SECTIE G           FYSICA

 

              Aantekeningen

 

(1)        In deze Sectie wordt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegevens betekenis:

-        “variabele” (als een zelfstand naamwoord) betekent een kenmerk of eigenschap (bijv. een dimensie, een fysische toestand zoals temperatuur, een kwaliteit zoals dichtheid of kleur), die met betrekking tot een bepaalde entiteit (bijv. een object, een hoeveelheid van een substantie, een lichtstraal) en op een bepaald ogenblik, kan worden gemeten; de variabele kan veranderen, zodat de numerieke uitdrukking ervan verschillende waarden op verschillende tijden, onder verschillende condities of in afzonderlijke gevallen kan aannemen, maar kan constant zijn met betrekking tot een specifieke entiteit onder bepaalde omstandigheden of voor specifieke doeleinden (bijv. de lengte van een staaf mag als constant worden beschouwd voor vele doeleinden).

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de definities van gebruikte termen of uitdrukkingen. Sommige komen voor in de Aantekeningen van diverse klassen in deze Sectie, zie in het bijzonder de definitie van “meten” in klasse G01. Andere komen voor in § 187 van de Gids voor de IPC, zie in het bijzonder de definitie van “regelen”. [17]

              (3)      Klassering in deze Sectie kan moeilijker blijken dan in andere Secties, omdat het onderscheid tussen verschillende toepassingsgebieden in belangrijker mate afhankelijk is van de bedoeling van de gebruiker dan op enig constructief verschil of gebruiksverschil, en omdat de behandelde onderwerpen vaak deel uitmaken van systemen of combinaties, met gezamenlijke kenmerken of delen, meer dan “dingen”die als geheel gemakkelijk zijn te onderscheiden. Bijvoorbeeld, informatie (bijv. een stel figuren) kan worden getoond met het doel van onderwijs of reclame (G09), om het resultaat van een meting bekend te maken (G01), voor het signaleren van de informatie naar een punt op afstand of het geven van gesignaleerde informatie vanaf een punt op afstand (G08). De gebruikte woorden om het doel te beschrijven hangen af van aspecten die irrelevant kunnen zijn voor de vorm van het betreffende apparaat, bijv. aspecten zoals het gewenste effectop de persoon die naar de afbeelding kijkt, of of de afbeelding op afstand wordt geregeld. Nogmaals, een inrichting die in zekere mate op een toestand reageert, bijv. op de druk van een fluïdum, kan zonder wijziging aan de inrichting zelf worden gebruikt om informatie te geven over de druk (G01L) of over een andere toestand die gekoppeld is aan de druk (een andere subklasse van G01, bijv. G01K voor de temperatuur), om een opname te maken van de druk of het voorkomen daarvan (G07C), om een alarm te geven (G08B) of om een andere apparaat aan te sturen (G05).

                        Het klasseringsschema is bedoeld om zaken van soortgelijke aard (zoals hierboven aangegeven) bij elkaar te kunnen klasseren. Het is daarom in het bijzonder noodzakelijk eerst over de werkelijke aard van enig technisch onderwerp te beslissen voordat er goed geklasseerd kan worden.

 

INSTRUMENTEN

 

G 11       INFORMATIE-OPSLAG

 

G 11 C    STATISCHE GEHEUGENS (informatieopslag op basis van de relatieve beweging tussen een registratiedrager en een transducer G11B; halfgeleiderinrichtingen voor opslag H01L; puls-techniek in het algemeen H03K, bijv. elektronische schakelaars H03K 17/00) [17]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Deze subklasse dekt inrichtingen of voorzieningen voor het opslaan van digitale of analoge informatie:

                        (i)       waarin geen relatieve beweging plaatsvindt tussen een informatie-opslagelement en een transducer;

                        (ii)      met een selectie-inrichting voor het naar het geheugen schrijven of uit het geheugen aflezen van de informatie.

              (2)      Deze subklasse dekt geen elementen die niet zijn aangepast voor opslag en niet zijn voorzien van de middelen die bedoeld worden in Aantekening (3) hieronder, welke elementen worden geklasseerd in de toepasselijke subklasse, bijv. van H01 of H03K.

              (3)      In deze subklasse worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

                          -      “opslagelement” is een element dat tenminste één deel informatie kan bevatten, en dat is voorzien van middelen voor het schrijven of uitlezen van deze informatie; [8]

                          -      “geheugen” is een inrichting, inclusief opslagelementen, die informatie kan bevatten die er – indien gewenst – vanaf kan worden gehaald. [8]

 

G 11 C      5/00                    Details van geheugens die vallen onder groep G11C 11/00

G 11 C      5/02                    .    Plaatsing van opslagelementen, bijv. in de vorm van een matrixreeks

G 11 C      5/04                    .    .    Steunen voor opslagelementen; Monteren of vastzetten van opslagelementen op dergelijke steunen

G 11 C      5/05                    .    .    .    Ondersteunen van kernen in een matrix [2]

G 11 C      5/06                    .    Voorzieningen voor het onderling elektrisch verbinden van opslagelementen, bijv. bedrading

G 11 C      5/08                    .    .    voor het onderling verbinden van magnetische elementen, bijv. toroïdekernen

G 11 C      5/10                    .    .    voor het onderling verbinden van condensatoren

G 11 C      5/12                    .    Apparatuur of processen voor het onderling verbinden van opslagelementen, bijv. voor het snijden van schroefdraad op magnetische kernen

G 11 C      5/14                    .    Stroomtoevoervoorzieningen (hulpcircuits voor geheugens waarbij gebruik wordt gemaakt van halfgeleiderinrichtingen G11C 11/4063, G11C 11/413 of G11C 11/4193; in het algemeen G05F, H02J of H02M) [5,7]

 

G 11 C      7/00                    Voorzieningen voor het schrijven van informatie naar, of het aflezen van informatie uit, een digitaal geheugen (G11C 5/00 heeft voorrang; hulpcircuits voor geheugens waarbij gebruik wordt gemaakt van halfgeleiderinrichtingen G11C 11/4063, G11C 11/413 of G11C 11/4193) [2,5,7]

G 11 C      7/02                    .    met middelen voor het vermijden van parasitaire signalen

G 11 C      7/04                    .    met middelen voor het vermijden van storingen ten gevolge van temperatuureffecten

G 11 C      7/06                    .    Keuzeversterkers (versterkers op zich H03F of H03K) [7]

G 11 C      7/08                    .    .    Regelen daarvan [7]

G 11 C      7/10                    .    Interface voorzieningen voor invoer/uitvoer [I/O] gegevens, bijv. regelcircuits voor I/O-gegevens of I/O-gegevensbuffers (niveauconversie-circuits in het algemeen H03K 19/0175) [7,15]

G 11 C      7/12                    .    Bitline regelcircuits, bijv. stuurprogramma’s, versterkingsprogramma’s, ophaalcircuits, neerhaalcircuits, voorlaadcircuits of vereffeningscircuits, voor bitlines [7]

G 11 C      7/14                    .    Schijnelementen-beheer; Generatoren voor de aftastreferentiespanning [7]

G 11 C      7/16                    .    Opslag van analoge signalen in digitale geheugens waarbij gebruik wordt gemaakt van een opstelling die analoog/digitaal [A/D] omvormers, digitale geheugens en digitaal/analoog [D/A] omvormers bevat [7,15]

G 11 C      7/18                    .    Bitline organisatie; Bitline layout [7]

G 11 C      7/20                    .    Startcircuits voor geheugenelementen, bijv. bij het inschakelen of uitschakelen van vermogen, het wissen van geheugen of een latent beeldgeheugen [7]

G 11 C      7/22                    .    Schrijf/Lees [R-W] tijdcircuits of schrijf/lees [R-W] klokcircuits; Generatoren voor of beheer van schrijf/lees [R/W] regelsignalen [7,15]

G 11 C      7/24                    .    Beveiligingscircuits of beschermingscircuits voor geheugenelementen, bijv. voorzieningen voor het voorkomen van het onopzettelijk lezen of schrijven; Statuselementen; Testelementen [7]

 

G 11 C      8/00                    Voorzieningen voor het selecteren van een adres in een digitaal geheugen (hulpcircuits voor geheugens waarbij gebruik wordt gemaakt van halfgeleiderinrichtingen G11C 11/4063, G11C 11/413 of G11C 11/4193) [2,5,7]

G 11 C      8/02                    .    gebruikmakend van een selectiematrix [2]

G 11 C      8/04                    .    gebruikmakend van een adresseerinrichting met stapsgewijze bewerking, bijv. een schuifregister of teller (gebruikmakend van “first in first out” [FIFO] registers voor het veranderen van de snelheid van een digitale gegevensstroom G06F 5/06; gebruikmakend van “last in first out” [LIFO] registers voor het verwerken van digitale gegevens door het bewerken van hun volgorde G06F 7/00) [5,15]

G 11 C      8/06                    .    Interface voorzieningen voor adressering, bijv. adresbuffers (niveauconversie-circuits in het algemeen H03K 19/0175) [7]

G 11 C      8/08                    .    Woordregel-regelcircuits, bijv. stuurprogramma’s, versterkingsprogramma’s, ophaalcircuits, neerhaalcircuits of voorlaadcircuits, voor woordregels [7]

G 11 C      8/10                    .    Decodeerorganen [7]

G 11 C      8/12                    .    Groepselectiecircuits, bijv. voor geheugenblokselectie, chipselectie of reeksenselectie [7]

G 11 C      8/14                    .    Woordregel-organisatie; Woordregel-layout [7]

G 11 C      8/16                    .    Geheugenreeksen met meervoudige toegang, bijv. adresseren van één geheugenelement via tenminste twee onafhankelijke groepen adresseerregels [7]

G 11 C      8/18                    .    Adresseertijdcircuits of adresseerklokcircuits; Genereren of beheren van adresregelsignalen, bijv. voor row address strobe [RAS] signalen of column address strobe [CAS] signalen [7,15]

G 11 C      8/20                    .    Beveiligingscircuits of beschermingscircuits voor adressen, d.w.z. voorzieningen voor het voorkomen van ongeoorloofde of onopzettelijke toegang [7]

 

G 11 C    11/00                   Digitale geheugens die worden gekenmerkt door het gebruik van specifieke elektrische of magnetische opslagelementen; Opslagelementen daarvoor (G11C 14/00 tot G11C 21/00 hebben voorrang) [5]

 

              Aantekening

 

              Groep G11C 11/56 heeft voorrang boven de groepen G11C 11/02 tot G11C 11/54. [2,8]

 

G 11 C    11/02                   .    gebruikmakend van magnetische elementen

G 11 C    11/04                   .    .    gebruikmakend van opslagelementen met een cilindrische vorm, bijv. een stang of draad (G11C 11/12 en G11C 11/14 hebben voorrang) [2]

G 11 C    11/06                   .    .    gebruikmakend van opslagelementen met één opening, bijv. een ring-kern; gebruikmakend van platen met meerdere openingen waarbij elke afzonderlijke opening een opslagelement vormt

G 11 C    11/061                  .    .    .    gebruikmakend van elementen met één opening of magnetische lus voor opslag, één element per bit en voor uitwissend lezen [2]

G 11 C    11/063                  .    .    .    .    in bits georganiseerd, zoals een 2L/2D-organisatie of 3D-organisatie, d.w.z. voor het selecteren van een element door middel van tenminste twee samenvallende deelstromen voor het zowel uitlezen als schrijven [2]

G 11 C    11/065                  .    .    .    .    in woorden georganiseerd, zoals een 2D-organisatie, of met lineaire selectie, d.w.z. voor het selecteren van alle elementen van een woord door middel van één volledige stroom voor het uitlezen [2]

G 11 C    11/067                  .    .    .    gebruikmakend van opslagelementen met één opening of magnetische lus voor opslag, één element per bit en voor niet-uitwissend lezen [2]

G 11 C    11/08                   .    .    gebruikmakend van opslagelementen met meerdere openingen, bijv. gebruikmakend van transfluxors; gebruikmakend van platen met diverse afzonderlijke opslagelementen met meerdere openingen (G11C 11/10 heeft voorrang; gebruikmakend van platen met meerdere openingen waarin elke afzonderlijke opening een opslagelement vormt G11C 11/06) [2]

G 11 C    11/10                   .    .    gebruikmakend van opslagelementen met meerdere assen

G 11 C    11/12                   .    .    gebruikmakend van tensoren (modulussen); gebruikmakend van twistoren, d.w.z. elementen waarin één magneet-as is verwrongen

G 11 C    11/14                   .    .    gebruikmakend van dunne-filmelementen

G 11 C    11/15                   .    .    .    gebruikmakend van meerdere magnetische lagen (G11C 11/155 heeft voorrang) [2]

G 11 C    11/155                  .    .    .    met een cilindrische opstelling [2]

G 11 C    11/16                   .    .    gebruikmakend van elementen waarbij de opslag is gebaseerd op magnetische spin

G 11 C    11/18                   .    gebruikmakend van Hall-inrichtingen

G 11 C    11/19                   .    gebruikmakend van niet-lineaire reactieve inrichtingen in resonantiecircuits [2]

G 11 C    11/20                   .    .    gebruikmakend van parametrons [2]

G 11 C    11/21                   .    gebruikmakend van elektrische elementen [2]

G 11 C    11/22                   .    .    gebruikmakend van ferro-elektrische elementen [2]

G 11 C    11/23                   .    .    gebruikmakend van elektrostatische opslag op een gemeenschappelijke laag, bijv. Forrester-Haeff-buizen (G11C 11/22 heeft voorrang) [2]

G 11 C    11/24                   .    .    gebruikmakend van condensatoren (G11C 11/22 heeft voorrang; gebruikmakend van een combinatie van halfgeleiderinrichtingen en condensatoren G11C 11/34, bijv. G11C 11/40) [2,5]

G 11 C    11/26                   .    .    gebruikmakend van ontladingsbuizen [2]

G 11 C    11/28                   .    .    .    gebruikmaken van met gas gevulde buizen [2]

G 11 C    11/30                   .    .    .    gebruikmakend van vacuümbuizen (G11C 11/23 heeft voorrang) [2]

G 11 C    11/34                   .    .    gebruikmakend van halfgeleiderinrichtingen [2]

G 11 C    11/35                   .    .    .    met ladingopslag in een uitputtings-laag, bijv. door lading gekoppelde inrichtingen [7]

G 11 C    11/36                   .    .    .    gebruikmakend van dioden, bijv. als drempelelementen [2]

G 11 C    11/38                   .    .    .    .    gebruikmakend van tunneldioden [2]

G 11 C    11/39                   .    .    .    gebruikmakend van thyristors [5]

G 11 C    11/40                   .    .    .    gebruikmakend van transistors [2]

G 11 C    11/401                  .    .    .    .    waarbij elementen worden gevormd waarvoor opfrissing of ladingregeneratie nodig is, d.w.z. dynamische elementen [5]

G 11 C    11/402                  .    .    .    .    .    met ladingregeneratie voor elk geheugenelement afzonderlijk, d.w.z. een interne opfrissing [5]

G 11 C    11/403                  .    .    .    .    .    met ladingregeneratie voor een veelheid aan geheugenelementen, d.w.z. een externe opfrissing [5]

G 11 C    11/404                  .    .    .    .    .    .    met per element één poort voor het overdragen van lading, bijv. een MOS-transistor [5]

G 11 C    11/405                  .    .    .    .    .    .    met per element drie poorten voor het overdragen van lading, bijv. een MOS-transistor [5]

G 11 C    11/406                  .    .    .    .    .    Beheersen of regelen van de opfriscycli of de ladingregeneratiecycli [5]

G 11 C    11/4063                .    .    .    .    .    Hulpcircuits, bijv. voor het adresseren, decoderen, aandrijven, schrijven, aftasten of op tijd instellen [7]

G 11 C    11/4067                .    .    .    .    .    .    voor bipolaire geheugenelementen [7]

G 11 C    11/407                  .    .    .    .    .    .    voor veldgeheugenelementen [5]

G 11 C    11/4072                .    .    .    .    .    .    .    Circuits voor het starten, inschakelen of uitschakelen van het vermogen, wissen van geheugen of terugstellen [7]

G 11 C    11/4074                .    .    .    .    .    .    .    Circuits voor vermogenstoevoer of spanningsopwekking, bijv. voorspanningsgeneratoren, substraatspanningsgeneratoren, reservevermogen of vermogensregelcircuits [7]

G 11 C    11/4076                .    .    .    .    .    .    .    Tijdcircuits (voor regeneratiebeheer G11C 11/406) [7]

G 11 C    11/4078                .    .    .    .    .    .    .    Veiligheidscircuits of beschermingscircuits, bijv. voor het voorkomen van het onopzettelijk of ongeoorloofd lezen of schrijven; Statuselementen; Testelementen (beschermen van de geheugeninhoud tijdens het controleren of testen G11C 29/52) [7,8]

G 11 C    11/408                  .    .    .    .    .    .    .    Adrescircuits [5]

G 11 C    11/409                  .    .    .    .    .    .    .    Lees/Schrijf [R-W] circuits [5,15]

G 11 C    11/4091                .    .    .    .    .    .    .    .    Kiesversterkers of kies/opfris-versterkers, of daarmee samenhangende kiescircuits, bijv. voor het voorladen, vereffenen of isoleren van gekoppelde bitlines [7]

G 11 C    11/4093                .    .    .    .    .    .    .    .    Interface voorzieningen voor invoer/uitvoer [I/O] gegevens, bijv. gegevensbuffers (niveau-conversiecircuits in het algemeen H03K 19/0175) [7,15]

G 11 C    11/4094                .    .    .    .    .    .    .    .    Bitline beheer of bitline regelcircuits [7]

G 11 C    11/4096                .    .    .    .    .    .    .    .    Beheer van of regelcircuits voor invoer/uitvoer [I/O] gegevens, bijv. leescircuits of schrijfcircuits, I/O-stuurprogramma’s of bitline schakelaars [7,15]

G 11 C    11/4097                .    .    .    .    .    .    .    .    Bitline organisatie, bijv. bitline layout of ingeklapte bitlines [7]

G 11 C    11/4099                .    .    .    .    .    .    .    .    Schijnelementen-behandeling; Referentiespanningsgeneratoren [7]

G 11 C    11/41                   .    .    .    .    waarbij elementen worden gevormd met terugkoppeling, d.w.z. elementen waarvoor geen opfrissing of ladingregeneratie nodig is, bijv. een bi-stabiele multivibrator of Schmitt-trekker [5]

G 11 C    11/411                  .    .    .    .    .    gebruikmakend van alleen bipolaire transistoren [5]

G 11 C    11/412                  .    .    .    .    .    gebruikmakend van alleen veldtransistoren [5]

G 11 C    11/413                  .    .    .    .    .    Hulpcircuits, bijv. voor het adresseren, decoderen, aandrijven, beschrijven, aftasten, op tijd instellen of vermogensvermindering [5]

G 11 C    11/414                  .    .    .    .    .    .    voor bipolaire geheugenelementen [5]

G 11 C    11/415                  .    .    .    .    .    .    .    Adrescircuits [5]

G 11 C    11/416                  .    .    .    .    .    .    .    Lees/schrijf [R-W] circuits [5,15]

G 11 C    11/417                  .    .    .    .    .    .    voor veldgeheugenelementen [5]

G 11 C    11/418                  .    .    .    .    .    .    .    Adrescircuits [5]

G 11 C    11/419                  .    .    .    .    .    .    .    Lees/Schrijf [R-W] circuits [5,15]

G 11 C    11/4193                .    .    .    Hulpcircuits die specifiek horen bij speciale soorten halfgeleider-opslaginrichtingen, bijv. voor adressering, aandrijving, aftasting, tijdinstelling, vermogenstoevoer of signaalvoortplanting (G11C 11/4063 en G11C 11/413 hebben voorrang) [7]

G 11 C    11/4195                .    .    .    .    Adrescircuits [7]

G 11 C    11/4197                .    .    .    .    Lees/Schrijf [R-W] circuits [7,15]

G 11 C    11/42                   .    .    gebruikmakend van opto-elektronische inrichtingen, d.w.z. met licht-uitstralende en foto-elektrische inrichtingen die elektrisch of optisch zijn gekoppeld

G 11 C    11/44                   .    .    gebruikmakend van supergeleidende elementen, bijv. een cryotron [2]

G 11 C    11/46                   .    gebruikmakend van thermoplastische elementen

G 11 C    11/48                   .    gebruikmakend van verplaatsbare koppelelementen, bijv. ferromagnetische kernen, voor het produceren van een verandering tussen verschillende toestanden van wederkerige inductie of de zelfinductiecoëfficiënt

G 11 C    11/50                   .    gebruikmakend van het in werking stellen van elektrische contacten voor het opslaan van de informatie (mechanische geheugens G11C 23/00; schakelaars die zorgen voor een geselecteerd aantal opvolgende bedieningen van de contacten door één handmatige bediening van het werkende deel H01H 41/00)

G 11 C    11/52                   .    .    gebruikmakend van elektromagnetisch relais

G 11 C    11/54                   .    gebruikmakend van elementen voor het nabootsen van biologische cellen, bijv. een neuron

G 11 C    11/56                   .    gebruikmakend van opslagelementen met meer dan twee stabiele toestanden die in trappen worden weergegeven, bijv. van de spanning, stroom, fase of frequentie (telvoorzieningen met soortgelijke meervoudig stabiele elementen H03K 25/00 of H03K 29/00) [2]

 

G 11 C    13/00                   Digitale geheugens die worden gekenmerkt door het gebruik van opslagelementen die niet vallen onder de groepen G11C 11/00, G11C 23/00 of G11C 25/00

G 11 C    13/02                   .    gebruikmakend van elementen waarvan de werking afhangt van een chemische verandering (gebruikmakend van een elektrochemische lading G11C 11/00)

G 11 C    13/04                   .    gebruikmakend van optische elementen

G 11 C    13/06                   .    .    gebruikmakend van magneto-optische elementen (magneto-optica in het algemeen G02F) [2]

 

G 11 C    14/00                   Digitale geheugens die worden gekenmerkt door voorzieningen van elementen met vluchtige en niet-vluchtige opslageigenschappen als reserve bij stroomuitval [5]

 

G 11 C    15/00                   Digitale geheugens waarin informatie met één of meer kenmerkende delen wordt geschreven naar het geheugen en waarin informatie wordt uitgelezen door het zoeken naar één of meer van die kenmerkende delen, d.w.z. associatieve of op inhoud geadresseerde geheugens (waarin informatie wordt geadresseerd naar een specifieke plaats G11C 11/00) [2]

G 11 C    15/02                   .    gebruikmakend van magnetische elementen [2]

G 11 C    15/04                   .    gebruikmakend van halfgeleiderelementen [2]

G 11 C    15/06                   .    gebruikmakend van cryogene elementen [2]

 

G 11 C    16/00                   Wisbare programmeerbare geheugens voor alleen lezen (PROM) (G11C 14/00 heeft voorrang) [5]

G 11 C    16/02                   .    elektrisch programmeerbaar [5]

G 11 C    16/04                   .    .    gebruikmakend van variabele drempeltransistors, bijv. FAMOS [5]

G 11 C    16/06                   .    .    Hulpcircuits, bijv. voor het naar een geheugen schrijven (in het algemeen G11C 7/00) [5]

G 11 C    16/08                   .    .    .    Adresseercircuits; Decodeerorganen; Woordregel-regelcircuits [7]

G 11 C    16/10                   .    .    .    Programmeercircuits of gegevens-invoercircuits [7]

G 11 C    16/12                   .    .    .    .    Schakelcircuits voor de programmeerspanning [7]

G 11 C    16/14                   .    .    .    .    Circuits voor het elektrisch wissen, bijv. schakelcircuits voor de wisspanning [7]

G 11 C    16/16                   .    .    .    .    .    voor het wissen van blokken, bijv. reeksen, woorden of groepen [7]

G 11 C    16/18                   .    .    .    .    Circuits voor het optisch wissen [7]

G 11 C    16/20                   .    .    .    .    Starten; Gegevensvoorinstelling; Chipidentificatie [7]

G 11 C    16/22                   .    .    .    Beveiligingscircuits of beschermingscircuits voor het voorkomen van ongeoorloofde of onopzettelijke toegang tot geheugenelementen [7]

G 11 C    16/24                   .    .    .    Bitline regelcircuits [7]

G 11 C    16/26                   .    .    .    Aftastcircuits of leescircuits; Gegevens-uitvoercircuits [7]

G 11 C    16/28                   .    .    .    .    gebruikmakend van differentiaal-aftastelementen of differentiaalreferentie-elementen, bijv. schijnelementen [7]

G 11 C    16/30                   .    .    .    Vermogenstoevoercircuits [7]

G 11 C    16/32                   .    .    .    Tijdcircuits [7]

G 11 C    16/34                   .    .    .    Bepalen van de programmeerstatus, bijv. drempelspanning, over-programmering of onder-programmering, of retentie [7]

 

G 11 C    17/00                   Geheugens voor alleen lezen die slechts eenmaal kunnen worden geprogrammeerd; Semipermanente geheugens, bijv. handmatig vervangbare informatiekaarten (wisbare programmeerbare geheugens voor alleen lezen G11C 16/00; coderen, decoderen of code-omzetting in het algemeen H03M) [2,5]

G 11 C    17/02                   .    gebruikmakend van magnetische of inductieve elementen (G11C 17/14 heeft voorrang) [2,5]

G 11 C    17/04                   .    gebruikmakend van capacitieve elementen (G11C 17/06 en G11C 17/14 hebben voorrang) [2,5]

G 11 C    17/06                   .    gebruikmakend van diode-elementen (G11C 17/14 heeft voorrang) [2,5]

G 11 C    17/08                   .    gebruikmakend van halfgeleiderinrichtingen, bijv. bipolaire elementen (G11C 17/06 en G11C 17/14 hebben voorrang) [5]

G 11 C    17/10                   .    .    waarin de inhoud wordt bepaald tijdens het maken door een vooraf bepaalde opstelling van koppelelementen, bijv. een met een masker programmeerbare ROM [5]

G 11 C    17/12                   .    .    .    gebruikmakend van veldinrichtingen [5]

G 11 C    17/14                   .    waarin de inhoud wordt bepaald door het selectief tot stand brengen, verbreken of modificeren van verbindingsschakels door het blijvend veranderen van de toestand van koppelelementen, bijv. een PROM [5]

G 11 C    17/16                   .    .    gebruikmakend van elektrisch versmeltbare schakels [5]

G 11 C    17/18                   .    .    Hulpcircuits, bijv. voor het schrijven naar een geheugen (in het algemeen G11C 7/00) [5]

 

G 11 C    19/00                   Digitale geheugens waarin informatie stapsgewijze wordt verplaatst, bijv. schuifregisters (tellen van ketens H03K 23/00)

G 11 C    19/02                   .    gebruikmakend van magnetische elementen (G11C 19/14 heeft voorrang) [2]

G 11 C    19/04                   .    .    gebruikmakend van kernen met één opening of magnetische lus [2]

G 11 C    19/06                   .    .    gebruikmakend van structuren met een aantal openingen of magnetische lussen, bijv. transfluxors [2]

G 11 C    19/08                   .    .    gebruikmakend van dunne films in een vlakke structuur [2]

G 11 C    19/10                   .    .    gebruikmakend van dunne films op stangen; met twistors [2]

G 11 C    19/12                   .    gebruikmakend van niet-lineaire reactieve inrichtingen in resonantiecircuits [2]

G 11 C    19/14                   .    gebruikmakend van magnetische elementen in combinatie met actieve elementen, bijv. ontladingsbuizen of halfgeleiderelementen (G11C 19/34 heeft voorrang) [2,7]

G 11 C    19/18                   .    gebruikmakend van condensatoren als hoofdelementen van de trappen [2]

G 11 C    19/20                   .    gebruikmakend van ontladingsbuizen (G11C 19/14 heeft voorrang) [2]

G 11 C    19/28                   .    gebruikmakend van halfgeleiderelementen (G11C 19/14 en G11C 19/36 hebben voorrang) [2,7]

G 11 C    19/30                   .    gebruikmakend van opto-elektronische inrichtingen, d.w.z. met licht-uitstralende en foto-elektrische inrichtingen die elektrisch of optisch zijn gekoppeld [2]

G 11 C    19/32                   .    gebruikmakend van supergeleidende elementen [2]

G 11 C    19/34                   .    gebruikmakend van geheugenelementen met meer dan twee stabiele toestanden die worden weergegeven door trappen, bijv. van de spanning, stroom, fase of frequentie [7]

G 11 C    19/36                   .    .    gebruikmakend van halfgeleiderelementen [7]

G 11 C    19/38                   .    tweedimensionaal, bijv. horizontale en verticale schuifregisters [7]

 

G 11 C    21/00                   Digitale geheugens waarin informatie circuleert (stapsgewijze G11C 19/00)

G 11 C    21/02                   .    gebruikmakend van elektromechanische vertragingslijnen, bijv. gebruikmakend van een kwik-vat

 

G 11 C    23/00                   Digitale geheugens die worden gekenmerkt door het bewegen van mechanische delen voor het kunnen opslaan, bijv. gebruikmakend van kogels; Opslagelementen daarvoor (opslaan door het in werking stellen van contacten G11C 11/48)

 

G 11 C    25/00                   Digitale geheugens die worden gekenmerkt door het gebruik van stromende media; Opslagelementen daarvoor

 

G 11 C    27/00                   Elektrische analoge geheugens, bijv. voor het opslaan van momentane waarden

G 11 C    27/02                   .    Voorzieningen voor het nemen en vasthouden van een sample (G11C 27/04 heeft voorrang; sampling van elektrische signalen in het algemeen H03K) [2,4]

G 11 C    27/04                   .    Schuifregisters (door een lading gekoppelde inrichtingen op zich H01L 29/76) [4]

 

G 11 C    29/00                   Controleren van geheugens op de juiste werking; Testen van geheugens tijdens het niet in gebruik of niet in bedrijf zijn [8]

G 11 C    29/02                   .    Detecteren of lokaliseren van defecte hulpcircuits, bijv. defecte verversingstellers [8]

G 11 C    29/04                   .    Detecteren of lokaliseren van defecte geheugenelementen [8]

G 11 C    29/06                   .    .    Versnellingstesten [8]

G 11 C    29/08                   .    .    Functietesten, bijv. testen tijdens het verversen, zelftesten bij aanschakelen [POST] of gespreid testen [8,15]

G 11 C    29/10                   .    .    .    Testalgoritmen, bijv. geheugenscan [MScan] algoritmen; Testpatronen, bijv. schaakbordpatronen [8,15]

G 11 C    29/12                   .    .    .    Ingebouwde testvoorzieningen, bijv. ingebouwd zelftesten [BIST] [8,15]

G 11 C    29/14                   .    .    .    .    Implementatie van regellogica, bijv. testroutine-decodeerorganen [8]

G 11 C    29/16                   .    .    .    .    .    gebruikmakend van micro-geprogrammeerde eenheden, bijv. state machines [8]

G 11 C    29/18                   .    .    .    .    Inrichtingen voor het genereren van adressen; Inrichtingen voor het toegang krijgen tot geheugens, bijv. details van adresseercircuits [8]

G 11 C    29/20                   .    .    .    .    .    gebruikmakend van tellers of schuifregisters met lineaire terugkoppeling [LFSR] [8,15]

G 11 C    29/22                   .    .    .    .    .    Toegang krijgen tot seriële geheugens [8]

G 11 C    29/24                   .    .    .    .    .    Toegang krijgen tot extra cellen, bijv. dummy cellen of redundante cellen [8]

G 11 C    29/26                   .    .    .    .    .    Toegang krijgen tot meerdere rijen (G11C 29/24 heeft voorrang) [8]

G 11 C    29/28                   .    .    .    .    .    .    Afhankelijke meerdere rijen, bijv. multibitrijen [8]

G 11 C    29/30                   .    .    .    .    .    Toegang krijgen tot afzonderlijke rijen [8]

G 11 C    29/32                   .    .    .    .    .    .    Seriële toegang; Testen door scanning [8]

G 11 C    29/34                   .    .    .    .    .    .    Gelijktijdig toegang krijgen tot meerdere bits [8]

G 11 C    29/36                   .    .    .    .    Inrichtingen voor het genereren van gegevens, bijv. gegevens-omvormers [8]

G 11 C    29/38                   .    .    .    .    Inrichtingen voor antwoordverificatie [8]

G 11 C    29/40                   .    .    .    .    .    .    gebruikmakend van compressietechnieken [8]

G 11 C    29/42                   .    .    .    .    .    .    gebruikmakend van foutcorrectiecodes [ECC] of pariteitscontrole [8,15]

G 11 C    29/44                   .    .    .    .    Indicatie of identificatie van fouten, bijv. ten behoeve van reparatie [8]

G 11 C    29/46                   .    .    .    .    Testen van de triggerlogica [8]

G 11 C    29/48                   .    .    .    Speciaal aangepaste voorzieningen in statische geheugens om te kunnen testen met middelen buiten het geheugen, bijv. gebruikmakend van directe geheugentoegang [DMA] of van extra toegangspaden (externe testuitrusting G11C 29/56) [8,15]

G 11 C    29/50                   .    .    Marginaal testen, bijv. het testen van de race, spanning of stroom [8]

G 11 C    29/52                   .    Beschermen van de geheugeninhoud; Detecteren van fouten in de geheugeninhoud [8]

G 11 C    29/54                   .    Voorzieningen voor het ontwerpen van testcircuits, bijv. testontwerp [DFT] gereedschap [8,15]

G 11 C    29/56                   .    Externe testuitrusting voor statische geheugens, bijv. automatische testuitrusting [ATE]; Interfaces daarvoor [8,15]

 

G 11 C    99/00                   Onderwerpen voor zover niet vallend onder andere groepen in deze subklasse [8]