SECTIE H         ELEKTRICITEIT

              Aantekeningen

 

              Deze Aantekeningen dekken de basisprincipes en algemene instructies voor het gebruik van Sectie H.

I.           Onder Sectie H vallen:

a)         elektrische basiselementen, waaronder alle elektrische eenheden en de algemene mechanische structuur van apparatuur en schakelingen vallen, inclusief de samenstelling van diverse basiselementen tot wat worden genoemd gedrukte schakelingen (printed circuits), en tevens tot op zekere hoogte het maken van deze elementen (voorzover niet elders ondergebracht);

b)         het opwekken van elektriciteit, waaronder de opwekking, omzetting en distributie van elektriciteit vallen samen met het regelen van de overeenkomstige toestellen;

c)         toegepaste elektriciteit, waaronder vallen:

(i)         algemene gebruikstechnieken, nl. die van elektrische verwarming en elektrische verlichtingsschakelingen;

(ii)        enige speciale gebruikstechnieken, hetzij elektrisch hetzij elektronisch in strikte zin, die niet vallen onder andere Secties van de Classificatie, inclusief:

1.         elektrische lichtbronnen, inclusief lasers;

2.         elektrische röntgentechniek;

3.         elektrische plasmatechniek, en de opwekking en versnelling van elektrisch geladen deeltjes of neutronen;

d)         elektronische basisschakelingen en hun regeling;

e)         radio of elektrische communicatietechniek;

f)          het gebruik van een specifiek materiaal voor het maken van het beschreven artikel of element. In dit verband moet gewezen worden op de paragrafen 88 tot 90 van de Gids.

II.          In deze Sectie worden de volgende algemene regels toegepast:

a.         Met inachtneming van de uitzonderingen zoals zoals vermeld onder I© hierboven, wordt elk elektrisch aspect of deel dat hoort bij een bepaalde apparatuur of werking, of een bepaald proces, object of artikel, geklasseerd in één van de Secties van de Classificatie anders dan in Sectie H, altijd geklasseerd in de subklasse voor die apparatuur of werking, of dat proces, object of artikel. Daar waar gezamelijke kenmerken met betrekking tot technische onderwerpen van overeenkomstige aard zijn uitgebracht op klasseniveau, is het elektrische aspect of deel, in overeenstemming met de apparatuur of werking, of het proces, object of artikel, geklasseerd in een subklasse waaronder de algemene elektrische toepassingen voor het technische onderwerp in kwestie geheel vallen;

b.         The hierboven onder (a) bedoelde elektrische toepassingen, algemeen of specifiek, houden in:

i.           de therapeutische processen en apparatuur, in klasse A61;

ii.          de elektrische processen en apparatuur die worden gebruikt in verschillende laboratoriumacitiviteiten en industriële activiteiten, in de klassen B01 en B03, en in subklasse B23K;

iii.         de elektriciteitstoevoer, en de elektrische aandrijving en verlichting bij voertuigen in het algemeen en bij bijzondere voertuigen, in de subsectie “Transport” van Sectie B;

iv.         de elektrische ontstekingssystemen van verbrandingsmotoren, in subklasse F02P, en van verbrandingsapparatuur in het algemeen, in subklasse F23Q;

v.          het gehele elektrische gedeelte van Sectie G, d.w.z. meetinrichtingen inclusief apparatuur voor het meten van elektrische variabelen, het controleren, het signaleren en het berekenen. Elektriciteit in die Sectie wordt in het algemeen gezien als middel en niet als einddoel op zich;

c.         Alle elektrische toepassingen, zowel algemeen als specifiek, veronderstellen dat de elektrische basisaspecten in Sectie H voorkomt (zie I(a) hierboven) voor wat betreft de elektrische basiselementen die zij bevatten. Deze regel geldt ook voor toegepaste elektriciteit zoals bedoeld onder I(c) hierboven, die zelf onder Sectie H valt.

III.         In deze Sectie komen de volgende speciale gevallen voor:

a.         Onder de algemene toepassingen die onder andere Secties dan Sectie H vallen, is het vermeldenswaard, dat elektrische verwarming in het algemeen valt onder de subklassen F24D en F24H, of klasse F27, en dat elektrische verlichting in het algemeen gedeeltelijk valt onder klasse F21, omdat er in Sectie H (zie I(c) hierboven) plaatsen zijn in subklasse H05B waaronder dezelfde technische onderwerpen vallen;

b.         In de beide gevallen waarover onder (a) hierboven wordt gesproken, vallen onder de subklassen van Sectie F die gaan over de respectievelijke onderwerpen, in hoofdzaak in de eerste plaats het gehele mechanische gedeelte van de apparatuur of inrichtingen, terwijl het elektrische gedeelte als zodanig valt onder subklasse H05B;

c.         In het geval van verlichting moet onder dit mechanische gedeelte de materiaalopstelling van de verschillende elektrische elementen vallen, d.w.z. hun geometrische of fysieke positie ten opzichte van elkaar; dit aspect valt onder de subklassen van klasse F21, de elementen zelf en de primaire schakelingen blijven in Sectie H. Hetzelfde geldt voor elektrische lichtbronnen, als zij zijn gecombineerd met lichtbronnen van een ander soort. Deze vallen onder subklasse H05B, terwijl de fysieke opstelling die de combinatie vormt valt onder de subklassen van klasse F21; [16]

d.         Met betrekking tot verwarming vallen niet alleen de elektrische elementen en schakelontwerpen als zodanig onder subklasse H05B, maar ook de elektrische aspecten van hun opstelling, daar waar het zaken met een algemene toepassing betreft; elektrische ovens worden op zich beschouwd. De fysieke plaatsing van de elektrische elementen in ovens valt onder Sectie F. Als een vergelijk wordt gemaakt met elektrische lasschakelingen, die in samenhang met lassen vallen onder subklasse B23K, blijkt dat elektrische verwarming niet valt onder de algemene regel zoals vermeld onder II hierboven.

 

H 03        ELEKTRONISCHE BASISCIRCUITS

 

H 03 G    VERSTERKERREGELING (impedantienetwerken, bijv. dempers, H03H; regelen van de transmissie in leidingen H04B 3/04)

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Deze subklasse dekt:

                        -        regelen van de versterking van versterkers of frequentie-veranderende circuits;

                        -        regelen van het frequentiebereik van versterkers;

                        -        het begrenzen van de amplitude of de mate van verandering van een amplitude.

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de Aantekening volgend op de titel van subklasse H03F. [3] 

H 03 G      1/00                    Details van voorzieningen voor het regelen van versterking

H 03 G      1/02                    .    Afstandsbediening van de versterking, toon of bandbreedte (afstandsbediening in het algemeen G05 of G08; gecombineerd met het op afstand afstemmen of selecteren van resonantiecircuits H03J)

H 03 G      1/04                    .    Modificaties aan regelcircuits voor het verminderen van vervorming die wordt veroorzaakt door de regeling (modificaties voor het verminderen van de invloed van variaties in de inwendige impedantie van versterkingselementen die wordt veroorzaakt door de regeling H03F 1/08)

 

H 03 G      3/00                    Versterkerregeling bij versterkers of frequentie-veranderende circuits (poortversterkers H03F 3/72; horend bij televisieontvangers H04N)

H 03 G      3/02                    .    Handmatig bediende regeling

H 03 G      3/04                    .    .    in niet-afgestemde versterkers

H 03 G      3/06                    .    .    .    met ontladingsbuizen

H 03 G      3/08                    .    .    .    .    met negatieve terugkoppeling

H 03 G      3/10                    .    .    .    met halfgeleiderinrichtingen

H 03 G      3/12                    .    .    .    .    met negatieve terugkoppeling

H 03 G      3/14                    .    .    in frequentie-selectieve versterkers

H 03 G      3/16                    .    .    .    met ontladingsbuizen

H 03 G      3/18                    .    .    .    met halfgeleiderinrichtingen

H 03 G      3/20                    .    Automatische regeling (gecombineerd met volumecompressie of volume-expansie H03G 7/00)

H 03 G      3/22                    .    .    in versterkers met ontladingsbuizen

H 03 G      3/24                    .    .    .    Regelingen die afhankelijk zijn van het omringende ruisniveau of geluidsniveau

H 03 G      3/26                    .    .    .    Afschakelen van de versterker als er geen signaal aanwezig is

H 03 G      3/28                    .    .    .    .    in frequentiemodulatie-ontvangers

H 03 G      3/30                    .    .    in versterkers met halfgeleiderinrichtingen

H 03 G      3/32                    .    .    .    waarbij de regeling afhankelijk is van het omringende ruisniveau of geluidsniveau

H 03 G      3/34                    .    .    .    Afschakelen van de versterker als er geen signaal aanwezig is 

H 03 G      5/00                    Toonregeling of bandbreedteregeling in versterkers

H 03 G      5/02                    .    Handmatig bediende regeling (variabele bandfilters of band-sperfilters H03H 7/12)

H 03 G      5/04                    .    .    in niet-afgestemde versterkers

H 03 G      5/06                    .    .    .    met ontladingsbuizen

H 03 G      5/08                    .    .    .    .    met negatieve terugkoppeling

H 03 G      5/10                    .    .    .    met halfgeleiderinrichtingen

H 03 G      5/12                    .    .    .    .    met negatieve terugkoppeling

H 03 G      5/14                    .    .    in frequentie-selectieve versterkers

H 03 G      5/16                    .    Automatische regeling

H 03 G      5/18                    .    .    in niet-afgestemde versterkers

H 03 G      5/20                    .    .    .    met ontladingsbuizen

H 03 G      5/22                    .    .    .    met halfgeleiderinrichtingen

H 03 G      5/24                    .    .    in frequentie-selectieve versterkers

H 03 G      5/26                    .    .    .    met ontladingsbuizen

H 03 G     5/28                    .    .    .    met halfgeleiderinrichtingen 

H 03 G      7/00                    Volumecompressie of volume-expansie bij versterkers

H 03 G      7/02                    .    met ontladingsbuizen

H 03 G      7/04                    .    .    met negatieve terugkoppeling

H 03 G      7/06                    .    met halfgeleiderinrichtingen

H 03 G      7/08                    .    .    met negatieve terugkoppeling

 

H 03 G      9/00                    Combinaties van twee of meer soorten regeling, bijv. versterkerregeling en toonregeling

H 03 G      9/02                    .    in niet-afgestemde versterkers (gecombineerde toonregelingen voor lage en hoge frequenties H03G 5/00)

H 03 G      9/04                    .    .    met ontladingsbuizen

H 03 G      9/06                    .    .    .    voor versterkerregeling en toonregeling

H 03 G      9/08                    .    .    .    .    met negatieve terugkoppeling

H 03 G      9/10                    .    .    .    voor toonregeling en volume-expansie of volumecompressie

H 03 G      9/12                    .    .    met halfgeleiderinrichtingen

H 03 G      9/14                    .    .    .    voor versterkerregeling en toonregeling

H 03 G      9/16                    .    .    .    .    met negatieve terugkoppeling

H 03 G      9/18                    .    .    .    voor toonregeling en volume-expansie of volumecompressie

H 03 G      9/20                    .    in frequentie-selectieve versterkers

H 03 G      9/22                    .    .    met ontladingsbuizen

H 03 G      9/24                    .    .    met halfgeleiderinrichtingen

H 03 G      9/26                    .    in zowel niet-afgestemde versterkertrappen als frequentie-selectieve versterkertrappen (versterkerregeling in beide trappen H03G 3/00; toonregeling of bandbreedteregeling H03G 5/00)

H 03 G      9/28                    .    .    waarbij alle versterkertrappen ontladingsbuizen hebben

H 03 G      9/30                    .    .    waarbij alle versterkertrappen halfgeleiderinrichtingen hebben

H 03 G    11/00                   Begrenzen van een amplitude; Beperken van de mate van verandering van een amplitude

H 03 G    11/02                   .    met dioden (H03G 11/04, H03G 11/06 en H03G 11/08 hebben voorrang)

H 03 G    11/04                   .    Beperken van het niveau afhankelijk van de sterkte van het signaal; Beperken van het niveau afhankelijk van de sterkte van de draaggolf waarop het signaal is gemoduleerd

H 03 G    11/06                   .    Begrenzers voor hoek-gemoduleerde signalen; Dergelijke begrenzers gecombineerd met discriminatoren (discriminatoren met een eigen beperkende werking H03D 3/00)

H 03 G    11/08                   .    Beperken van de mate van verandering van een amplitude

 

H 03 G    99/00                   Onderwerpen voor zover niet vallend onder andere groepen in deze subklasse [8]