SECTIE H         ELEKTRICITEIT

              Aantekeningen

 

              Deze Aantekeningen dekken de basisprincipes en algemene instructies voor het gebruik van Sectie H.

I.           Onder Sectie H vallen:

a)         elektrische basiselementen, waaronder alle elektrische eenheden en de algemene mechanische structuur van apparatuur en schakelingen vallen, inclusief de samenstelling van diverse basiselementen tot wat worden genoemd gedrukte schakelingen (printed circuits), en tevens tot op zekere hoogte het maken van deze elementen (voorzover niet elders ondergebracht);

b)         het opwekken van elektriciteit, waaronder de opwekking, omzetting en distributie van elektriciteit vallen samen met het regelen van de overeenkomstige toestellen;

c)         toegepaste elektriciteit, waaronder vallen:

(i)         algemene gebruikstechnieken, nl. die van elektrische verwarming en elektrische verlichtingsschakelingen;

(ii)        enige speciale gebruikstechnieken, hetzij elektrisch hetzij elektronisch in strikte zin, die niet vallen onder andere Secties van de Classificatie, inclusief:

1.         elektrische lichtbronnen, inclusief lasers;

2.         elektrische röntgentechniek;

3.         elektrische plasmatechniek, en de opwekking en versnelling van elektrisch geladen deeltjes of neutronen;

d)         elektronische basisschakelingen en hun regeling;

e)         radio of elektrische communicatietechniek;

f)          het gebruik van een specifiek materiaal voor het maken van het beschreven artikel of element. In dit verband moet gewezen worden op de paragrafen 88 tot 90 van de Gids.

II.          In deze Sectie worden de volgende algemene regels toegepast:

a.         Met inachtneming van de uitzonderingen zoals zoals vermeld onder I© hierboven, wordt elk elektrisch aspect of deel dat hoort bij een bepaalde apparatuur of werking, of een bepaald proces, object of artikel, geklasseerd in één van de Secties van de Classificatie anders dan in Sectie H, altijd geklasseerd in de subklasse voor die apparatuur of werking, of dat proces, object of artikel. Daar waar gezamelijke kenmerken met betrekking tot technische onderwerpen van overeenkomstige aard zijn uitgebracht op klasseniveau, is het elektrische aspect of deel, in overeenstemming met de apparatuur of werking, of het proces, object of artikel, geklasseerd in een subklasse waaronder de algemene elektrische toepassingen voor het technische onderwerp in kwestie geheel vallen;

b.         The hierboven onder (a) bedoelde elektrische toepassingen, algemeen of specifiek, houden in:

i.           de therapeutische processen en apparatuur, in klasse A61;

ii.          de elektrische processen en apparatuur die worden gebruikt in verschillende laboratoriumacitiviteiten en industriële activiteiten, in de klassen B01 en B03, en in subklasse B23K;

iii.         de elektriciteitstoevoer, en de elektrische aandrijving en verlichting bij voertuigen in het algemeen en bij bijzondere voertuigen, in de subsectie “Transport” van Sectie B;

iv.         de elektrische ontstekingssystemen van verbrandingsmotoren, in subklasse F02P, en van verbrandingsapparatuur in het algemeen, in subklasse F23Q;

v.          het gehele elektrische gedeelte van Sectie G, d.w.z. meetinrichtingen inclusief apparatuur voor het meten van elektrische variabelen, het controleren, het signaleren en het berekenen. Elektriciteit in die Sectie wordt in het algemeen gezien als middel en niet als einddoel op zich;

c.         Alle elektrische toepassingen, zowel algemeen als specifiek, veronderstellen dat de elektrische basisaspecten in Sectie H voorkomt (zie I(a) hierboven) voor wat betreft de elektrische basiselementen die zij bevatten. Deze regel geldt ook voor toegepaste elektriciteit zoals bedoeld onder I(c) hierboven, die zelf onder Sectie H valt.

III.         In deze Sectie komen de volgende speciale gevallen voor:

a.         Onder de algemene toepassingen die onder andere Secties dan Sectie H vallen, is het vermeldenswaard, dat elektrische verwarming in het algemeen valt onder de subklassen F24D en F24H, of klasse F27, en dat elektrische verlichting in het algemeen gedeeltelijk valt onder klasse F21, omdat er in Sectie H (zie I(c) hierboven) plaatsen zijn in subklasse H05B waaronder dezelfde technische onderwerpen vallen;

b.         In de beide gevallen waarover onder (a) hierboven wordt gesproken, vallen onder de subklassen van Sectie F die gaan over de respectievelijke onderwerpen, in hoofdzaak in de eerste plaats het gehele mechanische gedeelte van de apparatuur of inrichtingen, terwijl het elektrische gedeelte als zodanig valt onder subklasse H05B;

c.         In het geval van verlichting moet onder dit mechanische gedeelte de materiaalopstelling van de verschillende elektrische elementen vallen, d.w.z. hun geometrische of fysieke positie ten opzichte van elkaar; dit aspect valt onder de subklassen van klasse F21, de elementen zelf en de primaire schakelingen blijven in Sectie H. Hetzelfde geldt voor elektrische lichtbronnen, als zij zijn gecombineerd met lichtbronnen van een ander soort. Deze vallen onder subklasse H05B, terwijl de fysieke opstelling die de combinatie vormt valt onder de subklassen van klasse F21; [16]

d.         Met betrekking tot verwarming vallen niet alleen de elektrische elementen en schakelontwerpen als zodanig onder subklasse H05B, maar ook de elektrische aspecten van hun opstelling, daar waar het zaken met een algemene toepassing betreft; elektrische ovens worden op zich beschouwd. De fysieke plaatsing van de elektrische elementen in ovens valt onder Sectie F. Als een vergelijk wordt gemaakt met elektrische lasschakelingen, die in samenhang met lassen vallen onder subklasse B23K, blijkt dat elektrische verwarming niet valt onder de algemene regel zoals vermeld onder II hierboven.

 

H 03        ELEKTRONISCHE BASISCIRCUITS

 

H 03 M    CODEREN, DECODEREN OF CODE-OMZETTING IN HET ALGEMEEN (gebruikmakend van fluïdummiddelen F15C 4/00; optische analoog/digitaal-omvormers G02F 7/00; zie voor coderen, decoderen of code-omzetting, speciaal aangepast voor specifieke toepassingen, de relevante subklassen, bijv. G01D, G01R, G06F, G06T, G09G, G10L, G11B, G11C, H04B, H04L, H04M of H04N; in cijferschrift omzetten of ontcijferen voor cryptografie of andere doeleinden waarbij sprake is van de noodzaak tot geheimhouding G09C) [4]

 

H 03 M      1/00                    Analoog/digitaal-omzetting; Digitaal/analoog-omzetting (omzetten van analoge waarden naar of van differentieelmodulatie H03M 3/00) [4]

H 03 M      1/02                    .    Omkeerbare analoog/digitaal-omvormers [4]

H 03 M      1/04                    .    gebruikmakend van stochastische technieken [4]

H 03 M      1/06                    .    Continu compenseren voor, of voorkomen van, de ongewenste invloed van fysische parameters (periodiek H03M 1/10) [4]

H 03 M      1/08                    .    .    van ruis [4]

H 03 M      1/10                    .    IJken of testen [4]

H 03 M      1/12                    .    Analoog/digitaal-omvormers (H03M 1/02 tot H03M 1/10 hebben voorrang) [4]

H 03 M      1/14                    .    .    Omzetten in stappen waarbij in elke stap sprake is van dezelfde of verschillende omzetmiddelen en waarbij meer dan één bit wordt afgegeven [4]

H 03 M      1/16                    .    .    .    met een schaalfactor-modificatie, d.w.z. door het veranderen van de versterking tussen de stappen [4]

H 03 M      1/18                    .    .    Automatisch regelen voor het modificeren van het signaalbereik dat de omzetter aankan, bijv. van het versterkingsbereik [4]

H 03 M      1/20                    .    .    Verhogen van de resolutie waarbij gebruik wordt gemaakt van een systeem met n bits voor het verkrijgen van n + m bits, bijv. door dithering [4]

H 03 M      1/22                    .    .    waarbij een patroon wordt afgelezen [4]

H 03 M      1/24                    .    .    .    gebruikmakend van een relatief beweegbare lezer en een schijf of strook [4,6]

H 03 M      1/26                    .    .    .    .    met gewogen codering, d.w.z. waarbij het aan een cijfer toegekende gewicht afhangt van de positie van het cijfer binnen het blok of het codewoord, bijv. er is een gegeven grondtal en de gewichten zijn machten van dit grondtal [4]

H 03 M      1/28                    .    .    .    .    met niet-gewogen codering [4]

H 03 M      1/30                    .    .    .    .    .    incrementeel [4]

H 03 M      1/32                    .    .    .    gebruikmakend van kathodestraalbuizen [4]

H 03 M      1/34                    .    .    Systemen waarbij een analoge waarde wordt vergeleken met referentiewaarden (H03M 1/48 heeft voorrang) [4]

H 03 M      1/36                    .    .    .    alleen gelijktijdig, d.w.z. parallel [4]

H 03 M      1/38                    .    .    .    alleen sequentieel, bijv. met opeenvolgende benadering (omzetten van meer dan één bit per stap H03M 1/14) [4]

H 03 M      1/40                    .    .    .    .    rondgaand [4]

H 03 M      1/42                    .    .    .    .    Sequentiële vergelijkingen in serieel verbonden trappen zonder verandering in waarde van het analoge signaal [4]

H 03 M      1/44                    .    .    .    .    Sequentiële vergelijkingen in serieel verbonden trappen met verandering in waarde van het analoge signaal [4]

H 03 M      1/46                    .    .    .    .    met een digitaal/analoog-omzetter voor het toevoeren van referentiewaarden aan de omzetter [4]

H 03 M      1/48                    .    .    Servo-omvormers [4]

H 03 M      1/50                    .    .    met tussentijdse omzetting naar een tijdsinterval (H03M 1/64 heeft voorrang) [4]

H 03 M      1/52                    .    .    .    Ingangssignalen die zijn geïntegreerd met lineaire terugkeer naar de datum [4]

H 03 M      1/54                    .    .    .    Ingangssignalen die worden bemonsterd en vastgehouden met lineaire terugkeer naar de datum [4]

H 03 M      1/56                    .    .    .    Ingangssignalen die worden vergeleken met een lineaire helling [4]

H 03 M      1/58                    .    .    .    Niet-lineaire omzetting [4]

H 03 M      1/60                    .    .    met een tussentijdse omzetting naar de frequenties van pulsen [4]

H 03 M      1/62                    .    .    .    Niet-lineaire omzetting [4]

H 03 M      1/64                    .    .    met een tussentijdse omzetting naar de fasen van sinusvormige signalen [4]

H 03 M      1/66                    .    Digitaal/analoog-omvormers (H03M 1/02 tot H03M 1/10 hebben voorrang) [4]

H 03 M      1/68                    .    .    met omzettingen van verschillende gevoeligheid, d.w.z. waarbij de ene omzetting betrekking heeft op de meer significante digitale bits en een andere omzetting op de minder significante bits [4]

H 03 M      1/70                    .    .    Automatisch regelen voor het modificeren van het bereik van de omzetter [4]

H 03 M      1/72                    .    .    Sequentieel omzetten in serieel verbonden trappen (H03M 1/68 heeft voorrang) [4]

H 03 M      1/74                    .    .    Gelijktijdig omzetten [4]

H 03 M      1/76                    .    .    .    gebruikmakend van een schakelboom [4]

H 03 M      1/78                    .    .    .    gebruikmakend van een laddernetwerk [4]

H 03 M      1/80                    .    .    .    gebruikmakend van gewogen impedanties (H03M 1/76 heeft voorrang) [4]

H 03 M      1/82                    .    .    met een tussentijdse omzetting naar een tijdsinterval [4]

H 03 M      1/84                    .    .    .    Niet-lineaire omzetting [4]

H 03 M      1/86                    .    .    met een tussentijdse omzetting naar de frequenties van pulsen [4]

H 03 M      1/88                    .    .    .    Niet-lineaire omzetting [4]

 

H 03 M      3/00                    Omzetten van analoge waarden naar of van differentieelmodulatie [4]

H 03 M      3/02                    .    Deltamodulatie, d.w.z. differentieelmodulatie met één bit [4]

H 03 M      3/04                    .    Differentieelmodulatie met diverse bits [4]

 

H 03 M      5/00                    Omzetten van de vorm van de representatie van afzonderlijke cijfers [4]

 

              Aantekening

 

              In de groepen H03M 5/02 tot H03M 5/22 is de prioriteitsregel voor de laatste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiërarchisch niveau wordt geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld. [4,15]

 

H 03 M      5/02                    .    Omzetten naar of van representatie door pulsen [4]

H 03 M      5/04                    .    .    waarbij de pulsen twee niveaus hebben [4]

H 03 M      5/06                    .    .    .    Codeweergave, bijv. bij een overgang, voor een gegeven bit-cel die alleen afhangt van de informatie in die bit-cel [4]

H 03 M      5/08                    .    .    .    .    Codeweergave door puls-breedte [4]

H 03 M      5/10                    .    .    .    .    Codeweergave door pulsfrequentie [4]

H 03 M      5/12                    .    .    .    .    Tweefasige niveaucode, bijv. een code met fasesplitsing of Manchester-code; Tweefasige ruimtecode of markeercode, bijv. een code met dubbele frequentie [4]

H 03 M      5/14                    .    .    .    Codeweergave, bijv. bij een overgang, voor een gegeven bit-cel die afhangt van de informatie uit één of meer aanliggende bit-cellen, bijv. een code met vertraagde modulatie of met dubbele dichtheid [4]

H 03 M      5/16                    .    .    waarbij de pulsen drie niveaus hebben [4]

H 03 M      5/18                    .    .    .    waarbij twee niveaus symmetrisch zijn ten opzichte van het derde niveau, d.w.z. een symmetrische bipolaire drietallige code [4]

H 03 M      5/20                    .    .    waarbij de pulsen meer dan drie niveaus hebben [4]

H 03 M      5/22                    .    Omzetten naar of van een representatie met sinusvormige signalen [4]

 

H 03 M      7/00                    Omzetten van een code waarvan informatie wordt gerepresenteerd door een bepaalde volgorde van of een bepaald aantal cijfers naar een code waarvan dezelfde informatie wordt gerepresenteerd door een andere volgorde of een ander aantal cijfers [4]

 

              Aantekening

 

              In de groepen H03M 7/02 tot H03M 7/30 is de prioriteitsregel voor de laatste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiërarchisch niveau wordt geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld. [4,15]

 

H 03 M      7/02                    .    Omzetten naar of van gewogen codes, d.w.z. waarbij het gewicht dat aan een cijfer wordt toegekend afhangt van de positie van het cijfer binnen het blok of codewoord [4]

H 03 M      7/04                    .    .    waarvan het grondtal twee is [4]

H 03 M      7/06                    .    .    waarvan het grondtal een positief geheel getal anders dan twee is [4]

H 03 M      7/08                    .    .    .    waarvan het grondtal tien is, d.w.z. een zuiver decimale code [4]

H 03 M      7/10                    .    .    waarvan het grondtal negatief is [4]

H 03 M      7/12                    .    .    met twee grondtallen, bijv. een binair gecodeerde decimale code [4]

H 03 M      7/14                    .    Omzetten naar of van niet-gewogen codes [4]

H 03 M      7/16                    .    .    Omzetten naar of van eenheids-afstandscodes, bijv. een Gray-code of gespiegelde binaire code [4]

H 03 M      7/18                    .    .    Omzetten naar of van restcodes [4]

H 03 M      7/20                    .    .    Omzetten naar of van n-uit-m codes [4]

H 03 M      7/22                    .    .    .    naar of van één-uit-m codes [4]

H 03 M      7/24                    .    .    Omzetten naar of van codes met zwevende komma [4]

H 03 M      7/26                    .    Omzetten naar of van stochastische codes [4]

H 03 M      7/28                    .    Programmeerbare structuren, d.w.z. waarbij de code-omzetter apparatuur bevat die door de bediener kan worden veranderd voor het modificeren van het omzettingsproces [4]

H 03 M      7/30                    .    Comprimeren (spraakanalyse/spraaksynthese met het oog op redundantievermindering G10L 19/00; voor beeldcommunicatie H04N); Expanderen; Onderdrukken van onnodige gegevens, bijv. redundantievermindering [4]

H 03 M      7/32                    .    .    Omzetten naar of van deltamodulatie, d.w.z. differentieelmodulatie met één bit [4]

H 03 M      7/34                    .    .    .    adaptief [4]

H 03 M      7/36                    .    .    Omzetten naar of van differentieelmodulatie met diverse bits, d.w.z. waarbij het verschil tussen opeenvolgende samples wordt gecodeerd door meer dan één bit [4]

H 03 M      7/38                    .    .    .    adaptief [4]

H 03 M      7/40                    .    .    Omzetten naar of van een code met variabele lengte, bijv. een Shannon-Fano-code, Huffman-code of Morse-code [4]

H 03 M      7/42                    .    .    .    gebruikmakend van een opzoektabel voor het coderingsproces of decoderingsproces, bijv. gebruikmakend van een dood geheugen (ROM) [4]

H 03 M      7/44                    .    .    .    Onderdrukken van niet-belangrijke nullen [4]

H 03 M      7/46                    .    .    Omzetten naar of van run-length codes, d.w.z. door het representeren van het aantal opeenvolgende cijfers of groepen van cijfers van hetzelfde soort door een codewoord en een cijfer dat de soort aanduidt [4]

H 03 M      7/48                    .    .    .    afwisselend met andere codes tijdens het code-omzettingsproces, bijv. waarbij het run-length coderen alleen wordt uitgevoerd zolang er voldoende long runs van cijfers van hetzelfde soort aanwezig zijn [4]

H 03 M      7/50                    .    .    Omzetten naar of van niet-lineaire codes, bijv. companding [4]

 

H 03 M      9/00                    Parallel/serieel-omzetting of omgekeerd (digitale geheugens waarin de informatie stapsgewijze wordt bewogen G11C 19/00) [4]

 

H 03 M    11/00                   Coderen in verband met toetsenborden of soortgelijke inrichtingen, d.w.z. coderen van de positie van bediende toetsen (schakelvoorzieningen voor toetsenborden, structurele samenhang van codeerders en toetsenborden H01H 13/70 of H03K 17/94) [4]

H 03 M    11/02                   .    Details [5]

H 03 M    11/04                   .    .    Coderen van multifunctionele toetsen [5]

H 03 M    11/06                   .    .    .    door het op verschillende wijzen bedienen van de toets zelf [5]

H 03 M    11/08                   .    .    .    .    door het bedienen van geselecteerde combinaties van multifunctionele toetsen [5]

H 03 M    11/10                   .    .    .    .    door methoden op basis van het detecteren van tijdsduur of uitgeoefende druk bij toetsaanslagen [5]

H 03 M    11/12                   .    .    .    .    door het bedienen van een toets gedurende een geselecteerd aantal opeenvolgende keren waarna een aparte entertoets wordt gebruikt voor het aangeven van het einde van de reeks [5]

H 03 M    11/14                   .    .    .    door gebruik te maken van extra toetsen, bijv. hoofdlettertoetsen, die de functie bepalen die wordt uitgevoerd door de multifunctionele toets [5]

H 03 M    11/16                   .    .    .    .    waarin de hoofdlettertoetsen worden bediend na het bedienen van de multifunctionele toets [5]

H 03 M    11/18                   .    .    .    .    waarin de hoofdlettertoetsen worden bediend vóór het bedienen van de multifunctionele toets [5]

H 03 M    11/20                   .    Dynamisch coderen, d.w.z. door het aftasten van een toets (H03M 11/26 heeft voorrang) [5]

H 03 M    11/22                   .    Statisch coderen (H03M 11/26 heeft voorrang) [5]

H 03 M    11/24                   .    .    gebruikmakend van analoge middelen [5]

H 03 M    11/26                   .    gebruikmakend van opto-elektronische middelen [5]

 

H 03 M    13/00                   Coderen, decoderen of code-omzetting voor foutdetectie of foutcorrectie; Coderen van theoretische hoofdbeginselen; Coderen van banden; Methoden voor het evalueren van de kans op fouten; Kanaalmethoden; Dimuleren of testen van codes (foutdetectie of foutcorrectie voor analoog/digitaal-omzetting, digitaal/analoog-omzetting of code-omzetting H03M 1/00 tot H03M 11/00; speciaal aangepast voor digitale computers G06F 11/08; voor informatieopslag op basis van onderlinge beweging tussen een gegevensdrager en een transducer G11B, bijv. G11B 20/18; voor statische geheugens G11C) [4,7,17]

H 03 M    13/01                   .    Coderen van theoretische hoofdbeginselen; Coderen van banden; Methoden voor het evalueren van de kans op fouten; Kanaalmethoden; Simuleren of testen van codes [7]

H 03 M    13/03                   .    Foutdetectie of voorwaartse foutcorrectie door redundantie in gegevensrepresentatie, d.w.z. codewoorden die meer cijfers bevatten dan de bronwoorden [7]

H 03 M    13/05                   .    .    gebruikmakend van blokcodes, d.w.z. een vooraf bepaald aantal controle-bits die zijn samengevoegd met een vooraf bepaald aantal informatie-bits [7]

H 03 M    13/07                   .    .    .    Rekenkundige codes [7]

H 03 M    13/09                   .    .    .    Alleen foutdetectie, bijv. gebruikmakend van cyclische redundantie-controlecodes [CRC] of één pariteits-bit [7,15]

H 03 M    13/11                   .    .    .    gebruikmakend van meerdere pariteits-bits [7]

H 03 M    13/13                   .    .    .    Lineaire codes [7]

H 03 M    13/15                   .    .    .    .    Cyclische codes, d.w.z. cyclische verschuivingen van codewoorden waardoor andere codewoorden ontstaan, bijv. codes die met veel termen door een generator worden gedefinieerd of Bose-Chaudhuri-Hocquenghem-codes [BCH] (H03M 13/17 heeft voorrang) [7,15]

H 03 M    13/17                   .    .    .    .    Splitsfoutcodes, bijv. vangen van fouten; Brandcodes [7]

H 03 M    13/19                   .    .    .    .    Corrigeren van één fout zonder gebruik te maken van specifieke eigenschappen van de cyclische codes, bijv. Hamming-codes, of verlengde of veralgemeniseerde Hamming-codes [7]

H 03 M    13/21                   .    .    .    Niet-lineaire codes, bijv. omzetten van een m-bitgegevenswoord naar een n-bitgegevenswoord [mBnB] met foutdetectie of foutcorrectie [7,15]

H 03 M    13/23                   .    .    gebruikmakend van omgangscodes, bijv. eenheidsgeheugencodes [7]

H 03 M    13/25                   .    Foutdetectie of voorwaartse foutcorrectie door codering van signaalafstanden, bijv. toevoegen van redundantie in de signaalgroepering, bijv. codemodulatie volgens Trellis [TCM] [7,15]

H 03 M    13/27                   .    gebruikmakend van invoegtechnieken [7]

H 03 M    13/29                   .    waarbij twee of meer codes of codestructuren worden gecombineerd, bijv. productcodes, veralgemeniseerde productcodes, aaneengeschakelde codes, inwendige codes of uitwendige codes [7]

H 03 M    13/31                   .    waarbij codering voor foutdetectie of foutcorrectie en efficiënt gebruik van het spectrum worden gecombineerd (zonder foutdetectie of foutcorrectie H03M 5/14) [7]

H 03 M    13/33                   .    Synchronisatie op basis van foutcodering of foutdecodering [7]

H 03 M    13/35                   .    Ongelijke of adaptieve foutbescherming, bijv. door te zorgen voor een verschillend niveau van beschermen in overeenstemming met het belang van de broninformatie of door het aanpassen van de codering in overeenstemming met de verandering van transmissiekanaalkarakteristieken [7]

H 03 M    13/37                   .    Decodeermethoden of decodeertechnieken die niet specifiek horen bij een speciaal soort codering uit de groepen H03M 13/03 tot H03m 13/35 [7]

H 03 M    13/39                   .    .    Volgordebepaling, d.w.z. gebruikmakend van statistische methoden voor de reconstructie van de oorspronkelijke codes [7]

H 03 M    13/41                   .    .    .    gebruikmakend van het Viterbi-algoritme of Viterbi-processoren [7]

H 03 M    13/43                   .    .    Meerderheidslogica of drempeldecodering [7]

H 03 M    13/45                   .    .    Zachte decodering, d.w.z. gebruikmakend van symboolbetrouwbaarheidsinformatie (H03M 13/41 heeft voorrang) [7]

H 03 M    13/47                   .    Foutdetectie, voorwaartse foutcorrectie of foutbescherming, voor zover niet vallend onder de groepen H03M 13/01 tot H03M 13/37 [7]

H 03 M    13/49                   .    .    Foutdetectie of foutcorrectie in één richting [7]

H 03 M    13/51                   .    .    Codes met een constant gewicht; n-uit-m-codes; Berger-codes [7]

H 03 M    13/53                   .    .    Codes waarbij gebruik wordt gemaakt van Fibonacci-nummerreeksen [7]

 

H 03 M    99/00                   Onderwerpen voor zover niet vallend onder andere groepen in deze subklasse [8]