SECTIE G         FYSICA

 

              Aantekeningen

 

(1)        In deze Sectie wordt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegeven betekenis:

-        “variabele” (als een zelfstand naamwoord) betekent een kenmerk of eigenschap (bijv. een dimensie, een fysische toestand zoals temperatuur, een kwaliteit zoals dichtheid of kleur), die met betrekking tot een bepaalde entiteit (bijv. een object, een hoeveelheid van een substantie, een lichtstraal) en op een bepaald ogenblik, kan worden gemeten; de variabele kan veranderen, zodat de numerieke uitdrukking ervan verschillende waarden op verschillende tijden, onder verschillende condities of in afzonderlijke gevallen kan aannemen, maar kan constant zijn met betrekking tot een specifieke entiteit onder bepaalde omstandigheden of voor specifieke doeleinden (bijv. de lengte van een staaf mag als constant worden beschouwd voor vele doeleinden).

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de definities van gebruikte termen of uitdrukkingen. Sommige komen voor in de Aantekeningen van diverse klassen in deze Sectie, zie in het bijzonder de definitie van “meten” in klasse G01. Andere komen voor in § 187 van de Gids voor de IPC, zie in het bijzonder de definitie van “regelen”. [17]

              (3)      Klassering in deze Sectie kan moeilijker blijken dan in andere Secties, omdat het onderscheid tussen verschillende toepassingsgebieden in belangrijker mate afhankelijk is van de bedoeling van de gebruiker dan op enig constructief verschil of gebruiksverschil, en omdat de behandelde onderwerpen vaak deel uitmaken van systemen of combinaties, met gezamenlijke kenmerken of delen, meer dan “dingen”die als geheel gemakkelijk zijn te onderscheiden. Bijvoorbeeld, informatie (bijv. een stel figuren) kan worden getoond met het doel van onderwijs of reclame (G09), om het resultaat van een meting bekend te maken (G01), voor het signaleren van de informatie naar een punt op afstand of het geven van gesignaleerde informatie vanaf een punt op afstand (G08). De gebruikte woorden om het doel te beschrijven hangen af van aspecten die irrelevant kunnen zijn voor de vorm van het betreffende apparaat, bijv. aspecten zoals het gewenste effectop de persoon die naar de afbeelding kijkt, of of de afbeelding op afstand wordt geregeld. Nogmaals, een inrichting die in zekere mate op een toestand reageert, bijv. op de druk van een fluïdum, kan zonder wijziging aan de inrichting zelf worden gebruikt om informatie te geven over de druk (G01L) of over een andere toestand die gekoppeld is aan de druk (een andere subklasse van G01, bijv. G01K voor de temperatuur), om een opname te maken van de druk of het voorkomen daarvan (G07C), om een alarm te geven (G08B) of om een andere apparaat aan te sturen (G05).

                        Het klasseringsschema is bedoeld om zaken van soortgelijke aard (zoals hierboven aangegeven) bij elkaar te kunnen klasseren. Het is daarom in het bijzonder noodzakelijk eerst over de werkelijke aard van enig technisch onderwerp te beslissen voordat er goed geklasseerd kan worden.

 

KERNWETENSCHAP

 

G 21       KERNFYSICA; KERNTECHNIEKEN

 

G 21 K    NIET ELDERS ONDERGEBRACHTE TECHNIEKEN VOOR HET HANTEREN VAN DEELTJES OF IONISERENDE STRALING; GAMMAMICROSCOPEN OF RÖNTGENMICROSCOPEN [2,12]

 

              Aantekening

 

              In deze subklasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

-       “deeltje” betekent een molecuuldeeltje, atoomdeeltje of subatomair deeltje. [12]

 

G 21 K      1/00                    Voorzieningen voor het hanteren van deeltjes of ioniserende straling, bijv. focusseren of afremmen (ioniserende stralingsfilters G21K 3/00; produceren of versnellen van neutronen, elektrisch geladen deeltjes, neutrale molecuulbundels of neutrale atoombundels H05H 3/00 tot H05H 15/00) [2,12]

G 21 K      1/02                    .    gebruikmakend van diafragma’s of richtmiddelen [2]

G 21 K      1/04                    .    .    gebruikmakend van variabele diafragma’s, sluiters of choppers [2]

G 21 K      1/06                    .    gebruikmakend van buiging, breking of terugkaatsing, bijv. mono-chromatoren (G21K 1/10 en G21K 7/00 hebben voorrang) [2]

G 21 K      1/08                    .    Laten afwijken, concentreren of focusseren van de bundel door elektrische of magnetische middelen (elektronen-optische voorzieningen in elektrische ontladingsbuizen H01J 29/46) [2]

G 21 K      1/087                  .    .    door elektrische middelen [4]

G 21 K      1/093                  .    .    door magnetische middelen [4]

G 21 K      1/10                    .    Verstrooiingsinrichtingen; Absorptie-inrichtingen [2]

G 21 K      1/12                    .    .    Resonantie-absorptiemiddelen of aandrijfvoorzieningen daarvoor, bijv. voor Mössbauer-inrichtingen [3]

G 21 K      1/14                    .    gebruikmakend van inrichtingen voor ladinguitwisseling, bijv. voor het neutraliseren of van teken veranderen van de elektrische lading van bundels [3,12]

G 21 K      1/16                    .    gebruikmakend van polarisatie-inrichtingen, bijv. voor het verkrijgen van een gepolariseerde ionenstraal [3]

 

G 21 K      3/00                    Ioniserende stralingsfilters, bijv. röntgenfilters [2,12]

 

G 21 K      4/00                    Conversieschermen voor het omzetten van de ruimtelijke spreiding van deeltjes of ioniserende straling in zichtbare afbeeldingen, bijv. doorlichtschermen [3,12]

 

G 21 K      5/00                    Bestralingsinrichtingen (aanpassingen van reactoren voor het kunnen bestralen G21C 23/00; ontladingsbuizen voor bestraling H01J 33/00 of H01J 37/00) [2]

G 21 K      5/02                    .    zonder bundelvormende middelen [2]

G 21 K      5/04                    .    met bundelvormende middelen [2]

G 21 K      5/08                    .    Houders voor doelen of voor te bestralen objecten [2]

G 21 K      5/10                    .    met een voorziening voor een relatieve beweging van een bundelbron en een te bestralen object [3]

 

G 21 K      7/00                    Gammastraalmicroscopen of röntgenstraalmicroscopen [2,12]