SECTIE H         ELEKTRICITEIT

              Aantekeningen

 

              Deze Aantekeningen dekken de basisprincipes en algemene instructies voor het gebruik van Sectie H.

I.           Onder Sectie H vallen:

a)         elektrische basiselementen, waaronder alle elektrische eenheden en de algemene mechanische structuur van apparatuur en schakelingen vallen, inclusief de samenstelling van diverse basiselementen tot wat worden genoemd gedrukte schakelingen (printed circuits), en tevens tot op zekere hoogte het maken van deze elementen (voorzover niet elders ondergebracht);

b)         het opwekken van elektriciteit, waaronder de opwekking, omzetting en distributie van elektriciteit vallen samen met het regelen van de overeenkomstige toestellen;

c)         toegepaste elektriciteit, waaronder vallen:

(i)         algemene gebruikstechnieken, nl. die van elektrische verwarming en elektrische verlichtingsschakelingen;

(ii)        enige speciale gebruikstechnieken, hetzij elektrisch hetzij elektronisch in strikte zin, die niet vallen onder andere Secties van de Classificatie, inclusief:

1.         elektrische lichtbronnen, inclusief lasers;

2.         elektrische röntgentechniek;

3.         elektrische plasmatechniek, en de opwekking en versnelling van elektrisch geladen deeltjes of neutronen;

d)         elektronische basisschakelingen en hun regeling;

e)         radio of elektrische communicatietechniek;

f)          het gebruik van een specifiek materiaal voor het maken van het beschreven artikel of element. In dit verband moet gewezen worden op de paragrafen 88 tot 90 van de Gids.

II.          In deze Sectie worden de volgende algemene regels toegepast:

a.         Met inachtneming van de uitzonderingen zoals zoals vermeld onder I© hierboven, wordt elk elektrisch aspect of deel dat hoort bij een bepaalde apparatuur of werking, of een bepaald proces, object of artikel, geklasseerd in één van de Secties van de Classificatie anders dan in Sectie H, altijd geklasseerd in de subklasse voor die apparatuur of werking, of dat proces, object of artikel. Daar waar gezamelijke kenmerken met betrekking tot technische onderwerpen van overeenkomstige aard zijn uitgebracht op klasseniveau, is het elektrische aspect of deel, in overeenstemming met de apparatuur of werking, of het proces, object of artikel, geklasseerd in een subklasse waaronder de algemene elektrische toepassingen voor het technische onderwerp in kwestie geheel vallen;

b.         The hierboven onder (a) bedoelde elektrische toepassingen, algemeen of specifiek, houden in:

i.           de therapeutische processen en apparatuur, in klasse A61;

ii.          de elektrische processen en apparatuur die worden gebruikt in verschillende laboratoriumacitiviteiten en industriële activiteiten, in de klassen B01 en B03, en in subklasse B23K;

iii.         de elektriciteitstoevoer, en de elektrische aandrijving en verlichting bij voertuigen in het algemeen en bij bijzondere voertuigen, in de subsectie “Transport” van Sectie B;

iv.         de elektrische ontstekingssystemen van verbrandingsmotoren, in subklasse F02P, en van verbrandingsapparatuur in het algemeen, in subklasse F23Q;

v.          het gehele elektrische gedeelte van Sectie G, d.w.z. meetinrichtingen inclusief apparatuur voor het meten van elektrische variabelen, het controleren, het signaleren en het berekenen. Elektriciteit in die Sectie wordt in het algemeen gezien als middel en niet als einddoel op zich;

c.         Alle elektrische toepassingen, zowel algemeen als specifiek, veronderstellen dat de elektrische basisaspecten in Sectie H voorkomt (zie I(a) hierboven) voor wat betreft de elektrische basiselementen die zij bevatten. Deze regel geldt ook voor toegepaste elektriciteit zoals bedoeld onder I(c) hierboven, die zelf onder Sectie H valt.

III.         In deze Sectie komen de volgende speciale gevallen voor:

a.         Onder de algemene toepassingen die onder andere Secties dan Sectie H vallen, is het vermeldenswaard, dat elektrische verwarming in het algemeen valt onder de subklassen F24D en F24H, of klasse F27, en dat elektrische verlichting in het algemeen gedeeltelijk valt onder klasse F21, omdat er in Sectie H (zie I(c) hierboven) plaatsen zijn in subklasse H05B waaronder dezelfde technische onderwerpen vallen;

b.         In de beide gevallen waarover onder (a) hierboven wordt gesproken, vallen onder de subklassen van Sectie F die gaan over de respectievelijke onderwerpen, in hoofdzaak in de eerste plaats het gehele mechanische gedeelte van de apparatuur of inrichtingen, terwijl het elektrische gedeelte als zodanig valt onder subklasse H05B;

c.         In het geval van verlichting moet onder dit mechanische gedeelte de materiaalopstelling van de verschillende elektrische elementen vallen, d.w.z. hun geometrische of fysieke positie ten opzichte van elkaar; dit aspect valt onder de subklassen van klasse F21, de elementen zelf en de primaire schakelingen blijven in Sectie H. Hetzelfde geldt voor elektrische lichtbronnen, als zij zijn gecombineerd met lichtbronnen van een ander soort. Deze vallen onder subklasse H05B, terwijl de fysieke opstelling die de combinatie vormt valt onder de subklassen van klasse F21; [16]

d.         Met betrekking tot verwarming vallen niet alleen de elektrische elementen en schakelontwerpen als zodanig onder subklasse H05B, maar ook de elektrische aspecten van hun opstelling, daar waar het zaken met een algemene toepassing betreft; elektrische ovens worden op zich beschouwd. De fysieke plaatsing van de elektrische elementen in ovens valt onder Sectie F. Als een vergelijk wordt gemaakt met elektrische lasschakelingen, die in samenhang met lassen vallen onder subklasse B23K, blijkt dat elektrische verwarming niet valt onder de algemene regel zoals vermeld onder II hierboven.

 

H 04        ELEKTRISCHE COMMUNICATIETECHNIEK OF TELECOMMUNICATIETECHNIEK

 

              Aantekening

 

              Deze klasse dekt elektrische communicatiesystemen met voortplantingspaden waarbij sprake is van bundels lichaamsstraling, akoestische golven of elektromagnetische golven, bijv. radiocommunicatie of optische communicatie. [4,7]

 

H 04 M    TELEFONISCHE COMMUNICATIE (circuits voor het regelen van andere apparatuur via een telefoonkabel, waarbij geen sprake is van telefoonschakelapparatuur G08) [9,10]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Deze subklasse dekt:

                        -        telefonische communicatiesystemen gecombineerd met andere elektrische systemen;

                        -        speciaal aangepaste testvoorzieningen voor telefonische communicatiesystemen. [10]

              (2)      In deze subklasse worden de volgende termen of uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

                        -        “abonnee” is een algemene term voor een eindstation-uitrusting, bijv. telefoons voor openbaar gebruik; [10]

                        -        “onderstation” betekent abonnee-uitrusting of bewakingsuitrusting die één abonnee kan verbinden met een lijn zonder dat de abonnee daarin een keus heeft; [10]

                        -        “satelliet” is een soort centrale waarvan de werking afhangt van regelsignalen die worden ontvangen van een controlecentrale;

                        -        “schakelcentrales” omvat centrales en satellieten.

 

H 04 M      1/00                    Uitrusting voor onderstations, bijv. voor gebruik door abonnees (abonneediensten of abonneefaciliteiten bij centrales H04M 3/00; munttelefoons H04M 17/00; stroomtoevoervoorzieningen H04M 19/08) [7,10]

H 04 M      1/02                    .    Constructieve kenmerken van telefoontoestellen

H 04 M      1/03                    .    .    Constructieve kenmerken van telefoonzenders of telefoonontvangers, bijv. telefoonhoorns [2,10]

H 04 M      1/04                    .    .    Steunen voor telefoonzenders of telefoonontvangers [10]

H 04 M      1/05                    .    .    .    speciaal aangepast voor gebruik op hoofd, keel of borst

H 04 M      1/06                    .    .    .    Haken; Wiegen

H 04 M      1/08                    .    .    .    .    samenhangend met schakelaars die worden bediend door het gewicht van het ontvangsttoestel of de hoorn [10]

H 04 M      1/10                    .    .    .    .    samenhangend met schakelaars die worden bediend door een magnetisch effect ten gevolge van een nadering door de ontvanger of hoorn

H 04 M      1/11                    .    .    Steunen voor toestellen, bijv. met armsteunen

H 04 M      1/12                    .    .    .    Verstelbare steunen, bijv. verlengbaar

H 04 M      1/13                    .    .    .    .    pantografisch

H 04 M      1/14                    .    .    .    met veerkrachtige middelen voor het elimineren van ongewone trillingen

H 04 M      1/15                    .    .    Beschermen of geleiden van telefoonsnoeren [5,10]

H 04 M      1/17                    .    .    Hygiënische of sanitaire inrichtingen bij telefoonuitrusting (voor mondstukken of oor-stukken H04R 1/12) [2]

H 04 M      1/18                    .    .    Speciaal aangepaste telefoontoestellen voor gebruik op schepen, in mijnen of andere plaatsen die worden blootgesteld aan een schadelijke omgeving (H04M 1/19 heeft voorrang) [10]

H 04 M      1/19                    .    .    Voorzieningen van zenders, ontvangers of complete toestellen voor het voorkomen van afluisteren, dempen van lokale ruis of voorkomen van ongewenste verzending; Speciaal aangepaste mondstukken of ontvangers daarvoor (circuitvoorzieningen voor het voorkomen van afluisteren H04M 1/68; telefoonkastjes E04H 1/14) [10]

H 04 M      1/20                    .    .    Voorzieningen voor het voorkomen van akoestische terugkoppeling (H04M 1/62 heeft voorrang)

H 04 M      1/21                    .    .    Combinaties met hulpuitrusting, bijv. met klokken of notitieblokken [10]

H 04 M      1/215                  .    .    .    door niet-binnendringende koppelmiddelen, bijv. akoestische koppelmiddelen [7]

H 04 M      1/22                    .    .    Verlichting; Voorzieningen voor het verbeteren van de zichtbaarheid van karakters op kiesschijven [10]

H 04 M      1/23                    .    .    Constructie of bevestiging van kiesschijven of vergelijkbare inrichtingen; Middelen voor het kunnen gebruiken daarvan (door het verbeteren van de zichtbaarheid H04M 1/22)

H 04 M      1/24                    .    Testvoorzieningen [10]

H 04 M      1/247                  .    Telefoontoestellen met gebruikershandleiding of kenmerkselectiemiddelen die het gebruik ervan mogelijk maken [7]

H 04 M      1/253                  .    Telefoontoestellen waarbij gebruik wordt gemaakt van digitale stemtransmissie [7,10]

H 04 M      1/26                    .    Inrichtingen voor het opbellen van een abonnee (H04M 1/66 heeft voorrang) [7,10]

H 04 M      1/27                    .    .    Inrichtingen waarbij meerdere signalen gelijktijdig kunnen worden opgeslagen [2]

H 04 M      1/272                  .    .    .    met een voorziening voor het opslaan van slechts één abonnee per keer, bijv. door een toetsenbord of kiesschijf [2]

H 04 M      1/274                  .    .    .    met een voorziening voor het opslaan van meer dan één abonnee per keer [2,10]

H 04 M      1/2745                 .    .    .    .    gebruikmakend van statische elektronische geheugens, d.w.z. geheugens waarvan voor de werking geen relatieve beweging nodig is tussen opslagmiddelen en een transducer, bijv. chips [7,10]

H 04 M      1/275                  .    .    .    .    .    geïmplementeerd door middel van draagbare elektronische gidsen [7]

H 04 M      1/2755                 .    .    .    .    .    waarvan de inhoud wordt ingebracht door optisch aftasten [7]

H 04 M      1/276                  .    .    .    .    gebruikmakend van magnetische opname, bijv. op een band [2]

H 04 M      1/278                  .    .    .    .    gebruikmakend van ponskaarten of ponsbanden [2]

H 04 M      1/30                    .    .    Inrichtingen die per keer slechts één cijfer kunnen instellen en verzenden

H 04 M      1/31                    .    .    .    door het onderbreken van de stroom voor het opwekken van reeksen pulsen; door het periodiek openen en sluiten van contacten voor het opwekken van reeksen pulsen [2]

H 04 M      1/315                  .    .    .    .    Aandrijfkoppelingen; Veerstelsels; Snelheidsregelaars, bijv. centrifugaal-remmen (H04M 1/32 tot H04M 1/40 hebben voorrang) [3,16]

H 04 M      1/32                    .    .    .    .    Blokkeren van instelinrichtingen tijdens verzending voor het voorkomen van interferentie door de gebruiker

H 04 M      1/34                    .    .    .    .    Vrijloopvoorzieningen of andere voorzieningen voor het garanderen van een pauze tussen opeenvolgende cijfertransmissies

H 04 M      1/38                    .    .    .    .    Pulsen die worden verzonden door een beweging die variabel beperkt wordt door de instelling van een aanslag

H 04 M      1/40                    .    .    .    .    waarin het instellen zorgt voor het kortsluiten of onderbreken van het circuit van het zendmechanisme tijdens een variabel deel van een cyclus

H 04 M      1/50                    .    .    .    door het opwekken of selecteren van stromen met vooraf bepaalde frequenties of frequentiecombinaties [2]

H 04 M      1/515                  .    .    door het opwekken of selecteren van andere signalen dan reeksen pulsen met een soortgelijke vorm of van andere signalen dan stromen met één of meer verschillende frequenties, bijv. gelijkstroomsignalen met een wisselende polariteit, gecodeerde pulsen of impedantie-kiezen [2]

H 04 M      1/52                    .    .    Voorzieningen waarin een kiesschijf of iets dergelijks mechanisch is gekoppeld is aan een lijnkiezer [10]

H 04 M      1/53                    .    .    Opwekken van extra signalen, bijv. extra pulsen [2]

H 04 M      1/54                    .    .    .    Voorzieningen waarin een kiesschijf of iets dergelijks identificatiesignalen opwekt, bijv. bij systemen met vergaderlijnen [2,10]

H 04 M      1/56                    .    Voorzieningen voor het aanduiden of opnemen van het opgebelde nummer bij het toestel van de opbellende abonnee (nummermelders)

H 04 M      1/57                    .    Voorzieningen voor het aanduiden of opnemen van het nummer van de opbellende abonnee bij het toestel van de opgebelde abonnee (nummermelders) (bij het toestel van de telefonist in een handcentrale H04M 5/20) [2]

H 04 M      1/58                    .    Circuits voor het onderdrukken van bijtonen [10]

H 04 M      1/60                    .    met spraakversterkers

H 04 M      1/62                    .    .    Constructieve voorzieningen

H 04 M      1/64                    .    Automatische voorzieningen voor het beantwoorden van oproepen; Automatische voorzieningen voor het opnemen van boodschappen voor een niet-aanwezige abonnee (antwoordapparaten); Voorzieningen voor het opnemen van gesprekken (centrale dicteersystemen H04M 11/10) [7]

H 04 M      1/65                    .    .    Opneemvoorzieningen [2,7]

H 04 M      1/652                  .    .    .    Middelen voor het afspelen van de opgenomen boodschap door afstandsbesturing via een telefoonlijn (H04M 1/658 heeft voorrang) [7]

H 04 M      1/654                  .    .    .    Telefoonlijnbewakingscircuits daarvoor, bijv. beldetectoren [7]

H 04 M      1/656                  .    .    .    voor het opnemen van gesprekken [7]

H 04 M      1/658                  .    .    .    Middelen voor het doorsturen van opgenomen boodschappen naar andere telefoontoestellen of uitrusting [7]

H 04 M      1/66                    .    met middelen voor het voorkomen van ongeoorloofd of frauduleus opbellen (verifiëren van de identiteit of toestemming van een gebruiker in geheime of beveiligde digitale communicatie H04L 9/32) [7]

H 04 M      1/663                  .    .    Voorkomen van ongeoorloofde gesprekken naar een telefoontoestel [7]

H 04 M      1/665                  .    .    .    door het controleren van de geldigheid van een code [7]

H 04 M      1/667                  .    .    Voorkomen van ongeoorloofde gesprekken van een telefoontoestel (H04M 1/677 heeft voorrang) [7]

H 04 M      1/67                    .    .    .    door elektronische middelen [7]

H 04 M      1/673                  .    .    .    .    waarbij de gebruiker wordt gevraagd een code in te toetsen [7]

H 04 M      1/675                  .    .    .    .    waarbij de gebruiker wordt gevraagd een gecodeerde kaart in te steken, bijv. een smart kaart met een geïntegreerd circuit in de vorm van een chip [7]

H 04 M      1/677                  .    .    Voorkomen van het kiezen of verzenden van vooraf bepaalde telefoonnummers of van geselecteerde soorten telefoonnummers, bijv. voor lange-afstandsgesprekken [7,10]

H 04 M      1/68                    .    Circuitvoorzieningen voor het voorkomen van afluisteren

H 04 M      1/70                    .    .    Voorzieningen voor het buitensluiten of beveiligen van de vertrouwelijkheid in systemen met vergaderlijnen

H 04 M      1/72                    .    Uitbreidingsvoorzieningen voor onderstations; Draadloze telefoons, d.w.z. inrichtingen voor het tot stand brengen van draadloze verbindingen met basisstations zonder routekeuze [7]

H 04 M      1/723                  .    .    gebruikmakend van twee of meer aansluitingen per lijn (H04M 1/725 heeft voorrang) [7]

H 04 M      1/725                  .    .    Draadloze telefoons [7]

H 04 M      1/727                  .    .    .    Doorvoervoorzieningen voor identificatiecodes [7]

H 04 M      1/73                    .    .    .    Spaarvoorzieningen voor batterijen [7]

H 04 M      1/733                  .    .    .    met meerdere basisstations die zijn verbonden met meerdere lijnen [7]

H 04 M      1/737                  .    .    .    gekenmerkt door de transmissie van andere elektromagnetische golven dan radiogolven, bijv. infraroodgolven [7,10]

H 04 M      1/738                         .  Interface circuits voor het koppelen van onderstations met externe telefoonlijnen (H04M 1/78 heeft voorrang) [7]

H 04 M      1/74                    .    .    met middelen voor het verminderen van interferentie; met middelen voor het verminderen van de effecten ten gevolge van lijnfouten

H 04 M      1/76                    .    .    Compenseren voor verschillen in lijnimpedantie [10]

H 04 M      1/78                    .    Circuitvoorzieningen waarin laagfrequente spraaksignalen in de ene richting langs een lijn gaan, terwijl de spraaksignalen die de andere richting opgaan worden gemoduleerd op een hoogfrequent draaggolfsignaal [2,10]

H 04 M      1/80                    .    Circuits voor het aanhouden van telefoonlijnen [7]

H 04 M      1/82                    .    Lijnbewakingscircuits voor de voortgang van het gesprek of voor statusdiscriminatie [7]

 

H 04 M      3/00                    Automatische of semiautomatische centrales

H 04 M      3/02                    .    Oproepen van onderstations, bijv. door opbellen (selectief bellen H04Q) [10]

H 04 M      3/04                    .    .    waarbij het belsignaal wordt toegevoerd door de eindkiezer [10]

H 04 M      3/06                    .    .    waarbij het belsignaal wordt toegevoerd door het lijncircuit bij de abonnee [10]

H 04 M      3/08                    .    Aanduiden van fouten in circuits of apparatuur

H 04 M      3/10                    .    .    Aangeven van foutsignalen of stoorsignalen [10]

H 04 M      3/12                    .    .    Als “bezet” aanmerken van defecte circuits; Laten loskoppelen van uitrusting van defecte circuits

H 04 M      3/14                    .    .    Signaleren dat de hoorn aanhoudend van de haak ligt

H 04 M      3/16                    .    met een voorziening voor het buitensluiten of beveiligen in systemen met vergaderlijnen

H 04 M      3/18                    .    met middelen voor het verminderen van interferentie; met middelen voor het verminderen van de effecten ten gevolge van lijnfouten

H 04 M      3/20                    .    met middelen voor het onderbreken van bestaande verbindingen; met middelen voor het inbreken in gesprekken

H 04 M      3/22                    .    Voorzieningen voor het regelen, bewaken of testen [10]

H 04 M      3/24                    .    .    met een voorziening voor het controleren van de gewone werking

H 04 M      3/26                    .    .    met middelen voor het toevoeren van testsignalen

H 04 M      3/28                    .    .    .    Automatische routinetesten

H 04 M      3/30                    .    .    .    .    voor abonneelijnen

H 04 M      3/32                    .    .    .    .    voor lijnen tussen centrales

H 04 M      3/34                    .    .    .    Testen op overspreken [10]

H 04 M      3/36                    .    .    Statistisch meten, bijv. het opnemen van gevallen waarbij het telefoonverkeer de verbindingscapaciteit overschrijdt [10]

H 04 M      3/38                    .    Voorzieningen voor een beperkingsservice, d.w.z. waarbij sommige abonnees bepaalde verbindingen niet tot stand kunnen brengen (voorzieningen voor het “in de wacht zetten” H04Q 3/64)

H 04 M      3/40                    .    Toepassingen van spraakversterkers

H 04 M      3/42                    .    Systemen die zorgen voor speciale diensten of faciliteiten voor abonnees (speciaal aangepast voor draadloze communicatienetwerken H04W 4/00) [9]

H 04 M      3/424                         .  .    Voorzieningen voor het automatisch herkiezen (bij het toestel van de abonnee H04M 1/27) [7]

H 04 M      3/428                         .  .    Voorzieningen voor het in de wacht zetten van binnenkomende oproepen [7]

H 04 M      3/432                         .  .    Voorzieningen voor het opbellen van een abonnee op een specifiek tijdstip, bijv. ochtend-wekservice [7]

H 04 M      3/436                         .  .    Voorzieningen voor het afschermen van binnenkomende oproepen [7]

H 04 M      3/44                    .    .    Extra verbindingsvoorzieningen voor het zorgen voor toegang geven tot vaak gewenste abonnees, bijv. verkort kiezen (voorkeuzetoetsen) (bij het toestel van de abonnee H04M 1/27; automatisch herkiezen H04M 3/424) [7]

H 04 M      3/46                    .    .    Voorzieningen voor het oproepen van het telefoonnummer van een onderstation in een vooraf bepaalde volgorde tot er wordt geantwoord

H 04 M      3/48                    .    .    Voorzieningen voor het terugbellen van een bellende abonnee als de gewenste abonnee in gesprek is

H 04 M      3/487                         .  .    Voorzieningen voor informatiediensten, bijv. opnamediensten (boodschappenservice, voicemail) of tijdmeldingen [7,10]

H 04 M      3/493                        .  .    .    Interactieve informatiediensten, bijv. inlichtingen [7]

H 04 M      3/50                    .    .    Centrale voorzieningen voor het beantwoorden van oproepen (terugbelsystemen); Centrale voorzieningen voor het opnemen van boodschappen voor niet-aanwezige of in gesprek zijnde abonnees (antwoordapparaten) (H04M 3/487 heeft voorrang; centrale dicteersystemen H04M 11/10) [7]

H 04 M      3/51                    .    .    .    Centrale oproep-antwoordvoorzieningen waarvoor tussenkomst van de telefonist nodig is [7]

H 04 M      3/52                    .    .    .    Voorzieningen voor het naar telefonisten leiden van oproepen waarbij een lijn dood is

H 04 M      3/523                         .  .    .    .    waarbij oproepen worden verspreid of in de wacht gezet [7]

H 04 M      3/527                         .  .    .    Centrale oproep-antwoordvoorzieningen waarvoor geen tussenkomst van de telefonist nodig is [7]

H 04 M      3/53                    .    .    .    Centrale voorzieningen voor het opnemen van binnenkomende boodschappen [7]

H 04 M      3/533                         .  .    .    .    Voicemailsystemen [7]

H 04 M      3/537                         .  .    .    .    Voorzieningen voor het aanduiden van de aanwezigheid van een opgenomen boodschap [7]

H 04 M      3/54                    .    .    Voorzieningen voor het naar een andere vooraf bepaalde abonnee leiden van oproepen voor een bepaalde abonnee (volgsystemen)

H 04 M      3/56                    .    .    Voorzieningen voor het met een gemeenschappelijk circuit verbinden van meerdere abonnees, d.w.z. voor vergaderfaciliteiten (video-conferentiesystemen H04N 7/15)

H 04 M      3/58                    .    .    Voorzieningen voor het overdragen van ontvangen signalen van de ene abonnee naar een ander; Voorzieningen die tussengesprekken mogelijk maken tussen ofwel de bellende ofwel de gebelde abonnee en een derde partij (circuits voor het aanhouden van een onderstation-lijn H04M 1/80) [7]

H 04 M      3/60                    .    Semiautomatische systemen, d.w.z. systemen waarin de nummerselectie van de uitgaande lijn wordt geregeld door een telefonist [10]

H 04 M      3/62                    .    .    Toetsenborduitrusting

H 04 M      3/64                    .    .    Voorzieningen voor het signaleren van het aantal of de soort bellende lijn bij de telefonist (tussen telefonisten in verschillende centrales H04M 5/18)

 

H 04 M      5/00                    Handcentrales (uitrusting voor onderstations in het algemeen H04M 1/00)

H 04 M      5/02                    .    Constructieve details (pluggen, telefoonpluggen H01R 24/58) [11]

H 04 M      5/04                    .    Voorzieningen voor het aanduiden van oproepen of controleverbindingen voor het opbellen of opleggen

H 04 M      5/06                    .    .    waarbij oproepen automatisch worden verdeeld

H 04 M      5/08                    .    gebruikmakend van andere verbindingsmiddelen dan snoeren

H 04 M      5/10                    .    gebruikmakend van een aparte plug voor elke abonnee

H 04 M      5/12                    .    Oproepen van onderstations, bijv. door opbellen [10]

H 04 M      5/14                    .    Toepassingen van spraakversterkers

H 04 M      5/16                    .    met middelen voor het verminderen van interferentie; met middelen voor het verminderen van de effecten ten gevolge van lijnfouten

H 04 M      5/18                    .    Voorzieningen voor het signaleren van het aantal of de soort bellende of opgebelde lijn tussen de ene centrale en een ander (nummermelders) [10]

H 04 M      5/20                    .    .    Voorzieningen voor het aangeven van het aantal binnenkomende lijnen [10]

 

H 04 M     7/00                    Voorzieningen voor onderlinge verbindingen tussen schakelcentrales [10]

H 04 M      7/02                    .    voor het compenseren van verschillen in aardpotentiaal

H 04 M      7/04                    .    voor het compenseren van verschillen in lijnimpedantie

H 04 M      7/06                    .    met extra verbindingen voor het regelen of controleren

H 04 M      7/08                    .    voor fantoomwerking

H 04 M      7/10                    .    voor een tweewegverbinding, d.w.z. waarbij oproepen kunnen plaatsvinden in elke richting van dezelfde verbinding

H 04 M      7/12                    .    voor het werken tussen centrales met verschillende soorten schakeluitrusting, bijv. elektrisch en stapsgewijze of decimaal en niet-decimaal [10]

H 04 M      7/14                    .    in systemen waarbij sprake is van hoofdschakelcentrales en onder-schakelcentrales (stroomtoevoerbronnen bij onder-schakelcentrales die worden opgeladen vanuit een hoofdschakelcentrale H04M 19/06)

H 04 M      7/16                    .    in systemen met draaggolffrequenties

 

H 04 M      9/00                    Voorzieningen voor onderlinge verbindingen waarbij geen sprake is van centrale schakeling

H 04 M      9/02                    .    waarbij sprake is van een gemeenschappelijke lijn voor alle partijen

H 04 M      9/04                    .    waarbij sprake is van een aparte lijn voor elk stel partijen

H 04 M      9/06                    .    waarbij sprake is van combinaties van onderlinge verbindingslijnen

H 04 M      9/08                    .    Tweewegluidsprekertelefoonsystemen met middelen voor conditionering van het signaal, bijv. voor het onderdrukken van echo’s voor één of beide richtingen van telefoonverkeer [10]

H 04 M      9/10                    .    .    waarbij de zendrichting wordt omgeschakeld door spraakfrequentie

 

H 04 M    11/00                   Speciaal aangepaste telefonische communicatiesystemen voor combinatie met andere elektrische systemen [10]

H 04 M    11/02                   .    met belsystemen of waarschuwingssystemen [10]

H 04 M    11/04                   .    met alarmsystemen, bijv. brandweeralarmsystemen, politie-alarmsystemen of inbraakalarmsystemen [10]

H 04 M    11/06                   .    Gelijktijdig verzenden van spraak en gegeven, bijv. telegrafische verzending over dezelfde geleiders (ISDN-systemen) [10]

H 04 M    11/08                   .    speciaal aangepast voor het optioneel ontvangen van amusement of informatie [8,9,10]

H 04 M    11/10                   .    met opslagsystemen en weergeefsystemen voor gegevens [10]

 

H 04 M    13/00                   Systemen met vergaderlijnen (onderstation-uitrusting H04M 1/00; centrale-uitrusting H04M 3/00 of H04M 5/00; meetvoorzieningen H04M 15/36)

 

H 04 M    15/00                   Voorzieningen voor comptabele meting, tijdcontrole of tijdweergave [10]

H 04 M    15/02                   .    Verbreken van de verbinding na een vooraf bepaalde tijd [10]

H 04 M    15/04                   .    Opnemen van oproepen in gedrukte, geperforeerde of een andere blijvende vorm

H 04 M    15/06                   .    .    Opnemen van het soort of aantal bellers of gebelden [10]

H 04 M    15/08                   .    Comptabel meten van het aantal oproepen naar de opgebelde partij [10]

H 04 M    15/10                   .    Comptabel meten van het aantal oproepen van de bellende partij [10]

H 04 M    15/12                   .    .    Onderscheidend comptabel meten [10]

H 04 M    15/14                   .    .    .    in overeenstemming met het soort bellende partij

H 04 M    15/16                   .    .    .    in overeenstemming met de verkregen verbindingen

H 04 M    15/18                   .    .    .    in overeenstemming met de gespreksduur

H 04 M    15/20                   .    .    .    .    Voorzieningen voor het opnemen of aanduiden van de tijd van een telefonist

H 04 M    15/22                   .    .    .    in overeenstemming met de tijd van de dag

H 04 M    15/24                   .    .    .    waarbij het comptabel meten van kosteloze gesprekken met bepaalde lijnen wordt voorkomen, bijv. met brandweerstations of ambulancestations (gratis nummers) [10]

H 04 M    15/26                   .    .    met een comptabele meter bij een centrale die wordt geregeld door een telefonist [10]

H 04 M    15/28                   .    waarbij comptabel wordt gemeten bij een onderstation [10]

H 04 M    15/30                   .    .    waarbij de comptabele meter niet wordt geregeld vanuit een centrale [10]

H 04 M    15/32                   .    Comptabele meetvoorzieningen voor satellieten of concentrators die één of meer centrale lijnen verbinden met een groep lokale lijnen [10]

H 04 M    15/34                   .    Comptabele meetvoorzieningen voor huiscentrales [10]

H 04 M    15/36                   .    Comptabele meetvoorzieningen voor vergaderlijnen [10]

H 04 M    15/38                   .    Comptabel meten met andere apparatuur dan mechanische stappentellers [10]

 

H 04 M    17/00                   Munttelefoonsystemen (gebruikmakend van een gecodeerde kaart voor het toestaan van oproepen van een telefoontoestel H04M 1/675) [7]

H 04 M    17/02                   .    Muntautomaatsystemen of controle-automaatsystemen [10]

 

H 04 M    19/00                   Stroomtoevoervoorzieningen voor telefoonsystemen (voor selectie-uitrustingen H04Q 1/28)

H 04 M    19/02                   .    voor belstroom of controletonen, bijv. een kiestoon of bezettoon

H 04 M    19/04                   .    .    waarbij de belstroom wordt opgewekt bij de onderstations [10]

H 04 M    19/06                   .    waarbij de stroomtoevoerbronnen bij onder-schakelcentrales worden opgeladen vanuit de hoofdcentrale [10]

H 04 M    19/08                   .    met stroomtoevoerbronnen bij de onderstations (opwekken van belstroom H04M 19/04) [7,10]

 

H 04 M    99/00                   Onderwerpen voor zover niet vallend onder andere groepen in deze subklasse [8]