bijv. een tweespraak tussen mens en machine [7,8]

G 10 L     15/24                   .    Spraakherkenning gebruikmakend van niet-akoestische kenmerken [7,13]

G 10 L     15/25                   .    .    gebruikmakend van de positie van de lippen, de beweging van de lippen of een gezichtsanalyse [13]

G 10 L     15/26                   .    Spraak-naar-tekstsystemen (G10L 15/08 heeft voorrang) [7]

G 10 L     15/28                   .    Constructieve details van spraakherkenningssystemen [7]

G 10 L     15/30                   .    .    Gespreide herkenning, bijv. in client-serversystemen, voor mobiele telefoons of netwerktoepassingen [13]

G 10 L     15/32                   .    .    Meerdere herkenners die achtereenvolgens of parallel worden gebruikt; Scorecombinatie-systemen daarvoor, bijv. stemsystemen [13]

G 10 L     15/34                   .    .    Aanpassen van één enkele herkenner voor parallelle verwerking, bijv. door het gebruiken van meerdere processoren of cloud computing [13]

 

G 10 L    17/00                   Spreker-identificatie of spreker-verificatie [7]

G 10 L     17/02                   .    Voorbereidende bewerkingen, bijv. segmentkeuze; Voorstelling of modellering van patronen, bijv. gebaseerd op lineaire discriminantanalyse [LDA] of hoofdcomponenten; Selecteren of extraheren van kenmerken [13]

G 10 L     17/04                   .    Oefening, inschrijving of modelbouw [13]

G 10 L     17/06                   .    Besluitvormingstechnieken; Patroonherkenningsstrategieën [13]

G 10 L     17/08                   .    .    Gebruiken van vervormingsmetriek of een bijzondere afstand tussen probe patroon en referentiesjablonen [13]

G 10 L     17/10                   .    .    Multimodale systemen, d.w.z. gebaseerd op de integratie van meerdere herkenningsmachines of de fusie van expertsystemen [13]

G 10 L     17/12                   .    .    Scorenormalisering [13]

G 10 L     17/14                   .    .    Gebruiken van phonemic categorisering of spraakherkenning voorafgaand aan de identificatie of verificatie van de spreker  [13]

G 10 L     17/16                   .    Verborgen Markov-modellen [HMMs] [13]

G 10 L     17/18                   .    Kunstmatige neurale netwerken; Connectionistic benaderingen [13]

G 10 L     17/20                   .    Patroonomzettingen of patroonbewerkingen gericht op een toenemende systeemrobuustheid, bijv. tegen kanaalruis of verschillende werkomstandigheden [13]

G 10 L     17/22                   .    Interactieve procedures; Mens-machine interfaces [13]

G 10 L     17/24                   .    .    waarbij de gebruiker wordt aangemoedigd een wachtwoord of een voorgeschreven volzin uit te spreken [13]

G 10 L     17/26                   .    Herkennen van speciale stemkenmerken, bijv. voor gebruik in leugen-detectoren; Herkennen van dierengeluiden [13]

 

G 10 L    19/00                   Synthesetechnieken voor spraaksignaalanalyse of audiosignaalanalyse met het oog op redundantievermindering, bijv. in vocoders; Coderen of decoderen van spraaksignalen of audiosignalen, gebruikmakend van bronfiltermodellen of psycho-akoestische analyse (in muziekinstrumenten G10H) [7,10,13]

G 10 L     19/002                  .    Dynamische bit toewijzing (voor perceptuele audiocodeerders G10L 19/032) [13]

G 10 L     19/005                  .    Corrigeren van fouten die worden veroorzaakt door het zendkanaal, indien gerelateerd aan het codeeralgoritme [13]

G 10 L     19/008                  .    Coderen of decoderen van meerkanaals audiosignalen, d.w.z. gebruikmakend van correlatie tussen kanalen ter vermindering van redundantie, bijv. joint-stereo, intensiteit-codering of matrixing [13,14]

G 10 L     19/012                  .    Coderen van comfortruis of stilte [13]

G 10 L     19/018                  .    Watermerken van audio, d.w.z. het inbedden van onhoorbare gegevens in het audiosignaal [13]

G 10 L     19/02                   .    gebruikmakend van spectraalanalyse, bijv. transformatie vocoders of deelband vocoders [7,10]

G 10 L     19/022                  .    .    Blokkeren, d.w.z. groeperen van geluidsmonsters in de tijd; Kiezen van analysevensters; Overlap factoring [13]

G 10 L     19/025                  .    .    .    Detecteren van overgangen of aanvallen voor tijd/frequentie-resolutie-omschakeling [13]

G 10 L     19/028                  .    .    Ruisvervanging, bijv. het vervangen van niet-tonale spectrale componenten door een luidruchtige bron (comfortruis voor discontinue spraakoverdracht G10L 19/012) [13]

G 10 L     19/03                   .    .    Spectrale voorspelling ter vermijding van voor-echo; Tijdelijke ruisvorming [TNS], bijv. in MPEG2 of MPEG4 [13]

G 10 L     19/032                  .    .    Kwantisatie of dekwantisatie van spectrale componenten [13]

G 10 L     19/035                  .    .    .    Scalaire kwantisatie [13]

G 10 L     19/038                  .    .    .    Vectorkwantisatie, bijv. TwinVQ audio [13]

G 10 L     19/04                   .    gebruikmakend van voorspellingstechnieken [7]

G 10 L     19/06                   .    .    Bepalen of coderen van de spectraal-karakteristieken, bijv. van de korte-termijn voorspellingscoëfficiënten [7]

G 10 L     19/07                   .    .    .    Line spectrum pair [LSP] vocoders [13]

G 10 L     19/08                   .    .    Bepalen of coderen van de excitatiefunctie; Bepalen of coderen van de lange-termijn voorspellingparameters [7]

G 10 L     19/083                  .    .    .    waarbij de excitatiefunctie een bekrachtigingsversterking betreft (G10L 25/90 heeft voorrang) [13]

G 10 L     19/087                  .    .    .    gebruikmakend van gemengde excitatiemodellen, bijv. MELP, MBE, split band LPC of HVXC [13]

G 10 L     19/09                   .    .    .    Langetermijn-voorspelling, d.w.z. het verwijderen van periodieke redundanties, bijv. door gebruik te maken van een adaptief code-boek of een toonhoogtevoorspeller [13]

G 10 L     19/093                  .    .    .    gebruikmakend van sinusvormige excitatiemodellen [13]

G 10 L     19/097                  .    .    .    gebruikmakend van prototype golfvorm-ontledingscodeerder of prototype golfvorminterpolatie [PWI] codeerder [13]

G 10 L     19/10                   .    .    .    waarbij de excitatiefunctie een meervoudige puls-excitatie betreft [13]

G 10 L     19/107                  .    .    .    .    Spaarzame excitatie, bijv. door gebruik te maken van een algebraïsch code-boek [13]

G 10 L     19/113                  .    .    .    .    Reguliere excitatie [13]

G 10 L     19/12                   .    .    .    waarbij de excitatiefunctie een code-excitatie betreft, bijv. in code-bekrachtigde lineaire voorspelling (CELP) vocoders [7,10,13]

G 10 L     19/125                  .    .    .    .    Toonhoogte-excitatie, bijv. toonhoogte-synchrone innovatie CELP [PSI-CELP] [13]

G 10 L     19/13                   .    .    .    .    Residueel-bekrachtigde lineaire voorspelling [RELP] [13]

G 10 L     19/135                  .    .    .    .    Vectorsom-bekrachtigde lineaire voorspelling [VSELP] [13]

G 10 L     19/14                   .    .    Details die niet vallen onder de groepen G10L 19/06 tot G10L 19/12, bijv. versterkingscodering, na-filterontwerp of de vocoder structuur [7,10]

G 10 L     19/16                   .    .    Vocoder architectuur [13]

G 10 L     19/18                   .    .    .    Vocoders gebruikmakend van meerdere modi [13]

G 10 L     19/20                   .    .    .    .    gebruikmakend van geluidsklasse-specifieke codering, hybride decoders of object-gebaseerde codering [13]

G 10 L     19/22                   .    .    .    .    Modusbeslissing, d.w.z. gebaseerd op de audiosignaalinhoud versus externe parameters [13]

G 10 L     19/24                   .    .    .    .    Variable rate codes, bijv. voor het genereren van verschillende kwaliteiten gebruikmakend van een schaalbare voorstelling zoals hiërarchisch coderen of gelaagd coderen [13]

G 10 L     19/26                   .    .    Voor-filteren of na-filteren [13]

 

G 10 L    21/00                   Verwerken van het spraaksignaal of stemsignaal voor het produceren van een ander hoorbaar of niet-hoorbaar signaal, bijv. zichtbaar of voelbaar, teneinde de kwaliteit of begrijpbaarheid ervan te modificeren (G10L 19/00 heeft voorrang) [7,10,13]

G 10 L     21/003                  .    Veranderen van de stemkwaliteit, bijv. de toonhoogte of de formanten [13]

G 10 L     21/007                  .    .    gekenmerkt door het gebruikte proces [13]

G 10 L     21/01                   .    .    .    Corrigeren van de tijd-as [13]

G 10 L     21/013                  .    .    .    Aanpassen aan de gewenste toonhoogte [13]

G 10 L     21/02                   .    Spraakverbetering, bijv. ruisvermindering of echoverwijdering (verminderen van echo-effecten of rondzingen in leidingzendsystemen H04B 3/20; echo-onderdrukking in hands-free telefoons H04M 9/08) [7,10]

G 10 L     21/0208                .    .    Ruisfiltering [13]

G 10 L     21/0216                .    .    .    gekenmerkt door de gebruikte methode voor het inschatten van de ruis [13]

G 10 L     21/0224                .    .    .    .    Verwerken in het tijdsdomein [13]

G 10 L     21/0232                .    .    .    .    Verwerken in het frequentiedomein [13]

G 10 L     21/0264                .    .    .    gekenmerkt door het soort parametermeting, bijv. correlatietechnieken, nul-doorgangtechnieken or voorspellingstechnieken [13]

G 10 L     21/0272                .    .    Stemsignaalscheiding [13]

G 10 L     21/028                  .    .    .    gebruikmakend van eigenschappen van de geluidsbron [13]

G 10 L     21/0308                .    .    .    gekenmerkt door het soort parametermeting, bijv. correlatietechnieken, nul-doorgangtechnieken or voorspellingstechnieken [13]

G 10 L     21/0316                .    .    door veranderen van de amplitude [13]

G 10 L     21/0324                .    .    .    Details van het verwerken daarbij [13]

G 10 L     21/0332                .    .    .    .    waarbij sprake is van het modificeren van golfvormen [13]

G 10 L     21/034                  .    .    .    .    Automatische afstelling [13]

G 10 L     21/0356                .    .    .    voor het synchroniseren met andere signalen, bijv. videosignalen [13]

G 10 L     21/0364                .    .    .    voor het verbeteren van de begrijpbaarheid [13]

G 10 L     21/038                  .    .    gebruikmakend van bandspreidingstechnieken [13]

G 10 L     21/0388                .    .    .    Details van het verwerken daarbij [13]

G 10 L     21/04                   .    Tijdcompressie of tijdexpansie [13]

G 10 L     21/043                  .    .    door veranderen van de snelheid [13]

G 10 L     21/045                  .   .   . gebruikmakend van het uitdunnen of invoegen van een golfvorm [13]

G 10 L     21/047                  .    .    .    .    gekenmerkt door het soort golfvorm dat moet worden uitgedund of ingevoegd [13]

G 10 L     21/049                  .    .    .    .    gekenmerkt door de onderlinge verbinding tussen de golfvormen [13]

G 10 L     21/055                  .    .    voor het synchroniseren met andere signalen, bijv. videosignalen [13]

G 10 L     21/057                  .    .    voor het verbeteren van de begrijpbaarheid [13]

G 10 L     21/06                   .    Omzetten van spraak in een niet-hoorbare representatie, bijv. spraakvisualisering of spraakverwerking voor gevoelshulpmiddelen (G10L 15/26 heeft voorrang) [7,10]

G 10 L     21/10                   .    .    Omzetten in zichtbare informatie [13]

G 10 L     21/12                   .    .    .    door het weergeven van tijdsdomeininformatie [13]

G 10 L     21/14                   .    .    .    door het weergeven van frequentiedomein-informatie [13]

G 10 L     21/16                   .    .    Omzetten in een niet-zichtbare weergave (inrichtingen of methoden die gehoorpatiënten in staat stelt directe hoorbare waarneming om te zetten in een ander soort waarneming A61F 11/04) [13]

G 10 L     21/18                   .    .    Details van het omzettingsproces [13]

 

G 10 L    25/00                   Spraakanalysetechnieken of stemanalysetechnieken die niet worden beperkt tot één van de groepen G10L 15/00 tot G10L 21/00 (afschakelen van een halfgeleider-gebaseerde versterker ten behoeve van versterkingsregeling of frequentieregeling, bijv. afschakelen als bepaalde specifieke karakteristieken van een signaal worden waargenomen gebruikmakend van een spraakdetector H03G 3/34) [13,14]

G 10 L     25/03                   .    gekenmerkt door het soort geëxtraheerde parameter [13]

G 10 L     25/06                   .    .    waarbij de geëxtraheerde parameters correlatiecoëfficiënten betreft [13]

G 10 L     25/09                   .    .    waarbij de geëxtraheerde parameters nul-doorgang rates betreft [13]

G 10 L     25/12                   .    .    waarbij de geëxtraheerde parameters voorspellingscoëfficiënten betreft [13]

G 10 L     25/15                   .    .    waarbij de geëxtraheerde parameters formantinformatie betreft [13]

G 10 L     25/18                   .    .    waarbij de geëxtraheerde parameters spectraal-informatie voor elke deel-band betreft [13]

G 10 L     25/21                   .    .    waarbij de geëxtraheerde parameters vermogensinformatie betreft [13]

G 10 L     25/24                   .    .    waarbij de geëxtraheerde parameters de cepstrum betreft [13]

G 10 L     25/27                   .    gekenmerkt door de analysetechniek [13]

G 10 L     25/30                   .    .    gebruikmakend van neurale netwerken [13]

G 10 L     25/33                   .    .    gebruikmakend van fuzzy logic [13]

G 10 L     25/36                   .    .    gebruikmakend van chaostheorie [13]

G 10 L     25/39                   .    .    gebruikmakend van genetische algoritmes [13]

G 10 L     25/45                   .    gekenmerkt door het soort analysevenster [13]

G 10 L     25/48                   .    speciaal aangepast voor een bijzondere toepassing [13]

G 10 L     25/51                   .    .    voor het vergelijken of onderscheiden [13]

G 10 L     25/54                   .    .   .     voor het terugvinden of opzoeken [13]

G 10 L     25/57                   .    .   .     voor het verwerken van videosignalen [13]

G 10 L     25/60                   .    .   .     voor het meten van de kwaliteit van stemsignalen [13]

G 10 L     25/63                   .    .   .     voor het inschatten van een emotionele staat [13]

G 10 L     25/66                   .    .   .     voor het extraheren van parameters in verband met de gezondheidstoestand (detecteren of meten voor diagnostische doeleinden A61B 5/00) [13]

G 10 L     25/69                   .    .    voor het evalueren van kunstmatige of gedecodeerde stemsignalen [13]

G 10 L     25/72                   .    .    voor het verzenden van analyseresultaten [13]

G 10 L     25/75                   .    voor het modelleren van spraakkanaalparameters [13]

G 10 L     25/78                   .    Detecteren van de aanwezigheid of afwezigheid van stemsignalen (schakelen van de zendrichting door spraakfrequentie in tweewegluidsprekersystemen in telefoons H04M 9/10) [13]

G 10 L     25/81                   .    .    voor het onderscheiden van stemmen uit muziek [13]

G 10 L     25/84                   .    .    voor het onderscheiden van stemmen uit ruis [13]

G 10 L     25/87                   .    .    Detecteren van discrete punten binnen een stemsignaal [13]

G 10 L     25/90                   .    Bepalen van de toonhoogte van spraaksignalen [13]

G 10 L     25/93                   .    Maken van onderscheid tussen gesproken en niet-gesproken gedeelten van spraaksignalen (G10L 25/90 heeft voorrang) [13]

 

G 10 L    99/00                   Spraakanalyse voor zover niet vallend onder andere groepen van deze subklasse [13]