SECTIE H         ELEKTRICITEIT

 

              Aantekeningen

 

              Deze Aantekeningen dekken de basisprincipes en algemene instructies voor het gebruik van Sectie H.

I.           Onder Sectie H vallen:

a)         elektrische basiselementen, waaronder alle elektrische eenheden en de algemene mechanische structuur van apparatuur en schakelingen vallen, inclusief de samenstelling van diverse basiselementen tot wat worden genoemd gedrukte schakelingen (printed circuits), en tevens tot op zekere hoogte het maken van deze elementen (voorzover niet elders ondergebracht);

b)         het opwekken van elektriciteit, waaronder de opwekking, omzetting en distributie van elektriciteit vallen samen met het regelen van de overeenkomstige toestellen;

c)         toegepaste elektriciteit, waaronder vallen:

(i)         algemene gebruikstechnieken, nl. die van elektrische verwarming en elektrische verlichtingsschakelingen;

(ii)        enige speciale gebruikstechnieken, hetzij elektrisch hetzij elektronisch in strikte zin, die niet vallen onder andere Secties van de Classificatie, inclusief:

1.         elektrische lichtbronnen, inclusief lasers;

2.         elektrische röntgentechniek;

3.         elektrische plasmatechniek, en de opwekking en versnelling van elektrisch geladen deeltjes of neutronen;

d)         elektronische basisschakelingen en hun regeling;

e)         radio of elektrische communicatietechniek;

f)          het gebruik van een specifiek materiaal voor het maken van het beschreven artikel of element. In dit verband moet gewezen worden op de paragrafen 88 tot 90 van de Gids.

II.          In deze Sectie worden de volgende algemene regels toegepast:

a.         Met inachtneming van de uitzonderingen zoals zoals vermeld onder IŠ hierboven, wordt elk elektrisch aspect of deel dat hoort bij een bepaalde apparatuur of werking, of een bepaald proces, object of artikel, geklasseerd in één van de Secties van de Classificatie anders dan in Sectie H, altijd geklasseerd in de subklasse voor die apparatuur of werking, of dat proces, object of artikel. Daar waar gezamelijke kenmerken met betrekking tot technische onderwerpen van overeenkomstige aard zijn uitgebracht op klasseniveau, is het elektrische aspect of deel, in overeenstemming met de apparatuur of werking, of het proces, object of artikel, geklasseerd in een subklasse waaronder de algemene elektrische toepassingen voor het technische onderwerp in kwestie geheel vallen;

b.         The hierboven onder (a) bedoelde elektrische toepassingen, algemeen of specifiek, houden in:

i.           de therapeutische processen en apparatuur, in klasse A61;

ii.          de elektrische processen en apparatuur die worden gebruikt in verschillende laboratoriumacitiviteiten en industriële activiteiten, in de klassen B01 en B03, en in subklasse B23K;

iii.         de elektriciteitstoevoer, en de elektrische aandrijving en verlichting bij voertuigen in het algemeen en bij bijzondere voertuigen, in de subsectie “Transport” van Sectie B;

iv.         de elektrische ontstekingssystemen van verbrandingsmotoren, in subklasse F02P, en van verbrandingsapparatuur in het algemeen, in subklasse F23Q;

v.          het gehele elektrische gedeelte van Sectie G, d.w.z. meetinrichtingen inclusief apparatuur voor het meten van elektrische variabelen, het controleren, het signaleren en het berekenen. Elektriciteit in die Sectie wordt in het algemeen gezien als middel en niet als einddoel op zich;

c.         Alle elektrische toepassingen, zowel algemeen als specifiek, veronderstellen dat de elektrische basisaspecten in Sectie H voorkomt (zie I(a) hierboven) voor wat betreft de elektrische basiselementen die zij bevatten. Deze regel geldt ook voor toegepaste elektriciteit zoals bedoeld onder I(c) hierboven, die zelf onder Sectie H valt.

III.         In deze Sectie komen de volgende speciale gevallen voor:

a.         Onder de algemene toepassingen die onder andere Secties dan Sectie H vallen, is het vermeldenswaard, dat elektrische verwarming in het algemeen valt onder de subklassen F24D en F24H, of klasse F27, en dat elektrische verlichting in het algemeen gedeeltelijk valt onder klasse F21, omdat er in Sectie H (zie I(c) hierboven) plaatsen zijn in subklasse H05B waaronder dezelfde technische onderwerpen vallen;

b.         In de beide gevallen waarover onder (a) hierboven wordt gesproken, vallen onder de subklassen van Sectie F die gaan over de respectievelijke onderwerpen, in hoofdzaak in de eerste plaats het gehele mechanische gedeelte van de apparatuur of inrichtingen, terwijl het elektrische gedeelte als zodanig valt onder subklasse H05B;

c.         In het geval van verlichting moet onder dit mechanische gedeelte de materiaalopstelling van de verschillende elektrische elementen vallen, d.w.z. hun geometrische of fysieke positie ten opzichte van elkaar; dit aspect valt onder de subklassen van klasse F21, de elementen zelf en de primaire schakelingen blijven in Sectie H. Hetzelfde geldt voor elektrische lichtbronnen, als zij zijn gecombineerd met lichtbronnen van een ander soort. Deze vallen onder subklasse H05B, terwijl de fysieke opstelling die de combinatie vormt valt onder de subklassen van klasse F21; [16]

d.         Met betrekking tot verwarming vallen niet alleen de elektrische elementen en schakelontwerpen als zodanig onder subklasse H05B, maar ook de elektrische aspecten van hun opstelling, daar waar het zaken met een algemene toepassing betreft; elektrische ovens worden op zich beschouwd. De fysieke plaatsing van de elektrische elementen in ovens valt onder Sectie F. Als een vergelijk wordt gemaakt met elektrische lasschakelingen, die in samenhang met lassen vallen onder subklasse B23K, blijkt dat elektrische verwarming niet valt onder de algemene regel zoals vermeld onder II hierboven.

 

H 02        OPWEKKEN, OMZETTEN OF DISTRIBUEREN VAN ELEKTRISCH VERMOGEN 

 

H 02 S    OPWEKKEN VAN ELEKTRISCH VERMOGEN DOOR OMZETTING VAN INFRAROODSTRALING, ZICHTBAAR LICHT OF ULTRAVIOLET LICHT, BIJV. GEBRUIKMAKEND VAN FOTOVOLTAĪSCHE [PV] MODULES (winnen van elektrische energie uit radioactieve bronnen G21H 1/12; lichtgevoelige anorganische halfgeleiderinrichtingen H01L 31/00; thermo-elektrische inrichtingen H01L 35/00; pyro-elektrische inrichtingen H01L 37/00; lichtgevoelige organische halfgeleiderinrichtingen H01L 51/42) [14,18]

 

H 02 S    10/00                   PV energiecentrales; Combinaties van PV energiesystemen met andere systemen voor de opwekking van elektrisch vermogen [14]

H 02 S    10/10                   .    met een extra bron van elektrisch vermogen, bijv. Hybride diesel-PV energiesystemen (combinaties met gasturbinecentrales F02C 6/00) [14]

H 02 S    10/12                   .    .    Hybride wind-PV energiesystemen [14]

H 02 S    10/20                   .    Systemen die worden gekenmerkt door hun energieopslagmiddelen [14]

H 02 S    10/30                   .    Thermofotovoltaīsche systemen (speciaal aangepaste fotovoltaīsche cellen voor het omzetten of aftasten van infrarood [IR] straling H01L 31/00; thermoelektrische inrichtingen H01L 35/00) [14]

H 02 S    10/40                   .    Mobiele PV generatorsystemen [14]

 

H 02 S    20/00                   Draagstructuren voor PV modules [14]

 

              Aantekening

 

              Draagstructuren zoals bedoeld voor gebruik bij zonnewarmtecollectoren dienen tevens te worden geklasseerd in de groepen F24S 25/00 tot F24S 30/00, of F24J 50/20. [14,18]

 

H 02 S    20/10                   .    Draagstructuren die direct aan de grond zijn bevestigd (H02S 20/30 heeft voorrang) [14]

H 02 S    20/20                   .    Draagstructuren die direct aan een vast object zijn bevestigd (H02S 20/30 heeft voorrang) [14]

H 02 S    20/21                   .    .    speciaal aangepast voor snelwegen, bijv. geīntegreerd in geluids-schermen [14]

H 02 S    20/22                   .    .    speciaal aangepast voor gebouwen [14]

H 02 S    20/23                   .    .    .    speciaal aangepast voor dakconstructies [14,18]

H 02 S    20/24                   .    .    .    .    speciaal aangepast voor platte daken [14]

H 02 S    20/25                   .    .    .    .    Dakpanelementen [14]

H 02 S    20/26                   .    .    .    Bouwmaterialen geīntegreerd met PV modules, bijv. gevelplaten (H02S 20/25 heeft voorrang) [14]

H 02 S    20/30                   .    Draagstructuren die beweegbaar of verstelbaar zijn, bijv. voor hoekinstelling [14]

H 02 S    20/32                   .    .    speciaal aangepast voor het volgen van de zon [14]

 

H 02 S    30/00                   Structurele details van PV modules anders dan die welke te maken hebben met lichtomzetting (halfgeleiderinrichting-aspecten van modules van elektrolytische lichtgevoelige inrichtingen H01G 9/20; van anorganische modules H01L 31/00; van organische PV modules H01L 51/42) [14]

H 02 S    30/10                   .    Framestructuren [14]

H 02 S    30/20                   .    Inklapbare of opvouwbare PV modules [14]

 

H 02 S    40/00                   Componenten of accessoires in combinatie met PV modules, voor zover niet vallend onder de groepen H02S 10/00 tot H02S 30/00 [14]

H 02 S    40/10                   .    Reinigingsvoorzieningen [14]

H 02 S    40/12                   .    .    Middelen voor het verwijderen van sneeuw [14]

H 02 S    40/20                   .    Optische componenten [14]

H 02 S    40/22                   .    .    Middelen voor lichtreflectie of lichtconcentratie (direct samenhangend met de PV cel of geīntegreerd met de PV cel H01L 31/054) [14]

H 02 S    40/30                   .    Elektrische componenten [14]

H 02 S    40/32                   .    .    met DC/AC omzettingsmiddelen samenhangend met de PV module zelf, bijv. AC modules [14,15]

H 02 S    40/34                   .    .    met speciaal aangepaste elektrische verbindingsmiddelen die structureel moeten worden samengevoegd met de PV module, bijv. verdeeldozen [14]

H 02 S    40/36                   .    .    gekenmerkt door speciale elektrische koppelmiddelen tussen twee of meer PV modules, bijv. een elektrische module-module verbinding [14]

H 02 S    40/38                   .    .    Energieopslagmiddelen, bijv. batterijen, die structureel samenhangen met PV modules [14]

H 02 S    40/40                   .    Thermische componenten (H02S 10/30 heeft voorrang) [14]

H 02 S    40/42                   .    .    Koelmiddelen (koelmiddelen die direct samenhangen met of zijn geīntegreerd in de PV cel H01L 31/052) [14]

H 02 S    40/44                   .    .    Middelen voor het benutten van warmteenergie, bijv. hybride systemen voor het gelijktijdig produceren van warm water en elektriciteit (direct samenhangend met de PV cel of geīntegreerd in de PV cel H01L 31/0525) [14]

 

H 02 S    50/00                   Bewaken of testen van PV systemen, bijv. belastingsverdeling of foutidentificatie [14]

H 02 S    50/10                   .    Testen van PV inrichtingen, bijv. van PV modules of losse PV cellen (testen van halfgeleiderinrichtingen tijdens de productie H01L 21/66) [14]

H 02 S    50/15                   .    .    gebruikmakend van optische middelen, bijv. gebruikmakend van elektroluminescentie [14]

 

H 02 S    99/00                   Onderwerpen voor zover niet vallend onder andere groepen in deze subklasse [14]