SECTIE H         ELEKTRICITEIT

 

              Aantekeningen

 

              Deze Aantekeningen dekken de basisprincipes en algemene instructies voor het gebruik van Sectie H.

I.           Onder Sectie H vallen:

a)         elektrische basiselementen, waaronder alle elektrische eenheden en de algemene mechanische structuur van apparatuur en schakelingen vallen, inclusief de samenstelling van diverse basiselementen tot wat worden genoemd gedrukte schakelingen (printed circuits), en tevens tot op zekere hoogte het maken van deze elementen (voorzover niet elders ondergebracht);

b)         het opwekken van elektriciteit, waaronder de opwekking, omzetting en distributie van elektriciteit vallen samen met het regelen van de overeenkomstige toestellen;

c)         toegepaste elektriciteit, waaronder vallen:

(i)         algemene gebruikstechnieken, nl. die van elektrische verwarming en elektrische verlichtingsschakelingen;

(ii)        enige speciale gebruikstechnieken, hetzij elektrisch hetzij elektronisch in strikte zin, die niet vallen onder andere Secties van de Classificatie, inclusief:

1.         elektrische lichtbronnen, inclusief lasers;

2.         elektrische röntgentechniek;

3.         elektrische plasmatechniek, en de opwekking en versnelling van elektrisch geladen deeltjes of neutronen;

d)         elektronische basisschakelingen en hun regeling;

e)         radio of elektrische communicatietechniek;

f)          het gebruik van een specifiek materiaal voor het maken van het beschreven artikel of element. In dit verband moet gewezen worden op de paragrafen 88 tot 90 van de Gids.

II.          In deze Sectie worden de volgende algemene regels toegepast:

a.         Met inachtneming van de uitzonderingen zoals zoals vermeld onder I© hierboven, wordt elk elektrisch aspect of deel dat hoort bij een bepaalde apparatuur of werking, of een bepaald proces, object of artikel, geklasseerd in één van de Secties van de Classificatie anders dan in Sectie H, altijd geklasseerd in de subklasse voor die apparatuur of werking, of dat proces, object of artikel. Daar waar gezamelijke kenmerken met betrekking tot technische onderwerpen van overeenkomstige aard zijn uitgebracht op klasseniveau, is het elektrische aspect of deel, in overeenstemming met de apparatuur of werking, of het proces, object of artikel, geklasseerd in een subklasse waaronder de algemene elektrische toepassingen voor het technische onderwerp in kwestie geheel vallen;

b.         The hierboven onder (a) bedoelde elektrische toepassingen, algemeen of specifiek, houden in:

i.           de therapeutische processen en apparatuur, in klasse A61;

ii.          de elektrische processen en apparatuur die worden gebruikt in verschillende laboratoriumacitiviteiten en industriële activiteiten, in de klassen B01 en B03, en in subklasse B23K;

iii.         de elektriciteitstoevoer, en de elektrische aandrijving en verlichting bij voertuigen in het algemeen en bij bijzondere voertuigen, in de subsectie “Transport” van Sectie B;

iv.         de elektrische ontstekingssystemen van verbrandingsmotoren, in subklasse F02P, en van verbrandingsapparatuur in het algemeen, in subklasse F23Q;

v.          het gehele elektrische gedeelte van Sectie G, d.w.z. meetinrichtingen inclusief apparatuur voor het meten van elektrische variabelen, het controleren, het signaleren en het berekenen. Elektriciteit in die Sectie wordt in het algemeen gezien als middel en niet als einddoel op zich;

c.         Alle elektrische toepassingen, zowel algemeen als specifiek, veronderstellen dat de elektrische basisaspecten in Sectie H voorkomt (zie I(a) hierboven) voor wat betreft de elektrische basiselementen die zij bevatten. Deze regel geldt ook voor toegepaste elektriciteit zoals bedoeld onder I(c) hierboven, die zelf onder Sectie H valt.

III.         In deze Sectie komen de volgende speciale gevallen voor:

a.         Onder de algemene toepassingen die onder andere Secties dan Sectie H vallen, is het vermeldenswaard, dat elektrische verwarming in het algemeen valt onder de subklassen F24D en F24H, of klasse F27, en dat elektrische verlichting in het algemeen gedeeltelijk valt onder klasse F21, omdat er in Sectie H (zie I(c) hierboven) plaatsen zijn in subklasse H05B waaronder dezelfde technische onderwerpen vallen;

b.         In de beide gevallen waarover onder (a) hierboven wordt gesproken, vallen onder de subklassen van Sectie F die gaan over de respectievelijke onderwerpen, in hoofdzaak in de eerste plaats het gehele mechanische gedeelte van de apparatuur of inrichtingen, terwijl het elektrische gedeelte als zodanig valt onder subklasse H05B;

c.         In het geval van verlichting moet onder dit mechanische gedeelte de materiaalopstelling van de verschillende elektrische elementen vallen, d.w.z. hun geometrische of fysieke positie ten opzichte van elkaar; dit aspect valt onder de subklassen van klasse F21, de elementen zelf en de primaire schakelingen blijven in Sectie H. Hetzelfde geldt voor elektrische lichtbronnen, als zij zijn gecombineerd met lichtbronnen van een ander soort. Deze vallen onder subklasse H05B, terwijl de fysieke opstelling die de combinatie vormt valt onder de subklassen van klasse F21; [16]

d.         Met betrekking tot verwarming vallen niet alleen de elektrische elementen en schakelontwerpen als zodanig onder subklasse H05B, maar ook de elektrische aspecten van hun opstelling, daar waar het zaken met een algemene toepassing betreft; elektrische ovens worden op zich beschouwd. De fysieke plaatsing van de elektrische elementen in ovens valt onder Sectie F. Als een vergelijk wordt gemaakt met elektrische lasschakelingen, die in samenhang met lassen vallen onder subklasse B23K, blijkt dat elektrische verwarming niet valt onder de algemene regel zoals vermeld onder II hierboven.

 

H 02        OPWEKKEN, OMZETTEN OF DISTRIBUEREN VAN ELEKTRISCH VERMOGEN

 

H 02 B    SCHAKELBORDEN, ONDERSTATIONS OF SCHAKELVOORZIENINGEN VOOR HET TOEVOEREN OF DISTRIBUEREN VAN ELEKTRISCH VERMOGEN (zie voor elektrische basiselementen, hun opbouw inclusief het bevestigen ervan in omhullingen of op bases, of het bevestigen van afdekkingen daarop de subklassen voor dergelijke elementen, bijv. transformatoren H01F, schakelaars, zekeringen H01H, verbindingsklemmen voor leidingen H01R; installeren van elektrische kabels of leidingen, of van gecombineerde optische en elektrische kabels of leidingen, of andere geleiders voor toevoer of distributie H02G)

 

              Aantekening

 

              Deze subklasse dekt schakelborden, schakel yards, schakeldrijfwerk en het installeren daarvan, of de samenhang van schakelinrichtingen met elkaar of met andere inrichtingen, bijv. transformatoren, zekeringen, meters of distributieschakelborden; dergelijke stelsels vormen onderstations of distributiepunten.

 

H 02 B      1/00                    Draagconstructies, schakelborden, schakelpanelen, schakellessenaars of omhulsels; Details van onderstations of schakelvoorzieningen [5]

H 02 B      1/01                    .    Draagconstructies [5]

H 02 B      1/015                  .    Schakelborden, schakelpanelen of schakellessenaars; Delen daarvan of accessoires daarvoor [5]

H 02 B      1/03                    .    .    voor kilowattuurmeters [5]

H 02 B      1/04                    .    .    Bevestigen daarop van schakelaars of andere inrichtingen in het algemeen, waarbij de schakelaars of inrichtingen al dan niet voorzien kunnen zijn van een omhulsel

H 02 B      1/044                  .    .    .    Bevestigen door openingen [5]

H 02 B      1/048                  .    .    .    .    Klikbevestiging [5]

H 02 B      1/052                  .    .    .    Bevestigen op rails [5]

H 02 B      1/056                  .    .    .    Bevestigen op schakelborden [5]

H 02 B      1/06                    .    .    met samenhangende omhullingen, bijv. voor het voorkomen van toegang tot levende delen (afschermingen of beschermkappen voor contacten H02B 1/14)

H 02 B      1/14                    .    Afschermingen of beschermkappen voor het voorkomen van toegang tot contacten (afschermen van isolatiecontacten bij schakeldrijfwerk dat kan worden teruggetrokken H02B 11/24)

H 02 B      1/16                    .    Aardingsvoorzieningen (aardingsvoorzieningen voor onderstations H02B 5/01, voor schakeldrijfwerk H02B 11/28 of H02B 13/075; aardelektroden, aardingspennen of andere contacten H01R 4/66) [5]

H 02 B      1/18                    .    Plaatsing of opstelling van zekeringen (voor schakeldrijfwerk met een terugtrekbare slede H02B 11/26) [5]

H 02 B      1/20                    .    Verzamelrails of een andere bedradingslayout, bijv. in cubicles of schakel yards (installeren van verzamelrails H02G 5/00)

H 02 B      1/21                    .    .    Verzamelrailvoorzieningen voor in een rek bevestigde inrichtingen met terugtrekbare eenheden [5]

H 02 B      1/22                    .    .    Layout voor het selecteren van reserve-verzamelrails

H 02 B      1/24                    .    Circuitvoorzieningen voor schakelborden of schakel yards (inrichtingen voor het weergeven van grafieken H02B 15/00; onderhoudstoevoer H02J 11/00)

 

              Aantekening

 

              In de groepen H02B 1/26 tot H02B 1/56 is de prioriteitsregel voor de laatste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiërarchisch niveau wordt geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld. [5,15]

 

H 02 B      1/26                    .    Omhulsels; Delen daarvan of accessoires daarvoor (aangepast voor één schakelaar H01H; omhullingen voor kabels, leidingen of verzamelrails H02G; distributiekasten, verbindingskasten of aansluitdozen H02G 3/08; omhulsels in het algemeen H05K) [5]

H 02 B      1/28                    .    .    stofdicht, spatwaterdicht, druipwaterdicht, waterdicht of ontploffingsvrij [5]

H 02 B      1/30                    .    .    Kastvormige omhulsels; Delen daarvan of accessoires daarvoor [5]

H 02 B      1/32                    .    .    .    Bevestigen van inrichtingen daarin [5]

H 02 B      1/34                    .    .    .    .    Rekken [5]

H 02 B      1/36                    .    .    .    .    .    met terugtrekbare eenheden [5]

H 02 B      1/38                    .    .    .    Scharnierende afdekkingen of deuren [5]

H 02 B      1/40                    .    .    Aan de wand bevestigde omhulsels; Delen daarvan of accessoires daarvoor [5]

H 02 B      1/42                    .    .    .    Bevestigen van inrichtingen daarin [5]

H 02 B      1/44                    .    .    .    Scharnierende afdekkingen of deuren [5]

H 02 B      1/46                    .    .    Dozen; Delen daarvan of accessoires daarvoor [5]

H 02 B      1/48                    .    .    .    Bevestigen van inrichtingen daarin [5]

H 02 B      1/50                    .    .    In een bedieningskast of op een platform bevestigde omhulsels; Delen daarvan of accessoires daarvoor [5]

H 02 B      1/52                    .    .    Mobiele eenheden, bijv. voor werkplekken [5]

H 02 B      1/54                    .    Anti-seismische inrichtingen of installaties (voor gebouwen in het algemeen E04B 1/98) [5]

H 02 B      1/56                    .    Koelen; Ventileren [5]

 

H 02 B      3/00                    Speciaal aangepaste apparatuur voor het maken, opbouwen of onderhouden van schakelborden of schakeldrijfwerk

 

H 02 B      5/00                    Niet-ingesloten onderstations; Onderstations met een ingesloten en een niet-ingesloten uitrusting

H 02 B      5/01                    .    Aardingsvoorzieningen, bijv. aardingsstaven [5]

H 02 B      5/02                    .    bevestigd op een paal, bijv. een zuilvormig transformatorstation

H 02 B      5/06                    .    door gas geïsoleerd [5]

 

H 02 B      7/00                    Ingesloten onderstations, bijv. compacte onderstations [5]

H 02 B      7/01                    .    door gas geïsoleerd [5]

H 02 B      7/06                    .    Distributiestations of schakel- en verdeelstations, bijv. voor een stadsnetwerk (H02B 7/01 heeft voorrang) [5]

H 02 B      7/08                    .    .    Ondergrondse onderstations

 

H 02 B    11/00                   Schakeldrijfwerk met een slede die kan worden teruggetrokken voor isolatie

H 02 B    11/02                   .    Details

H 02 B    11/04                   .    .    Isolatiecontacten, bijv. bevestigingen of afschermingen (afschermingen of beschermkappen voor isolatiecontacten H02B 1/14 of H02B 11/24; schakelcontacten H01H; verbindingsklemmen voor leidingen in het algemeen H01R) [5]

H 02 B    11/06                   .    .    Middelen voor het selecteren van reserve-verzamelrails (layout voor het selecteren van reserve-verzamelrails H02B 1/22)

H 02 B    11/08                   .    .    Middelen voor het laten zakken van een oliebak, die samenhangen met het terugtrekmechanisme

H 02 B    11/10                   .    .    Aanduiden van de elektrische conditie van een drijfwerk; Voorzieningen van testhouders

H 02 B    11/12                   .    met isolatie door het horizontaal terugtrekken

H 02 B    11/127                  .    .    Terugtrekmechanisme [5]

H 02 B    11/133                  .    .    .    met onderlinge blokkering (onderling blokkeren van schakelaars in het algemeen H01H) [5]

H 02 B    11/167                  .    .    in de vorm van een transportwagen (H02B 11/127 heeft voorrang) [5]

H 02 B    11/173                  .    .    in de vorm van een lade (H02B 11/127 heeft voorrang) [5]

H 02 B    11/18                   .    met isolatie door het verticaal terugtrekken

H 02 B    11/20                   .    .    met een omhulling

H 02 B    11/22                   .    .    .    waarbij de voorzijde van de omhulling met een wagen meebeweegt bij horizontale terugtrekking na isolatie

H 02 B    11/24                   .    Afschermingen of beschermkappen [5]

H 02 B    11/26                   .    Zekeringen, weerstanden, spanningsafleiders en dergelijke [5]

H 02 B    11/28                   .    Aardingsvoorzieningen [5]

 

H 02 B    13/00                   Schakeldrijfwerk waarin schakelaars worden ingesloten door, of structureel samenhangen met, een omhulsel, bijv. een cubicle (in samenhang met een hoofdtransformator H02B 5/00 of H02B 7/00; schakeldrijfwerk met een wagen die kan worden teruggetrokken voor isolatie H02B 11/00) [5]

H 02 B    13/01                   .    met een omhulsel uit hars [5]

H 02 B    13/02                   .    met een metalen omhulsel

H 02 B    13/025                  .    .    Veiligheidsvoorzieningen, bijv. ingeval van overmatige druk of brand ten gevolge van een elektrisch defect (voor gebouwen in het algemeen E04B 1/94; inrichtingen voor het openen of sluiten van veiligheidsvleugels E05F 1/00; noodbeschermingscircuits voor een distributiedrijfwerk, bijv. verzamelrailsystemen, of voor schakelinrichtingen H02H 7/22) [5]

H 02 B    13/035                  .    .    Door gas geïsoleerd schakeldrijfwerk [5]

H 02 B    13/045                  .    .    .    Details van omhulsel, bijv. de gasdichtheid (gasreservoirs voor schakelaars H01H 33/56) [5]

H 02 B    13/055                  .    .    .    Kenmerken met betrekking tot het gas (selectie van fluïda voor schakelaars H01H 33/22) [5]

H 02 B    13/065                  .    .    .    Middelen voor het detecteren van of reageren op mechanische of elektrische defecten (voor schakelaars H01H 9/50, H01H 33/26 of H01H 33/53) [5]

H 02 B    13/075                  .    .    .    Aardingsvoorzieningen [5]

H 02 B    13/08                   .    met een stenen, gemetseld of betonnen omhulsel

 

H 02 B    15/00                   Bewakingslessenaars of bewakingspanelen voor een centrale regeling of weergave (lessenaars in het algemeen A47B)

H 02 B    15/02                   .    met nabootsingsschema’s

H 02 B    15/04                   .    .    bestaande uit blokschema’s

 

H 02 B    99/00                   Onderwerpen voor zover niet vallend onder andere groepen van deze subklasse [9]