SECTIE G         FYSICA

 

              Aantekeningen

 

(1)        In deze Sectie wordt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegeven betekenis:

-        “variabele” (als een zelfstand naamwoord) betekent een kenmerk of eigenschap (bijv. een dimensie, een fysische toestand zoals temperatuur, een kwaliteit zoals dichtheid of kleur), die met betrekking tot een bepaalde entiteit (bijv. een object, een hoeveelheid van een substantie, een lichtstraal) en op een bepaald ogenblik, kan worden gemeten; de variabele kan veranderen, zodat de numerieke uitdrukking ervan verschillende waarden op verschillende tijden, onder verschillende condities of in afzonderlijke gevallen kan aannemen, maar kan constant zijn met betrekking tot een specifieke entiteit onder bepaalde omstandigheden of voor specifieke doeleinden (bijv. de lengte van een staaf mag als constant worden beschouwd voor vele doeleinden).

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de definities van gebruikte termen of uitdrukkingen. Sommige komen voor in de Aantekeningen van diverse klassen in deze Sectie, zie in het bijzonder de definitie van “meten” in klasse G01. Andere komen voor in § 187 van de Gids voor de IPC, zie in het bijzonder de definitie van “regelen”. [17]

              (3)      Klassering in deze Sectie kan moeilijker blijken dan in andere Secties, omdat het onderscheid tussen verschillende toepassingsgebieden in belangrijker mate afhankelijk is van de bedoeling van de gebruiker dan op enig constructief verschil of gebruiksverschil, en omdat de behandelde onderwerpen vaak deel uitmaken van systemen of combinaties, met gezamenlijke kenmerken of delen, meer dan “dingen”die als geheel gemakkelijk zijn te onderscheiden. Bijvoorbeeld, informatie (bijv. een stel figuren) kan worden getoond met het doel van onderwijs of reclame (G09), om het resultaat van een meting bekend te maken (G01), voor het signaleren van de informatie naar een punt op afstand of het geven van gesignaleerde informatie vanaf een punt op afstand (G08). De gebruikte woorden om het doel te beschrijven hangen af van aspecten die irrelevant kunnen zijn voor de vorm van het betreffende apparaat, bijv. aspecten zoals het gewenste effectop de persoon die naar de afbeelding kijkt, of of de afbeelding op afstand wordt geregeld. Nogmaals, een inrichting die in zekere mate op een toestand reageert, bijv. op de druk van een fluïdum, kan zonder wijziging aan de inrichting zelf worden gebruikt om informatie te geven over de druk (G01L) of over een andere toestand die gekoppeld is aan de druk (een andere subklasse van G01, bijv. G01K voor de temperatuur), om een opname te maken van de druk of het voorkomen daarvan (G07C), om een alarm te geven (G08B) of om een andere apparaat aan te sturen (G05).

                        Het klasseringsschema is bedoeld om zaken van soortgelijke aard (zoals hierboven aangegeven) bij elkaar te kunnen klasseren. Het is daarom in het bijzonder noodzakelijk eerst over de werkelijke aard van enig technisch onderwerp te beslissen voordat er goed geklasseerd kan worden.

 

INSTRUMENTEN

 

G 12       DETAILS VAN INSTRUMENTEN

 

G 12 B    NIET ELDERS ONDERGEBRACHTE CONSTRUCTIEVE DETAILS VAN INSTRUMENTEN OF VERGELIJKBARE DETAILS VAN ANDERE APPARATUUR [13]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Deze subklasse dekt alleen details die niet beperkt zijn tot meetinstrumenten of tot andere apparatuur die valt onder één klasse.

              (2)      Deze subklasse dekt geen:

                        -        details die vallen onder een andere subklasse in de Secties A, F, G of H. In het bijzonder worden details beperkt tot de meetinstrumenten die vallen onder de relevante subklassen van klasse G01, bijv. G01D;

                        -        constructieve details die beperkt zijn tot elektrische apparatuur, bijv. omhulsels of afschermingen, welke vallen onder subklasse H05K of de relevante subklasse in Sectie H.

              (3)      De aandacht wordt gevestigd op de Aantekeningen volgend op de titel van Sectie G, in het bijzonder met betrekking tot de definitie van de term “meten” in Aantekening (2) volgend op de titel van klasse G01.

 

G 12 B      1/00                    Gevoelige elementen die een beweging of verplaatsing kunnen produceren voor doeleinden die niet zijn beperkt tot meting; Samenhangende overbrengingsmechanismen daarvoor

G 12 B      1/02                    .    Verbindingsstroken of verbindingsplaten, bijv. een bimetaal [13]

G 12 B      1/04                    .    Holle lichamen met delen die onder druk kunnen vervormen of worden verplaatst, bijv. Bourdon-buizen of balgen [13]

 

G 12 B      3/00                    Niet elders ondergebrachte details van bewegingen [7,10,13]

G 12 B      3/02                    .    Inperken van bewegingen, d.w.z. het blokkeren van bewegingen in rusttoestand

G 12 B      3/04                    .    Ophangingen [13]

G 12 B      3/06                    .    Verminderen van wrijving, bijv. door trilling [13]

G 12 B      3/08                    .    Dempen van bewegingen, bijv. voor het bevorderen van een snelle niet-oscillerende beweging naar een uiteindelijke aflezing

G 12 B      3/10                    .    .    gebruikmakend van wervelstromen

 

G 12 B      5/00                    Verstellen van de positie of stand, bijv. het niveau, van instrumenten of andere apparatuur, of van delen daarvan; Compenseren voor de effecten van kanteling of versnelling, bijv. voor optische apparatuur [13]

 

G 12 B      7/00                    Compenseren voor de effecten van temperatuur (door koeling G12B 15/00)

 

G 12 B      9/00                    Onderbrengen of ondersteunen van instrumenten of andere apparatuur

G 12 B      9/02                    .    Omhulsels; Behuizingen; Kasten [13]

G 12 B      9/04                    .    .    Details, bijv. een afdekking

G 12 B      9/06                    .    .    .    Metalen omhulsels

G 12 B      9/08                    .    Ondersteuningen; Draaginrichtingen

G 12 B      9/10                    .    .    Instrumentenborden; Panelen; Lessenaars; Rekken; Draagconstructies

 

G 12 B    11/00                   Weergeefelementen; Verlichten daarvan

G 12 B    11/02                   .    Schalen; Wijzerplaten

G 12 B    11/04                   .    Wijzers; Stelmechanismen daarvoor

 

G 12 B    13/00                   IJken van instrumenten of apparatuur [13]

 

G 12 B    15/00                   Koelen [13]

G 12 B    15/02                   .    in een fluïdumcirculatiesysteem met gesloten cyclus

G 12 B    15/04                   .    door fluïdumstromen, bijv. lucht, in een open cyclus

G 12 B    15/06                   .    door contact met warmte-absorberende of warmte-uitstralende massa’s, bijv. een warmteput

 

G 12 B    17/00                   Afschermen [13]

 

              Aantekening

 

              Deze groep dekt:

              -         het beschermen van instrumenten of andere apparatuur tegen uitwendige straling of andere invloeden;

              -         het voorkomen van de uitstraling van ongewenste straling of andere invloeden door instrumenten of andere apparatuur.

 

G 12 B    17/02                   .    tegen elektrische of magnetische velden, bijv. radiogolven

G 12 B    17/04                   .    tegen ultravioletlicht, zichtbaar licht of infraroodlicht [13]

G 12 B    17/06                   .    tegen warmte (G12B 17/04 heeft voorrang; koelen G12B 15/00)

G 12 B    17/08                   .    tegen invloeden die mechanische schade veroorzaken, bijv. ten gevolge van een ontploffing, een extern object of een persoon (G12B 17/02 tot G12B 17/06 hebben voorrang)