SECTIE G†††††††† FYSICA

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

(1)        In deze Sectie owrdt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegevens betekenis:

-††††††† ďvariabeleĒ (als een zelfstand naamwoord) betekent een kenmerk of eigenschap (bijv. een dimensie, een fysische toestand zoals temperatuur, een kwaliteit zoals dichtheid of kleur), die met betrekking tot een bepaalde entiteit (bijv. een object, een hoeveelheid van een substantie, een lichtstraal) en op een bepaald ogenblik, kan worden gemeten; de variabele kan veranderen, zodat de numerieke uitdrukking ervan verschillende waarden op verschillende tijden, onder verschillende condities of in afzonderlijke gevallen kan aannemen, maar kan constant zijn met betrekking tot een specifieke entiteit onder bepaalde omstandigheden of voor specifieke doeleinden (bijv. de lengte van een staaf mag als constant worden beschouwd voor vele doeleinden).

††††††††††††† (2)††††† De aandacht wordt gevestigd op de definities van gebruikte termen of uitdrukkingen. Sommige komen voor in de Aantekeningen van diverse klassen in deze Sectie, zie in het bijzonder de definitie van ďmetenĒ in klasse G01. Andere komen voor in ß 187 van de Gids voor de IPC, zie in het bijzonder de definitie van ďregelenĒ. [17]

††††††††††††† (3)††††† Klassering in deze Sectie kan moeilijker blijken dan in andere Secties, omdat het onderscheid tussen verschillende toepassingsgebieden in belangrijker mate afhankelijk is van de bedoeling van de gebruiker dan op enig constructief verschil of gebruiksverschil, en omdat de behandelde onderwerpen vaak deel uitmaken van systemen of combinaties, met gezamenlijke kenmerken of delen, meer dan ďdingenĒdie als geheel gemakkelijk zijn te onderscheiden. Bijvoorbeeld, informatie (bijv. een stel figuren) kan worden getoond met het doel van onderwijs of reclame (G09), om het resultaat van een meting bekend te maken (G01), voor het signaleren van de informatie naar een punt op afstand of het geven van gesignaleerde informatie vanaf een punt op afstand (G08). De gebruikte woorden om het doel te beschrijven hangen af van aspecten die irrelevant kunnen zijn voor de vorm van het betreffende apparaat, bijv. aspecten zoals het gewenste effectop de persoon die naar de afbeelding kijkt, of of de afbeelding op afstand wordt geregeld. Nogmaals, een inrichting die in zekere mate op een toestand reageert, bijv. op de druk van een fluÔdum, kan zonder wijziging aan de inrichting zelf worden gebruikt om informatie te geven over de druk (G01L) of over een andere toestand die gekoppeld is aan de druk (een andere subklasse van G01, bijv. G01K voor de temperatuur), om een opname te maken van de druk of het voorkomen daarvan (G07C), om een alarm te geven (G08B) of om een andere apparaat aan te sturen (G05).

††††††††††††††††††††††† Het klasseringsschema is bedoeld om zaken van soortgelijke aard (zoals hierboven aangegeven) bij elkaar te kunnen klasseren. Het is daarom in het bijzonder noodzakelijk eerst over de werkelijke aard van enig technisch onderwerp te beslissen voordat er goed geklasseerd kan worden.

 

INSTRUMENTEN

 

G 16†††††† SPECIAAL AANGEPASTE INFORMATIE EN COMMUNICATIE TECHNOLOGIE [ICT] VOOR SPECIFIEKE TOEPASSINGSGEBIEDEN [18]

 

††††††††††††† Aantekeningen [18]

 

††††††††††††† (1)††††† Deze klasse dekt geen:

††††††††††††††††††††††† (a)††††† patroonherkenning, wat valt onder de groep G06K 9/00;

††††††††††††††††††††††† (b)††††† speciaal aangepaste systemen of methoden voor digitale computers of gegevensverwerking voor administratieve, commerciŽle, financiŽle, bestuurlijke, bewakende of voorspellende doeleinden, wat valt onder de subklasse G06Q;

††††††††††††††††††††††† (c)††††† verwerking of generering van beeldgegevensa, wat valt onder de subklasse G06T.

††††††††††††† (2)††††† In deze klasse worden de volgende termen of uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

††††††††††††††††††††††† (a)††††† ICT [informatie en communicatie technologie] dekt tevens IT [informatie technologie];

††††††††††††††††††††††† (b)††††† ďspeciaal aangepaste ICT voorĒ dekt tevens de uitdrukking ďspeciaal aangepaste systemen of methoden voor digitale computers of gegevensverwerking voorĒ, wat wordt gebruikt in de groep G06F 19/00 en in subklasse G06Q.

 

G 16 H††† GEZONDHEIDSINFORMATICA, D.W.Z. SPECIAAL AANGEPASTE INFORMATIE EN COMMUNICATIE TECHNOLOGIE [ICT] VOOR HET HANTEREN OF VERWERRKEN VAN MEDISCHE GEGEVENS OF GEZONDHEIDSGEGEVENS [18]

 

††††††††††††† Aantekeningen [18]

 

††††††††††††† (1)††††† Deze klasse dekt transversale aspecten van van computerwetenschap, informatiewetenschap of communicatiewetenschap, met medische wetenschap of gezondheidswetenschap, waarbij de nadruk duidelijk ligt op systemen of methoden voor digitale computers of gegevensverwerking, die speciaal zijn aangepast voor medische wetenschap of gezondheidswetenschap.

††††††††††††† (2)††††† Deze klasse dekt geen:

††††††††††††††††††††††† (a)††††† medische uitrusting, medische methoden, diagnostische methoden, therapeutische behandelmethoden, klinische zorg of chirurgische procedures op zich, die worden gedekt door de relevante subklassen van de klasse A61;

††††††††††††††††††††††† (b)††††† ssignaalverwerking of signaaloverdracht in samenhang met diagnostische metingen, bijv. signaalgolfvorm-analyse, wat valt onder de groep A61B 5/00.

††††††††††††† (3)††††† Om te kunnen bepalen of een technisch onderwerp met betrekking tot de medische wetenschap of gezondheidswetenschap in deze subklasse of in de relevante subklassen van klasse A61 wordt geklasseerd, moet het volgende in acht worden genomen:

††††††††††††††††††††††† (a)††††† om een technisch onderwerp in deze subklasse te klasseren, is het noodzakelijk dat de essentiŽle technische kenmerken van het onderwerp zich concentreren op systemen of methoden voor digitale computers of gegevensverwerking;

††††††††††††††††††††††† (b)††††† als het technische onderwerp zich concentreert op aspecten van de medische wetenschap, bijv. fysiologische signalen of medische condities, of als het onderwerp een significante interactie met de patiŽnt inhoudt, bijv. details van een diagnostische meting, dan moet de klassering zich richten op de toepasselijke subklassen van klasse A61;

††††††††††††††††††††††† (c)†††† de loutere aanwezigheid van ďeen computerĒ of ďeen stroomdiagramĒ met betrekking tot medische inrichtingen of proceduresis geen belangrijk element voor classificatie in deze subklasse. In zoín geval moet de classificatie zich eerder richten op de toepasselijke subklassen die deze medische inrichtingen of procedures omvatten.

 

G 16 H††† 10/00†††††††††††††††††† Speciaal aangepaste ICT voor het hanteren of verwerken van patiŽnt-gerelateerde medische gegevens of gezondheidszorggegevens (voor medische rapporten G16H 15/00; voor therapieŽn of gezondheids-bevorderende plannen G16H 21/00; voor het hanteren of verwerken van medische afbeeldingen G16H 30/00) [18]

G 16 H††† 10/20†††††††††††††††††† .††† voor elektronische klinische proeven of vragenlijsten [18]

G 16 H††† 10/40†††††††††††††††††† .††† voor gegevens met betrekking tot laboratoriumanalyse, bijv.patiŽntmonsteranalyse [18]

G 16 H††† 10/60†††††††††††††††††† .††† voor patiŽnt-specifieke gegevens, bijv. voor elektronische patiŽntendossiers [18]

G 16 H††† 10/65†††††††††††††††††† .††† .††† opgeslagen op draagbare gegevensdragers, bijv. op smartcards, RFID tages of CDís [18]

 

G 16 H††† 15/00†††††††††††††††††† Speciaal aangepaste ICT voor medische rapporten, bijv. het genereren of overdragen daarvan [18]

 

G 16 H††† 20/00†††††††††††††††††† Speciaal aangepaste ICT voor therapieŽn of gezondheids-bevorderende plannen, bijv. vooor het hanteren van voorschriften, het aansturen van therapieŽn of het bewaken van de naleving door de patiŽnt [18]

G 16 H††† 20/10†††††††††††††††††† .††† met betrekking tot medicijnen, bijv. om een juiste administratie naar de patiŽnt toe te verzekeren [18]

G 16 H††† 20/13†††††††††††††††††† .††† .††† afgegeven vanuit dispersers [18]

G 16 H††† 20/17†††††††††††††††††† .††† .††† toegediend via infusie of injectie [18]

G 16 H††† 20/30†††††††††††††††††† .††† met betrekking tot fysieke therapieŽn of activiteiten, bijv. fysiotherapie, acupressuur of oefeningen [18]

G 16 H††† 20/40†††††††††††††††††† .††† met betrekking tot mechanische therapieŽn, stralingstherapieŽn of invasieve therapieŽn, bijv. chirurgie, lasertherapie, dialyse of acupunctuur [18]

G 16 H††† 20/60†††††††††††††††††† .††† met betrekking tot voedingscontrole, bijv. diŽten [18]

G 16 H††† 20/70†††††††††††††††††† .††† met betrekking tot mentale therapieŽn, bijv. fysiologische therapie of autogene training [18]

G 16 H††† 20/90†††††††††††††††††† .††† met betrekking tot alternatieve medicijnen, bijv. homeopatie of oosterse medicijnen [18]

 

G 16 H††† 30/00†††††††††††††††††† Speciaal aangepaste ICT voor het hanteren of verwerken van medische afbeeldingen (computertomografie A61B 6/03) [18]

G 16 H††† 30/20†††††††††††††††††† .††† voor het hanteren van medische afbeeldingen, bijv. DICOM, HL7 of PACS [18]

G 16 H††† 30/40†††††††††††††††††† .††† voor het verwerken van medische afbeeldingen, bijv. bewerken [18]

 

G 16 H††† 40/00†††††††††††††††††† Speciaal aangepaste ICT voor het beheren of administreren van hulpmiddelen of voorzieningen in de gezondheidszorg; Speciaal aangepaste ICT voor het beheren of bedienen van medische uitrusting of inrichtingen [18]

G 16 H††† 40/20†††††††††††††††††† .††† voor het beheren of administreren van hulpmiddelen of voorzieningen in de gezondheidszorg, bijv. het beheren van ziekenhuispersoneel of operatiekamers [18]

G 16 H††† 40/40†††††††††††††††††† .††† voor het beheren van medische uitrusting of inrichtingen, bijv. het plannen van onderhoud of upgrades [18]

G 16 H††† 40/60†††††††††††††††††† .††† voor het bedienen van medische uitrusting of inrichtingen [18]

 

††††††††††††† Aantekeningen [18]

 

††††††††††††† 1.†††††† Onder deze groep valt speciaal aangepaste ICT voor het bedienen van medische uitrusting of inrichtingen, of van hun interfaces, d.w.z. bedieningsaspecten die zijn gericht op het verwerken van medische gegevens of gezondheidszorggegevens met als resultaat contextuele, inhoudelijke of structurele transformatie van genoemde gegevems;

††††††††††††† 2.†††††† Onder deze groep valt niet het bedienen van medische uitrusting of inrichtingen, of van hun interfaces, zonder contextuele, inhoudelijke of structurele transformatie van medische gegevens of gezondheidszorggegevens, wat valt onder de relevante groepen van klasse A61.

G 16 H††† 40/63†††††††††††††††††† .††† .††† voor lokale bediening [18]

G 16 H††† 40/67†††††††††††††††††† .††† .††† voor bediening op afstand [18]

 

G 16 H††† 50/00†††††††††††††††††† Speciaal aangepaste ICT voor medische diagnose, medische simulatie of medische datamining; Speciaal aangepaste ICT voor het detecteren, bewaken of modelleren van epidemieŽn of pandemieŽn [18]

G 16 H††† 50/20†††††††††††††††††† .††† voor computer-ondersteunde diagnose, bijv. gebaseerd op medische expertsystemen [18]

G 16 H††† 50/30†††††††††††††††††† .††† voor het berekenen van gezondheidsindexen; voor individuele gezondheidsrisicobeoordeling [18]

G 16 H††† 50/50†††††††††††††††††† .††† voor het simuleren of modelleren van medische afwijkingen [18]

G 16 H††† 50/70†††††††††††††††††† .††† voor medische datamining, bijv. het analyseren van eerdere zaken van andere patiŽnten [18]

G 16 H††† 50/80†††††††††††††††††† .††† voor het detecteren, bewaken of modelleren van epidemieŽn of pandemieŽn [18]

 

G 16 H††† 70/00†††††††††††††††††† Speciaal aangepaste ICT voor het hanteren of verwerken van medische referenties [18]

G 16 H††† 70/20†††††††††††††††††† .††† met betrekking tot praktijken of richtlijnen [18]

G 16 H††† 70/40†††††††††††††††††† .††† met betrekking tot medicijnen, bijv. hun bijverschijnselen of bedoeld gebruik [18]

G 16 H††† 70/50†††††††††††††††††† .††† met betrekking tot pathologieŽn [18]

 

G 16 H††† 80/00†††††††††††††††††† Speciaal aangepaste ICT voor het kunnen communiceren tussen medische praktijkbeoefenaars of patiŽnten, bijv. voor gezamenlijke diagnose, therapie of gezondheidsbewaking [18]