SECTIE G         FYSICA

 

              Aantekeningen

 

(1)        In deze Sectie wordt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegevens betekenis:

-        “variabele” (als een zelfstand naamwoord) betekent een kenmerk of eigenschap (bijv. een dimensie, een fysische toestand zoals temperatuur, een kwaliteit zoals dichtheid of kleur), die met betrekking tot een bepaalde entiteit (bijv. een object, een hoeveelheid van een substantie, een lichtstraal) en op een bepaald ogenblik, kan worden gemeten; de variabele kan veranderen, zodat de numerieke uitdrukking ervan verschillende waarden op verschillende tijden, onder verschillende condities of in afzonderlijke gevallen kan aannemen, maar kan constant zijn met betrekking tot een specifieke entiteit onder bepaalde omstandigheden of voor specifieke doeleinden (bijv. de lengte van een staaf mag als constant worden beschouwd voor vele doeleinden).

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de definities van gebruikte termen of uitdrukkingen. Sommige komen voor in de Aantekeningen van diverse klassen in deze Sectie, zie in het bijzonder de definitie van “meten” in klasse G01. Andere komen voor in § 187 van de Gids voor de IPC, zie in het bijzonder de definitie van “regelen”. [17]

              (3)      Klassering in deze Sectie kan moeilijker blijken dan in andere Secties, omdat het onderscheid tussen verschillende toepassingsgebieden in belangrijker mate afhankelijk is van de bedoeling van de gebruiker dan op enig constructief verschil of gebruiksverschil, en omdat de behandelde onderwerpen vaak deel uitmaken van systemen of combinaties, met gezamenlijke kenmerken of delen, meer dan “dingen”die als geheel gemakkelijk zijn te onderscheiden. Bijvoorbeeld, informatie (bijv. een stel figuren) kan worden getoond met het doel van onderwijs of reclame (G09), om het resultaat van een meting bekend te maken (G01), voor het signaleren van de informatie naar een punt op afstand of het geven van gesignaleerde informatie vanaf een punt op afstand (G08). De gebruikte woorden om het doel te beschrijven hangen af van aspecten die irrelevant kunnen zijn voor de vorm van het betreffende apparaat, bijv. aspecten zoals het gewenste effectop de persoon die naar de afbeelding kijkt, of of de afbeelding op afstand wordt geregeld. Nogmaals, een inrichting die in zekere mate op een toestand reageert, bijv. op de druk van een fluïdum, kan zonder wijziging aan de inrichting zelf worden gebruikt om informatie te geven over de druk (G01L) of over een andere toestand die gekoppeld is aan de druk (een andere subklasse van G01, bijv. G01K voor de temperatuur), om een opname te maken van de druk of het voorkomen daarvan (G07C), om een alarm te geven (G08B) of om een andere apparaat aan te sturen (G05).

                        Het klasseringsschema is bedoeld om zaken van soortgelijke aard (zoals hierboven aangegeven) bij elkaar te kunnen klasseren. Het is daarom in het bijzonder noodzakelijk eerst over de werkelijke aard van enig technisch onderwerp te beslissen voordat er goed geklasseerd kan worden.

 

INSTRUMENTEN

 

G 11       INFORMATIE-OPSLAG

 

G 11 B    INFORMATIE-OPSLAG OP BASIS VAN EEN RELATIEVE BEWEGING TUSSEN EEN REGISTRATIEDRAGER EN EEN TRANSDUCER (registreren van gemeten waarden op een wijze waarbij geen afspelen via een transducer nodig is G01D 9/00; opneemapparatuur of afspeelapparatuur waarbij gebruik wordt gemaakt van een mechanisch gemarkeerde band, bijv. een papieren ponsband, of waarbij gebruik wordt gemaakt van eenheidsopnamen, bijv. geponste of magnetisch gemarkeerde kaarten, G06K; overdragen van gegevens van het ene soort registratiedrager naar een andere G06K 1/18; circuits voor het koppelen van de uitvoer van een reproducerend apparaat met een radio-ontvanger H04B 1/20; luidsprekers, microfoons, platenspelers of soortgelijke akoestische elektromechanische transducers of circuits daarvoor H04R) [9]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Deze subklasse dekt:

                        -        het opnemen of afspelen van informatie door een relatieve beweging tussen een opneemspoor en een transducer, waarbij de transducer direct zorgt voor modulatie in het opgenomen of afgespeelde spoor, of direct daardoor in werking wordt gesteld, en waarbij de mate van modulatie overeenkomt met het opgenomen of afgespeelde signaal;

                        -        apparatuur en machines voor het opnemen of afspelen, en delen daarvan zoals koppen;

                        -        registratiedragers voor gebruik met dergelijke apparatuur en machines;

                        -        samenhangende werking van andere apparatuur met dergelijke apparatuur en machines.

              (2)      In deze subklasse worden de volgende termen of uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

                        -        “registratiedrager” betekent een lichaam zoals een cilinder, schijf, kaart, band of draad, dat blijvend informatie kan vasthouden, die kan worden afgelezen door een aftastelement dat relatief ten opzichte van de registratiedrager kan bewegen; [7]

                        -                 “kop” omvat elk middel voor het omzetten van sinusvormige of niet-sinusvormige elektrische golfvormen in variaties van de fysische conditie van tenminste het aanliggende oppervlak van de registratiedrager, of omgekeerd;

                        -                 near field interactie” betekent een interactie over een zeer korte afstand waarbij gebruik wordt gemaakt van aftastsonde-technieken, bijv. een quasi-contact of voorbijgaand contact tussen de kop en de registratiedrager. [7]

              (3)      De aandacht wordt gevestigd op de Aantekeningen volgend op de titels van klasse B81 en subklasse B81B met betrekking tot “microstructurele inrichtingen” en “microstructurele systemen”. [7]

 

G 11 B      3/00                    Opnemen door het mechanisch snijden, vervormen of persen, bijv. van groeven of kuiltjes; Reproduceren door het mechanisch aftasten; Registratiedragers daarvoor (G11B 11/00 heeft voorrang) [9]

G 11 B      3/02                    .    Voorzieningen van koppen [9]

G 11 B      3/04                    .    .    Meervoudige, omvormbare of afwisselende transducing voorzieningen

G 11 B      3/06                    .    .    Bepalen of aanduiden van de positie van een kop

G 11 B      3/08                    .    .    Optillen, laten zakken, anders dan voor het transducing in dwarsrichting verplaatsen, vergrendelen of omhoog houden van koppen ten opzichte van registratiedragers

G 11 B      3/085                  .    .    .    gebruikmakend van automatische middelen (G11B 3/095 heeft voorrang) [4]

G 11 B      3/09                    .    .    .    gebruikmakend van alleen handmatige middelen (G11B 3/095 heeft voorrang) [4]

G 11 B      3/095                  .    .    .    voor het herhalen van een deel van de opname; voor het op een gewenst punt laten beginnen of stoppen van de opname [4]

G 11 B      3/10                    .    .    Aanbrengen, ondersteunen of aandrijven van koppen of van transducers ten opzichte van registratiedragers

G 11 B      3/12                    .    .    .    Ondersteunen in uitgebalanceerde, gecompenseerde of belaste werkpositie, bijv. bij belasting in dwarsrichting

G 11 B      3/14                    .    .    .    .    door gebruik te maken van zwaartekracht of traagheid, bijv. met een contragewicht (G11B 3/28 heeft voorrang) [4]

G 11 B      3/16                    .    .    .    .    .    verstelbaar

G 11 B      3/18                    .    .    .    .    .    Demping door gebruik te maken van viscositeit

G 11 B      3/20                    .    .    .    .    door elastische middelen, bijv. een veer (G11B 3/28 heeft voorrang) [4]

G 11 B      3/22                    .    .    .    .    .    verstelbaar

G 11 B      3/24                    .    .    .    .    .    voor het verlagen van de druk op de opname

G 11 B      3/26                    .    .    .    .    .    voor het verhogen van de druk op de opname

G 11 B      3/28                    .    .    .    .    voor een dwarsgerichte voorspanning parallel aan de opname

G 11 B      3/30                    .    .    .    Ondersteuning in een rustpositie

G 11 B      3/31                    .    .    .    .    Constructie van armen [4]

G 11 B      3/32                    .    .    .    .    Constructie of voorzieningen van steunkolommen

G 11 B      3/34                    .    .    .    Aandrijven of geleiden tijdens het transducing

G 11 B      3/36                    .    .    .    .    Automatische aanvoermechanismen voor het produceren van een progressieve transducing dwars over registratiedragers anders dan door groeven, bijv. door een transportschroef

G 11 B      3/38                    .    .    .    .    Geleiden, bijv. constructies of voorzieningen die zorgen voor lineaire of andere speciale spoorvolgkarakteristieken

G 11 B      3/40                    .    .    .    .    Aandrijven van koppen ten opzichte van stationaire registratiedragers voor het transducing

G 11 B      3/42                    .    .    .    met een voorziening voor het aanpassen of verwisselen van een kop

G 11 B      3/44                    .    Naalden, bijv. een saffier of diamant

G 11 B      3/46                    .    .    Constructies of vormen, bijv. het bevestigen van de punt aan de schacht

G 11 B      3/48                    .    .    .    Naalden

G 11 B      3/50                    .    .    Aambeelden of andere steunen voor het weerstaan van naaldkrachten

G 11 B      3/52                    .    .    Voorzieningen waardoor naalden onder extreme druk meegeven

G 11 B      3/54                    .    .    Opslaan; Manipuleren, bijv. het naar de kop brengen of daarvan verwijderen van naalden [9]

G 11 B      3/56                    .    .    Scherp maken (door te slijpen B24B 19/16)

G 11 B      3/58                    .    Reinigen van registratiedragers of naalden, bijv. het verwijderen van pluizen of stof [9]

G 11 B      3/60                    .    Draaitafels voor registratiedragers [9]

G 11 B      3/61                    .    .    Dempen van trillingen van registratiedragers op draaitafels [4]

G 11 B      3/64                    .    Opnieuw opnemen, d.w.z. het overschrijven van informatie van de ene gegroefde registratiedrager naar één of meer soortgelijke of ongelijksoortige registratiedragers

G 11 B      3/66                    .    Wissen van informatie, bijv. voor hergebruik van een registratiedrager

G 11 B      3/68                    .    Registratiedragers

G 11 B      3/70                    .    .    gekenmerkt door de selectie van het materiaal of de structuur; Speciaal aangepaste processen of apparatuur voor het maken van registratiedragers [4,9]

G 11 B      3/72                    .    .    Groefformaties, bijv. een inloopgroef of een uitloopgroef

G 11 B      3/74                    .    .    .    Meervoudige uitvoersporen, bijv. met beide oren stereofonisch

G 11 B      3/76                    .    .    .    deel uitmakend van films

G 11 B      3/78                    .    .    Voorzieningen met meerdere sporen

G 11 B      3/80                    .    .    met extra geleidingsmiddelen voor koppen, anders dan gemoduleerde groeven; Gedeeltelijk gevormde niet-gemoduleerde groeven voor omzetting naar transducing groeven

G 11 B      3/90                    .    .    met middelen voor het aanduiden van eerder of onrechtmatig gebruik

 

G 11 B      5/00                    Opnemen door het magnetiseren of demagnetiseren van een registratiedrager; Reproduceren door magnetische middelen; Registratiedragers daarvoor (G11B 11/00 heeft voorrang) [4]

 

              Aantekening

 

              De groepen G11B 5/02 tot G11B 5/86 hebben voorrang boven de groepen G11B 5/004 tot G11B 5/012. [2,8]

 

G 11 B      5/004                  .    Registreren op, of reproduceren of wissen, van magneettrommels (G11B 19/00 heeft voorrang) [2]

G 11 B      5/008                  .    Registreren op, of reproduceren of wissen, van magneetbanden of magneetdraden (G11B 15/00 heeft voorrang) [2]

G 11 B      5/012                  .    Registreren op, of reproduceren of wissen, van magneetschijven (G11B 17/00 en G11B 19/00 hebben voorrang) [2]

G 11 B      5/016                  .    .    gebruikmakend van magnetische foliën [2]

G 11 B      5/02                    .    Registratiemethoden, reproductiemethoden of wismethoden; Leescircuits, schrijfcircuits of wiscircuits daarvoor [2,9]

G 11 B      5/024                  .    .    Wissen [4]

G 11 B      5/027                  .    .    Analoog opnemen [2]

G 11 B      5/03                    .    .    .    Geven van een voorspanning [4]

G 11 B      5/035                  .    .    .    Compenseren [4]

G 11 B      5/09                    .    .    Digitaal opnemen [2]

G 11 B      5/10                    .    Structuur of fabricage van behuizingen of afschermingen voor koppen [4]

G 11 B      5/105                  .    .    Monteren van een kop in de behuizing [2]

G 11 B      5/11                    .    .    Afschermen van een kop tegen elektrische of magnetische velden [2]

G 11 B      5/115                  .    .    .    Afscherminrichtingen die zijn aangebracht tussen de koppen of wikkelingen (G11B 5/29 heeft voorrang) [2]

G 11 B      5/127                  .    Structuur of fabricage van koppen, bijv. inductief [4]

G 11 B      5/133                  .    .    met kernen die zijn samengesteld uit deeltjes, bijv. met stofkernen of ferrietkernen [4]

G 11 B      5/147                  .    .    met kernen die zijn samengesteld uit metaalplaten, d.w.z. laminaatkernen [4]

G 11 B      5/153                  .    .    .    met kernen die zijn omwikkeld met band [4]

G 11 B      5/17                    .    .    Constructie of plaatsing van wikkelingen [4]

G 11 B      5/187                  .    .    Structuur of fabricage van het oppervlak van de kop dat in fysiek contact staat met, of dat zich direct bevindt naast, het opneemmedium; Poolschoenen; Spleetkenmerken (G11B 5/265 en G11B 5/31 hebben voorrang) [4]

G 11 B      5/193                  .    .    .    waarbij de poolschoenen ferriet zijn [4]

G 11 B      5/21                    .    .    .    waarbij de poolschoenen van ijzerhoudend plaatmetaal zijn [4]

G 11 B      5/23                    .    .    .    Spleetkenmerken [4]

G 11 B      5/235                  .    .    .    .    Selectie van materiaal als vulmiddel voor spleten [4]

G 11 B     5/245                   .    .    .    met middelen voor het regelen van de reluctantie van het magnetische circuit (G11B 5/255 heeft voorrang) [4]

G 11 B      5/255                  .    .    .    met middelen voor bescherming tegen slijtage [4]

G 11 B      5/265                  .    .    Structuur of fabricage van een kop met meer dan één spleet voor het wissen, registreren of reproduceren op hetzelfde spoor (G11B 5/33 heeft voorrang) [4]

G 11 B      5/29                    .    .    Structuur of fabricage van gelijkmatige inrichtingen met meerdere koppen voor meer dan één spoor [4]

G 11 B      5/31                    .    .    gebruikmakend van een dunne film (G11B 5/33 heeft voorrang) [4]

G 11 B      5/325                  .    .    Wiskoppen waarbij gebruik wordt gemaakt van een permanente magneet (algemene details daarvan G11B 5/133 tot G11B 5/255) [4]

G 11 B      5/33                    .    .    Structuur of fabricage van flux-gevoelige koppen (algemene details daarvan G11B 5/133 tot G11B 5/255) [4]

G 11 B      5/335                  .    .    .    met een verzadigd kaliber, bijv. voor het detecteren van een tweede harmonische of een kop met symmetrische flux [4]

G 11 B      5/35                    .    .    .    met trilelementen [4]

G 11 B      5/37                    .    .    .    gebruikmakend van galvano-magnetische inrichtingen, bijv. Hall-inrichtingen (G11B 5/39 heeft voorrang) [4]

G 11 B      5/39                    .    .    .    gebruikmakend van magnetoresistieve inrichtingen [4]

G 11 B      5/40                    .    Beschermende maatregelen op koppen, bijv. tegen overmatige temperatuur (G11B 5/31 heeft voorrang; bescherming tegen slijtage G11B 5/255) [4]

G 11 B      5/41                    .    Reinigen van koppen [2]

G 11 B      5/455                  .    Voorzieningen voor het functioneel testen van koppen; Meetvoorzieningen voor koppen [4,9]

G 11 B      5/465                  .    Voorzieningen voor het demagnetiseren van koppen [4,9]

G 11 B      5/48                    .    Plaatsing of bevestiging van koppen ten opzichte van registratiedragers

G 11 B      5/49                    .    .    Vaste bevestigingen [2]

G 11 B      5/50                    .    .    Uitwisselbare bevestigingen, bijv. voor het vervangen van een kop zonder verstelling

G 11 B      5/52                    .    .    met gelijktijdige beweging van de kop en de registratiedrager, bijv. waarbij de kop roteert (G11B 5/588 heeft voorrang) [4]

G 11 B      5/53                    .    .    .    Plaatsing of bevestiging van koppen op een roterende steun [4]

G 11 B      5/54                    .    .    met een voorziening voor het bewegen van de kop in of uit de werkpositie of langs sporen [2]

G 11 B      5/55                    .    .    .    Spoorverandering, spoorselectie of spoorverwerving door het verplaatsen van de kop [2]

G 11 B      5/56                    .    .    met een voorziening voor het bewegen van de kop met als doel verstelling van de positie van de kop ten opzichte van de registratiedrager, bijv. het handmatig verstellen voor azimutcorrectie of spoorcentrering (G11B 5/54 en G11B 5/58 hebben voorrang) [2]

G 11 B      5/58                    .    .    met een voorziening voor het bewegen van de kop met als doel instandhouding van de uitlijning van de kop ten opzichte van de registratiedrager tijdens de transducing werking, bijv. voor het compenseren voor oppervlakte-onregelmatigheden daarbij of voor het volgen van sporen [2]

G 11 B      5/584                  .    .    .    voor het volgen van sporen op banden [4]

G 11 B      5/588                  .    .    .    .    door het regelen van de positie van de roterende koppen (door het regelen van de snelheid van de registratiedrager G11B 15/467; door het regelen van de snelheid van de roterende koppen G11B 15/473) [4]

G 11 B      5/592                  .    .    .    .    .    gebruikmakend van bimorfe elementen die de koppen ondersteunen [4]

G 11 B      5/596                  .    .    .    voor het volgen van sporen op schijven [4]

G 11 B      5/60                    .    .    .    Fluïdum-dynamisch op afstand houden van koppen van de registratiedragers

G 11 B      5/62                    .    Registratiedragers die worden gekenmerkt door de selectie van het materiaal [9]

 

              Aantekening

 

              Deze groep dekt geen samenstellingen, materialen of processen op zich, welke vallen onder de relevante subklassen van Sectie B of Sectie C. [4]

 

G 11 B      5/627                  .    .    voor voorlopers van magnetische banden, bijv. niet-magnetische stroken op de banden of voor koppeling [4,9]

G 11 B      5/633                  .    .    van films of dia’s met ingebouwd magnetisch spoor [4]

G 11 B      5/64                    .    .    met alleen het magnetiseerbare materiaal zonder bindmiddel

G 11 B      5/65                    .    .    .    gekenmerkt door de positie ervan (G11B 5/66 heeft voorrang) [7]

G 11 B      5/66                    .    .    .    waarbij de registratiedragers bestaan uit diverse lagen

G 11 B      5/667                  .    .    .    .    met een zachte magnetische laag [7]

G 11 B      5/673                  .    .    .    .    waarbij twee of meer lagen herhaald voorkomen [7]

G 11 B      5/68                    .    .    met één of meer lagen magnetiseerbare deeltjes die homogeen zijn gemengd met een bindmiddel [9]

G 11 B      5/70                    .    .    .    op een basis-laag [7,9]

G 11 B      5/702                  .    .    .    .    gekenmerkt door het bindmiddel [4]

G 11 B      5/706                  .    .    .    .    gekenmerkt door de samenstelling van het magnetische materiaal [4]

G 11 B      5/708                  .    .    .    .    gekenmerkt door de toevoeging van niet-magnetische deeltjes aan de magnetische laag [4]

G 11 B      5/71                    .    .    .    .    gekenmerkt door het smeermiddel [4]

G 11 B      5/712                  .    .    .    .    gekenmerkt door de oppervlaktebehandeling of coating van de magnetische deeltjes [4]

G 11 B      5/714                  .    .    .    .    gekenmerkt door de afmeting van de magnetische deeltjes [4]

G 11 B      5/716                  .    .    .    .    gekenmerkt door twee of meer magnetische lagen [4]

G 11 B      5/718                  .    .    .    .    .    met tenminste één laag aan elke kant van de basis-laag [4]

G 11 B      5/72                    .    .    Beschermende coatings, bijv. antistatisch

G 11 B      5/725                  .    .    .    met een smeermiddel [7]

G 11 B      5/73                    .    .    Basislagen [7]

G 11 B      5/733                  .    .    .    gekenmerkt door de toevoeging van niet-magnetische deeltjes [7]

G 11 B      5/735                  .    .    .    gekenmerkt door de rug-laag [7]

G 11 B      5/738                  .    .    .    gekenmerkt door de tussenlaag [7]

G 11 B      5/74                    .    Registratiedragers die worden gekenmerkt door de vorm, bijv. een vel dat om een trommel moet worden gewikkeld

G 11 B      5/76                    .    .    Trommeldragers

G 11 B      5/78                    .    .    Banddragers

G 11 B      5/80                    .    .    Kaartdragers

G 11 B      5/82                    .    .    Schrijfdragers

G 11 B      5/84                    .    Speciaal aangepaste processen of apparatuur voor het maken van registratiedragers [9]

G 11 B      5/842                  .    .    Coaten van een steun met een vloeibare magnetische dispersie [4]

G 11 B      5/845                  .    .    .    in een magnetisch veld [4]

G 11 B      5/848                  .    .    Coaten van een steun met een magnetische laag door extrusie [4]

G 11 B      5/85                    .    .    Coaten van een steun met een magnetische laag door dampafzetting [4]

G 11 B      5/851                  .    .    Coaten van een steun met een magnetische laag door bestuiving [7]

G 11 B      5/852                  .    .    Oriënteren in een magnetisch veld (G11B 5/845 heeft voorrang) [4]

G 11 B      5/855                  .    .    Coaten van slechts een deel van een steun met een magnetische laag [4]

G 11 B      5/858                  .    .    Produceren van een magnetische laag door elektro-plateren of door stroomloos bekleden [4]

G 11 B      5/86                    .    Opnieuw opnemen, d.w.z. het overschrijven van informatie van de ene magnetiseerbare registratiedrager naar één of meer gelijksoortige of ongelijksoortige registratiedragers

 

G 11 B      7/00                    Opnemen of reproduceren door optische middelen, bijv. opnemen waarbij gebruik wordt gemaakt van een thermische bundel van optische straling of reproduceren waarbij gebruik wordt gemaakt van een laag-energetische optische bundel; Registratiedragers daarvoor (G11B 11/00 en G11B 13/00 hebben voorrang) [4,7]

G 11 B      7/002                  .    Opneemsystemen, reproductiesystemen of wissystemen die worden gekenmerkt de vorm van de drager [7]

G 11 B      7/0025                 .    .    met cilinders of cilindervormige dragers, bijv. afgeknotte kegels [7]

G 11 B      7/003                  .    .    met banen, bijv. riemen, opgerolde banden of films met een quasi-oneindige omvang [7]

G 11 B      7/0033                 .    .    met kaarten [7]

G 11 B      7/0037                 .    .    met schijven [7]

G 11 B      7/004                  .    Opneemmethoden, reproductiemethoden of wismethoden; Leescircuits, schrijfcircuits of wiscircuits daarvoor [7]

G 11 B      7/0045                 .    .    Opnemen (G11B 7/006 en G11B 7/0065 hebben voorrang) [7]

G 11 B      7/005                  .    .    Reproduceren (G11B 7/0065 heeft voorrang) [7]

G 11 B      7/0055                 .    .    Wissen (G11B 7/006 en G11B 7/0065 hebben voorrang) [7]

G 11 B      7/006                  .    .    Overschrijven (G11B 7/0065 heeft voorrang) [7]

G 11 B      7/0065                 .    .    Opnemen, reproduceren of wissen door gebruik te maken van optische interferentiepatronen, bijv. hologrammen [7]

G 11 B      7/007                  .    Aanbrengen van de informatie op de registratiedrager, bijv. het vormen van sporen [4]

G 11 B      7/013                  .    .    voor discrete informatie, d.w.z. waarbij elke informatie-eenheid wordt opgeslagen op een afzonderlijke plaatst [4]

G 11 B      7/08                    .    Plaatsing of bevestiging van koppen of lichtbronnen ten opzichte van registratiedragers

G 11 B      7/085                  .    .    met een voorziening voor het bewegen van de lichtstraal in of uit de werkpositie [4,9,12]

G 11 B      7/09                    .    .    met een voorziening voor het bewegen van de lichtstraal of het scherpstelvlak met het oog op instandhouding van de uitlijning van de lichtstraal ten opzichte van de registratiedrager tijdens de transducing werking, bijv. voor het compenseren voor oppervlakte-onregelmatigheden daarbij of voor het volgen van sporen [4]

G 11 B      7/095                  .    .    .    speciaal aangepast voor schijven, bijv. voor het compenseren van excentriciteit of slingering [4]

G 11 B      7/10                    .    .    Uitwisselbare bevestigingen, bijv. voor het vervangen van een kop zonder verstelling

G 11 B      7/12                    .    Koppen, bijv. voor het vormen van de optische bundelplek of voor modulatie van de optische bundel (verplaatsen of monteren van kopelementen binnen een behuizing of met een voorziening voor het bewegen van de lichtbron, optische bundel of detector, los van de transducing methode G11B 7/08) [12]

G 11 B      7/121                  .    .    Beschermen van de kop, bijv. tegen stof of stoten tegen de gegevensdrager [12]

G 11 B      7/122                  .    .    Aftastkoppen, bijv. analoog aan de Winchester-kop bij het magnetisch opnemen [12]

G 11 B      7/123                  .    .    Geïntegreerde kopvoorzieningen, bijv. waarbij bron en detector op hetzelfde substraat zijn aangebracht [12]

G 11 B      7/124                  .    .    .    waarbij de geïntegreerde kopelementen golfgeleiders omvatten [12]

G 11 B      7/1245                 .    .    .    .    waarbij de golfgeleiders middelen omvatten voor elektro-optische of akoestisch-optische afbuiging [12]

G 11 B      7/125                  .    .    Optische bundelbronnen daarvoor, bijv. speciaal aangepaste laserregelcircuits voor optische opslaginrichtingen); Modulatoren, bijv. middelen voor het regelen van de grootte of intensiteit van optische plekken of optische sporen [4,9,12]

G 11 B      7/126                  .    .    .    Circuits, methoden of voorzieningen voor laserregeling of laserstabilisatie [12]

G 11 B      7/1263                 .    .    .    .    Voedingsregeling tijdens het transducing, bijv. door bewaking [12]

G 11 B      7/1267                 .    .    .    .    Voedingscalibratie [12]

G 11 B      7/127                  .    .    .    Lasers; Meervoudige laserreeksen [12]

G 11 B      7/1275                 .    .    .    .    Twee of meer lasers met verschillende golflengten [12]

G 11 B      7/128                  .    .    .    Modulatoren (G11B 7/1245 heeft voorrang) [12]

G 11 B      7/13                    .    .    Optische detectoren daarvoor [4,9]

G 11 B      7/131                  .    .    .    Opstelling van detectoren in een meervoudige reeks [12]

G 11 B      7/133                  .    .    .    Vorm van afzonderlijke detectorelementen [12]

G 11 B      7/135                  .    .    Middelen voor het geleiden van de bundel van de bron naar de registratiedrager of van de registratiedrager naar de detector [4,12]

G 11 B      7/1353                 .    .    .    Buigingselementen, bijv. hologrammen of roosters [12]

G 11 B      7/1356                 .    .    .    Dubbele of meervoudige prisma’s [12]

G 11 B      7/1359                 .    .    .    Enkelvoudige prisma’s [12]

G 11 B      7/1362                 .    .    .    Spiegels [12]

G 11 B      7/1365                 .    .    .    Gescheiden of geïntegreerde brekingselementen, bijv. golfplaten [12]

 

              Aantekening

 

              In deze groep worden geïntegreerde combinaties van een brekingselement, zoals een coatingelement of een faseplaat, met een ander element, zoals een lens, geklasseerd in deze groep en in andere toepasselijke groepen voor het andere element. [12]

 

G 11 B      7/1367                 .    .    .    .    Getrapte faseplaten [12]

G 11 B      7/1369                 .    .    .    .    Actieve platen, bijv. vloeibaar-kristalpanelen of elektrostrictieve elementen [12]

G 11 B      7/1372                 .    .    .    Lenzen [12]

G 11 B      7/1374                 .    .    .    .    Objectieven [12]

G 11 B      7/1376                 .    .    .    .    Collimatorlenzen [12]

G 11 B      7/1378                 .    .    .    .    Aparte afwijkingscorrectielenzen; Cilindrische lenzen voor het creëren van astigmatisme; Bundelvergroter [12]

G 11 B      7/1381                 .    .    .    Niet-lenselementen voor het veranderen van de eigenschappen van de bundel, bijv. mes-randen, sleuven, filters of blokkeringen (G11B 7/1353 en G11B 7/1369 hebben voorrang) [12]

G 11 B      7/1384                 .    .    .    Vezeloptica [12]

G 11 B      7/1387                 .    .    .    gebruikmakend van het nabije-veldeffect [12]

G 11 B      7/139                  .    .    .    Numerieke lensspleetregelmiddelen [12]

G 11 B      7/1392                 .    .    .    Middelen voor het regelen van de bundelgolffront, bijv. voor correctie of afwijking [12]

G 11 B      7/1395                 .    .    .    Bundelsplitsers of bundelverbinders (G11B 7/1353 en G11B 7/1369 hebben voorrang) [12]

G 11 B      7/1398                 .    .    .    Middelen voor het vormen van de dwarsdoorsnede van de bundel, bijv. in een ronde of elliptische dwarsdoorsnede [12]

G 11 B      7/14                    .    .    speciaal aangepast voor het gelijktijdig opnemen op, of reproduceren vanaf, meer dan één spoor [12]

G 11 B      7/22                    .    .    Apparatuur of processen voor het maken van optische koppen, bijv. de opbouw [12]

G 11 B      7/24                    .    Registratiedragers die worden gekenmerkt door de vorm, de structuur of de keuze van het materiaal (gekenmerkt door het aanbrengen van informatie op de drager G11B 7/007) [4,9,13]

G 11 B      7/24003               .    .    Vormen van registratiedragers anders dan een schijfvorm [13]

G 11 B      7/24006               .    .    .    Cilindervormig of schachtvormig [13]

G 11 B      7/24009               .    .    .    Banden, lange films of lange vellen [13]

G 11 B      7/24012               .    .    .    Optische kaarten [13]

G 11 B      7/24015               .    .    .    Air-sandwiched schijven [13]

 

              Aantekening

 

              Bij het klasseren in deze groep wordt tevens geklasseerd in de groep G11B 7/2403, als het onderwerp dat wordt beschreven in de context van een air-sandwiched schijf van meer algemene aard is. [13]

 

G 11 B      7/24018               .    .    Gelamineerde schijven (G11B 7/24015 heeft voorkeur) [13]

 

              Aantekening

 

              Bij het klasseren in deze groep wordt tevens geklasseerd in de groep G11B 7/2403, als het onderwerp dat wordt beschreven in de context van een gelamineerde schijf van meer algemene aard is. [13]

 

G 11 B      7/24021               .    .    .    voorzien van een speciale vorm of structuur voor het centreren of ter vermijding van excentriciteit, bijv. uitlijning [13]

G 11 B      7/24024               .    .    .    Verlijming of binding, bijv. specifieke kleeflagen [13]

G 11 B      7/24027               .    .    .    Lagen; Vorm, structuur of fysische eigenschappen daarvan (G11B 7/24021 en G11B 7/24024 hebben voorrang) [13]

G 11 B      7/2403                 .    .    Lagen; Vorm, structuur of fysische eigenschappen daarvan [13]

G 11 B      7/24033               .    .    .    Gelaagde electroden [13]

G 11 B      7/24035               .    .    .    Registratielagen (substraten die tevens wordt gebruikt als registratielagen G11B 24047) [13]

G 11 B      7/24038               .    .    .    .    Meerdere gelamineerde registratielagen [13]

G 11 B      7/24041               .    .    .    .    .    met verschillende registratiekenmerken [13]

G 11 B      7/24044               .    .    .    .    voor het opslaan van optische interferentiepatronen, bij. Hologrammen; voor het opslaan van gegevens in drie dimensies, bijv. volume-opslag (G11B 7/24038 heeft voorrang) [13]

G 11 B      7/24047               .    .    .    Substraten [13]

G 11 B      7/2405                 .    .    .    .    die tevens worden gebruikt als spoorlagen van voor-geformatteerde lagen (sporen of putjes G11B 7/02407) [13]

G 11 B      7/24053               .    .    .    Beschermende toplagen die liggen tegenover de zijde van de lichtingang, bijv. lagen ter voorkoming van elektrostatische lading [13]

G 11 B      7/24056               .    .    .    Lichttransmissielagen die liggen aan de zijde van de lichtingang en die dunner zijn dan het substraat, bijv. speciaal aangepast voor Blue-ray® schijven [13]

G 11 B      7/24059               .    .    .    .    speciaal aangepast voor near-field registratie of near-field reproductie [13]

G 11 B      7/24062               .    .    .    Reflectielagen [13]

G 11 B      7/24065               .    .    .    Lagen ter ondersteuning van het registreren of reproduceren beneden de optische diffractiegrens, bijv. niet-lineaire optische lagen of structuren (deklagen voor near-field media G11B 7/24059) [13]

G 11 B      7/24067               .    .    .    Combinaties van twee of meer lagen met een specifieke onderlinge relatie [13]

G 11 B      7/2407                 .    .    Sporen of putjes; Vorm, structuur of fysische eigenschappen daarvan (lay-out van sporen of putjes die worden gebruikt als de identificatie-informatie G11B 7/007) [13]

G 11 B      7/24073               .    .    .    Sporen [13]

G 11 B      7/24076               .    .    .    .    Dwarsdoorsnedevorm in de radiale richting van een schijf, bijv. de asymmetrische vorm in dwarsdoorsnede [13]

G 11 B      7/24079               .    .    .    .    Breedte of diepte (G11B 7/24076 heeft voorkeur) [13]

G 11 B      7/24082               .    .    .    .    Meandering [13]

G 11 B      7/24085               .    .    .    Putjes [13]

G 11 B      7/24088               .    .    .    .    voor het opslaan van meer dan twee waarden, d.w.z. meer-waardig registreren van gegevens of voorputjes [13]

G 11 B      7/24091               .    .    .    Combinaties van sporen en putjes met een specifieke onderlinge relatie [13]

G 11 B      7/24094               .    .    Indicatiedelen of informatiedelen ten behoeve van indicatie [13]

G 11 B      7/24097               .    .    Structuren voor het detecteren, regelen, registratiewerking of terugspeelwerking; Speciale vormen of structuren voor het centreren of vermijden van excentriciteit (binnen gelaagde schijven G11B 7/24021); Voorzieningen voor het testen, inspecteren of evalueren; Houders, patronen of cassettes [13,18]

 

              Aantekening

 

              Bij het klasseren in deze groep wordt tevens geklasseerd in de groep G11B 23/00, als het onderwerp dat wordt beschreven in de context van een optische registratiedrager van meer algemene aard is. [13]

 

G 11 B      7/241                  .    .    Registratiedragers gekenmerkt door de keuze van het materiaal [8,13]

G 11 B      7/242                  .    .    .    van registratielagen [8]

G 11 B      7/243                  .    .    .    .    met alleen anorganische materialen, bijv. afzettingslagen [8,13]

G 11 B      7/2433                 .    .    .    .    .    Metalen of elementen uit de groepen IIIA, IVA, VA of VIA van het Periodiek Systeem, bijv. B, Si, Ge, As, Sb, Bi, Se of Te [13]

G 11 B      7/2437                 .    .    .    .    .    Niet-metaalelementen [13]

G 11 B      7/244                  .    .    .    .    met alleen organische materialen [8,13]

G 11 B      7/245                  .    .    .    .    .    met een polymeer bestanddeel [8]

G 11 B      7/246                  .    .    .    .    .    met kleurstoffen [8]

G 11 B      7/2463                 .    .    .    .    .    .    azuleenkleurstoffen [13]

G 11 B      7/2467                 .    .    .    .    .    .    azokleurstoffen [13]

G 11 B      7/247                  .    .    .    .    .    .    methinekleurstoffen of polymethinekleurstoffen [8]

G 11 B      7/2472                 .    .    .    .    .    .    .    cyaninekleurstoffen [13]

G 11 B      7/2475                 .    .    .    .    .    .    .    merocyaninekleurstoffen [13]

G 11 B      7/2478                 .    .    .    .    .    .    .    oxonolkleurstoffen [13]

G 11 B      7/248                  .    .    .    .    .    .    porfinekleurstoffen; azoporfinekleurstoffen, bijv. phtallocyaninen [8,13]

G 11 B      7/249                  .    .    .    .    .    met organometallische verbindingen (G11B 7/246 heeft voorrang) [8]

G 11 B      7/2492                 .    .    .    .    .    .    neutrale verbindingen [13]

G 11 B      7/2495                 .    .    .    .    .    .    als anionen [13]

G 11 B      7/2498                 .    .    .    .    .    .    als kationen [13]

G 11 B      7/25                    .    .    .    .    .    met vloeibare kristallen [8]

G 11 B      7/251                  .    .    .    .    met anorganische materialen gedispergeerd in een organische matrix [8,13]

G 11 B      7/252                  .    .    .    van andere lagen dan registratielagen [8]

 

              Aantekening

 

              In de groep G11B 7/252 wordt geklasseerd naar meerdere aspecten, waardoor onderwerpen die worden gekenmerkt door aspecten die onder meer dan één subgroep vallen, moeten worden geklasseerd in elk van deze subgroepen. [8]

 

G 11 B      7/253                  .    .    .    .    van substraten [8,13]

G 11 B      7/2531                 .    .    .    .    .    met glas [13]

G 11 B      7/2532                 .    .    .    .    .    met metalen [13]

G 11 B      7/2533                 .    .    .    .    .    met harsen [13]

G 11 B      7/2534                 .    .    .    .    .    .    polycarbonaten [PC] [13]

G 11 B      7/2535                 .    .    .    .    .    .    polyesters, bijv. PET, PETG of PEN [13]

G 11 B      7/2536                 .    .    .    .    .    .    polystyreen [PS] [13]

G 11 B      7/2537                 .    .    .    .    .    .    epoxyharsen [13]

G 11 B      7/2538                 .    .    .    .    .    .    polycyclo-olefinen [PCO] [13]

G 11 B      7/2539                 .    .    .    .    .    .    bio-afbreekbare polymeren, bijv. cellulose [13]

G 11 B      7/254                  .    .    .    .    van beschermende toplagen [8,13]

G 11 B      7/2542                 .    .    .    .    .    in hoofdzaak bestaande uit organische harsen [13]

G 11 B      7/2545                 .    .    .    .    .    met anorganische vulmiddelen, bijv. deeltjes of vezels [13]

G 11 B      7/2548                 .    .    .    .    .    in hoofdzaak bestaande uit anorganische materialen [13]

G 11 B      7/256                  .    .    .    .    van lagen voor het verbeteren van de hechting tussen lagen [8,13]

G 11 B      7/257                  .    .    .    .    van lagen met eigenschappen die invloed hebben op het registreren of reproduceren, bijv. optische interferentielagen, sensibiliserende lagen of diëlektrische lagen die de registratielagen beschermen [8,13]

G 11 B      7/2572                 .    .    .    .    .    in hoofdzaak bestaande uit organische materialen [13]

G 11 B      7/2575                 .    .    .    .    .    .    harsen [13]

G 11 B      7/2578                 .    .    .    .    .    in hoofdzaak bestaande uit anorganische materialen [13]

G 11 B      7/258                  .    .    .    .    van reflecterende lagen [8,13]

G 11 B      7/2585                 .    .    .    .    .    op basis van aluminium [13]

G 11 B      7/259                  .    .    .    .    .    op basis van zilver [13]

G 11 B      7/2595                 .    .    .    .    .    op basis van goud [13]

G 11 B      7/26                    .    .    Speciaal aangepaste apparatuur of processen voor het maken van registratiedragers [9]

G 11 B      7/28                    .    Opnieuw opnemen, d.w.z. het overschrijven van informatie van de ene optische registratiedrager naar één of meer gelijksoortige of ongelijksoortige registratiedragers waarbij gebruik wordt gemaakt van optische aftastmiddelen

G 11 B      7/30                    .    Herschrijfbare dragers (G11B 7/24 heeft voorrang) [7]

 

G 11 B      9/00                    Opnemen of reproduceren waarbij gebruik wordt gemaakt van methoden of middelen die niet vallen onder een van de hoofdgroepen G11B 3/00 tot G11B 7/00; Registratiedragers daarvoor (G11B 11/00 heeft voorrang) [4]

 

              Aantekening

 

              In deze groep heeft groep G11B 9/12 voorrang boven de groepen G11B 9/02 tot G11B 9/10. [7]

 

G 11 B      9/02                    .    gebruikmakend van ferro-elektrische registratiedragers; Registratiedragers daarvoor

G 11 B      9/04                    .    gebruikmakend van registratiedragers met variabele elektrische weerstand; Registratiedragers daarvoor

G 11 B      9/06                    .    gebruikmakend van registratiedragers met variabele elektrische capaciteit; Registratiedragers daarvoor (G11B 9/02 heeft voorrang)

G 11 B      9/07                    .    .    Koppen voor het reproduceren van capacitieve informatie [4]

G 11 B      9/08                    .    gebruikmakend van elektrostatische ladinginjectie; Registratiedragers daarvoor

G 11 B      9/10                    .    gebruikmakend van een elektronenstraal; Registratiedragers daarvoor (G11B 9/08 heeft voorrang) [4]

G 11 B      9/12                    .    gebruikmakend van near-field interacties; Registratiedragers daarvoor [7]

G 11 B      9/14                    .    .    gebruikmakend van microscopische sondemiddelen [7]

 

G 11 B    11/00                    Opnemen op, of reproduceren vanaf, dezelfde registratiedrager waarin de methoden of middelen voor deze twee bewerkingen vallen onder verschillende hoofdgroepen van de groepen G11B 3/00 tot G11B 7/00 of onder verschillende subgroepen van de groep G11B 9/00; Registratiedragers daarvoor

 

              Aantekening

 

              In deze groep heeft groep G11B 11/24 voorrang boven de groepen G11B 11/03 tot G11B 11/16. [7]

 

G 11 B    11/03                    .    gebruikmakend van opname door vervormen met niet-mechanische middelen, bijv. een laser of een bundel deeltjes [4]

G 11 B    11/05                    .    .    waarbij wordt gereproduceerd door capacitieve middelen [4]

G 11 B    11/06                    .    .    waarbij wordt gereproduceerd door mechanisch aftasten [4]

G 11 B    11/08                    .    gebruikmakend van opname door elektrisch belasten of door variëren van de elektrische weerstand of capaciteit

G 11 B    11/10                    .    gebruikmakend van opname door magnetiseren of demagnetiseren [4]

G 11 B    11/105                   .    .    gebruikmakend van een lichtstraal of een magnetisch veld voor opname en een lichtstraal voor reproductie, bijv. door licht geïnduceerde thermomagnetische opname of Kerr-opname [7]

G 11 B    11/11                    .    .    gebruikmakend van een andere dan een lichtstraal voor opname [7]

G 11 B    11/115                   .    .    gebruikmakend van een andere dan lichtstraal voor reproductie [7]

G 11 B    11/12                    .    gebruikmakend van opname door optische middelen (G11B 11/03 heeft voorrang) [4]

G 11 B    11/14                    .    .    waarbij wordt gereproduceerd door magnetische middelen

G 11 B    11/16                    .    gebruikmakend van opname door het mechanisch snijden, vervormen of persen

G 11 B    11/18                    .    .    waarbij wordt gereproduceerd door optische middelen

G 11 B    11/20                    .    .    waarbij wordt gereproduceerd door magnetische middelen

G 11 B    11/22                    .    .    waarbij wordt gereproduceerd door capacitieve middelen [4]

G 11 B    11/24                    .    gebruikmakend van opname door near field interacties [7]

G 11 B    11/26                    .    .    gebruikmakend van microscopische sondemiddelen [7]

 

G 11 B    13/00                    Gelijktijdig of selectief opnemen door methoden of middelen die vallen onder verschillende hoofdgroepen; Registratiedragers daarvoor; Gelijktijdige of selectief reproduceren daarvan [7]

 

              Aantekening

 

              (1)            Onder deze groep vallen voorzieningen met daarin tenminste twee opnamen van informatie waarbij sprake is van twee verschillende methoden of middelen of van twee verschillende fysische eigenschappen, op dezelfde of verschillende plaatsen, op dezelfde registratiedrager, waarbij de opnamen gelijktijdig of selectief zijn gemaakt of gereproduceerd. [7]

              (2)            Waar dergelijke combinaties worden gebruikt voor het veranderen van één hoofdeigenschap, wordt alleen geklasseerd in één van de relevante hoofdgroepen G11B 3/00, G11B 5/00, G11B 7/00, G11B 9/00 of G11B 11/00. [7]

 

G 11 B    13/02                    .    magnetisch en door naalden (G11B 13/08 heeft voorrang) [7]

G 11 B    13/04                    .    magnetisch en optisch (G11B 13/08 heeft voorrang) [7]

G 11 B    13/06                    .    optisch en door naalden (G11B 13/08 heeft voorrang) [7]

G 11 B    13/08                    .    gebruikmakend van near field interacties of transducing middelen en tenminste één andere methode  of middel voor het opnemen of reproduceren [7]

 

G 11 B    15/00                    Aandrijven, starten of stoppen van filamentvormige of baanvormige registratiedragers; Aandrijven van zowel dergelijke registratiedragers als koppen; Geleiden van dergelijke registratiedragers of containers daarvoor; Regelen daarvan; Regelen van de werkfunctie (aandrijven of geleiden van koppen G11B 3/00 tot G11B 7/00 of G11B 21/00) [2]

G 11 B    15/02                    .    Regelen van de werkfunctie, bijv. het omschakelen van opnemen naar reproduceren

G 11 B    15/03                    .    .    door gebruik te maken van tellers [4]

G 11 B    15/04                    .    .    Voorkomen of tegengaan van, of waarschuwen tegen, het per ongeluk wissen of dubbel opnemen (G11B 15/05 heeft voorrang) [4]

G 11 B    15/05                    .    .    door het aftasten van kenmerken die aanwezig zijn op, of zijn afgeleid van, een registratiedrager of container (G11B 15/16 heeft voorrang) [4]

G 11 B    15/06                    .    .    .    door het aftasten van extra kenmerken op registratiedragers of containers, bijv. voor het stoppen van de machine aan het eind van een band

G 11 B    15/07                    .    .    .    .    op containers [4]

G 11 B    15/08                    .    .    .    .    door foto-elektrische aftasting (G11B 15/07 heeft voorrang) [4]

G 11 B    15/087                   .    .    .    door het aftasten van geregistreerde signalen [4]

G 11 B    15/093                   .    .    .    door het aftasten van de aandrijfconditie van een registratiedrager, bijv. de loop of de bandspanning [4]

G 11 B    15/10                    .    .    Hand-bediend regelen; Elektromagnetisch bediend regelen

G 11 B    15/12                    .    .    Maskeren van koppen; Selecteren of omschakelen van koppen tussen de werkfunctie en de rustfunctie; Maskeren van stralen, bijv. van lichtstralen

G 11 B    15/14                    .    .    .    Periodiek maskeren of omschakelen, bijv. van roterende koppen

G 11 B    15/16                    .    .    door het aftasten van de aanwezigheid, afwezigheid of positie van een registratiedrager of container

G 11 B    15/17                    .    .    .    van een container [4]

G 11 B    15/18                    .    Aandrijven; Starten; Stoppen; Voorzieningen voor het regelen daarvan

G 11 B    15/20                    .    .    Achteruit of vooruit bewegen van een registratiedrager over beperkte afstanden, d.w.z. het terugstellen of vooruit-stellen

G 11 B    15/22                    .    .    Stopmiddelen (afremmen voorafgaand aan het stoppen door andere voorzieningen dan de stopmiddelen G11B 15/48; afremmen voorafgaand aan het stoppen door een mechanische schakeling anders dan de stopmiddelen G11B 15/50) [9]

G 11 B    15/24                    .    .    Aandrijf-ontkoppelmiddelen

G 11 B    15/26                    .    .    Aandrijven van registratiedragers door lichamen die direct of indirect daarop inwerken

G 11 B    15/28                    .    .    .    door rollen die aandrijven door wrijvingscontact met de registratiedrager, bijv. een kaapstander; Meervoudige voorzieningen met kaapstanders of trommels die zijn gekoppeld met middelen voor het regelen van de snelheid van de aandrijving; Meervoudige kaapstandersystemen die afwisselend op een registratiedrager aangrijpen voor omkering

G 11 B    15/29                    .    .    .    .    door klemrollen (G11B 15/295 heeft voorrang) [4]

G 11 B    15/295                   .    .    .    .    met één kaapstander of trommel die de registratiedrager gelijktijdig aandrijft op twee aparte punten van een geïsoleerd deel daarvan, bijv. waarbij de kaapstander direct aangrijpt op de bandrollen [4]

G 11 B    15/30                    .    .    .    door de middelen voor het ondersteunen van de registratiedrager, bijv. een spil of draaitafel

G 11 B    15/32                    .    .    .    door de haspels of kernen waarop de registratiedrager wordt gewikkeld

G 11 B    15/34                    .    .    .    door niet-slippende aandrijfmiddelen, bijv. een kettingwiel

G 11 B    15/38                    .    .    Aandrijven van registratiedragers door pneumatische middelen

G 11 B    15/40                    .    .    Aandrijven van registratiedragers op een andere wijze dan door een elektromotor

G 11 B    15/42                    .    .    .    handmatig

G 11 B    15/43                    .    .    Regelen van de mechanische spanning van een registratiedrager, bijv. de bandspanning

G 11 B    15/44                    .    .    Voorzieningen voor het veranderen van de snelheid; Omkeervoorzieningen; Middelen voor het overdragen van de aandrijving daarbij

G 11 B    15/46                    .    .    Regelen of aanduiden van de snelheid

G 11 B    15/467                   .    .    .    in voorzieningen voor opname of reproductie waarbij zowel de registratiedragers als koppen worden aangedreven [4]

G 11 B    15/473                   .    .    .    .    door het regelen van de snelheid van de koppen [4]

G 11 B    15/48                    .    .    .    Starten; Versnellen; Vertragen; Voorzieningen voor het voorkomen van storing tijdens de aandrijfverandering

G 11 B    15/50                    .    .    .    door een mechanische schakeling, bijv. een aandrijfkoppeling

G 11 B    15/52                    .    .    .    door gebruik te maken van signalen die zijn opgenomen op, of worden afgeleid van, een registratiedrager

G 11 B    15/54                    .    .    .    door een stroboscoop; door een toerenteller [9]

G 11 B    15/56                    .    waarbij de registratiedrager een reserve-lus heeft, bijv. voor het minimaliseren van de traagheid tijdens de versnelling

G 11 B    15/58                    .    .    met een vacuümkolom

G 11 B    15/60                    .    Geleiden van registratiedragers (geleidingsinrichtingen die structureel zijn samengebouwd met magazijnen of cassettes G11B 23/04) [4]

G 11 B    15/61                    .    .    op een trommel, bijv. op een trommel die roterende koppen bevat [4]

G 11 B    15/62                    .    .    In stand houden van de gewenste afstand tussen een registratiedrager en een kop

G 11 B    15/64                    .    .    .    door het fluïdum-dynamisch op afstand houden

G 11 B    15/66                    .    .    Invoeren en doortrekken; Inladen; Automatisch zelfladen

G 11 B    15/665                   .    .    .    door het van een container trekken van een lus van de registratiedrager [4]

G 11 B    15/67                    .    .    .    door het van een container of spoel trekken van het eind van de registratiedrager [4]

G 11 B    15/675                   .    Geleiden van containers [4]

G 11 B    15/68                    .    .    Voorzieningen voor het automatisch wisselen van cassettes [2]

G 11 B    15/70                    .    waarbij de registratiedrager de vorm heeft van een oneindige lus [2]

 

G 11 B    17/00                    Geleiden van registratiedragers die niet specifiek filamentvormig of baanvormig zijn, of van steunen daarvoor (geleiden van kaarten of vellen G06K 13/00)

G 11 B    17/02                    .    Details

G 11 B    17/022                   .    .    Positioneren of blokkeren van losse schijven [4]

G 11 B    17/025                   .    .    .    van schijven die stationair blijven tijdens de transducing werking [4]

G 11 B    17/028                   .    .    .    van schijven die roteren tijdens de transducing werking [4]

G 11 B    17/03                    .    .    .    .    in containers of bakken [4]

G 11 B    17/032                   .    .    .    .    Positioneren door het bewegen van de klep of afdekking [4]

G 11 B    17/035                   .    .    .    .    Positioneren door het bewegen van het laadstation [4]

G 11 B    17/038                   .    .    Centreren of blokkeren van meerdere schijven in één houder [4]

G 11 B    17/04                    .    .    Toevoeren of geleiden van één registratiedrager naar of van de overdragende eenheid

G 11 B    17/041                   .    .    .    speciaal aangepast voor schijven die in houders zitten [8]

G 11 B    17/043                   .    .    .    .    Directe invoer, d.w.z. zonder externe laadmiddelen [8]

G 11 B    17/044                   .    .    .    .    Indirecte invoer, d.w.z. met externe laadmiddelen [8]

G 11 B    17/046                   .    .    .    .    .    met draaiende laadmiddelen [8]

G 11 B    17/047                   .    .    .    .    .    met schuivende laadmiddelen [8]

G 11 B    17/049                   .    .    .    .    Invoer van schijven die uit de houder moeten worden gehaald voorafgaand aan het registreren of reproduceren [8]

G 11 B    17/05                    .    .    .    speciaal aangepast voor schijven die niet in houders zitten [8]

G 11 B    17/051                   .    .    .    .    Directe invoer, d.w.z. zonder externe laadmiddelen [8]

G 11 B    17/053                   .    .    .    .    Indirecte invoer, d.w.z. met externe laadmiddelen [8]

G 11 B    17/054                   .    .    .    .    .    met draaiende laadmiddelen [8]

G 11 B    17/056                   .    .    .    .    .    met schuivende laadmiddelen [8]

G 11 B    17/057                   .    .    .    speciaal aangepast voor het hanteren van zowel schijven die in houders zitten als schijven die niet in houders zitten [8]

G 11 B    17/08                    .    van een magazijn met opeenvolgende toegang voor schijfopnamen

G 11 B    17/10                    .    .    met horizontale overdracht naar de draaitafel vanaf een stapel met een verticale as

G 11 B    17/12                    .    .    met axiale overdracht naar de draaitafel vanaf een stapel met een verticale as

G 11 B    17/14                    .    .    .    door een mechanisme in een roterende centrale zuil, bijv. waarbij beide zijden van een opname kunnen worden afgespeeld

G 11 B    17/16                    .    .    .    door een mechanisme in een stationaire centrale zuil, bijv. met een getrapte zuil of waarbij gebruik wordt gemaakt van vingers op de zuil

G 11 B    17/18                    .    .    .    door een mechanisme dat ingrijpt op de rand van de schijfopname

G 11 B    17/20                    .    .    met een overdracht weg van de stapel op de draaitafel na het afspelen

G 11 B    17/22                    .    van een magazijn met willekeurige toegang voor schijfopnamen

 

              Aantekening

 

              Groep G11B 17/30 heeft voorrang boven de groepen G11B 17/24 tot G11B 17/28.

 

G 11 B    17/24                    .    .    waarbij het magazijn de vorm of gedeeltelijk de vorm heeft van een toroïde

G 11 B    17/26                    .    .    waarbij het magazijn de vorm heeft van een cilinder met een verticale as

G 11 B    17/28                    .    .    waarbij het magazijn de vorm heeft van een cilinder met een horizontale as

G 11 B    17/30                    .    .    waarin de afspeeleenheid wordt bewogen in overeenstemming met de plaats van de geselecteerde opname

G 11 B    17/32                    .    In stand houden van de gewenste afstand tussen een registratiedrager en een kop, bijv. door het fluïdum-dynamisch op afstand houden [2]

G 11 B    17/34                    .    Geleiden van registratiedragers tijdens de transducing werking, bijv. voor spoorvolging (G11B 17/32 heeft voorrang) [4]

 

G 11 B    19/00                    Aandrijven, starten of stoppen van registratiedragers die niet specifiek filamentvormig of baanvormig zijn, of van steunen daarvoor; Regelen daarvan; Regelen van de werkfunctie [9]

G 11 B    19/02                    .    Regelen van de werkfunctie, bijv. het omschakelen van opnemen naar reproduceren [4]

G 11 B    19/04                    .    .    Voorzieningen voor het voorkomen of tegengaan van, of het waarschuwen tegen, het dubbel opnemen op dezelfde lege ruimte, of tegen andere storingen in de opname of reproductie

G 11 B    19/06                    .    .    door het tellen of op tijd instellen van de werking van de machine

G 11 B    19/08                    .    .    door gebruik te maken van inrichtingen buiten de aandrijfmechanismen, bijv. een muntschakelaar (muntautomaatmechanismen G07F 5/00) [4]

G 11 B    19/10                    .    .    door het aftasten van de aanwezigheid of afwezigheid van een opname in een toegankelijke opgeslagen positie of op een draaitafel

G 11 B    19/12                    .    .    door het aftasten van onderscheidende kenmerken van opnamen, bijv. de diameter

G 11 B    19/14                    .    .    door het aftasten van de beweging of positie van een kop, bijv. middelen die bewegen in overeenstemming met de bewegingen van de kop

G 11 B    19/16                    .    .    Handmatige regeling

G 11 B    19/18                    .    .    .    Handmatig aangrijpen op één element dat indirect een regeleffect produceert door een daaruit voortvloeiende werking van het aandrijfmechanisme

G 11 B    19/20                    .    Aandrijven; Starten; Stoppen; Regelen daarvan [4]

G 11 B    19/22                    .    .    Andere remmen dan snelheid-regelende remmen [9]

G 11 B    19/24                    .    .    Voorzieningen die zorgen voor een constante relatieve snelheid tussen een registratiedrager en een kop

G 11 B    19/247                   .    .    .    gebruikmakend van elektrische middelen [4]

G 11 B    19/253                   .    .    .    gebruikmakend van mechanische middelen [4]

G 11 B    19/26                    .    .    Voorzieningen voor het veranderen van de snelheid; Omkeervoorzieningen; Middelen voor het overdragen van de aandrijving daarbij [4]

G 11 B    19/265                   .    .    .    Wrijvingswielaandrijving [4]

G 11 B    19/27                    .    .    .    Riemaandrijving [4]

G 11 B    19/275                   .    .    .    Tandwielaandrijving [4]

G 11 B    19/28                    .    .    Regelen of aanduiden van de snelheid (G11B 19/24 heeft voorrang) [9]

 

G 11 B    20/00                    Signaalverwerking die niet specifiek is voor de methode van opnemen of reproduceren; Circuits daarvoor [4]

G 11 B    20/02                    .    Analoog opnemen of reproduceren [4]

G 11 B    20/04                    .    .    Direct opnemen of reproduceren [4]

G 11 B    20/06                    .    .    Opnemen of reproduceren met hoekmodulatie [4,9]

G 11 B    20/08                    .    .    Opnemen of reproduceren met puls-modulatie (opnemen met pulscodemodulatie G11B 20/10) [4,9]

G 11 B    20/10                    .    Digitaal opnemen of reproduceren [4,9]

G 11 B    20/12                    .    .    Formatteren, bijv. het aanbrengen van een gegevensblok of woorden op de registratiedragers [4]

G 11 B    20/14                    .    .    gebruikmakend van zelfklokkende codes [4]

G 11 B    20/16                    .    .    gebruikmakend van niet-zelfklokkende codes, d.w.z. waarbij de kloksignalen ofwel worden opgenomen in een apart klokspoor of in een combinatie van diverse informatiesporen [4]

G 11 B    20/18                    .    .    Foutdetectie of foutcorrectie; Testen [4]

G 11 B    20/20                    .    voor het corrigeren van onregelmatigheden bij meersporen-opname [4]

G 11 B    20/22                    .    voor het verminderen van verstoringen [4]

G 11 B    20/24                    .    voor het verminderen van ruis [4]

 

G 11 B    21/00                    Voorzieningen met koppen die niet specifiek zijn voor de methode van opnemen of reproduceren

G 11 B    21/02                    .    Aandrijven of verplaatsen van koppen

G 11 B    21/03                    .    .    voor het corrigeren van de tijdbasisfout [4]

G 11 B    21/04                    .    .    Automatisch aanvoermechanismen voor het produceren van een transducing dwarsbeweging van de kop in een richting die dwars tegen de looprichting ingaat van het opneemmedium, bijv. een schroefvormige aftasting

G 11 B    21/06                    .    .    .    waarbij de registratiedrager middelen heeft voor het garanderen van een dwarsbeweging van de kop

G 11 B    21/08                    .    .    Spoorverandering of spoorselectie (G11B 21/12 heeft voorrang)

G 11 B    21/10                    .    .    Vinden of uitlijnen van een spoor door het verplaatsen van de kop

G 11 B    21/12                    .    .    Optillen of laten zakken; Terugstellen of vooruit-stellen langs een spoor; Terugkeren naar de beginpositie

G 11 B    21/14                    .    .    .    handmatig

G 11 B    21/16                    .    Ondersteunen van de koppen; Ondersteunen van de contactmoffen voor insteekkoppen

G 11 B    21/18                    .    .    terwijl de kop beweegt

G 11 B    21/20                    .    .    terwijl de kop zich in de werkpositie bevindt maar stationair blijft of alleen iets kan bewegen voor het kunnen volgen van onregelmatigheden in het oppervlak van een registratiedrager

G 11 B    21/21                    .    .    .    met een voorziening voor het in stand houden van een gewenste afstand van de kop ten opzichte van de registratiedrager, bijv. het fluïdum-dynamisch op afstand houden of met een slede [4]

G 11 B    21/22                    .    .    terwijl de kop zich in rustpositie bevindt

G 11 B    21/24                    .    .    Instellen van kopsteunen

G 11 B    21/26                    .    .    Middelen voor het uitwisselen of vervangen van een kop of kopelement

 

G 11 B    23/00                    Registratiedragers die niet specifiek zijn voor de methode van opnemen of reproduceren; Speciaal aangepaste accessoires, bijv. containers, die samenwerken met de opneemapparatuur of reproductie-apparatuur [4]

 

              Aantekening

 

              In groep G11B 23/00 omvat de opneemapparatuur of reproductie-apparatuur niet de registratiedragers. [5]

 

G 11 B    23/02                    .    Containers; Opslagmiddelen (kasten, koffers of standaards die zijn gemodificeerd voor het opslaan van registratiedragers G11B 33/04) [4,9]

G 11 B    23/023                   .    .    Containers voor magazijnen of cassettes [4]

G 11 B    23/027                   .    .    Containers voor losse haspels of spoelen [4]

G 11 B    23/03                    .    .    Containers voor vlakke registratiedragers [4]

G 11 B    23/033                   .    .    .    voor flexibele schijven [4]

G 11 B    23/037                   .    .    Losse haspels of spoelen [4]

G 11 B    23/04                    .    .    Magazijnen; Cassettes (G11B 23/12 heeft voorrang)

G 11 B    23/06                    .    .    .    voor het onderbrengen van oneindige banen of filamenten

G 11 B    23/07                    .    .    .    .    gebruikmakend van één haspel of kern [4]

G 11 B    23/08                    .    .    .    voor het onderbrengen van banen of filamenten met twee aparte uiteinden

G 11 B    23/087                   .    .    .    .    gebruikmakend van twee verschillende haspels of kernen [4]

G 11 B    23/093                   .    .    .    .    .    waarbij de haspels of kernen coaxiaal ten opzichte van elkaar liggen [4]

G 11 B    23/107                   .    .    .    .    gebruikmakend van één haspel of kern, waarbij een van de uiteinden van de registratiedrager uit het magazijn of uit de cassette komt [4]

G 11 B    23/113                   .    .    Speciaal aangepaste apparatuur of processen voor het maken van magazijnen of cassettes [4]

G 11 B    23/12                    .    .    Manden voor het ongeordend bewaren van banen of filamenten

G 11 B    23/14                    .    met de mogelijkheid naar een plaats terug te keren, bijv. gebruikmakend van geleide-gaten

G 11 B    23/16                    .    Registratiedragers met één spoor voor het opnemen tijdens intervallen op afstand van elkaar langs het spoor, bijv. voor spraakoefening of taaloefening

G 11 B    23/18                    .    Registratiedragers met meerdere sporen, bijv. met aanvullende sporen en deelsporen zoals paarvormige “stereo” sporen

G 11 B    23/20                    .    met een voorziening om te splitsen voor het kunnen maken van vaste of tijdelijke verbindingen

G 11 B    23/22                    .    .    van oneindige riemen; van banden die Möbius-lussen vormen

G 11 B    23/24                    .    .    van banden met meerdere parallel lopende sporen aan de rand van een registratiedrager door het taps splitsen voor het vormen van een oneindige lus met één of meer schroefvormige sporen

G 11 B    23/26                    .    .    van voorloopstukken voor het inladen of invoeren en doortrekken, bijv. voor het vormen van een tijdelijke verbinding

G 11 B    23/28                    .    voor het aanduiden van eerder of onrechtmatig gebruik

G 11 B    23/30                    .    met een voorziening voor hulpsignalen [9]

G 11 B    23/32                    .    .    Elektrische of mechanische contactmiddelen; Bandstopstrookjes

G 11 B    23/34                    .    .    Signaalmiddelen naast het hoofdopneemspoor, bijv. het foto-elektrisch aftasten van geleide-gaten voor het op tijd instellen

G 11 B    23/36                    .    .    Signalen op registratiedragers of op containers die op de zelfde wijze zijn opgenomen als de eigenlijke opname

G 11 B    23/38                    .    Andere zichtbare kenmerken dan die welke aanwezig zijn in opneemsporen of worden aangegeven door geleide-gaten

G 11 B    23/40                    .    .    Identificatiemiddelen of analoge middelen aan of in de registratiedrager, die niet bedoeld zijn voor zichtbare weergave gelijktijdig met het afspelen van de registratiedrager, bijv. een label, voorloopstuk of foto

G 11 B    23/42                    .    .    Markeringen voor het indexeren, regelen van de snelheid, synchroniseren of op tijd instellen

G 11 B    23/44                    .    .    Informatie die gelijktijdig met het afspelen van de opname wordt weergegeven, bijv. fotomateriaal (samenwerken van camera’s of projectoren met geluidsopnamemiddelen of geluidsreproductiemiddelen G03B 31/00) [4]

G 11 B    23/50                    .    Opnieuw conditioneren van registratiedragers; Reinigen van registratiedragers (G11B 3/58 heeft voorrang) [2]

 

G 11 B    25/00                    Apparatuur die wordt gekenmerkt door de vorm van de gebruikte registratiedrager, maar die niet specifiek is voor de methode van opnemen of reproduceren [4,9]

G 11 B    25/02                    .    gebruikmakend van cilindrische registratiedragers

G 11 B    25/04                    .    gebruikmakend van vlakke registratiedragers, bijv. een schijf of kaart

G 11 B    25/06                    .    gebruikmakend van baanvormige registratiedragers, bijv. een band

G 11 B    25/08                    .    gebruikmakend van filamentvormige registratiedragers, bijv. een draad

G 11 B    25/10                    .    Apparatuur waarbij registratiedragers kunnen worden gebruikt die vallen onder meer dan één van de groepen G11B 25/02 tot G11B 25/08

 

G 11 B    27/00                    Wijzigen; Indexeren; Adresseren; Op tijd instellen of synchroniseren; Bewaken; Meten van het bandspoor [2,4]

G 11 B    27/02                    .    Wijzigen, bijv. het variëren van de volgorde van informatiesignalen die worden opgenomen op, of gereproduceerd vanaf, registratiedragers [5,9]

G 11 B    27/022                   .    .    Elektronisch wijzigen van analoge informatiesignalen, bijv. audiosignalen of videosignalen [5]

G 11 B    27/024                   .    .    .    op banden (G11B 27/028 en G11B 27/029 hebben voorrang) [5]

G 11 B    27/026                   .    .    .    op schijven (G11B 27/028 en G11B 27/029 hebben voorrang) [5]

G 11 B    27/028                   .    .    .    met hulp van de computer [5]

G 11 B    27/029                   .   .    .    Wijzigen door invoegen [5]

G 11 B    27/031                   .    .    Elektronisch wijzigen van gedigitaliseerde analoge informatiesignalen, bijv. audiosignalen of videosignalen [5]

G 11 B    27/032                   .    .    .    op banden (G11B 27/036 en G11B 27/038 hebben voorrang) [5]

G 11 B    27/034                   .    .    .    op schijven (G11B 27/036 en G11B 27/038 hebben voorrang) [5]

G 11 B    27/036                   .    .    .    Wijzigen door invoegen [5]

G 11 B    27/038                   .    .    .    Kruisregelaars daarvoor [5]

G 11 B    27/04                    .    .    gebruikmakend van een differentieelaandrijving van de registratiedrager en de kop

G 11 B    27/06                    .    .    Doorsnijden en opnieuw samenvoegen; Insnijden of perforeren van registratiedragers op een andere wijze dan door opneemnaalden (registratiedragers met een voorziening om te splitsen G11B 23/20)

G 11 B    27/10                    .    Indexeren; Adresseren; Op tijd instellen of synchroniseren; Meten van het bandspoor [2]

G 11 B    27/11                    .    .    door gebruik te maken van informatie op de registratiedrager die niet kan worden gedetecteerd [4]

G 11 B    27/13                    .    .    .    waarbij de informatie wordt afgeleid uit de beweging van de registratiedrager, bijv. gebruikmakend van een toerenteller [4]

G 11 B    27/15                    .    .    .    .    gebruikmakend van mechanische aftastmiddelen [4]

G 11 B    27/17                    .    .    .    .    gebruikmakend van elektrische aftastmiddelen [4]

G 11 B    27/19                    .    .    door gebruik te maken van informatie op de registratiedrager die kan worden gedetecteerd [4]

G 11 B    27/22                    .    .    .    Middelen die reageren op de aanwezigheid of afwezigheid van opgenomen informatiesignalen

G 11 B    27/24                    .    .    .    door het aftasten van andere kenmerken op de registratiedrager dan het transducing spoor [9]

G 11 B    27/26                    .    .    .    .    door foto-elektrische detectie, bijv. bij geleide-gaten

G 11 B    27/28                    .    .    .    door gebruik te maken van informatiesignalen die op dezelfde wijze worden opgenomen als de eigenlijke opname

G 11 B    27/30                    .    .    .    .    op hetzelfde spoor als de eigenlijke opname

G 11 B    27/32                    .    .    .    .    op aparte hulpsporen op dezelfde of op een hulpregistratiedrager

G 11 B    27/34                    .    .    Weergeefvoorzieningen

G 11 B    27/36                    .    Bewaken, d.w.z. het toezicht houden op de voortgang van de opname of de reproductie

 

G 11 B    31/00                    Voorzieningen voor het samenwerken van opneemapparatuur of reproductie-apparatuur met aanverwante apparatuur (met camera’s of projectoren G03B 31/00) [7,9]

G 11 B    31/02                    .    met zelfwerkende muziekinstrumenten

 

G 11 B    33/00                    Constructiedelen, details of accessoires die niet vallen onder de andere groepen van deze subklasse [4,8,9]

G 11 B    33/02                    .    Kasten; Koffers; Standaards; Plaatsing van apparatuur daarin of daarop [4,9]

G 11 B    33/04                    .    .    gemodificeerd voor het opslaan van registratiedragers [4]

G 11 B    33/06                    .    .    gecombineerd met andere apparatuur met een andere hoofdfunctie [4]

G 11 B    33/08                    .    .    Isolatie of absorptie van ongewenste trillingen of geluiden [4]

G 11 B    33/10                    .    Weergeefvoorzieningen; Waarschuwingsvoorzieningen [4]

G 11 B    33/12                    .    Plaatsen van constructiedelen in de apparatuur, bijv. de stroomtoevoer of modules [4]

G 11 B    33/14                    .    Verminderen van de invloed van fysische parameters, bijv. temperatuursverandering, vocht of stof [4]