SECTIE H         ELEKTRICITEIT

              Aantekeningen

 

              Deze Aantekeningen dekken de basisprincipes en algemene instructies voor het gebruik van Sectie H.

I.           Onder Sectie H vallen:

a)         elektrische basiselementen, waaronder alle elektrische eenheden en de algemene mechanische structuur van apparatuur en schakelingen vallen, inclusief de samenstelling van diverse basiselementen tot wat worden genoemd gedrukte schakelingen (printed circuits), en tevens tot op zekere hoogte het maken van deze elementen (voorzover niet elders ondergebracht);

b)         het opwekken van elektriciteit, waaronder de opwekking, omzetting en distributie van elektriciteit vallen samen met het regelen van de overeenkomstige toestellen;

c)         toegepaste elektriciteit, waaronder vallen:

(i)         algemene gebruikstechnieken, nl. die van elektrische verwarming en elektrische verlichtingsschakelingen;

(ii)        enige speciale gebruikstechnieken, hetzij elektrisch hetzij elektronisch in strikte zin, die niet vallen onder andere Secties van de Classificatie, inclusief:

1.         elektrische lichtbronnen, inclusief lasers;

2.         elektrische röntgentechniek;

3.         elektrische plasmatechniek, en de opwekking en versnelling van elektrisch geladen deeltjes of neutronen;

d)         elektronische basisschakelingen en hun regeling;

e)         radio of elektrische communicatietechniek;

f)          het gebruik van een specifiek materiaal voor het maken van het beschreven artikel of element. In dit verband moet gewezen worden op de paragrafen 88 tot 90 van de Gids.

II.          In deze Sectie worden de volgende algemene regels toegepast:

a.         Met inachtneming van de uitzonderingen zoals zoals vermeld onder I© hierboven, wordt elk elektrisch aspect of deel dat hoort bij een bepaalde apparatuur of werking, of een bepaald proces, object of artikel, geklasseerd in één van de Secties van de Classificatie anders dan in Sectie H, altijd geklasseerd in de subklasse voor die apparatuur of werking, of dat proces, object of artikel. Daar waar gezamelijke kenmerken met betrekking tot technische onderwerpen van overeenkomstige aard zijn uitgebracht op klasseniveau, is het elektrische aspect of deel, in overeenstemming met de apparatuur of werking, of het proces, object of artikel, geklasseerd in een subklasse waaronder de algemene elektrische toepassingen voor het technische onderwerp in kwestie geheel vallen;

b.         The hierboven onder (a) bedoelde elektrische toepassingen, algemeen of specifiek, houden in:

i.           de therapeutische processen en apparatuur, in klasse A61;

ii.          de elektrische processen en apparatuur die worden gebruikt in verschillende laboratoriumacitiviteiten en industriële activiteiten, in de klassen B01 en B03, en in subklasse B23K;

iii.         de elektriciteitstoevoer, en de elektrische aandrijving en verlichting bij voertuigen in het algemeen en bij bijzondere voertuigen, in de subsectie “Transport” van Sectie B;

iv.         de elektrische ontstekingssystemen van verbrandingsmotoren, in subklasse F02P, en van verbrandingsapparatuur in het algemeen, in subklasse F23Q;

v.          het gehele elektrische gedeelte van Sectie G, d.w.z. meetinrichtingen inclusief apparatuur voor het meten van elektrische variabelen, het controleren, het signaleren en het berekenen. Elektriciteit in die Sectie wordt in het algemeen gezien als middel en niet als einddoel op zich;

c.         Alle elektrische toepassingen, zowel algemeen als specifiek, veronderstellen dat de elektrische basisaspecten in Sectie H voorkomt (zie I(a) hierboven) voor wat betreft de elektrische basiselementen die zij bevatten. Deze regel geldt ook voor toegepaste elektriciteit zoals bedoeld onder I(c) hierboven, die zelf onder Sectie H valt.

III.         In deze Sectie komen de volgende speciale gevallen voor:

a.         Onder de algemene toepassingen die onder andere Secties dan Sectie H vallen, is het vermeldenswaard, dat elektrische verwarming in het algemeen valt onder de subklassen F24D en F24H, of klasse F27, en dat elektrische verlichting in het algemeen gedeeltelijk valt onder klasse F21, omdat er in Sectie H (zie I(c) hierboven) plaatsen zijn in subklasse H05B waaronder dezelfde technische onderwerpen vallen;

b.         In de beide gevallen waarover onder (a) hierboven wordt gesproken, vallen onder de subklassen van Sectie F die gaan over de respectievelijke onderwerpen, in hoofdzaak in de eerste plaats het gehele mechanische gedeelte van de apparatuur of inrichtingen, terwijl het elektrische gedeelte als zodanig valt onder subklasse H05B;

c.         In het geval van verlichting moet onder dit mechanische gedeelte de materiaalopstelling van de verschillende elektrische elementen vallen, d.w.z. hun geometrische of fysieke positie ten opzichte van elkaar; dit aspect valt onder de subklassen van klasse F21, de elementen zelf en de primaire schakelingen blijven in Sectie H. Hetzelfde geldt voor elektrische lichtbronnen, als zij zijn gecombineerd met lichtbronnen van een ander soort. Deze vallen onder subklasse H05B, terwijl de fysieke opstelling die de combinatie vormt valt onder de subklassen van klasse F21; [16]

d.         Met betrekking tot verwarming vallen niet alleen de elektrische elementen en schakelontwerpen als zodanig onder subklasse H05B, maar ook de elektrische aspecten van hun opstelling, daar waar het zaken met een algemene toepassing betreft; elektrische ovens worden op zich beschouwd. De fysieke plaatsing van de elektrische elementen in ovens valt onder Sectie F. Als een vergelijk wordt gemaakt met elektrische lasschakelingen, die in samenhang met lassen vallen onder subklasse B23K, blijkt dat elektrische verwarming niet valt onder de algemene regel zoals vermeld onder II hierboven.

 

H 04        ELEKTRISCHE COMMUNICATIETECHNIEK OF TELECOMMUNICATIETECHNIEK

 

              Aantekening

 

              Deze klasse dekt elektrische communicatiesystemen met voortplantingspaden waarbij sprake is van bundels lichaamsstraling, akoestische golven of elektromagnetische golven, bijv. radiocommunicatie of optische communicatie. [4,7]

 

H 04 B    ZENDEN [4,9,13]

 

              Aantekening

 

              Deze subklasse dekt het verzenden van informatie-dragende signalen, waarbij het verzenden zelf onafhankelijk is van de aard van de informatie, en omvat bewakingsvoorzieningen en testvoorzieningen en het onderdrukken en beperken van ruis en interferentie.

 

H 04 B      1/00                    Details van zendsystemen die niet vallen onder één van de groepen H04B 3/00 tot H04B 13/00; Details van zendsystemen die niet worden gekenmerkt door het medium dat wordt gebruikt voor het zenden [4,13]

H 04 B      1/02                    .    Zenders [13]

H 04 B      1/03                    .    .    Constructieve details, bijv. omhulsels of behuizingen [2]

H 04 B      1/034                  .    .    .    Draagbare zenders [2]

H 04 B      1/036                  .    .    .    Koelvoorzieningen [2,13]

H 04 B      1/04                    .    .    Circuits [13]

H 04 B      1/06                    .    Ontvangers [13]

H 04 B      1/08                    .    .    Constructieve details, bijv. een kast

H 04 B      1/10                    .    .    Middelen die samenhangen met de ontvanger voor het beperken of onderdrukken van ruis of interferentie

H 04 B      1/12                    .    .    .    Neutralisatiecircuits, balanceercircuits of compensatiecircuits

H 04 B      1/14                    .    .    .    Automatische afstemmingsvoorzieningen

H 04 B      1/16                    .    .    Circuits

H 04 B      1/18                    .    .    .    Ingangscircuits, bijv. voor het koppelen met een antenne of transmissielijn (koppelnetwerken tussen antennes of leidingen en ontvangers onafhankelijk van de aard van de ontvanger H03H) [13]

H 04 B      1/20                    .    .    .    voor het koppelen van een platenspeler, de uitvoer van een registratiemiddel of een microfoon met een ontvanger

H 04 B      1/22                    .    .    .    voor ontvangers waarin geen plaatselijke oscillatie wordt opgewekt

H 04 B      1/24                    .    .    .    .    waarbij de ontvanger tenminste één halfgeleiderinrichting bevat met drie of meer elektroden

H 04 B      1/26                    .    .    .    voor superheterodyne ontvangers (meervoudig veranderen van frequentie H03D 7/16)

H 04 B      1/28                    .    .    .    .    waarbij de ontvanger tenminste één halfgeleiderinrichting bevat met drie of meer elektroden

H 04 B      1/30                    .    .    .    voor homodyne of synchrodyne ontvangers (demodulatorcircuits H03D 1/22)

H 04 B      1/38                    .    Zenderontvangers, d.w.z. inrichtingen waarin zender en ontvanger een structurele eenheid vormen en waarin tenminste één deel wordt gebruikt voor de functies zenden en ontvangen

H 04 B      1/3805                 .    .    met ingebouwde hulpontvangers [15]

H 04 B      1/3816                 .    .    Mechanische voorzieningen voor het onderbrengen van identificatie-inrichtingen, bijv. kaarten of chips; met connectoren voor het programmeren van identificatie-inrichtingen [15]

H 04 B      1/3818                 .    .    .    Voorzieningen voor het ondersteunen van het insteken of verwijderen van identificatie-inrichtingen [15]

H 04 B      1/3822                 .    .    speciaal aangepast voor gebruik in voertuigen (H04B 1/3827 heeft voorrang) [15]

H 04 B      1/3827                 .    .    Draagbare zenderontvangers [15]

H 04 B      1/3877                 .    .    .    Voorzieningen die het mogelijk maken dat draagbare zenderontvangers in een vaste positie kunnen worden gebruikt [15]

H 04 B      1/3883                 .    .    .    Voorzieningen voor het monteren van batterijen of batterijopladers [15]

H 04 B      1/3888                 .    .    .    Voorzieningen voor het dragen of beschermen van zenderontvangers [15]

H 04 B      1/40                    .    .    Circuits

H 04 B      1/401                  .    .    .    voor het selecteren of aanduiden van de bedrijfsstand [15]

H 04 B      1/403                  .    .    .    gebruikmakend van dezelfde oscillator voor het opwekken van zowel de zendfrequentie als de lokale oscillatorfrequentie van de ontvanger [15]

H 04 B      1/405                  .    .    .    .    met meerdere discrete kanalen [15]

H 04 B      1/408                  .    .    .    .    waarbij de oscillatorfrequentie van de zender identiek is aan de lokale oscillatorfrequentie van de ontvanger [15]

H 04 B      1/44                    .    .    .    Zend/ontvang-schakeling [2,13]

H 04 B      1/46                    .    .    .    .    door spraakfrequentiesignalen; door stuursignalen

H 04 B      1/48                    .    .    .    .    in circuits voor het verbinden van zender en ontvanger met een gemeenschappelijk zend-pad, bijv. door energie van de zender [15]

H 04 B      1/50                    .    .    .    gebruikmakend van verschillende frequenties voor de twee communicatierichtingen

H 04 B      1/52                    .    .    .    .    Hybride voorzieningen, d.w.z. voorzieningen voor de overgang tussen een tweewegtransmissie langs één pad en één transmissie langs elk van de twee paden, of omgekeerd [15]

H 04 B      1/525                  .    .    .    .    .    met middelen voor het verminderen van lekkage van het zendsignaal in de ontvanger [15]

H 04 B      1/54                    .    .    .    gebruikmakend van dezelfde frequentie voor twee communicatierichtingen (H04B 1/44 heeft voorrang) [15]

H 04 B      1/56                    .    .    .    .    met een voorziening voor het gelijktijdig communiceren in twee richtingen [15]

H 04 B      1/58                    .    .    .    .    Hybride voorzieningen, d.w.z. voorzieningen voor de overgang tussen een tweewegtransmissie langs één pad en één transmissie langs elk van de twee paden, of omgekeerd [15]

H 04 B      1/59                    .    Responders; Transponders [13]

H 04 B      1/60                    .    Controleren van onbeheerde repeaters

H 04 B      1/62                    .    voor het zorgen voor een voorvervorming van het signaal in de zender en een overeenkomstige correctie in de ontvanger, bijv. voor het verbeteren van de signaal/ruis-verhouding

H 04 B      1/64                    .    .    Voorzieningen voor het comprimeren of expanderen van het volume

H 04 B      1/66                    .    voor het verminderen van de bandbreedte van signalen; voor het verbeteren van de zenderrendement (H04B 1/68 heeft voorrang) [13]

H 04 B      1/68                    .    voor het geheel of gedeeltelijk onderdrukken van de draaggolf of één zij-band [4]

H 04 B      1/69                    .    Breedspectrumtechnieken [6,11]

 

              Aantekening

 

              Bij het klasseren in deze groep kan elk aspect van multiplexsystemen met codedeling dat wordt geacht interessante informatie voor onderzoek te bevatten, tevens worden geklasseerd in de groep H04J 13/00. [11]

 

H 04 B      1/692                  .    .    Hybride technieken gebruikmakend van combinaties van twee of meer breedspectrumtechnieken [11]

H 04 B      1/707                  .    .    gebruikmakend van directe volgordemodulatie [6]

H 04 B      1/7073                 .    .    .    Synchronisatie-aspecten [11]

H 04 B      1/7075                 .    .    .    .    met code-faseovername [11]

H 04 B      1/7077                 .    .    .    .    .    Meervoudige overname, bijv. multi-dwell, grof-fijn of validatie [11]

H 04 B      1/708                  .    .    .    .    .    Parallelle implementatie [11]

H 04 B      1/7083                 .    .    .    .    Zoeken van cellen, bijv. gebruikmakend van een drietrapsbenadering [11]

H 04 B      1/7085                 .    .    .    .    gebruikmakend van een codetraceerlus, bijv. een vertraagde gesloten lus [11]

H 04 B      1/7087                 .    .    .    .    Synchronisatie-aspecten van de drager [11]

H 04 B      1/709                  .    .    .    Correlatorstructuur [11]

H 04 B      1/7093                 .    .    .    .    Correlator met afgestemd filter [11]

H 04 B      1/7095                 .    .    .    .    Correlator met verschuiving [11]

H 04 B      1/7097                 .    .    .    Interferentie-gerelateerde aspecten [11]

H 04 B      1/710                  .    .    .    .    waarbij het gaat om interferentie met een smalle bandbreedte [11]

H 04 B      1/7103                 .    .    .    .    waarbij het gaat om interferentie met meervoudige toegang [11]

H 04 B      1/7105                 .    .    .    .    .    Gezamenlijke detectietechnieken, bijv. lineaire detectoren [11]

H 04 B      1/7107                 .    .    .    .    .    Subtractieve detectietechnieken [11]

H 04 B      1/711                  .    .    .    .    waarbij het gaat om interferentie met meerdere paden [11]

H 04 B      1/7113                 .    .    .    .    .    Bepalen van het profiel van paden [11]

H 04 B      1/7115                 .    .    .    .    .    Constructief combineren van signalen van meerdere paden, bijv. RAKE-ontvangers [11]

H 04 B      1/7117                 .    .    .    .    .    .    Selecteren, opnieuw selecteren, verdelen, opnieuw verdelen van paden naar vingers, bijv. regelen van de tijdcompensatie van toegewezen vingers [11]

H 04 B      1/712                  .    .    .    .    .    .    Wegen van vingers voor combinatie, bijv. amplitudecontrole of faserotatie gebruikmakend van een binnenste lus [11]

H 04 B      1/713                  .    .    gebruikmakend van frequentieverspringing [6]

H 04 B      1/7136                 .    .    .    Voorzieningen voor het opwekken van sprongfrequenties, bijv. gebruikmakend van frequentiesprong-banken, gebruikmakend van continue afstemming of gebruikmakend van vervorming [11]

H 04 B      1/7143                 .    .    .    Voorzieningen voor het opwekken van sprongpatronen [11]

H 04 B      1/715                  .    .    .    Interferentie-gerelateerde aspecten [11]

H 04 B      1/7156                 .    .    .    Voorzieningen voor volgordesynchronisatie [11]

H 04 B      1/7163                 .    .    gebruikmakend van puls-radio [11]

H 04 B      1/717                  .    .    .    Puls-gerelateerde aspecten [11]

H 04 B      1/7176                 .    .    .    Data mapping, bijv. modulatie [11]

H 04 B      1/7183                 .    .    .    Synchronisatie [11]

H 04 B      1/719                  .    .    .    Interferentie-gerelateerde aspecten [11]

H 04 B      1/72                    .    Circuits of componenten voor het nabootsen van antennes, bijv. dummy antennes [13]

H 04 B      1/74                    .    voor het vergroten van de betrouwbaarheid, bijv. gebruikmakend van redundante of extra kanalen of apparatuur [3]

H 04 B      1/76                    .    Stuurzenders of stuurontvangers voor het regelen van de transmissie of voor vereffening [3]

 

H 04 B      3/00                    Lijnzendsystemen (gecombineerd met transmissiesystemen voor dichtbij H04B 5/00) [13]

H 04 B      3/02                    .    Details

H 04 B      3/03                    .    .    Hybride circuits (voor zendontvangers H04B 1/52 of H04B 1/58) [3,13]

H 04 B      3/04                    .    .    Zendregeling; Vereffenen [13]

H 04 B      3/06                    .    .    .    door het verzonden signaal

H 04 B      3/08                    .    .    .    .    in het pad van negatieve terugkoppeling van de lijnversterker

H 04 B      3/10                    .    .    .    door een stuursignaal

H 04 B      3/11                    .    .    .    .    gebruikmakend van een hulpleiding (H04B 3/12 hebben voorrang) [3]

H 04 B      3/12                    .    .    .    .    in het pad van negatieve terugkoppeling van een lijnversterker

H 04 B      3/14                    .    .    .    gekenmerkt door het gebruikte vereffeningsnetwerk

H 04 B      3/16                    .    .    .    gekenmerkt door het gebruikte netwerk voor negatieve impedantie

H 04 B      3/18                    .    .    .    .    waarin het netwerk halfgeleiderinrichtingen bevat

H 04 B      3/20                    .    .    Verminderen van echo-effecten of rondzingen; Openen of sluiten van een zend-pad; Het voor verzending conditioneren in de ene of de andere richting

H 04 B      3/21                    .    .    .    gebruikmakend van een stel bandfilters [3]

H 04 B      3/23                    .    .    .    gebruikmakend van een nabootsing van een verzonden signaal in het tijdgebied, bijv. echo-opheffers [3]

H 04 B      3/26                    .    .    Verbeteren van de frequentiekarakteristiek door het gebruik van belastings-spoelen [13]

H 04 B      3/28                    .    .    Verminderen van interferentie die wordt veroorzaakt door stromen die worden geïnduceerd in de kabelmantel of de kabelbewapening

H 04 B      3/30                    .    .    Verminderen van interferentie die wordt veroorzaakt door onbalansstroom in een gewoonlijk uitgebalanceerde leiding

H 04 B      3/32                    .    .    Verminderen van overspreken, bijv. door compensatie

H 04 B      3/34                    .    .    .    door het systematisch onderling verbinden van stukken kabel tijden het leggen; door het toevoegen van balanceercomponenten aan de kabel tijdens het leggen

H 04 B      3/36                    .    .    Herhaalcircuits (H04B 3/58 heeft voorrang) [13]

H 04 B      3/38                    .    .    .    voor signalen in twee verschillende frequentie-bereiken die in tegengestelde richting worden verzonden langs hetzelfde zend-pad

H 04 B      3/40                    .    .    Kunstleidingen; Netwerken voor het nabootsen van een leiding met een zekere lengte

H 04 B      3/42                    .    .    Circuits voor het omleiden van belsignalen

H 04 B      3/44                    .    .    Voorzieningen voor het toevoeren van vermogen aan een repeater langs de transmissielijn

H 04 B      3/46                    .    .    Bewaken; Testen

H 04 B      3/462                  .    .    .    Testen van de vertraging of faseverschuiving in een groep, bijv. signaaltrillingen [15]

H 04 B      3/466                  .    .    .    Testen van demping in combinatie met tenminste één vertraging of faseverschuiving in een groep [15]

H 04 B      3/48                    .    .    .    Testen van demping (H04B 3/466 heeft voorrang) [15]

H 04 B      3/487                  .    .    .    Testen van overspraak [15]

H 04 B      3/493                  .    .    .    Testen van echo of rondzingen [15]

H 04 B      3/50                    .    Systemen voor het zenden tussen vaste stations via twee-aderige transmissielijnen (H04B 3/54 heeft voorrang)

H 04 B      3/52                    .    Systemen voor het zenden tussen vaste stations via golfgeleiders

H 04 B      3/54                    .    Systemen voor het zenden via vermogensdistributieleidingen (in alarmsignaleringssystemen G08B 25/06) [13]

H 04 B      3/56                    .    .    Circuits voor het koppelen, blokkeren of omleiden van signalen

H 04 B      3/58                    .    .    Herhaalcircuits [13]

H 04 B      3/60                    .    Systemen voor het communiceren tussen relatief beweegbare stations, bijv. voor het communiceren met een lift (H04B 3/54 heeft voorrang)

 

H 04 B      5/00                    Transmissiesystemen voor dichtbij, bijv. met een inductieve lus

H 04 B      5/02                    .    gebruikmakend van een zendontvanger

H 04 B      5/04                    .    Oproepsystemen, bijv. oppiepsysteem

H 04 B      5/06                    .    gebruikmakend van een draagbare zender in samenhang met een microfoon

 

H 04 B      7/00                    Radiozendsystemen, d.w.z. gebruikmakend van een stralingsveld (H04B 10/00 en H04B 15/00 hebben voorrang)

H 04 B      7/005                  .    Zendregeling; Vereffenen [3]

H 04 B      7/01                    .    Verminderen van de faseverschuiving [3]

H 04 B      7/015                  .    Verminderen van echo-effecten [3]

H 04 B      7/02                    .    Diversiteitssystemen; Meervoudige antennesystemen, d.w.z. waarbij verzending en ontvangst gebruikmaken van meerdere antennes (RAKE ontvangers H04B 1/7115) [13,17,18]

H 04 B      7/022                  .    .    Plaatsdiversiteit; Macrodiversiteit (gebruikmakend van twee of meer onafhankelijke antennes op afstand van elkaar H04B 7/04) [17]

H 04 B      7/024                  .    .    .    Gezamenlijk gebruik van antennes op verschillende plaatsen, bijv. in gecoördineerd multipoint of gezamenlijke multiple-input multiple-output (MIMO) systemen [17]

H 04 B      7/026                  .    .    .    Gezamenlijke diversiteit, bijv. gebruikmakend van vaste of mobiele stations als relais [17]

H 04 B      7/04                    .    .    gebruikmakend van twee of meer onafhankelijke antennes op afstand van elkaar [17]

H 04 B      7/0404                 .    .    .    waarbij het mobiele station meerdere antennes bevat, bijv. om opgaande diversiteit te bieden [17]

H 04 B      7/0408                 .    .    .    gebruikmakend van twee of meer bundels, d.w.z. bundeldiversiteit [17]

H 04 B      7/0413                 .    .    .    MIMO-systemen [17]

H 04 B      7/0417                 .    .    .    .    Feedbacksystemen [17]

H 04 B      7/0426                 .    .    .    .    Stroomverdeling [17]

H 04 B      7/0452                 .    .    ..   .    MIMO-systemen voor meerdere gebruikers [17]

H 04 B      7/0456                 .    .    .    .    Selectie van precoderingsmatrices of codeboeken, gebruikmakend van matrices voor antenneweging [17]

H 04 B      7/0491                 .    .    .    gebruikmakend van twee of meer sectoren, d.w.z. sectordiversiteit [17]

H 04 B      7/0495                 .    .    .    .    gebruikmakend van overlappende sectoren in hetzelfde basisstation voor het implementeren van MIMO-antennes [17]

H 04 B      7/06                    .    .    .    bij het zendstation

H 04 B      7/08                    .    .    .    bij het ontvangststation

H 04 B      7/10                    .    .    Polarisatiediversiteit; Richtingsdiversiteit [17]

H 04 B      7/12                    .    .    Frequentiediversiteit [17]

H 04 B      7/14                    .    Doorgeefsystemen [2,13]

H 04 B      7/145                  .    .    Passieve doorgeefsystemen [2]

H 04 B      7/15                    .    .    Actieve doorgeefsystemen [2]

H 04 B      7/155                  .    .    .    Stations op de grond (H04B 7/204 heeft voorrang) [2,5]

H 04 B      7/165                  .    .    .    .    met hoekmodulatie [2]

H 04 B      7/17                    .    .    .    .    met puls-modulatie, bijv. pulscodemodulatie [2]

H 04 B      7/185                  .    .    .    Stations in de ruimte of in de lucht (H04B 7/204 heeft voorrang) [2,5]

H 04 B      7/19                    .    .    .    .    Met de aarde gesynchroniseerde stations [2]

H 04 B      7/195                  .    .    .    .    Niet-gesynchroniseerde stations [2]

H 04 B      7/204                  .    .    .    Meervoudige toegang [5]

H 04 B      7/208                  .    .    .    .    Meervoudige toegang met frequentiedeling [5]

H 04 B      7/212                  .    .    .    .    Meervoudige toegang met tijddeling [5]

H 04 B      7/216                  .    .    .    .    Meervoudige deling met codedeling of met een gespreid spectrum [5,13]

H 04 B      7/22                    .    Systemen voor het voortplanten van verstrooiing

H 04 B      7/24                    .    voor het communiceren tussen twee of meer posten (draadloze communicatienetwerken H04W0 [2,9]

H 04 B      7/26                    .    .    waarvan er tenminste één mobiel is [2]

 

H 04 B    10/00                   Zendsystemen waarbij sprake is van andere elektromagnetische golven dan radiogolven, bijv. infrarood licht, zichtbaar licht of ultraviolet licht, of waarbij sprake is van lichamelijke straling, bijv. kwantumcommunicatie [5,13]

 

              Aantekening

 

              In deze groep worden niet-optische zendsystemen geklasseerd in de groep H04B 10/90. [13]

 

H 04 B    10/03                   .    Voorzieningen voor storingsherstel [13]

H 04 B    10/032                  .    .    gebruikmakend van werksystemen of beschermingssystemen [13]

H 04 B    10/035                  .    .    gebruikmakend van loopbacks [13]

H 04 B    10/038                  .    .    gebruikmakend van omleidingen [13]

H 04 B    10/07                   .    Voorzieningen voor het bewaken of testen van zendsystemen; Voorzieningen voor foutmeting bij zendsystemen [13]

H 04 B    10/071                  .    .    gebruikmakend van een reflectiesignaal, bijv. gebruikmakend van optische tijd-domeinreflectometers [OTDR’s] [13]

H 04 B    10/073                  .    .    gebruikmakend van een buiten-gebruik-signaal (H04B 10/071 heeft voorrang) [13]

H 04 B    10/075                  .    .    gebruikmakend van een in-gebruik-signaal (H04B 10/071 heeft voorrang) [13]

H 04 B    10/077                  .    .    .    gebruikmakend van een toezichthoudend signaal of een extra signaal [13]

H 04 B    10/079                  .    .    .    gebruikmakend van metingen van het gegevenssignaal [13]

H 04 B    10/11                   .    Specifieke voorzieningen voor vrije-ruimtetransmissie, d.w.z. verzenden via de lucht of door een vacuüm [13]

H 04 B    10/112                  .    .    Zichtlijntransmissie over een groter bereik [13]

H 04 B    10/114                  .    .    Systemen voor binnen of over een kort bereik [13]

H 04 B    10/116                  .    .    .    Zenden met behulp van zichtbaar licht [13]

H 04 B    10/118                  .    .    speciaal aangepast voor satellietcommunicatie [13]

H 04 B    10/25                   .    Specifieke voorzieningen voor vezeltransmissie [13]

H 04 B    10/2507                .    .    voor het verminderen of elimineren van verstoring of spreiding [13]

H 04 B    10/2513                .    .    .    ten gevolge van chromatische spreiding [13]

H 04 B    10/2519                .    .    .    .    gebruikmakend van Bragg-roosters [13]

H 04 B    10/2525                .    .    .    .    gebruikmakend van spreiding-compenserende vezels [13]

H 04 B    10/2531                .    .    .    .    gebruikmakend van spectrale inversie [13]

H 04 B    10/2537                .    .    .    ten gevolge van verstrooiingsprocessen, bijv. Raman-verstrooiing of Brillouin-verstrooiing [13]

H 04 B    10/2543                .    .    .    ten gevolge van vezellineariteiten, bijv. het Kerr-effect [13]

H 04 B    10/255                  .    .    .    .    Zelffasemodulatie [SPM] [13]

H 04 B    10/2557                .    .    .    .    Kruisfasemodulatie [XPM] [13]

H 04 B    10/2563                .    .    .    .    Four wafe modulatie [FWM] [13]

H 04 B    10/2569                .    .    .    ten gevolge van polarisatiemodusspreiding [PMD] [13]

H 04 B    10/2575                .    .    Radio-over-glasvezel, bijv. waarbij een radiofrequentiesignaal gemoduleerd is over een optische drager [13]

H 04 B    10/2581                .    .    Multi-modetransmissie [13]

H 04 B    10/2587                .    .    gebruikmakend van één enkele lichtbron voor meerdere stations [13]

H 04 B    10/27                   .    Netwerkvoorzieningen [13]

H 04 B    10/272                  .    .    Stervormige netwerken [13]

H 04 B    10/275                  .    .    Ringvormige netwerken [13]

H 04 B    10/278                  .    .    Bus-vormige netwerken [13]

H 04 B    10/29                   .    Repeaters [13]

H 04 B    10/291                  .    .    waarin het verwerken of versterken wordt uitgevoerd zonder omzetting van het hoofdsignaal vanuit optische vorm [13]

H 04 B    10/293                  .    .    .    Signaalvermogensregeling [13]

H 04 B    10/294                  .    .    .    .    in een systeem met meerdere golflengtes, bijv. gain egalisatie [13]

H 04 B    10/296                  .    .    .    .    .    Kortstondige vermogensregeling, bijv. ten gevolge van kanaaltoevoeging of kanaalverwijdering of snelle fluctuaties in het ingangsvermogen [13]

H 04 B    10/297                  .    .    .    Tweerichtingsversterking [13]

H 04 B    10/299                  .    .    .    Signaalgolfvormverwerking, bijv. door omvorming of retiming [13]

H 04 B    10/40                   .    Transceivers [13]

H 04 B    10/43                   .    .    gebruikmakend van één enkele component als zowel lichtbron als ontvanger, bijv. gebruikmakend van een fotozender als foto-ontvanger [13]

H 04 B    10/50                   .    Zenders [13]

H 04 B    10/508                  .    .    Puls-opwekking, bijv. het opwekken van solitons [13]

H 04 B    10/516                  .    .    Details van het coderen of moduleren [13]

H 04 B    10/524                  .    .    .    Puls-modulatie [13]

H 04 B    10/532                  .    .    .    Polarisatie-modulatie [13]

H 04 B    10/54                   .    .    .    Intensiteitsmodulatie [13]

H 04 B    10/548                  .    .    .    Fasemodulatie of frequentiemodulatie [13]

H 04 B    10/556                  .    .    .    .    Digitale modulatie, bijv. differentiële faseverschuiving keying [DPSK] of frequentieverschuiving keying [FSK] [13]

H 04 B    10/564                  .    .    Vermogensregeling [13]

H 04 B    10/572                  .    .    Golflengteregeling [13]

H 04 B    10/58                   .    .    Compenseren van niet-lineaire zenderoutput [13]

H 04 B    10/588                  .    .    .    in externe modulatiesystemen [13]

H 04 B    10/60                   .    Ontvangers [13]

H 04 B    10/61                   .    .    Coherente ontvangers [13]

H 04 B    10/63                   .    .    .    Homodyne ontvangers [13]

H 04 B    10/64                   .    .    .    Heterodyne ontvangers [13]

H 04 B    10/66                   .    .    Niet-coherente ontvangers [13]

H 04 B    10/67                   .    .    .    Optische voorzieningen in de ontvanger [13]

H 04 B    10/69                   .    .    .    Elektrische voorzieningen in de ontvanger [13]

H 04 B    10/70                   .    Fotonische kwantumcommunicatie [13]

H 04 B    10/80                   .    Optische aspecten met betrekking tot het gebruik van optische transmissie voor specifieke toepassingen voor zover niet vallend onder de groepen H04B 10/03 tot H04B 10/70, bijv. optische vermogenstoevoer of optische transmissie door water [13]

H 04 B    10/85                   .    .    Bescherming tegen ongeoorloofde toegang, bijv. bescherming tegen afluisteren [13]

H 04 B    10/90                   .    Niet-optische zendsystemen, bijv. zendsystemen waarbij sprake is van niet-fotonische lichamelijke straling [13]

 

H 04 B    11/00                   Zendsystemen waarbij sprake is van ultrasoon-golven, geluidsgolven of infrasoon-golven

 

H 04 B    13/00                   Zendsystemen die worden gekenmerkt door het medium dat wordt gebruikt voor de verzending, en die niet vallen onder de groepen H04B 3/00 tot H04B 11/00

H 04 B    13/02                   .    Zendsystemen waarin het medium bestaat uit de aarde of uit een grotere massa water daarop, bijv. grondtelegrafie [13]

 

H 04 B    14/00                   Zendsystemen die niet worden gekenmerkt door het medium dat wordt gebruikt voor verzending (details daarvan H04B 1/00) [4]

H 04 B    14/02                   .    gekenmerkt door het gebruik van puls-modulatie [4]

H 04 B    14/04                   .    .    gebruikmakend van pulscodemodulatie [4,13]

H 04 B    14/06                   .    .    gebruikmakend van differentieelmodulatie, bijv. deltamodulatie [4,13]

H 04 B    14/08                   .    gekenmerkt door het gebruik van een hulpdraaggolf [4]

 

H 04 B    15/00                   Onderdrukken of beperken van ruis of interferentie (door middelen in samenhang met de ontvanger H04B 1/10)

H 04 B    15/02                   .    Verminderen van de interferentie van elektrische apparatuur door middelen die zijn geplaatst bij of in de buurt van de storende apparatuur [13]

H 04 B    15/04                   .    .    waarbij de interferentie wordt veroorzaakt door in hoofdzaak sinusvormige oscillaties, bijv. in een ontvanger of bandopnemer [9,13]

H 04 B    15/06                   .    .    .    door plaatselijke oscillatoren van ontvangers

 

H 04 B    17/00                   Bewaken; Testen (van lijnzendsystemen H04B 3/46; voorzieningen voor het bewaken of testen van zendsystemen waarbij sprake is van andere elektromagnetische golven dan radiogolven H04B 10/07) [2,15]

H 04 B    17/10                   .    van zenders [15]

H 04 B    17/11                   .    .    voor ijking [15]

H 04 B    17/12                   .    .    .    van zenderantennes, bijv. van de amplitude of de fase[15]

H 04 B    17/13                   .    .    .    van vermogensversterkers, bijv. van de versterking of de niet-lineariteit[15]

H 04 B    17/14                   .    .    .    van het gehele zender-en-ontvanger pad, bijv. een zelftest-terugloop [15]

H 04 B    17/15                   .    .    Testen van de prestatie [15]

H 04 B    17/16                   .    .    .    Testuitrusting bij de zender [15]

H 04 B    17/17                   .    .    .    Detecteren van niet-geleverde of gebrekkige prestatie, bijv. responsafwijkingen (H04B 17/18 heeft voorrang) [15]

H 04 B    17/18                   .    .    .    Bewaken tijdens gewoon gebruik [15]

H 04 B    17/19                   .    .    .    Zelftestvoorzieningen [15]

H 04 B    17/20                   .    van ontvangers [15]

H 04 B    17/21                   .    .    voor ijking; voor het corrigeren van metingen [15]

H 04 B    17/23                   .    .    Aanduidingsmiddelen, bijv. beeldschermen, alarmen of hoorbare middelen [15]

H 04 B    17/24                   .    .    met terugkoppeling van metingen naar de zender [15]

H 04 B    17/26                   .    .    gebruikmakend van historische gegevens, gemiddelde waarden of statistieken [15]

H 04 B    17/27                   .    .    voor het lokaliseren of positioneren van de zender [15]

H 04 B    17/29                   .    .    Testen van de prestatie [15]

H 04 B    17/30                   .    van voortplantingskanalen [15]

H 04 B    17/309                  .    .    Meten of inschatten van de kanaalkwaliteitsparameters [15]

H 04 B    17/318                  .    .    .    Ontvangen signaalsterkte [15]

H 04 B    17/327                  .    .    .    .    Ontvangen signaalcodevermogen [RSCP] [15]

H 04 B    17/336                  .    .    .    Signaal/interferentie-verhouding [SIR] of drager/interferentie-verhouding [CIR] [15]

H 04 B    17/345                  .    .    .    Interferentiewaarden (H04B 17/336 heeft voorrang) [15]

H 04 B    17/354                  .    .    .    Lekkagevermogen naar aangrenzende kanalen [15]

H 04 B    17/364                  .    .    .    Vertragingsprofielen [15]

H 04 B    17/373                  .    .    Voorspellen van de kanaalkwaliteitsparameters [15]

H 04 B    17/382                  .    .    voor toewijzing van middelen, toegangscontrole of overdracht [15]

H 04 B    17/391                  .    .    Modelleren van het voortplantingskanaal [15]

H 04 B    17/40                   .    van relaissystemen [15]