SECTIE H         ELEKTRICITEIT

              Aantekeningen

 

              Deze Aantekeningen dekken de basisprincipes en algemene instructies voor het gebruik van Sectie H.

I.           Onder Sectie H vallen:

a)         elektrische basiselementen, waaronder alle elektrische eenheden en de algemene mechanische structuur van apparatuur en schakelingen vallen, inclusief de samenstelling van diverse basiselementen tot wat worden genoemd gedrukte schakelingen (printed circuits), en tevens tot op zekere hoogte het maken van deze elementen (voorzover niet elders ondergebracht);

b)         het opwekken van elektriciteit, waaronder de opwekking, omzetting en distributie van elektriciteit vallen samen met het regelen van de overeenkomstige toestellen;

c)         toegepaste elektriciteit, waaronder vallen:

(i)         algemene gebruikstechnieken, nl. die van elektrische verwarming en elektrische verlichtingsschakelingen;

(ii)        enige speciale gebruikstechnieken, hetzij elektrisch hetzij elektronisch in strikte zin, die niet vallen onder andere Secties van de Classificatie, inclusief:

1.         elektrische lichtbronnen, inclusief lasers;

2.         elektrische röntgentechniek;

3.         elektrische plasmatechniek, en de opwekking en versnelling van elektrisch geladen deeltjes of neutronen;

d)         elektronische basisschakelingen en hun regeling;

e)         radio of elektrische communicatietechniek;

f)          het gebruik van een specifiek materiaal voor het maken van het beschreven artikel of element. In dit verband moet gewezen worden op de paragrafen 88 tot 90 van de Gids.

II.          In deze Sectie worden de volgende algemene regels toegepast:

a.         Met inachtneming van de uitzonderingen zoals zoals vermeld onder I© hierboven, wordt elk elektrisch aspect of deel dat hoort bij een bepaalde apparatuur of werking, of een bepaald proces, object of artikel, geklasseerd in één van de Secties van de Classificatie anders dan in Sectie H, altijd geklasseerd in de subklasse voor die apparatuur of werking, of dat proces, object of artikel. Daar waar gezamelijke kenmerken met betrekking tot technische onderwerpen van overeenkomstige aard zijn uitgebracht op klasseniveau, is het elektrische aspect of deel, in overeenstemming met de apparatuur of werking, of het proces, object of artikel, geklasseerd in een subklasse waaronder de algemene elektrische toepassingen voor het technische onderwerp in kwestie geheel vallen;

b.         The hierboven onder (a) bedoelde elektrische toepassingen, algemeen of specifiek, houden in:

i.           de therapeutische processen en apparatuur, in klasse A61;

ii.          de elektrische processen en apparatuur die worden gebruikt in verschillende laboratoriumacitiviteiten en industriële activiteiten, in de klassen B01 en B03, en in subklasse B23K;

iii.         de elektriciteitstoevoer, en de elektrische aandrijving en verlichting bij voertuigen in het algemeen en bij bijzondere voertuigen, in de subsectie “Transport” van Sectie B;

iv.         de elektrische ontstekingssystemen van verbrandingsmotoren, in subklasse F02P, en van verbrandingsapparatuur in het algemeen, in subklasse F23Q;

v.          het gehele elektrische gedeelte van Sectie G, d.w.z. meetinrichtingen inclusief apparatuur voor het meten van elektrische variabelen, het controleren, het signaleren en het berekenen. Elektriciteit in die Sectie wordt in het algemeen gezien als middel en niet als einddoel op zich;

c.         Alle elektrische toepassingen, zowel algemeen als specifiek, veronderstellen dat de elektrische basisaspecten in Sectie H voorkomt (zie I(a) hierboven) voor wat betreft de elektrische basiselementen die zij bevatten. Deze regel geldt ook voor toegepaste elektriciteit zoals bedoeld onder I(c) hierboven, die zelf onder Sectie H valt.

III.         In deze Sectie komen de volgende speciale gevallen voor:

a.         Onder de algemene toepassingen die onder andere Secties dan Sectie H vallen, is het vermeldenswaard, dat elektrische verwarming in het algemeen valt onder de subklassen F24D en F24H, of klasse F27, en dat elektrische verlichting in het algemeen gedeeltelijk valt onder klasse F21, omdat er in Sectie H (zie I(c) hierboven) plaatsen zijn in subklasse H05B waaronder dezelfde technische onderwerpen vallen;

b.         In de beide gevallen waarover onder (a) hierboven wordt gesproken, vallen onder de subklassen van Sectie F die gaan over de respectievelijke onderwerpen, in hoofdzaak in de eerste plaats het gehele mechanische gedeelte van de apparatuur of inrichtingen, terwijl het elektrische gedeelte als zodanig valt onder subklasse H05B;

c.         In het geval van verlichting moet onder dit mechanische gedeelte de materiaalopstelling van de verschillende elektrische elementen vallen, d.w.z. hun geometrische of fysieke positie ten opzichte van elkaar; dit aspect valt onder de subklassen van klasse F21, de elementen zelf en de primaire schakelingen blijven in Sectie H. Hetzelfde geldt voor elektrische lichtbronnen, als zij zijn gecombineerd met lichtbronnen van een ander soort. Deze vallen onder subklasse H05B, terwijl de fysieke opstelling die de combinatie vormt valt onder de subklassen van klasse F21; [16]

d.         Met betrekking tot verwarming vallen niet alleen de elektrische elementen en schakelontwerpen als zodanig onder subklasse H05B, maar ook de elektrische aspecten van hun opstelling, daar waar het zaken met een algemene toepassing betreft; elektrische ovens worden op zich beschouwd. De fysieke plaatsing van de elektrische elementen in ovens valt onder Sectie F. Als een vergelijk wordt gemaakt met elektrische lasschakelingen, die in samenhang met lassen vallen onder subklasse B23K, blijkt dat elektrische verwarming niet valt onder de algemene regel zoals vermeld onder II hierboven.

 

H 04        ELEKTRISCHE COMMUNICATIETECHNIEK OF TELECOMMUNICATIETECHNIEK

 

              Aantekening

 

              Deze klasse dekt elektrische communicatiesystemen met voortplantingspaden waarbij sprake is van bundels lichaamsstraling, akoestische golven of elektromagnetische golven, bijv. radiocommunicatie of optische communicatie. [4,7]

 

H 04 L     VERZENDEN VAN DIGITALE INFORMATIE, BIJV. TELEGRAFISCHE COMMUNICATIE (voorzieningen die horen bij telegrafische en telefonische communicatie H04M) [4,9,13]

 

              Aantekening

 

              Deze subklasse dekt het zenden van signalen die zijn toegevoerd in digitale vorm, en omvat het verzenden van gegevens, telegrafische communicatie of methoden of voorzieningen voor bewaking.

 

H 04 L       1/00                    Voorzieningen voor het detecteren of voorkomen van fouten in de ontvangen informatie [13]

H 04 L       1/02                    .    door meervoudige ontvangst [13]

H 04 L       1/04                    .    .    gebruikmakend van frequentiediversiteit

H 04 L       1/06                    .    .    gebruikmakend van ruimtelijke diversiteit

H 04 L       1/08                    .    door herhalen van de verzending, bijv. het Verdan-systeem

H 04 L       1/12                    .    door gebruik te maken van een retourkanaal

H 04 L       1/14                    .    .    waarin de signalen worden teruggezonden naar de zender om te worden gecontroleerd

H 04 L       1/16                    .    .    waarin het retourkanaal controlesignalen meedraagt, bijv. signalen voor een herhaaldelijk verzoek

H 04 L       1/18                    .    .    .    Automatische herhalingssystemen, bijv. het Vanduuren-systeem

H 04 L       1/20                    .    gebruikmakend van een signaalkwaliteitsdetector [3]

H 04 L       1/22                    .    gebruikmakend van redundantie-apparatuur voor het verhogen van de betrouwbaarheid [3]

H 04 L       1/24                    .    Testen van de juiste werking [3]

 

H 04 L       5/00                    Voorzieningen die meervoudig gebruik van het zend-pad toestaan [13]

H 04 L       5/02                    .    Kanalen die worden gekenmerkt door het soort signaal

H 04 L       5/04                    .    .    waarbij de signalen worden gerepresenteerd door verschillende amplituden of polariteiten, bijv. een quadruplexsysteem

H 04 L       5/06                    .    .    waarbij de signalen worden gerepresenteerd door verschillende frequenties (gecombineerd met vermenigvuldiging met tijddeling H04L 5/26)

H 04 L       5/08                    .    .    .    waarbij elke combinatie van signalen in verschillende kanalen wordt gerepresenteerd door een vaste frequentie

H 04 L       5/10                    .    .    .    met dynamo-elektrische opwekking van draaggolven; met mechanische filters of demodulatoren

H 04 L       5/12                    .    .    waarbij de signalen worden gerepresenteerd door verschillende fasemodulaties van één draaggolf

H 04 L       5/14                    .    Tweewegsystemen waarbij gebruik wordt gemaakt van hetzelfde soort signaal, d.w.z. een duplexsysteem [13]

H 04 L       5/16                    .    .    Half-duplexsystemen; Simplex/duplex-schakeling; Verzenden van onderbrekingssignalen

H 04 L       5/18                    .    .    Automatisch veranderen van de richting van het telegrafische verkeer

H 04 L       5/20                    .    gebruikmakend van verschillende combinaties van leidingen, bijv. fantoomwerking

H 04 L       5/22                    .    gebruikmakend van vermenigvuldiging met tijddeling

H 04 L       5/24                    .    .    met synchrone start/stop-omvormers

H 04 L       5/26                    .    .    gecombineerd met het gebruik van verschillende frequenties

 

H 04 L       7/00                    Voorzieningen voor het synchroniseren van de ontvanger met de zender

H 04 L       7/02                    .    Regelen van de snelheid of fase door de ontvangen codesignalen, waarbij de signalen geen specifieke synchronisatie-informatie bevatten

H 04 L       7/027                  .    .    waarbij het synchronisatiesignaal of het kloksignaal uit het ontvangen signaalspectrum worden geëxtraheerd, bijv. door gebruik te maken van een resonantiecircuit of bandcircuit [5]

H 04 L       7/033                  .    .    gebruikmakend van de overgangen in het ontvangen signaal voor het regelen van de fase van de middelen voor het opwekken van het synchronisatiesignaal, bijv. gebruikmakend van een lus met fasevergrendeling [5]

H 04 L       7/04                    .    Regelen van de snelheid of fase door synchronisatiesignalen

H 04 L       7/06                    .    .    waarbij de synchronisatiesignalen verschillen van de informatiesignalen in amplitude, polariteit of frequentie

H 04 L       7/08                    .    .    waarbij de synchronisatiesignalen cyclisch terugkeren

H 04 L       7/10                    .    .    Voorzieningen voor beginsynchronisatie

 

H 04 L       9/00                    Voorzieningen voor geheime of beveiligde communicatie [11,13]

 

              Aantekening

 

              In de groepen H04L 9/06 tot H04L 9/32 is de prioriteitsregel voor de laatste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiërarchisch niveau wordt geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld. [5,15]

 

H 04 L       9/06                    .    waarbij de encryptie-apparatuur gebruikmaakt van schuifregisters of geheugens voor het in blokken coderen, bijv. D.E.S.-systemen [5]

H 04 L       9/08                    .    .    Sleutelverdeling [5]

H 04 L       9/10                    .    met een specifieke behuizing, fysieke kenmerken of handbediening [5]

H 04 L       9/12                    .    Encryptie-zendinrichtingen en encryptie-ontvangstinrichtingen die zijn gesynchroniseerd of een specifieke beginopstelling hebben [5]

H 04 L       9/14                    .    gebruikmakend van meerdere sleutels of algoritmen [5]

H 04 L       9/16                    .    .    waarbij de sleutels of algoritmes worden veranderd tijdens werking [5]

H 04 L       9/18                    .    Encryptie door het serieel en continu modificeren van gegevensstroomelementen, bijv. een stroom cijfersystemen [5]

H 04 L       9/20                    .    .    Pseudo-willekeurige sleutelrijen die element voor element worden gecombineerd met gegevensrijen [5]

H 04 L       9/22                    .    .    .    met een specifieke pseudo-willekeurige rijengenerator [5]

H 04 L       9/24                    .    .    .    .    waarbij een rij wordt geproduceerd door meer dan één generator [5]

H 04 L       9/26                    .    .    .    .    waarbij een niet-lineaire pseudo-willekeurige rij wordt geproduceerd [5]

H 04 L       9/28                    .    gebruikmakend van een specifiek encryptie-algoritme [5]

H 04 L       9/30                    .    .    Vrij toegankelijke sleutels, d.w.z. waarbij het encryptie-algoritme rekenkundig ongeschikt is voor omkering en waarbij encryptiesleutels van een gebruiker geen geheimhouding behoeven [5]

H 04 L       9/32                    .    met middelen voor het verifiëren van de identiteit of machtiging van een gebruiker van het systeem [5,9,13]

H 04 L       9/34                    .    Bits, of groepen bits, van de telegrafische boodschap die in de tijd wordt verwisseld [5]

H 04 L       9/36                    .    met middelen voor het detecteren van karakters die niet bedoeld zijn voor verzending [5]

H 04 L       9/38                    .    Encryptie die wordt veroorzaakt door mechanische apparatuur, bijv. roterende nokken, schakelaars of sleutelbandponsmachines [5]

 

H 04 L     12/00                   Gegevensschakelnetwerken (onderling koppelen van, of overdragen van informatie of andere signalen tussen, geheugens, invoer/uitvoer-inrichtingen of centrale verwerkingseenheden G06F 13/00) [5]

H 04 L     12/02                   .    Details [5]

H 04 L     12/04                   .    .    Schakelborden [5]

H 04 L     12/06                   .    .    Beantwoordingsmechanismen of beantwoordingscircuits [5]

H 04 L     12/08                   .    .    Toewijzen van een nummer aan berichten; Tellen van karakters, woorden of berichten [5]

H 04 L     12/10                   .    .    Stroomtoevoervoorzieningen [5]

H 04 L     12/12                   .    .    Voorzieningen voor het op afstand verbinden of loskoppelen van onderstations of van uitrusting daarvan [5]

H 04 L     12/14                   .    .    Laadvoorzieningen [5]

H 04 L     12/16                   .    .    Voorzieningen die zorgen voor speciale diensten aan onderstations [5]

H 04 L     12/18                   .    .    .    voor radio of vergaderingen [5]

H 04 L     12/20                   .    .    .    voor het omzetten van de zendsnelheid uit de eigensnelheid van een onderstation naar de eigensnelheid van andere onderstations [5]

H 04 L     12/22                   .    .    Voorzieningen voor het voorkomen van het aftappen van gegevens uit een gegevens-zendkanaal zonder toestemming (middelen voor het verifiëren van de identiteit of machtiging van een gebruiker van een beveiligd of geheim communicatiesysteem H04L 9/32) [5]

H 04 L     12/24                   .    .    Voorzieningen voor onderhoud of administratie [5]

H 04 L     12/26                   .    .    Bewakingsvoorzieningen; Testvoorzieningen [5]

H 04 L     12/28                   .    gekenmerkt door de configuratie van het pad, bijv. LAN [lokale netwerken] of WAN [interlokale netwerken] (draadloze communicatienetwerken H04W) [5,6,9]

H 04 L     12/40                   .    .    Busnetwerken [5,6]

H 04 L     12/403                  .    .    .    met centrale regeling, bijv. door stemming [6]

H 04 L     12/407                  .    .    .    met decentrale regeling [6]

H 04 L     12/413                  .    .    .    .    direct toegankelijk, bijv. drager-gevoelige meervoudige toegang met tegenspraakdetectie (CSMA-CD) [6]

H 04 L     12/417                  .    .    .    .    deterministisch toegankelijk, bijv. met symbolische passering [6]

H 04 L     12/42                   .    .    Lus-netwerken [5,6]

H 04 L     12/423                  .    .    .    met centrale regeling, bijv. door stemming [6]

H 04 L     12/427                  .    .    .    met decentrale regeling [6]

H 04 L     12/43                   .    .    .    .    met synchrone verzending, bijv. vermenigvuldiging met tijddeling (TDM) of spleetringen [6]

H 04 L     12/433                  .    .    .    .    met asynchrone verzending, bijv. met een token ring of registerinvoeging [6]

H 04 L     12/437                  .    .    .    Foutisolatie in of opnieuw configureren van de ring [6]

H 04 L     12/44                   .    .    Sternetwerken of boomnetwerken [5,6]

H 04 L     12/46                   .    .    Onderlinge verbindingen van netwerken [5,6]

H 04 L     12/50                   .    Circuitschakelsystemen, d.w.z. systemen waarin het pad fysiek in stand wordt gehouden tijdens de communicatie [5,6]

H 04 L     12/52                   .    .    gebruikmakend van technieken met tijddeling (in digitale zendsystemen H04L 5/22) [5,6]

H 04 L     12/54                   .    Schakelsystemen met opslag en doorzending (pakketschakelsystemen H04L 12/70) [5,6,13]

H 04 L     12/58                   .    .    Berichtschakelsystemen [5,6,13]

H 04 L     12/60                   .    .    .    Handmatige doorgeefsystemen, bijv. een drukknopschakeling [5,6]

H 04 L     12/62                   .    .    .    .    met een ponsbandopslag [5,6]

H 04 L     12/64                   .    Hybride schakelsystemen [5,6]

H 04 L     12/66                   .    Voorzieningen voor het verbinden tussen netwerken met verschillende soorten schakelsystemen, bijv. poorten [5,6]

H 04 L     12/70                   .    Pakketschakelsystemen [13]

H 04 L     12/701                  .    .    Routing of path finding [13]

H 04 L     12/703                  .    .    .    Voorkomen of herstellen van routefouten, bijv. opnieuw routing, route-redundantie, virtual router redundancy protocol [VRRP] of hot standby router protocol [HSRP] [13]

H 04 L     12/705                  .    .    .    .    Voorkomen van het in een lus terechtkomen of van live lock, bijv. time-to-live [TTL] of spanning tree [13]

H 04 L     12/707                  .    .    .    .    gebruikmakend van pad-redundantie [13]

H 04 L     12/709                  .    .    .    .    .    gebruikmakend van m+n parallel actieve paden [13]

H 04 L     12/711                  .    .    .    .    .    gebruikmakend van m:n actieve paden of standby-paden [13]

H 04 L     12/713                  .    .    .    .    gebruikmakend van knooppuntredundantie, bijv. [VRRP] [13]

H 04 L     12/715                  .    .    .    Hiërarchisch routing, bijv. geclusterde netwerken of interdomein routing [13]

H 04 L     12/717                  .    .    .    Gecentraliseerd routing [13]

H 04 L     12/721                  .    .    .    Routing procedures, bijv. shortest path routing, source routing, link state routing of distance vector routing [13]

H 04 L     12/723                  .    .    .    .    Routing op basis van een label of etiket, bijv. multi-protocol label switching [MPLS] of generalised multi-protocol label switching [GMPLS] [13]

H 04 L     12/725                  .    .    .    Selecteren van een pad met een geschikte servicekwaliteit [QoS] [13]

H 04 L     12/727                  .    .    .    .    Selecteren van een pad met minimale vertraging [13]

H 04 L     12/729                  .    .    .    .    Selecteren van een pad met een geschikte bandbreedte of doorvoer [13]

H 04 L     12/733                  .    .    .    .    Selecteren van een pad met een minimale lengte of een minimum aantal hops [13]

H 04 L     12/735                  .    .    .    .    Disjoint routing, bijv. pad disjoint of knooppunt disjoint [13]

H 04 L     12/741                  .    .    .    Header adress verwerking bij het routeren, bijv. opzoektabellen [13]

H 04 L     12/743                  .    .    .    .    gebruikmakend van hashing technieken [13]

H 04 L     12/745                  .    .    .    .    gebruikmakend van longest matching prefix [13]

H 04 L     12/747                  .    .    .    .    Adres caching [13]

H 04 L     12/749                  .    .    .    .    Adresverwerking tussen domeinen of netwerken, bijv. het voor routering in kaart brengen van verschillende adressen tussen IPv6-netwerken en IPv4-netwerken [13]

H 04 L     12/751                  .    .    .    Updaten of ontdekken van de topologie [13]

H 04 L     12/753                  .    .    .    .    Ontdekken van de routeringsboom, bijv. het omzetten van netwerktopologie naar boomtopologie [13]

H 04 L     12/755                  .    .    .    .    Updateconsistentie van de topologie, bijv. link state advertisement [LSA], tijdstempeling of sequentienummering in de updates [13]

H 04 L     12/757                  .    .    .    .    Gesynchroniseerd activeren van routeringsupdates, bijv. het vertragen of vasthouden van updates van de routeringstabel [13]

H 04 L     12/759                  .    .    .    .    Dynamisch aanpassen van de update-interval, bijv. door een gebeurtenis gestuurde updates [13]

H 04 L     12/761                  .    .    .    Broadcast routing of multicast routing [13]

H 04 L     12/763                  .    .    .    Shortcut routing, bijv. next hop resolution protocol [NHRP] [13]

H 04 L     12/771                  .    .    .    Router architectuur [13]

H 04 L     12/773                  .    .    .    .    voor het ondersteunen van layer 3 switching, bijv. IP switching, call switch relay [CSR] of tag switching [13]

H 04 L     12/775                  .    .    .    .    meerdere routeringsentiteiten, bijv. meerdere softwareverzoeken of hardware-verzoeken [13]

H 04 L     12/781                  .    .    .    Routering met meerdere protocollen, bijv. voor protocolaanpassing tussen IPv4 en IPv6 of dual stack [13]

H 04 L     12/801                  .    .    .    Router architectuur [13]

H 04 L     12/803                  .    .    Stromingsregeling of congestieregeling [13]

H 04 L     12/805                  .    .    .    Uitbalanceren van de belasting, bijv. verkeersspreiding over meerdere links [13]

H 04 L     12/807                  .    .    .    Bepalen van de optimale pakketgrootte, bijv. de maximale zendeenheid [MTU] [13]

H 04 L     12/811                  .    .    .    Aanpassen van de bit snelheid in actieve stromen [13]

H 04 L     12/813                  .    .    .    .    Beleid-gestuurd regelen, bijv. toezicht houden [13]

H 04 L     12/815                  .    .    .    .    Vormgeven [13]

H 04 L     12/819                  .    .    .    .    Leaky bucket [13]

H 04 L     12/823                  .    .    .    .    Packet dropping [13]

H 04 L     12/825                  .    .    .    .    Adaptief regelen, bij de bron of tussenliggende knooppunten, bij congestieterugkoppeling, bijv. X-on X-off [13]

H 04 L     12/827                  .    .    .    .    .    verzonden door tussenliggende netwerkknooppunten [13]

H 04 L     12/829                  .    .    .    .    .    verzonden door het beoogde eindpunt [13]

H 04 L     12/833                  .    .    .    .    Markeren van pakketten of wijzigen van de pakketprioriteit bij congestie of ter voorkoming van congestie [13]

H 04 L     12/835                  .    .    .    .    gebruikmakend van informatie over de buffercapaciteit bij de eindpunten of doorvoerknooppunten [13]

H 04 L     12/841                  .    .    .    Acties in verband met de stromingsregeling waarbij sprake is van tijdoverweging, bijv. round trip time [RTT] [13]

H 04 L     12/851                  .    .    .    Acties in verband met het soort verkeer, bijv. QoS of prioriteit [13]

H 04 L     12/853                  .    .    .    .    voor real time verkeer [13]

H 04 L     12/855                  .    .    .    .    voor het signaleren van verkeer, bijv. werking, administratie en onderhoud [OAM] paketten of acknowledge [ACK] pakketten [13]

H 04 L     12/857                  .    .    .    .    In kaart brengen van QoS beperkingen tussen lagen of tussen verschillende netwerken [13]

H 04 L     12/859                  .    .    .    .    Acties in verband met de stromingsregeling op basis van de aard van de toepassing, bijv. regelen van het websurfen of van het emailverkeer [13]

H 04 L     12/861                  .    .    .    Buffervoorzieningen of wachtrijvoorzieningen voor pakketten; Wachtrijplanning [13]

H 04 L     12/863                  .    .    .    .    Wachtrijplanning, bijv. Round Robin [13]

H 04 L     12/865                  .    .    .    .    .    Plannen op basis van prioriteit [13]

H 04 L     12/867                  .    .    .    .    .    Plannen op basis van eerlijk aandeel [13]

H 04 L     12/869                  .    .    .    .    .    Plannen op meerdere niveaus; Plannen op basis van hiërarchie [13]

H 04 L     12/873                  .    .    .    .    .    Bandbreedte-bewust plannen [13]

H 04 L     12/875                  .    .    .    .    .    Vertraging-bewust plannen [13]

H 04 L     12/877                  .    .    .    .    .    Verdelen van de resterende bandbreedte, bijv. verdelen van ongebruikte bandbreedte naar best effort traffic [BET] [13]

H 04 L     12/879                  .    .    .    .    Losse bufferbewerkingen, bijv. buffer pointers of buffer descriptors [13]

H 04 L     12/883                  .    .    .    .    Pakketopslag gebruikmakend van een gekoppelde lijst met buffers [13]

H 04 L     12/885                  .    .    .    .    Bufferen met jitter compensatie [13]

H 04 L     12/891                  .    .    .    Stromingsregeling van geaggregeerde links of stromen [13]

H 04 L     12/893                  .    .    .    Splitsen van koppelingen, bijv. IP splitting [13]

H 04 L     12/901                  .    .    Kiezen van het punt van binnenkomst door de eindpuntbron, bijv. kiezen van de internetserviceprovider [ISP] of van het point of presence [POP] [13]

H 04 L     12/903                  .    .    .    Kiezen tussen meerdere verschillende netwerken [13]

H 04 L     12/905                  .    .    .    .   Dynamisch selecteren of opnieuw selecteren van netwerken, bijv. na achteruitgang van de kwaliteit [13]

H 04 L     12/911                  .    .    Beheren van netwerktoegang en toewijzen van middelen, bijv. toekennen van bandbreedtes of in-call heronderhandeling [13]

H 04 L     12/913                  .    .    .    Reserveringsacties waarbij sprake is van tussenknooppunten, bijv. resource reservation protocol [RSVP] [13]

H 04 L     12/915                  .    .    .    Reserveringsacties waarbij sprake is van meerdere netwerkdomeinen, bijv. multilaterale overeenkomsten of toewijzing van middelen [13]

H 04 L     12/917                  .    .    .    Dynamisch toekennen van middelen, bijv. in-call heronderhandeling op verzoek van de gebruiker of ten gevolge van verandering in de netwerkomstandigheden op verzoek van het netwerk [13]

H 04 L     12/919                  .    .    .    .    geïnitieerd door de eindpuntbron [13]

H 04 L     12/923                  .    .    .    .    geïnitieerd door het netwerk [13]

H 04 L     12/925                  .    .    .    Reserveren van middelen bij het beoogde eindpunt [13]

H 04 L     12/927                  .    .    .    Toekennen van middelen op basis van het soort verkeer, QoS of prioriteit [13]

H 04 L     12/931                  .    .    Architectuur van het schakelmateriaal [13]

H 04 L     12/933                  .    .    .    Schakelkern, bijv. een dwarsverbinding, een gedeeld geheugen of een gedeeld medium [13]

H 04 L     12/935                  .    .    .    Schakel interfaces, bijv. details van poorten [13]

H 04 L     12/937                  .    .    .    Schakelbeheer, bijv. arbitrage [13]

H 04 L     12/939                  .    .    .    Voorzieningen voor het redundant schakelen, bijv. gebruikmakend van parallelle schakelvlakken [13]

H 04 L     12/943                  .    .    .    .    Overzetten van een volledig pakket of een volledige cel vanuit elk vlak [13]

H 04 L     12/945                  .    .    .    .    Overzetten van een deel van een pakket of cel vanuit elk vlak, bijv. bit slice [13]

H 04 L     12/947                  .    .    .    Adresverwerking binnen een inrichting, bijv. gebruikmakend van interne ID of van tags voor het routeren binnen een schakeling [13]

H 04 L     12/951                  .    .    .    Samenstellen of ontleden van pakketten, bijv. segmenteren en opnieuw samenstellen [SAR] in een asynchrone overdrachtsmodus [ATM] [13]

H 04 L     12/953                  .    .    .    Voorzieningen voor de pakketvolgorde ter ondersteuning van het opnieuw samenstellen van een boodschap, bijv. een pakketvolgordenummering [13]

H 04 L     12/955                  .    .    .    Padding or de-padding, bijv. het tussenvoegen of verwijderen van schijngegevens in of uit ongebruikte pakketsegmenten [13]

 

H 04 L     13/00                   Details van apparatuur of circuits uit de groepen H04L 15/00 of H04L 17/00

H 04 L     13/02                   .    Details die niet specifiek bedoeld zijn voor een ontvanger of zender

H 04 L     13/04                   .    .    Aandrijfmechanismen; Aandrijfkoppelingen [13]

H 04 L     13/06                   .    .    Geleidingsinrichtingen of toevoerinrichtingen voor een band of blad

H 04 L     13/08                   .    .    Tussentijdse opslagmiddelen

H 04 L     13/10                   .    .    Verdelers

H 04 L     13/12                   .    .    .    Niet-mechanische verdelers, bijv. relaisverdelers

H 04 L     13/14                   .    .    .    .    Elektronische verdelers [13]

H 04 L     13/16                   .    van zenders, bijv. codestangen of codeschijven

H 04 L     13/18                   .    van ontvangers

 

H 04 L     15/00                   Apparatuur of lokale circuits voor het zenden of ontvangen van streeppuntcodes, bijv. een Morse-code (lesapparatuur daarvoor G09B; sleutels voor telegrafen H01H 21/86) [13]

H 04 L     15/03                   .    Toetsen die structureel zijn gecombineerd met geluidsgeneratoren [2]

H 04 L     15/04                   .    Apparatuur of circuits aan de kant van de zender

H 04 L     15/06                   .    .    met een beperkt aantal toetsen, bijv. met een aparte toets voor elk soort code-element

H 04 L     15/08                   .    .    .    met één toets die punten zendt in de ene positie en streepjes in een tweede positie

H 04 L     15/10                   .    .    .    gecombineerd met ponsapparatuur

H 04 L     15/12                   .    .    met een toetsenbord dat samenwerkt met codestangen

H 04 L     15/14                   .    .    .    gecombineerd met ponsapparatuur

H 04 L     15/16                   .    .    met een toetsenbord dat samenwerkt met codeschijven

H 04 L     15/18                   .    .    Automatische zenders, bijv. geregeld door een ponsband

H 04 L     15/20                   .    .    .    met optische aftastmiddelen

H 04 L     15/22                   .    .    Apparatuur of circuits voor het zenden van één uit een beperkt aantal signalen, bijv. noodsignalen

H 04 L     15/24                   .    Apparatuur of circuits aan de kant van de ontvanger

H 04 L     15/26                   .    .    alleen werkend bij ontvangst van vooraf bepaalde codesignalen, bijv. noodsignalen of belsignalen bij vergaderlijnen

H 04 L     15/28                   .    .    Apparatuur voor het reproduceren van een code

H 04 L     15/30                   .    .    .    Schrijvende opnemers

H 04 L     15/32                   .    .    .    Ponsende opnemers

H 04 L     15/34                   .    .    Apparatuur voor het opnemen van ontvangen codesignalen na vertaling, bijv. als letterkarakters

 

H 04 L     17/00                   Apparatuur of lokale circuits voor het zenden of ontvangen van codes waarin elk karakter wordt gerepresenteerd door hetzelfde aantal code-elementen van gelijke lengte, bijv. een Baudot-code [13]

H 04 L     17/02                   .    Apparatuur of circuits aan de kant van de zender

H 04 L     17/04                   .    .    met een toetsenbord dat samenwerkt met codestangen

H 04 L     17/06                   .    .    .    Contactbedieningsmiddelen

H 04 L     17/08                   .    .    .    gecombineerd met ponsapparatuur

H 04 L     17/10                   .    .    met een toetsenbord dat samenwerkt met codeschijven

H 04 L     17/12                   .    .    Automatische zenders, bijv. geregeld door een ponsband

H 04 L     17/14                   .    .    .    met optische aftastmiddelen

H 04 L     17/16                   .    Apparatuur of circuits aan de kant van de ontvanger

H 04 L     17/18                   .    .    Codeselectiemechanismen

H 04 L     17/20                   .    .    gebruikmakend van ponsende opnemers

H 04 L     17/22                   .    .    gebruikmakend van mechanische vertaler en een letterhamerdrukker

H 04 L     17/24                   .    .    gebruikmakend van mechanische vertaler en een schrijfkopdrukker, bijv. een letterwiel of letterrol

H 04 L     17/26                   .    .    gebruikmakend van vertaling door verzamelde bewegingen

H 04 L     17/28                   .    .    gebruikmakend van een pneumatische of hydraulische vertaler

H 04 L     17/30                   .    .    gebruikmakend van een elektrische of elektronische vertaler

 

H 04 L     19/00                   Apparatuur of lokale circuits voor stap-voor-stap systemen

 

H 04 L     21/00                   Apparatuur of lokale circuits voor telegraafsystemen met mozaïekdrukmachine

H 04 L     21/02                   .    aan de kant van de zender

H 04 L     21/04                   .    aan de kant van de ontvanger

 

H 04 L     23/00                   Apparatuur of lokale circuits voor andere systemen dan die welke vallen onder de groepen H04L 15/00 tot H04L 21/00

H 04 L     23/02                   .    aangepast voor orthogonale signalering [2]

 

H 04 L     25/00                   Systemen met een basisgolf [7]

H 04 L     25/02                   .    Details [13]

H 04 L     25/03                   .    .    Vormende netwerken in een zender of ontvanger, bijv. adaptieve vormende netwerken [2,13]

H 04 L     25/04                   .    .    .    Passieve netwerken [2]

H 04 L     25/05                   .    .    Elektrische of magnetische opslag van signalen vóór verzending of hernieuwde verzending met het oog op het veranderen van de transmissieverhouding [7]

H 04 L     25/06                   .    .    Middelen voor het herstellen van het gelijkstroomniveau; Corrigeren van vervormde voorspanning

H 04 L     25/08                   .    .    Modificaties voor het verminderen van interferentie; Modificaties voor het verminderen van de effecten van lijnfouten

H 04 L     25/10                   .    .    Compenseren van variaties in de lijnbalans

H 04 L     25/12                   .    .    Compenseren van variaties in de lijnimpedantie

H 04 L     25/14                   .    .    Voorzieningen voor het opdelen van een kanaal

H 04 L     25/17                   .    .    Voorzieningen voor interpolatie [4]

H 04 L     25/18                   .    .    Voorzieningen voor het inductief opwekken van telegrafiesignalen [13]

H 04 L     25/20                   .    .    Herhaalcircuits; Doorgeefcircuits

H 04 L     25/22                   .    .    .    Repeaters voor het omzetten van twee draden in vier draden; Repeaters voor het omzetten van één stroom in een dubbele stroom [13]

H 04 L     25/24                   .    .    .    Doorgeefcircuits waarbij gebruik wordt gemaakt van ontladingsbuizen of halfgeleiderinrichtingen

H 04 L     25/26                   .    .    .    Circuits met optische aftastmiddelen

H 04 L     25/28                   .    .    .    Repeaters waarbij gebruik wordt gemaakt van modulatie en opvolgende demodulatie

H 04 L     25/30                   .    Niet-synchrone systemen

H 04 L     25/32                   .    .    gekenmerkt door de toegepaste code

H 04 L     25/34                   .    .    .    gebruikmakend van drie of meer verschillende amplituden, bijv. een kabelcode

H 04 L     25/38                   .    Synchrone systemen of start/stop-systemen, bijv. voor een Baudot-code

H 04 L     25/40                   .    .    Zendcircuits; Ontvangstcircuits [13]

H 04 L     25/42                   .    .    .    gebruikmakend van mechanische verdelers

H 04 L     25/44                   .    .    .    gebruikmakend van doorgeefverdelers

H 04 L     25/45                   .    .    .    gebruikmakend van elektronische verdelers [2,13]

H 04 L     25/46                   .    .    .    gebruikmakend van stemvorken of trilplaten

H 04 L     25/48                   .    .    .    gekenmerkt door de toegepaste code (H04L 25/49 heeft voorrang) [2]

H 04 L     25/49                   .    .    .    gebruikmakend van code-omzetting bij de zender; gebruikmakend van voorvervorming; gebruikmakend van invoeging van niet-werkende bits voor het verkrijgen van een gewenst frequentiespectrum; gebruikmakend van drie of meer amplitudeniveaus [2]

H 04 L     25/493                  .    .    .    .    door overgangscodering, d.w.z. waarbij de tijdpositie of richting van een overgang wordt gedecodeerd vóór verzending [3]

H 04 L     25/497                  .    .    .    .    door correlatiecodering, bijv. het coderen van een deel van het antwoord of van echomodulatie [3]

H 04 L     25/52                   .    .    Herhaalcircuits; Doorgeefcircuits

H 04 L     25/54                   .    .    .    gebruikmakend van mechanische verdelers

H 04 L     25/56                   .    .    .    Niet-elektrische regenererende repeaters

H 04 L     25/58                   .    .    .    gebruikmakend van doorgeefverdelers

H 04 L     25/60                   .    .    .    Regeneratieve repeaters met elektromagnetische schakelaars

H 04 L     25/62                   .    .    .    gebruikmakend van stemvorken of trilplaten

H 04 L     25/64                   .    .    .    Regenererende start/stop-repeaters waarbij gebruik wordt gemaakt van ontladingsbuizen of halfgeleiderinrichtingen

H 04 L     25/66                   .    .    .    Synchrone repeaters waarbij gebruik wordt gemaakt van ontladingsbuizen of halfgeleiderinrichtingen

 

H 04 L     27/00                   Systemen met een gemoduleerde golf [7]

H 04 L     27/01                   .    Vereffeningsinrichtingen [5]

H 04 L     27/02                   .    Amplitudegemoduleerde draaggolfsystemen, bijv. gebruikmakend van het aanslaan van aan/uit-toetsen; Moduleren van één zij-band of met onderdrukte zij-band (H04L 27/32 heeft voorrang) [2,5]

H 04 L     27/04                   .    .    Modulatorcircuits; Zendercircuits [13]

H 04 L     27/06                   .    .    Demodulatorcircuits; Ontvangstcircuits [13]

H 04 L     27/08                   .    .    Amplituderegelvoorzieningen

H 04 L     27/10                   .    Frequentie-gemoduleerde draaggolfsystemen, d.w.z. gebruikmakend van het aanslaan van frequentie-verschuivende toetsen (H04L 27/32 heeft voorrang) [5]

H 04 L     27/12                   .    .    Modulatorcircuits; Zendercircuits [13]

H 04 L     27/14                   .    .    Demodulatorcircuits; Ontvangstcircuits [13]

H 04 L     27/144                  .    .    .    met demodulatie waarbij gebruik wordt gemaakt van spectrale eigenschappen van het ontvangen signaal, bijv. door gebruik te maken van frequentie-selectieve of frequentiegevoelige elementen [6]

H 04 L     27/148                  .    .    .    .    gebruikmakend van filters, inclusief PLL-filters [6]

H 04 L     27/152                  .    .    .    .    gebruikmakend van geregelde oscillatoren, bijv. PLL-opstellingen [6]

H 04 L     27/156                  .    .    .    met demodulatie waarbij gebruik wordt gemaakt van tijdelijke eigenschappen van het ontvangen signaal, bijv. detecteren van de puls-breedte [6]

H 04 L     27/16                   .    .    Frequentieregelvoorzieningen

H 04 L     27/18                   .    Fase-gemoduleerde draaggolfsystemen, d.w.z. gebruikmakend van het aanslaan van fase-verschuivende toetsen (H04L 27/32 heeft voorrang) [5]

H 04 L     27/20                   .    .    Modulatorcircuits; Zendercircuits [13]

H 04 L     27/22                   .    .    Demodulatorcircuits; Ontvangstcircuits [13]

H 04 L     27/227                  .    .    .    gebruikmakend van coherente demodulatie [6]

H 04 L     27/233                  .    .    .    gebruikmakend van niet-coherente demodulatie [6]

H 04 L     27/24                   .    .    Halve-golfsignaalsystemen

H 04 L     27/26                   .    Systemen waarbij gebruik wordt gemaakt van codes met meervoudige frequentie (H04L 27/32 heeft voorrang) [5]

H 04 L     27/28                   .    .    met gelijktijdige verzending van verschillende frequenties die elk één code-element representeren

H 04 L     27/30                   .    .    waarin elk code-element wordt gerepresenteerd door een combinatie van frequenties

H 04 L     27/32                   .    Draaggolfsystemen die worden gekenmerkt door combinaties van twee of meer van de soorten die vallen onder de groepen H04L 27/02, H04L 27/10, H04L 27/18 of H04L 27/26 [5]

H 04 L     27/34                   .    .    Amplitudegemoduleerde en fase-gemoduleerde draaggolfsystemen, bijv. kwadratuur-amplitude-gemoduleerde draaggolfsystemen [5]

H 04 L     27/36                   .    .    .    Modulatorcircuits; Zendercircuits [5]

H 04 L     27/38                   .    .    .    Demodulatorcircuits; Ontvangstcircuits [5]

 

H 04 L     29/00                   Voorzieningen, apparatuur, circuits of systemen die niet vallen onder een van de groepen H04L 1/00 tot H04L 27/00 [5,13]

H 04 L     29/02                   .    Communicatieregeling; Communicatieverwerking (H04L 29/12 en H04L 29/14 hebben voorrang) [5]

H 04 L     29/04                   .    .    voor meerdere communicatielijnen [5]

H 04 L     29/06                   .    .    gekenmerkt door een protocol [5]

H 04 L     29/08                   .    .    .    Transmissieregelprocedures, bijv. een regelprocedure voor het niveau van gegevensschakelingen [5]

H 04 L     29/10                   .    .    gekenmerkt door een interface, bijv. door het interface tussen het niveau van gegevensschakeling en het fysieke niveau [5]

H 04 L     29/12                   .    gekenmerkt door het gegevensstation [5]

H 04 L     29/14                   .    Tegenmaatregelen tegen fouten [5]