SECTIE G         FYSICA

              Aantekeningen

 

(1)        In deze Sectie wordt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegeven betekenis:

-        “variabele” (als een zelfstand naamwoord) betekent een kenmerk of eigenschap (bijv. een dimensie, een fysische toestand zoals temperatuur, een kwaliteit zoals dichtheid of kleur), die met betrekking tot een bepaalde entiteit (bijv. een object, een hoeveelheid van een substantie, een lichtstraal) en op een bepaald ogenblik, kan worden gemeten; de variabele kan veranderen, zodat de numerieke uitdrukking ervan verschillende waarden op verschillende tijden, onder verschillende condities of in afzonderlijke gevallen kan aannemen, maar kan constant zijn met betrekking tot een specifieke entiteit onder bepaalde omstandigheden of voor specifieke doeleinden (bijv. de lengte van een staaf mag als constant worden beschouwd voor vele doeleinden).

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de definities van gebruikte termen of uitdrukkingen. Sommige komen voor in de Aantekeningen van diverse klassen in deze Sectie, zie in het bijzonder de definitie van “meten” in klasse G01. Andere komen voor in § 187 van de Gids voor de IPC, zie in het bijzonder de definitie van “regelen”. [17]

              (3)      Klassering in deze Sectie kan moeilijker blijken dan in andere Secties, omdat het onderscheid tussen verschillende toepassingsgebieden in belangrijker mate afhankelijk is van de bedoeling van de gebruiker dan op enig constructief verschil of gebruiksverschil, en omdat de behandelde onderwerpen vaak deel uitmaken van systemen of combinaties, met gezamenlijke kenmerken of delen, meer dan “dingen”die als geheel gemakkelijk zijn te onderscheiden. Bijvoorbeeld, informatie (bijv. een stel figuren) kan worden getoond met het doel van onderwijs of reclame (G09), om het resultaat van een meting bekend te maken (G01), voor het signaleren van de informatie naar een punt op afstand of het geven van gesignaleerde informatie vanaf een punt op afstand (G08). De gebruikte woorden om het doel te beschrijven hangen af van aspecten die irrelevant kunnen zijn voor de vorm van het betreffende apparaat, bijv. aspecten zoals het gewenste effectop de persoon die naar de afbeelding kijkt, of of de afbeelding op afstand wordt geregeld. Nogmaals, een inrichting die in zekere mate op een toestand reageert, bijv. op de druk van een fluďdum, kan zonder wijziging aan de inrichting zelf worden gebruikt om informatie te geven over de druk (G01L) of over een andere toestand die gekoppeld is aan de druk (een andere subklasse van G01, bijv. G01K voor de temperatuur), om een opname te maken van de druk of het voorkomen daarvan (G07C), om een alarm te geven (G08B) of om een andere apparaat aan te sturen (G05).

                        Het klasseringsschema is bedoeld om zaken van soortgelijke aard (zoals hierboven aangegeven) bij elkaar te kunnen klasseren. Het is daarom in het bijzonder noodzakelijk eerst over de werkelijke aard van enig technisch onderwerp te beslissen voordat er goed geklasseerd kan worden.

 

KERNWETENSCHAP

 

G 21       KERNFYSICA; KERNTECHNIEKEN

 

G 21 D    KERNCENTRALES [11]

 

G 21 D      1/00                    Details van een kerncentrale (regelen G21D 3/00)

G 21 D      1/02                    .    Voorzieningen van hulpuitrusting

G 21 D      1/04                    .    Pompvoorzieningen (door middelen in het reactordrukvat G21C 15/24) [11]

 

G 21 D      3/00                    Regelen van een kerncentrale (regelen van een nucleaire reactie G21C 7/00) [11]

G 21 D      3/02                    .    Handmatige regeling

G 21 D      3/04                    .    Veiligheidsvoorzieningen (noodbescherming bij een reactor G21C 9/00)

G 21 D      3/06                    .    .    reagerend op fouten in de centrale (in de reactor G21C 9/02) [11]

G 21 D      3/08                    .    Regelen van willekeurige parameters in de centrale

G 21 D      3/10                    .    .    door het combineren van een variabele die is afgeleid van de neutronenflux met andere regelvariabelen, bijv. afgeleid van temperatuur, koelmiddelstroming of druk

G 21 D      3/12                    .    .    door het alleen bijstellen van de reactor als reactie op een verandering in het verbruik

G 21 D      3/14                    .    .    .    Variëren van de koelmiddelstroming

G 21 D      3/16                    .    .    .    Variëren van de reactiviteit

G 21 D      3/18                    .    .    door het alleen bijstellen van de centrale buiten de reactor als reactie op een verandering in de reactiviteit

 

G 21 D      5/00                    Voorzieningen van een reactor met een machine waarbij door de reactor geproduceerde warmte wordt omgezet in mechanische energie

G 21 D     5/02                    .    Reactoren en machines die structureel zijn gecombineerd, bijv. verplaatsbaar

G 21 D      5/04                    .    Reactoren en machines die niet structureel zijn gecombineerd

G 21 D      5/06                    .    .    waarbij het arbeidsmedium van de machine circuleert door de reactorkern

G 21 D      5/08                    .    .    waarbij het arbeidsmedium van de machine in een warmtewisselaar wordt verwarmd door het koelmiddel van de reactor

G 21 D      5/10                    .    .    .    Vloeibare arbeidsmedia die gedeeltelijk worden verwarmd door de reactor en vervolgens worden verneveld door een warmtebron buiten de kern, bijv. met olieverwarming

G 21 D      5/12                    .    .    .    Vloeibare arbeidsmedia die worden verneveld door het koelmiddel van de reactor

G 21 D      5/14                    .    .    .    .    en tevens worden oververhit door het koelmiddel van de reactor

G 21 D      5/16                    .    .    .    .    en worden oververhit door een aparte warmtebron

 

G 21 D      7/00                    Voorzieningen voor het direct produceren van elektrische energie uit kernfusie of splijtingsreacties (verkrijgen van elektrische energie uit radioactieve bronnen G21H 1/00)

G 21 D      7/02                    .    gebruikmakend van magneto-hydrodynamische generatoren

G 21 D      7/04                    .    gebruikmakend van thermo-elektrische elementen (structurele combinatie van een splijtstofelement en een thermo-elektrisch element G21C 3/40) [11]

 

G 21 D      9/00                    Voorzieningen die zorgen voor warmte voor andere doeleinden dan omzetting in vermogen, bijv. voor het verwarmen van gebouwen