SECTIE H         ELEKTRICITEIT 

              Aantekeningen

 

              Deze Aantekeningen dekken de basisprincipes en algemene instructies voor het gebruik van Sectie H.

I.           Onder Sectie H vallen:

a)         elektrische basiselementen, waaronder alle elektrische eenheden en de algemene mechanische structuur van apparatuur en schakelingen vallen, inclusief de samenstelling van diverse basiselementen tot wat worden genoemd gedrukte schakelingen (printed circuits), en tevens tot op zekere hoogte het maken van deze elementen (voorzover niet elders ondergebracht);

b)         het opwekken van elektriciteit, waaronder de opwekking, omzetting en distributie van elektriciteit vallen samen met het regelen van de overeenkomstige toestellen;

c)         toegepaste elektriciteit, waaronder vallen:

(i)         algemene gebruikstechnieken, nl. die van elektrische verwarming en elektrische verlichtingsschakelingen;

(ii)        enige speciale gebruikstechnieken, hetzij elektrisch hetzij elektronisch in strikte zin, die niet vallen onder andere Secties van de Classificatie, inclusief:

1.         elektrische lichtbronnen, inclusief lasers;

2.         elektrische röntgentechniek;

3.         elektrische plasmatechniek, en de opwekking en versnelling van elektrisch geladen deeltjes of neutronen;

d)         elektronische basisschakelingen en hun regeling;

e)         radio of elektrische communicatietechniek;

f)          het gebruik van een specifiek materiaal voor het maken van het beschreven artikel of element. In dit verband moet gewezen worden op de paragrafen 88 tot 90 van de Gids.

II.          In deze Sectie worden de volgende algemene regels toegepast:

a.         Met inachtneming van de uitzonderingen zoals zoals vermeld onder I© hierboven, wordt elk elektrisch aspect of deel dat hoort bij een bepaalde apparatuur of werking, of een bepaald proces, object of artikel, geklasseerd in één van de Secties van de Classificatie anders dan in Sectie H, altijd geklasseerd in de subklasse voor die apparatuur of werking, of dat proces, object of artikel. Daar waar gezamelijke kenmerken met betrekking tot technische onderwerpen van overeenkomstige aard zijn uitgebracht op klasseniveau, is het elektrische aspect of deel, in overeenstemming met de apparatuur of werking, of het proces, object of artikel, geklasseerd in een subklasse waaronder de algemene elektrische toepassingen voor het technische onderwerp in kwestie geheel vallen;

b.         The hierboven onder (a) bedoelde elektrische toepassingen, algemeen of specifiek, houden in:

i.           de therapeutische processen en apparatuur, in klasse A61;

ii.          de elektrische processen en apparatuur die worden gebruikt in verschillende laboratoriumacitiviteiten en industriële activiteiten, in de klassen B01 en B03, en in subklasse B23K;

iii.         de elektriciteitstoevoer, en de elektrische aandrijving en verlichting bij voertuigen in het algemeen en bij bijzondere voertuigen, in de subsectie “Transport” van Sectie B;

iv.         de elektrische ontstekingssystemen van verbrandingsmotoren, in subklasse F02P, en van verbrandingsapparatuur in het algemeen, in subklasse F23Q;

v.          het gehele elektrische gedeelte van Sectie G, d.w.z. meetinrichtingen inclusief apparatuur voor het meten van elektrische variabelen, het controleren, het signaleren en het berekenen. Elektriciteit in die Sectie wordt in het algemeen gezien als middel en niet als einddoel op zich;

c.         Alle elektrische toepassingen, zowel algemeen als specifiek, veronderstellen dat de elektrische basisaspecten in Sectie H voorkomt (zie I(a) hierboven) voor wat betreft de elektrische basiselementen die zij bevatten. Deze regel geldt ook voor toegepaste elektriciteit zoals bedoeld onder I(c) hierboven, die zelf onder Sectie H valt.

III.         In deze Sectie komen de volgende speciale gevallen voor:

a.         Onder de algemene toepassingen die onder andere Secties dan Sectie H vallen, is het vermeldenswaard, dat elektrische verwarming in het algemeen valt onder de subklassen F24D en F24H, of klasse F27, en dat elektrische verlichting in het algemeen gedeeltelijk valt onder klasse F21, omdat er in Sectie H (zie I(c) hierboven) plaatsen zijn in subklasse H05B waaronder dezelfde technische onderwerpen vallen;

b.         In de beide gevallen waarover onder (a) hierboven wordt gesproken, vallen onder de subklassen van Sectie F die gaan over de respectievelijke onderwerpen, in hoofdzaak in de eerste plaats het gehele mechanische gedeelte van de apparatuur of inrichtingen, terwijl het elektrische gedeelte als zodanig valt onder subklasse H05B;

c.         In het geval van verlichting moet onder dit mechanische gedeelte de materiaalopstelling van de verschillende elektrische elementen vallen, d.w.z. hun geometrische of fysieke positie ten opzichte van elkaar; dit aspect valt onder de subklassen van klasse F21, de elementen zelf en de primaire schakelingen blijven in Sectie H. Hetzelfde geldt voor elektrische lichtbronnen, als zij zijn gecombineerd met lichtbronnen van een ander soort. Deze vallen onder subklasse H05B, terwijl de fysieke opstelling die de combinatie vormt valt onder de subklassen van klasse F21; [16]

d.         Met betrekking tot verwarming vallen niet alleen de elektrische elementen en schakelontwerpen als zodanig onder subklasse H05B, maar ook de elektrische aspecten van hun opstelling, daar waar het zaken met een algemene toepassing betreft; elektrische ovens worden op zich beschouwd. De fysieke plaatsing van de elektrische elementen in ovens valt onder Sectie F. Als een vergelijk wordt gemaakt met elektrische lasschakelingen, die in samenhang met lassen vallen onder subklasse B23K, blijkt dat elektrische verwarming niet valt onder de algemene regel zoals vermeld onder II hierboven.

H 01        ELEKTRISCHE BASISELEMENTEN

 

              Aantekening

 

              (1)            Processen waarbij sprake is van slechts één technisch vakgebied, bijv. drogen of coaten, waarin elders is voorzien, worden geklasseerd in de relevante klasse voor dat vakgebied.

              (2)            De aandacht wordt gevestigd op de Aantekeningen volgend op de titels van klasse B81 en subklasse B81B met betrekking tot “microstructurele inrichtingen” en “microstructurele systemen”. [7]

 

H 01 M    PROCESSEN OF MIDDELEN, BIJV. BATTERIJEN, VOOR HET DIRECT OMZETTEN VAN CHEMISCHE ENERGIE IN ELEKTRISCHE ENERGIE [2,15]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Deze subklasse dekt primaire of secundaire galvanische elementen of accumulatoren, brandstofcellen of stacks. [15]

 

H 01 M      2/00                    Constructieve details of fabricageprocessen voor de niet-actieve delen [2]

H 01 M      2/02                    .    Omhulsels, mantels of wikkels [2,15]

H 01 M      2/04                    .    .    Deksels of afdekkingen [2]

H 01 M      2/06                    .    .    Voorzieningen voor het inbrengen van elektrische verbindingsklemmen in of door het omhulsel [2]

H 01 M      2/08                    .    .    Afdichtingsmaterialen [2]

H 01 M      2/10                    .    Bevestigingen; Ophanginrichtingen; Schokdempers; Transportinrichtingen of draaginrichtingen; Houders (structurele combinatie van accumulatoren met oplaadapparatuur H01M 10/46) [2]

H 01 M      2/12                    .    Ontluchtingspluggen of andere mechanische voorzieningen voor het kunnen ontsnappen van gassen [2]

H 01 M      2/14                    .    Scheiders; Membranen; Diafragma's; Afstand-houders [2]

H 01 M      2/16                    .    .    gekenmerkt door het materiaal [2]

H 01 M      2/18                    .    .    gekenmerkt door de vorm [2]

H 01 M      2/20                    .    Stroom-geleidende verbindingen voor elementen [2]

H 01 M      2/22                    .    .    Vaste verbindingen, d.w.z. niet bedoeld voor ontkoppeling [2]

H 01 M      2/24                    .    .    .    Onderlinge verbindingen tussen elementen via afscheidingen, bijv. in een batterijhouder [2]

H 01 M      2/26                    .    .    .    Elektrode-verbindingen [2]

H 01 M      2/28                    .    .    .    .    voor loodzuuraccumulatoren [2]

H 01 M      2/30                    .    .    Aansluitklemmen [2]

H 01 M      2/32                    .    .    Methoden of voorzieningen voor het bieden van bescherming tegen corrosie; Selectie van materialen daarvoor [2]

H 01 M      2/34                    .    .    met een voorziening voor het voorkomen van ongewenst gebruik of ontlading [2]

H 01 M      2/36                    .    Voorzieningen voor het vullen, bijvullen of leegmaken van omhulsels met vloeistof, bijv. voor het vullen met elektrolyten of voor het uitwassen [2]

H 01 M      2/38                    .    Voorzieningen voor het laten bewegen van elektrolyten [2]

H 01 M      2/40                    .    .    met een uitwendig circulatie-pad (H 01 M 8/04 heeft voorrang) [2]

 

H 01 M      4/00                    Elektroden [2,15]

 

              Aantekening

 

              Bij het klasseren van elektroden van hybride elementen worden de individuele half-elementen van het hybride element afzonderlijk in beschouwing genomen, bijv. een elektrode in de primaire helft van een hybride element in de vorm van een primair galvanisch element wordt beschouwd als de elektrode van een primair galvanisch element die valt onder groep H01M 4/06. [2]

 

H 01 M      4/02                    .    Elektroden die worden opgebouwd uit actief materiaal, of die dit bevatten [2]

H 01 M      4/04                    .    .    Fabricageprocessen in het algemeen [2]

H 01 M      4/06                    .    .    Elektroden voor primaire galvanische elementen [2]

H 01 M      4/08                    .    .    .    Productieprocessen [2]

H 01 M      4/10                    .    .    .    .    van geperste elektroden met een centrale kern, d.w.z. een dolly [2]

H 01 M      4/12                    .    .    .    .    van verteerbare elektroden van een metaal of legering (gebruik van legeringssamenstellingen als actieve materialen H01M 4/38) [2]

H 01 M      4/13                    .    .    Elektroden voor accumulatoren met een niet-waterig elektrolyt, bijv. voor lithiumaccumulatoren; Fabricageprocessen daarvan [10]

 

              Aantekening

 

              Deze groep dekt geen elektroden voor accumulatoren die bij hoge temperaturen werken, bijv. gesmolten-natriumelektroden, wat wordt geklasseerd in de groep H01M 10/39. [10]

 

H 01 M      4/131                  .    .    .    Elektroden op basis van gemengde oxiden of hydroxiden, of van mengsels van oxiden en hydroxiden, bijv. LiCoOx [10]

H 01 M      4/1315                 .    .    .    .    met halogeenatomen, bijv. LiCoOxFy [10]

H 01 M      4/133                  .    .    .    Elektroden op basis van koolstof-houdend materiaal, bijv. verbindingen met grafiettussenlagen of CFx [10]

H 01 M      4/134                  .    .    .    Elektroden op basis van metalen, silicium of legeringen [10]

H 01 M      4/136                  .    .    .    Elektroden op basis van andere anorganische verbindingen dan oxiden of hydroxiden, bijv. sulfiden, seleniden, telluriden, halogeniden of LiCoFy [10]

H 01 M      4/137                  .    .    .    Elektroden op basis van elektro-actieve polymeren [10]

H 01 M      4/139                  .    .    .    Produktie-processen [10]

H 01 M      4/1391                 .    .    .    .    van elektroden op basis van gemengde oxiden of hydroxiden, of van mengsels van oxiden of hydroxiden, bijv. LiCoOx [10]

H 01 M      4/13915               .    .    .    .    .    met halogeenatomen, bijv. LiCoOxFy [10]

H 01 M      4/1393                 .    .    .    .    van elektroden op basis van koolstof-houdend materiaal, bijv. verbindingen met grafiettussenlagen of CFx [10]

H 01 M      4/1395                 .    .    .    .    van elektroden op basis van metalen, silicium of legeringen [10]

H 01 M      4/1397                 .    .    .    .    van elektroden op basis van andere anorganische verbindingen dan oxiden of hydroxiden, bijv. sulfiden, seleniden, telluriden, halogeniden of LiCoFy [10]

H 01 M      4/1399                 .    .    .    .    van elektroden op basis van elektro-actieve polymeren [10]

H 01 M      4/14                    .    .    Elektroden voor loodzuuraccumulatoren [2]

H 01 M      4/16                    .    .    .    Produktie-processen [2]

H 01 M      4/18                    .    .    .    .    van Plante-elektroden [2]

H 01 M      4/20                    .    .    .    .    van geplakte elektroden [2]

H 01 M      4/21                    .    .    .    .    .    Drogen van geplakte elektroden [2]

H 01 M      4/22                    .    .    .    .    Vormen van elektroden [2]

H 01 M      4/23                    .    .    .    .    .    Drogen of verduurzamen van elektroden na vorming [2]

H 01 M      4/24                    .    .    Elektroden voor basische accumulatoren [2]

H 01 M      4/26                    .    .    .    Fabricageprocessen [2]

H 01 M      4/28                    .    .    .    .    Laten neerslaan van actief materiaal op de drager [2]

H 01 M      4/29                    .    .    .    .    .    door elektrochemische methoden [2]

H 01 M      4/30                    .    .    .    .    Persen [2]

H 01 M      4/32                    .    .    .    Nikkeloxide-elektroden of nikkelhydroxide-elektroden [2]

H 01 M      4/34                    .    .    .    Zilveroxide-elektroden of zilverhydroxide-elektroden [2]

H 01 M      4/36                    .    .    Selectie van substanties als actieve materialen, actieve massa’s of actieve vloeistoffen [2]

H 01 M      4/38                    .    .    .    van elementen of legeringen [2]

H 01 M      4/40                    .    .    .    .    Legeringen op basis van alkalimetalen [2]

H 01 M      4/42                    .    .    .    .    Legeringen op basis van zink [2]

H 01 M      4/44                    .    .    .    .    Legeringen op basis van cadmium [2]

H 01 M      4/46                    .    .    .    .    Legeringen op basis van magnesium of aluminium [2]

H 01 M      4/48                    .    .    .    van anorganische oxiden of hydroxiden [2]

H 01 M      4/485                  .    .    .    .    van gemengde oxiden of hydroxiden voor het invoegen of tussenvoegen van lichte metalen, bijv. LiTi2O4 of LiTi2OxFy (H01M4/505 en H01M 4/525 hebben voorrang) [10]

H 01 M      4/50                    .    .    .    .    van mangaan [2]

H 01 M      4/505                  .    .    .    .    .    van gemengde oxiden of hydroxiden voor het invoegen of tussenvoegen van lichte metalen, bijv. LiMn2O4 of LiMn2OxFy [10]

H 01 M      4/52                    .    .    .    .    van nikkel, kobalt of ijzer [2]

H 01 M      4/525                  .    .    .    .    .    van gemengde oxiden of hydroxiden voor het invoegen of tussenvoegen van lichte metalen, bijv. LiNiO2, LiCoO2 of LiCoOxFy [10]

H 01 M      4/54                    .    .    .    .    van zilver [2]

H 01 M      4/56                    .    .    .    .    van lood [2]

H 01 M      4/57                    .    .    .    .    .    van “grey lood”, d.w.z. een poeder met lood en loodoxide [2]

H 01 M      4/58                    .    .    .    van andere anorganische verbindingen dan oxiden of hydroxiden, bijv. sulfiden, seleniden, telluriden, halogeniden of LiCoFy; met een poly-anionische structuur, bijv. fosfaten, silicaten of boraten [10,15]

H 01 M      4/583                  .    .    .    .    Koolstof-houdend materiaal, bijv. verbindingen met grafiettussenlagen of CFx [10]

H 01 M      4/587                  .    .    .    .    .    voor het invoegen of tussenvoegen van lichte metalen [10]

H 01 M      4/60                    .    .    .    van organische verbindingen [2]

H 01 M      4/62                    .    .    Selectie van niet-actieve substanties als ingrediënten voor actieve massa’s, bijv. bindmiddelen of vulmiddelen [2]

H 01 M      4/64                    .    .    Dragers of opvangende elektroden [2]

H 01 M      4/66                    .    .    .    Selectie van materialen [2]

H 01 M      4/68                    .    .    .    .    voor gebruik in loodzuuraccumulatoren [2]

H 01 M      4/70                    .    .    .    gekenmerkt door de gedaante of vorm [2]

H 01 M      4/72                    .    .    .    .    Roosters [2]

H 01 M      4/73                    .    .    .    .    .    voor loodzuuraccumulatoren, bijv. frameplaten [2]

H 01 M      4/74                    .    .    .    .    .    Maaswerk of geweven materiaal; Plaatgaas [2]

H 01 M      4/75                    .    .    .    .    Draden, staven of stroken [2]

H 01 M      4/76                    .    .    .    .    Containers voor het vasthouden van het actieve materiaal, bijv. tubes of capsules [2]

H 01 M      4/78                    .    .    .    .    Andere vormen dan vlak of cilindrisch, bijv. schroefvormig [2]

H 01 M      4/80                    .    .    .    .    Poreuze platen, bijv. gesinterde dragers [2]

H 01 M      4/82                    .    .    .    Meertrapsprocessen voor het maken van dragers voor loodzuuraccumulatoren [2,15]

H 01 M      4/84                    .    .    .    .    waarbij sprake is van gieten [2]

H 01 M      4/86                    .    Inerte elektroden met katalytische activiteit, bijv. voor brandstofcellen [2]

H 01 M      4/88                    .    .    Produktieprocessen [2]

H 01 M      4/90                    .    .    Selectie van katalytisch materiaal [2]

H 01 M      4/92                    .    .    .    Metalen van de platinagroep (H01M 4/94 heeft voorrang) [2]

H 01 M      4/94                    .    .    Niet-poreuze diffusie-elektroden, bijv. palladiummembranen of ionen-uitwisselingsmembranen [2]

H 01 M      4/96                    .    .    Elektroden op basis van koolstof [2]

H 01 M      4/98                    .    .    Raney-elektroden [2]

 

H 01 M      6/00                    Primaire galvanische elementen; Maken daarvan [2]

 

              Aantekening

 

              In deze groep zijn primaire galvanische elementen elektrochemische generatoren, waarin de celenergie aanwezig is in chemische vorm en niet wordt geregenereerd. [2]

 

H 01 M      6/02                    .    Details (van niet-actieve delen H01M 2/00, van elektroden H01M 4/00) [2]

H 01 M      6/04                    .    Elementen met waterige elektrolyten [2]

H 01 M      6/06                    .    .    Droge elementen, d.w.z. elementen waarin de elektrolyt niet-vloeibaar is [2]

H 01 M      6/08                    .    .    .    met bekervormige elektroden [2]

H 01 M      6/10                    .    .    .    met gewikkelde of gevouwen elektroden [2]

H 01 M      6/12                    .    .    .    met platte elektroden [2]

H 01 M      6/14                    .    Elementen met niet-waterige elektrolyten [2]

H 01 M      6/16                    .    .    met een organisch elektrolyt (H01M 6/18 heeft voorrang) [2]

H 01 M      6/18                    .    .    met een vast elektrolyt [2]

H 01 M      6/20                    .    .    .    werkend bij hoge temperatuur (thermische elementen met uitgestelde werking H01M 6/36) [2]

H 01 M      6/22                    .    Inactiveren van een elektrolyt [2]

H 01 M      6/24                    .    Elementen die twee verschillende elektrolyten bevatten [2]

H 01 M      6/26                    .    Elementen zonder oxiderend actief materiaal, bijv. Volta-elementen [2]

H 01 M      6/28                    .    Standaardelementen, bijv. Weston-elementen [2]

H 01 M      6/30                    .    Elementen met uitgestelde werking [2]

H 01 M      6/32                    .    .    geactiveerd door het van buitenaf toevoegen van elektrolyt of van elektrolytcomponenten [2]

H 01 M      6/34                    .    .    .    Dompelelementen, bijv. zeewaterelementen [2]

H 01 M      6/36                    .    .    met een elektrolyt en bedrijfsklaar gemaakt door fysische middelen, bijv. thermische elementen [2,15]

H 01 M      6/38                    .    .    .    door mechanische middelen [2]

H 01 M      6/40                    .    Gedrukte batterijen [2]

H 01 M      6/42                    .    Groeperen van primaire galvanische elementen tot batterijen (H01M 6/40 heeft voorrang) [2]

H 01 M      6/44                    .    .    van buisvormige of bekervormige elementen [2]

H 01 M      6/46                    .    .    van platte elementen [2]

H 01 M      6/48                    .    .    .    met bipolaire elektroden [2]

H 01 M      6/50                    .    Methoden of voorzieningen voor onderhoud en dergelijke, bijv. het in stand houden van de werktemperatuur [2]

H 01 M      6/52                    .    Terugwinnen van bruikbare delen van afvalelementen of afvalbatterijen [2]

 

H 01 M      8/00                    Brandstofcellen; Maken daarvan [2]

 

              Aantekening

 

              In deze groep wordt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegeven betekenis:

-            “Brandstofcel” betekent een elektrochemische generator, waarin de reactiebestanddelen van buitenaf worden toegevoerd. [2,16]

 

H 01 M      8/008                  .    Afvoeren of recyclen van brandstofcellen [16]

H 01 M      8/02                    .    Details (H01M 4/86 – H01M 4/98) [2,13,16]

H 01 M     8/0202                 .    .    Collectoren; Scheiders, bijv. Bipolaire scheiders; Interconnectoren [16]

H 01 M      8/0204                 .    .    .    Niet-poreus en gekenmerkt door het materiaal [16]

H 01 M      8/0206                 .    .    .    .    Metalen of legeringen [16]

H 01 M      8/02-8                 .    .    .    .    .    Legeringen [16]

H 01 M      8/021                  .    .    .    .    .    .    Legeringen op basis van ijzer [16]

H 01 M      8/0213                 .    .    .    .    Gas-ondoordringbare koolstofhoudende materialen [16]

H 01 M      8/0215                 .    .    .    .    Glas; Keramische materialen [16]

H 01 M      8/0217                 .    .    .    .    .    Meervoudige oxiden, eventueel gedoteerd, van het type AMO3, waarbij A een aardalkalimetaal of zeldzaam aardmetaal is, en M een metaal is, bijv. perovskieten [16]

H 01 M      8/0221                 .    .    .    .    Organische harsen; Organische polymeren [16]

H 01 M      8/0223                 .    .    .    .    Composieten [16]

H 01 M      8/0226                 .    .    .    .    .    in de vorm van mengsels [16]

H 01 M      8/0228                 .    .    .    .    .    in de vorm van gelaagde of gecoate producten [16]

H 01 M      8/023                  .    .    .    Poreus en gekenmerkt door het materiaal [16]

H 01 M      8/0232                 .    .    .    .    Metalen of legeringen [16]

H 01 M      8/0234                 .    .    .    .    Koolstofhoudend materiaal [16]

H 01 M      8/0236                 .    .    .    .    Glas; Keramiek; Cermets [16]

H 01 M      8/0239                 .    .    .    .    Organische harsen; Organische polymeren [16]

H 01 M      8/0241                 .    .    .    .    Composieten [16]

H 01 M      8/0243                 .    .    .    .    .    in de vorm van mengsels [16]

H 01 M      8/0245                 .    .    .    .    .    in de vorm van gelaagde of gecoate producten [16]

H 01 M      8/0247                 .    .    .    gekenmerkt door de vorm (gekenmerkt door een kanaalconfiguratie H01M 8/0258) [16]

H 01 M      8/025                  .    .    .    .    halfcylindrisch [16]

H 01 M      8/0252                 .    .    .    .    buisvormig [16]

H 01 M      8/0254                 .    .    .    .    gegolfd of geplooid [16]

H 01 M      8/0256                 .    .    .    .    Doorgangen (vias), d.w.z. connectoren die door het scheidermateriaal gaan [16]

H 01 M      8/0258                 .    .    .    gekenmerkt door de configuratie van kanalen, bijv. door het stromingsveld van het reactiemiddel of het koelmiddel [16]

H 01 M      8/026                  .    .    .    .    gekenmerkt door groeven, bijv. hun spoed of diepte [16]

H 01 M      8/0263                 .    .    .    .    met meandervormige of serpentinevormige paden [16]

H 01 M      8/0265                 .    .    .    .    waarbij de kanalen van reactiemiddel of koelmiddel variabele dwarsdoorsnedes hebben [16]

H 01 M      8/0267                 .    .    .    met verwarmingsmiddelen of koelmiddelen, bijv. verwarmers of koelmiddelkanalen [16]

H 01 M      8/0271                 .    .    Afdichtmiddelen of steunmiddelen rondom elektroden, matrices of membranen [16]

H 01 M      8/0273                 .    .    .    met afdichtmiddelen of steunmiddelen in de vorm van een frame [16]

H 01 M      8/0276                 .    .    .    Afdichtmiddelen gekenmerkt door hun vorm (H01M 8/0273 heeft voorrang) [16]

H 01 M      8/028                  .    .    .    Afdichtmiddelen gekenmerkt door hun materiaal [16]

H 01 M      8/0282                 .    .    .    .    Anorganisch materiaal [16]

H 01 M      8/0284                 .    .    .    .    Organische harsen; Organische polymeren [16]

H 01 M      8/0286                 .    .    .    Processen voor het vormen van afdichtingen [16]

H 01 M      8/0289                 .    .    Middelen voor het vasthouden van het elektrolyt (vaste polymeerelektrolyten H01M 8/1018) [16]

H 01 M      8/0293                 .    .    .    Matrices voor het immobiliseren van elektrolytoplossingen [16]

H 01 M      8/0295                 .    .    .    Matrices voor het immobiliseren van gesmolten elektrolyt  [16]

H 01 M      8/0297                 .    .    Voorzieningen voor het met elkaar samenvoegen van elektroden, reservoirlagen, warmtewisselaars of bipolaire scheiders (H01M 8/02171 heeft voorrang) [16]

H 01 M      8/04                    .    Hulpvoorzieningen, bijv. voor het regelen van de druk of het laten circuleren van fluïda [2,16]

 

              Aantekening [16]

 

              In deze groep wordt geklasseerd naar meerdere aspecten, waardoor onderwerpen die worden gekenmerkt door aspecten die onder meer dan één subgroep vallen, moeten worden geklasseerd in elk van deze subgroepen. [16]

 

H 01 M      8/04007               .    .    met betrekking tot warmte-uitwisseling [16]

H 01 M      8/04014               .    .    .    Warmte-uitwisseling gebruikmakend van gasvormige fluïda; Warmte-uitwisseling door verbranding van reactiemiddelen[16]

H 01 M      8/04029               .    .    .    Warmte-uitwisseling gebruikmakend van vloeistoffen [16]

H 01 M      8/04044               .    .    .    Reiniging van warmte-uitwisselende media [16]

H 01 M      8/04082               .    .    Voorzieningen voor het regelen van reactieparameters, bijv. de druk of concentratie [16]

H 01 M      8/04089               .    .    .    van gasvormige reactiemiddelen [16]

H 01 M      8/04111               .    .    .    .    gebruikmakend van een compressor-turbinestelsel [16]

H 01 M      8/04119               .    .    .    .    met gelijktijdige toevoer of afvoer van elektrolyt; Bevochtigen of ontvochtigen [16]

H 01 M      8/04186               .    .    .    van vloeistofhoudende of elektrolythoudende reactiemiddelen [16]

H 01 M      8/04223               .    .    tijdens het opstarten of uitschakelen; Depolarisatie of activering, bijv. zuiveren; Middelen voor het door kortsluiting uitschakelen van brandstofcellen [16]

H 01 M      8/04225               .    .    .    tijdens het opstarten [16]

H 01 M      8/04228               .    .    .    tijdens het uitschakelen [16]

H 01 M      8/04276               .    .    Voorzieningen voor het beheersen van de elektrolytstroom, bijv. warmte-uitwisseling [16]

H 01 M      8/04291               .    .    Voorzieningen voor het beheersen van het water in vaste-elektrolytbrandstofcelsystemen (H01M 8/04119 heeft voorrang) [16]

H 01 M      8/04298               .    .    Processen voor het regelen van brandstofcellen of brandstofcelsystemen [16]

H 01 M      8/043                  .    .    .    toegepast tijdens specifieke perioden [16]

H 01 M      8/04303               .    .    .    .    toegepast tijdens het opstarten [16]

H 01 M      8/04303               .    .    .    .    toegepast tijdens het uitschakelen [16]

H 01 M      8/04313               .    .    .    gekenmerkt door de detectie of evaluatie van variabelen; gekenmerkt door de detectie of evaluatie van falen of abnormaal functioneren [16]

H 01 M      8/0432                 .    .    .    .    Temperatuur; Omgevingstemperatuur [16]

H 01 M      8/0438                 .    .    .    .    Druk; Omgevingsdruk; Stroming [16]

H 01 M      8/0444                 .    .    .    .    Concentratie; Dichtheid (H01M 8/04492 heeft voorrang) [16]

H 01 M      8/04492               .    .    .    .    Vochtigheid; Omgevingsvochtigheid; Watergehalte [16]

H 01 M      8/04537               .    .    .    .    Elektrische variabelen [16]

H 01 M      8/04664               .    .    .    .    Falen of abnormaal functioneren [16]

H 01 M      8/04694               .    .    .    gekenmerkt door te regelen variabelen [16]

H 01 M      8/04701               .    .    .    .    Temperatuur [16]

H 01 M      8/04746               .    .    .    .    Druk; Stroming [16]

H 01 M      8/04791               .    .    .    .    Concentratie; Dichtheid (H01M 8/04828 heeft voorrang) [16]

H 01 M      8/04828               .    .    .    .    Vochtigheid; Watergehalte [16]

H 01 M      8/04858               .    .    .    .    Elektrische variabelen [16]

H 01 M      8/04955               .    .    .    .    Afschakelen of uitschakelen van brandstofcellen [16]

H 01 M      8/04992               .    .    .    gekenmerkt door de implementatie van mathematische of rekenkundige algoritmen, bijv. terugkoppellussen, fuzzy logic, neurale netwerken of kunstmatige intelligentie [16]

H 01 M      8/06                    .    Combineren van brandstofcellen met middelen voor het produceren van reactiebestanddelen of voor het behandelen van restanten (regeneratieve brandstofcellen H01M 8/18) [2,15]

H 01 M      8/0606                 .    .    met middelen voor de productie van gasvormige reactiemiddelen [16]

H 01 M      8/0612                 .    .    .    uit koolfstofhoudend materiaal [16]

H 01 M      8/0637                 .    .    .    .    Direct inwendig reformeren aan de anode van de brandstofcel [16]

H 01 M      8/065                  .    .    .    .    door ontbinden van metalen of legeringen; door ontvochtigen van metaalachtige substanties [16]

H 01 M      8/0656                 .    .    .    door elektrochemische middelen (H01M 8/065 heeft voorrang) [16]

H 01 M      8/0662                 .    .    Behandeling van gasvormige reactiemiddelen of gasvormige restanten, bijv. reinigen [16]

H 01 M      8/0668                 .    .    Verwijdering van koolmonoxide of kooldioxide [16]

H 01 M      8/08                    .    Brandstofcellen met waterige elektrolyten [2]

H 01 M      8/083                  .    .    Alkalinebrandstofcellen [16]

H 01 M      8/086                  .    .    Fosforzuurbrandstofcellen [PAFC] [16]

H 01 M      8/10                    .    Brandstofcellen met vaste elektrolyten [2]

H 01 M      8/1004                 .    .    gekenmerkt door membraan-elektrode stelsels [MEA] (H01M 8/12 heeft voorrang) [16]

H 01 M      8/1006                 .    .    .    Geplooide, gebogen of golfvormige MEAs [16]

H 01 M      8/1007                 .    .    waarbij beide reactiemiddelen gasvormig of dampvormig zijn (H01M 8/12 heeft voorrang) [16]

H 01 M      8/1009                 .    .    waarbij één van de reactiemiddelen vloeibaar, vast of vloeistof-geladen is (H01M 8/12 heeft voorrang) [16]

H 01 M      8/1011                 .    .    .    Direkte alcoholbrandstofcellen [DAFC], bijv. direkte methanolbrandstofcellen [DMFC] [16]

H 01 M      8/1016                 .    .    gekenmerkt door het elektrolytmateriaal (H01M 8/12 heeft voorrang) [16]

H 01 M      8/1018                 .    .    .    Polymeerelektrolytmateriaal [16]

H 01 M      8/102                  .    .    .    .    gekenmerkt door de chemische structuur van de hoofdketen van het ion-geleidende polymeer [16]

 

              Aantekening [16]

 

              Bij het klasseren in deze groep, moeten structuren met twee of meer heteroatomen uit de groepen O, P, N, S of Si volledig worden geïdentificeerd door klassering in alle relevante subgroepen. [16]

 

H 01 M      8/1023                 .    .    .    .    .    met alleen koolstof, bijv. polyarylenen, polystyrenen of polybutadieenstyrenen [16]

H 01 M      8/1025                 .    .    .    .    .    met alleen koolstof en zuurstof, bijv. polyethers, gesulfoneerde polyetheretherketonen [S-PEEK], gesulfoneerde polysacchariden, gesulfoneerde celluloses of gesulfoneerde polyesters [16]

H 01 M      8/1027                 .    .    .    .    .    met koolstof, zuurstof en andere atomen, bijv. gesulfoneerde polyethersulfonen [S-PES] [16]

H 01 M      8/103                  .    .    .    .    .    met stikstof, bijv. gesulfoneerde polybenzimidazolen [S-PBI], polybenzimidazolen met fosforzuur, gesulfoneerde polyamiden [S-PA] of gesulfoneerde polyfosfazenen [S-PPh] [16]

H 01 M      8/1032                 .    .    .    .    .    met zwavel, bijv. gesulfoneerde polyethersulfonen [S-PES] [16]

H 01 M      8/1034                 .    .    .    .    .    met fosfor, bijv. gesulfoneerde polyfosfazenen [S-PPh] [16]

H 01 M      8/1037                 .    .    .    .    .    met silicium, bijv. gesulfoneerde verknoopte polydimethylsiloxanen [16]

H 01 M      8/1039                 .    .    .    .    gehalogeneerd, bijv. gesulfoneerde polyvinilydeenfluoriden [16]

H 01 M      8/1041                 .    .    .    .    Polymeer-elektrolyt composieten, mengsels of samenstellingen [16]

H 01 M      8/1044                 .    .    .    .    .    Mengsels van polymeren, waarvan er tenminste één ionen-geleidend is [16]

H 01 M      8/1046                 .    .    .    .    .    Mengsels van tenminste één polymeer en tenminste één additief [16]

H 01 M      8/1048                 .    .    .    .    .    .    ionen-geleidende additieven, bijv. ionen-geleidende deeltjes, heteropolyzuren, metaalfosfaat of polybenzimidazol met fosforzuur [16]

H 01 M      8/1051                 .    .    .    .    .    .    Niet-ionen-geleidende additieven, bijv. stabilisatoren, SiO2 of ZrO2 [16]

H 01 M      8/1053                 .    .    .    .    .    bestaande uit lagen van polymeren waarvan tenminste één laag ionen-geleidend is [16]

H 01 M      8/1058                 .    .    .    .    gekenmerkt door een poreuze drager die geen ionen-geleidende eigenschappen heeft [16]

H 01 M      8/106                  .    .    .    .    .    gekenmerkt door de chemische samenstelling van de poreuze drager [16]

H 01 M      8/1062                 .    .    .    .    .    gekenmerkt door de fysische eigenschappen van de poreuze drager, bijv. de porositeit of de dikte [16]

H 01 M      8/1065                 .    .    .    .    gekenmerkt door de vorm, bijv. geperforeerd of golfvormig [16]

H 01 M      8/1067                 .    .    .    .    gekenmerkt door hun fysische eigenschappen, bijv. porositeit, ionen-geleidbaarheid of dikte [16]

H 01 M      8/1069                 .    .    .    .    gekenmerkt door het productieproces [16]

H 01 M      8/1072                 .    .    .    .    .    door chemische reacties, bijv. in situ polymerisatie of in situ verknoping [16]

H 01 M      8/1081                 .    .    .    .    .    beginnend vanuit oplossingen, dispersies of slurriesvan uitsluitend polymeren [16]

H 01 M      8/1086                 .    .    .    .    .    Nabehandeling van het membraan anders dan door polymerisatie [16]

H 01 M      8/1088                 .    .    .    .    .    .    Chemische modificatie, bijv. sulfonering [16]

H 01 M      8/1097                 .    .    Brandstofcellen aangebracht op een drager, bijv. miniatuurbrandstofcellen afgezet op siliciumdragers [16]

H 01 M      8/12                    .    .    werkend bij hoge temperatuur, bijv. met een gestabiliseerd ZrO2 elektrolyt [2]

H 01 M      8/1213                 .    .    .    gekenmerkt door de elektrode/electrolyt combinatie of het dragermateriaal [16]

H 01 M      8/122                  .    .    .    .    Geplooid, gebogen of golfvormig MEA [16]

H 01 M      8/1226                 .    .    .    .    gekenmerkt door de dragerlaag [16]

H 01 M      8/1231                 .    .    .    waarbij beide reactiemiddelen gasvormig of dampvormig zijn [16]

H 01 M      8/1233                 .    .    .    waarbij één van de reactiemiddelen vloeibaar, vast of vloeistof-geladen is [16]

H 01 M      8/124                  .    .    .    gekenmerkt door het productieproces of door het materiaal van de elektrolyt [16]

H 01 M      8/1246                 .    .    .    .    waarbij de elektrolyt bestaat uit oxiden [16]

H 01 M      8/1253                 .    .    .    .    .    waarbij de elektrolyt zirkoonoxide bevat [16]

H 01 M      8/126                  .    .    .    .    .    waarbij de elektrolyt ceriumoxide bevat [16]

H 01 M      8/1286                 .    .    .    Brandstofcellen aangebracht op een drager, bijv. miniatuurbrandstofcellen afgezet op siliciumdragers [16]

H 01 M      8/14                    .    Brandstofcellen met versmolten elektrolyten [2]

H 01 M      8/16                    .    Biochemische brandstofcellen, d.w.z. elementen waarin micro-organismen werken als katalysatoren [2]

H 01 M      8/18                    .    Regeneratieve brandstofcellen, bijv. redox flow batterijen of secundaire brandstofcellen [2,15]

H 01 M      8/20                    .    Indirecte brandstofcellen, bijv. brandstofcellen waarbij het redoxkoppel onomkeerbaar is (H01M 8/18 heeft voorrang) [2,15]

H 01 M      8/22                    .    Brandstofcellen waarin de brandstof is gebaseerd op materialen die koolstof, zuurstof of waterstof en andere elementen bevatten; Brandstofcellen waarin de brandstof is gebaseerd op materialen die alleen andere elementen dan koolstof, zuurstof of waterstof bevatten [2]

H 01 M      8/24                    .    Groeperen van brandstofcellen, bijv. stapelen van brandstofcellen [2,16]

H 01 M      8/2404                 .    .    Processen of apparaturu voor het groeperen van brandstofcellen [16]

H 01 M      8/241                  .    .    met vaste of door een matrix gedragen elektrolyten [16]

H 01 M      8/2418                 .    .    .    Groeperen door het plaatsen van celeenheden in een vlak (H01M 8/2425 en H01M 8/244 hebben voorrang) [16]

H 01 M      8/242                  .    .    .    met gekaderde elektroden of intermediaire kaderachtige pakkingen (H01M 8/2425 en H01M 8/244 hebben voorrang) [16]

H 01 M      8/2425                 .    .    .    Hogetemperatuurcellen met vaste elektrolyten [16]

H 01 M      8/2428                 .    .    .    .    Groeperen door het plaatsen van celeenheden op een oppervlak van willekeurige vorm, bijv. vlak of buisvormig [16]

H 01 M      8/243                  .    .    .    .    Groeperen van celeenheden in een buisvormige of cilindrische opstelling [16]

H 01 M      8/2432                 .    .    .    .    Groeperen van celeenheden in een vlakke opstelling [16]

H 01 M      8/2435                 .    .    .    .    met een monolithische kernstructuur, bijv. honingraten [16]

H 01 M      8/244                  .    .    .    met matrix gedragen gesmolten elektrolyt [16]

H 01 M      8/2455                 .    .    met vloeibare, vaste of elektrolyt-geladen reactiemiddelen [16]

H 01 M      8/2457                 .    .    waarbij beide reactiemiddelen gasvormig of dampvormig zijn [16]

H 01 M      8/2465                 .    .    Details van het groeperen van brandstofcellen [16]

H 01 M      8/247                  .    .    .    Voorzieningen voor het strak trekken van een stapel, het onderbrengen van een stapel in een tank of het samenstellen van verschillende tanks [16]

H 01 M      8/2475                 .    .    .    .    Behuizingen of omhulsels voor, of containers met brandstofcelstapels [16]

H 01 M      8/248                  .    .    .    .    Middelen voor het samendrukken van de brandstofcelstapels [16]

H 01 M      8/2483                 .    .    .    gekenmerkt door inwendige vertakkingen [16]

H 01 M      8/2484                 .    .    .    gekenmerkt door uitwendige vertakkingen [16]

H 01 M      8/2485                 .    .    .    .    Voorzieningen voor het afdichten van uitwendige vertakkingen; Voorzieningen voor het monteren van uitwendige vertallingen rondom een stapel [16]

H 01 M      8/249                  .    .    met twee of meer groepen brandstofcellen, bijv. modulaire stelsels [16]

H 01 M      8/2495                 .    .    .    van brandstofcellen van verschillende soort [16]

 

H 01 M    10/00                    Secundaire galvanische elementen; Maken daarvan [2]

 

              Aantekening

 

              In deze groep zijn secundaire galvanische elementen accumulatoren die elektrische energie opnemen en afgeven door middel van omkeerbare elektrochemische reacties. [2]

 

H 01 M    10/02                    .    Details (van niet-actieve delen H01M 2/00, van elektroden H01M 4/00) [2]

H 01 M    10/04                    .    Constructie of fabricage in het algemeen (H01M 10/058, H01M 10/12, H01M 10/28 en H01M 10/38 hebben voorrang) [2,15]

H 01 M    10/05                    .    Accumulatoren met een niet-waterige elektrolyt (H01M 10/39 heeft voorrang) [10]

H 01 M    10/052                  .    .    Lithiumaccumulatoren [10]

H 01 M    10/0525                 .    .    .    Batterijen van het “schommelstoel” type, d.w.z. batterijen met lithium toegevoegd of tussengevoegd in beide elektroden; Lithiumionbatterijen [10]

H 01 M    10/054                  .    .    Accumulatoren met andere metalen dan lithium toegevoegd of tussengevoegd, bijv. met magnesium of aluminium [10]

H 01 M    10/056                  .    .    gekenmerkt door de materialen die worden gebruikt als elektrolyten, bijv. gemengde anorganische/organische elektrolyten [10]

H 01 M    10/0561                 .    .    .    waarbij het elektrolyt alleen is samengesteld uit anorganische materialen [10]

H 01 M    10/0562                 .    .    .    .    Vaste materialen [10]

H 01 M    10/0563                 .    .    .    .    Vloeibare materialen, bijv. voor Li-SoCl2 cellen [10]

H 01 M    10/0564                 .    .    .    waarbij het elektrolyt alleen is samengesteld uit organische materialen [10]

H 01 M    10/0565                 .    .    .    .    Polymere materialen, bijv. in de vorm van een gel of een vaste stof [10]

H 01 M    10/0566                 .    .    .    .    Vloeibare materialen [10]

H 01 M    10/0567                 .    .    .    .    .    gekenmerkt door de toevoegmiddelen [10]

H 01 M    10/0568                 .    .    .    .    .    gekenmerkt door de opgeloste stoffen [10]

H 01 M    10/0569                 .    .    .    .    .    gekenmerkt door de oplosmiddelen [10]

H 01 M    10/058                  .    .    Constructie of productie [10]

H 01 M    10/0583                 .    .    .    van accumulatoren met gevouwen constructie-elementen anders dan gewikkelde, d.w.z. gevouwen positieve of negatieve elektroden of separatoren, bijv. met “Z”-vormige elektroden of separatoren [10]

H 01 M    10/0585                 .    .    .    van accumulatoren met alleen platte constructie-elementen, d.w.z. platte positieve elektroden, platte negatieve elektroden en platte separatoren [10]

H 01 M    10/0587                 .    .    .    van accumulatoren met alleen gewikkelde constructie-elementen, d.w.z. gewikkelde positieve elektroden, gewikkelde negatieve elektroden en gewikkelde separatoren [10]

H 01 M    10/06                    .    Loodzuuraccumulatoren (halfloodaccumulatoren H01M 10/20) [2]

H 01 M    10/08                    .    .    Selectie van materialen als elektrolyten [2]

H 01 M    10/10                    .    .    .    Inactiveren van een elektrolyt [2]

H 01 M    10/12                    .    .    Constructie of productie [2]

H 01 M    10/14                    .    .    .    Samenstellen van een groep elektroden of scheiders [2]

H 01 M    10/16                    .    .    .    Ophangen of ondersteunen van elektroden of groepen elektroden in het omhulsel [2]

H 01 M    10/18                    .    .    met bipolaire elektroden [2]

H 01 M    10/20                    .    Halfloodaccumulatoren, d.w.z. accumulatoren waarin slechts één elektrode lood bevat [2]

H 01 M    10/22                    .    .    Selectie van materialen als elektrolyten [2]

H 01 M    10/24                    .    Basische accumulatoren [2]

H 01 M    10/26                    .    .    Selectie van materialen als elektrolyten [2]

H 01 M    10/28                    .    .    Constructie of productie [2]

H 01 M    10/30                    .    .    Nikkelaccumulatoren (H01M 10/34 heeft voorrang) [2]

H 01 M    10/32                    .    .    Zilveraccumulatoren (H01M 10/34 heeft voorrang) [2]

H 01 M    10/34                    .    Gasdichte accumulatoren [2]

H 01 M    10/36                    .    Accumulatoren die niet vallen onder de groepen H01M 10/05 tot H01M 10/34 [2,10]

H 01 M    10/38                    .    .    Constructie of productie [2]

H 01 M    10/39                    .    .    werkend bij hoge temperatuur [2]

H 01 M    10/42                    .    Methoden of voorzieningen voor onderhoud en dergelijke van secundaire galvanische elementen of secundaire galvanische half-elementen (H01M 10/60 heeft voorrang) [2,14]

H 01 M    10/44                    .    .    Methoden voor het opladen of ontladen (oplaadcircuits H02J 7/00) [2]

H 01 M    10/46                    .    .    Accumulatoren die structureel zijn gecombineerd met oplaadapparatuur (oplaadcircuits H02J 7/00) [2]

H 01 M    10/48                    .    .    Accumulatoren die zijn gecombineerd met voorzieningen voor het meten, testen, of aanduiden van de conditie, bijv. het niveau of de dichtheid van het elektrolyt [2,15]

H 01 M    10/52                    .    .    Verwijderen van gassen uit het secundaire galvanische element, bijv. door absorptie (ontluchtingspluggen of andere mechanische voorzieningen voor het kunnen ontsnappen van gassen H01M 2/12) [2]

H 01 M    10/54                    .    Terugwinnen van bruikbare delen van afvalaccumulatoren [2]

H 01 M    10/60                    .    Verwarmen of koelen; Temperatuurregeling [14]

H 01 M    10/61                    .    .    Soorten temperatuurregeling [14]

H 01 M    10/613                  .    .    .    Koelen of koel houden [14]

H 01 M    10/615                  .    .    .    Verwarmen of warm houden [14]

H 01 M    10/617                  .    .    .    voor het bereiken van uniformiteit of een gewenste temperatuurspreiding [14]

H 01 M    10/62                    .    .    speciaal aangepast voor specifieke toepassingen [14]

H 01 M    10/623                  .    .    .    Draagbare inrichtingen, bijv. mobiele telefoons, camera’s of pacemakers (hartstimulatoren) [14]

H 01 M    10/6235                 .    .    .    .    Elektrisch gereedschap [14]

H 01 M    10/625                  .    .    .    Voertuigen [14]

H 01 M    10/627                  .    .    .    Stationaire installaties, bijv. krachtcentrale buffering of back-up voedingen [14]

H 01 M    10/63                    .    .    Regelsystemen (meten van temperatuur H01M 10/48; opladen of ontladen als reactie op de temperatuur H01M 10/44) [14]

H 01 M    10/633                  .    .    .    gekenmerkt door algoritmen, stroomschema’s, software-details en dergelijke [14]

H 01 M    10/635                  .    .    .    gebaseerd op de omgevingstemperatuur [14]

H 01 M    10/637                  .    .    .    gekenmerkt door het gebruik van omkeerbare temperatuurgevoelige inrichtingen, bijv. NTC, PTC of bimetaalinrichtingen; gekenmerkt door het regelen van de inwendige stroom die door de cellen gaat, bijv. door schakelen (H01M 2/34 heeft voorrang) [14]

H 01 M    10/64                    .    .    gekenmerkt door de vorm van de cellen [14]

H 01 M    10/643                  .    .    .    Ronde cellen [14]

H 01 M    10/647                  .    .    .    Prismatische of platte cellen, bijv. pouch cellen [14]

H 01 M    10/65                    .    .    Middelen voor temperatuurregeling die structureel samenhangen  met de cellen [14]

H 01 M    10/651                  .    .    .    gekenmerkt door parameters die worden gespecificeerd door een numerieke waarde of een wiskundige formule, bijv. verhoudingen, afmetingen of concentraties [14]

H 01 M    10/652                  .    .    .    .    gekenmerkt door overgangen (voor het bereiken van een gewenst temperatuurverloop H01M 10/617) [14]

H 01 M    10/653                  .    .    .    gekenmerkt door elektrisch isolerende of thermisch geleidende materialen [14]

H 01 M    10/654                  .    .    .    geplaatst binnen de binnenste behuizing van de cellen, bijv. doornen, electroden of electrolieten [14]

H 01 M    10/655                  .    .    .    Vaste structuren voor warmte-uitwisseling of warmtegeleiding [14]

H 01 M    10/6551                 .    .    .    .    Speciaal aangepaste oppervlakken voor warmteafvoer of warmtestraling, bijv. vinnen of coatings [14]

H 01 M    10/6552                 .    .    .    .    Gesloten pijpen die warmte overdragen door thermische geleiding of faseovergang, bijv. warmtepijpen [14]

H 01 M    10/6553                 .    .    .    .    Aansluitingen of geleidingsdraden [14]

H 01 M    10/6554                 .    .    .    .    Stangen of platen [14]

H 01 M    10/6555                 .    .    .    .    .    aangebracht tussen de cellen [14]

H 01 M    10/6556                 .    .    .    .    Vaste delen met doorstromingskanalen of pijpen voor warmte-uitwisseling (gesloten pijpen H01M 10/6552) [14]

H 01 M    10/6557                 .    .    .    .    .    aangebracht tussen de cellen [14]

H 01 M    10/656                  .    .    .    gekenmerkt door de soort warmte-uitwisselend fluïdum [14]

H 01 M    10/6561                 .    .    .    .    Gassen [14]

H 01 M    10/6562                 .    .    .    .    .    met alleen vrije stroming bij convectie [14]

H 01 M    10/6563                 .    .    .    .    .    met geforceerde stroming, bijv. door blazers [14]

H 01 M    10/6564                 .    .    .    .    .    .    gebruikmakend van gecomprimeerde gassen [14]

H 01 M    10/6565                 .    .    .    .    .    .    met recirculatie of een U-bocht in het stromings-pad, d.w.z. heen en weer [14]

H 01 M    10/6566                 .    .    .    .    .    Middelen in de gasstroom voor het geleiden van de stroming rondom één of meer cellen, bijv. spruitstukken, schotten of andere barrières [14]

H 01 M    10/6567                 .    .    .    .    Vloeistoffen [14]

H 01 M    10/6568                 .    .    .    .    .    gekenmerkt door stromingscircuits, bijv. lussen, die buiten de cellen of cel-mantels zijn geplaatst [14]

H 01 M    10/6569                 .    .    .    .    Fluïda die een vloeistof-gas faseverandering of faseovergang ondergaan, bijv. verdamping of condensatie (warmtepijpen H01M 10/6552) [14]

H 01 M    10/657                  .    .    .    door elektrische of elektromagnetische middelen [14]

H 01 M    10/6571                 .    .    .    .    Weerstandsverhitters (voorzieningen voor het verwarmen van de batterij door de eigen weerstand ervan ten opzichte van de inwendige stroom H01M 10/637) [14]

H 01 M    10/6572                 .    .    .    .    Peltier-elementen of thermo-elektrische inrichtingen [14]

H 01 M    10/658                  .    .    .    door thermische isolatie of afscherming [14]

H 01 M    10/659                  .    .    .    door warmteopslag of warmte buffering, bijv. warmtecapaciteit of vloeistof-vastestof faseveranderingen of faseovergang [14]

H 01 M    10/6595                 .    .    .    door chemische reacties anders dan elektrochemische reacties van de cellen, bijv. katalytische verhitters of branders [14]

H 01 M    10/66                    .    .    Warmte-uitwisselingsrelaties tussen de cellen en andere systemen, bijv. centrale-verwarmingssystemen of brandstofcellen [14]

H 01 M    10/663                  .    .    .    waarbij het systeem een airconditioner of een motor is [14]

H 01 M    10/667                  .    .    .    waarbij het systeem een elektronische component is, bijv. een CPU, een omvormer of een condensator [14]

 

H 01 M    12/00                    Hybride cellen; Maken daarvan (hybride condensatoren H01G 11/00) [2,15]

 

              Aantekening

 

              In deze groep zijn hybride cellen elektrochemische generatoren met twee verschillende soorten half-elementen, waarbij een half-cel een elektrode-elektrolytcombinatie is van een primair of secundair galvanisch element of een brandstofcel. [2]

 

H 01 M    12/02                    .    Details (van niet-actieve delen H01M 2/00, van elektroden H01M 4/00) [2]

H 01 M    12/04                    .    opgebouwd uit een halve brandstofcel en een primair galvanisch half-element [2,15]

H 01 M    12/06                    .    .    met één metaalachtige en één gasvormige elektrode [2]

H 01 M    12/08                    .    opgebouwd uit een halve brandstofcel en een secundair galvanisch half-element [2,15]

 

H 01 M    14/00                    Elektrochemische stroomgeneratoren of spanningsgeneratoren voor zover niet vallend onder de groepen H01M 6/00 tot H01M 12/00; Maken daarvan [2,8]

 

              Aantekening

 

              Onder deze groep vallen geen zonnecellen, fotocellen, foto-elektrochemische cellen of fotovoltaïsche cellen, welke worden gedekt door de volgende groepen:

              -         halfgeleiderinrichtingen die gevoelig zijn voor licht en die zijn aangepast voor het omzetten van de energie uit dergelijke straling naar elektrische energie, vallen onder de groep H01L 31/00; [15]

              -         solid-state inrichtingen gebruikmakend van organische materialen als actief deel, die speciaal zijn aangepast voor het aftasten van licht en die tevens aangepast voor het omzetten van dergelijke straling in elektrische energie, vallen onder de groep H01L 51/42; [15]

              -         elektrolytische lichtgevoelige inrichtingen, bijv. kleurstof-gevoelige zonnecellen, vallen onder de groep H01G 9/20; [15]

              -         fotovoltaïsche modules die structureel samenhangen met energie-opslagmiddelen, bijv. batterijen, vallen onder de groep H02S 40/38. [15]

 

H 01 M    16/00                    Structurele combinaties van verschillende soorten elektrochemische generatoren [2]