SECTIE H         ELEKTRICITEIT

              Aantekeningen

 

              Deze Aantekeningen dekken de basisprincipes en algemene instructies voor het gebruik van Sectie H.

I.           Onder Sectie H vallen:

a)         elektrische basiselementen, waaronder alle elektrische eenheden en de algemene mechanische structuur van apparatuur en schakelingen vallen, inclusief de samenstelling van diverse basiselementen tot wat worden genoemd gedrukte schakelingen (printed circuits), en tevens tot op zekere hoogte het maken van deze elementen (voorzover niet elders ondergebracht);

b)         het opwekken van elektriciteit, waaronder de opwekking, omzetting en distributie van elektriciteit vallen samen met het regelen van de overeenkomstige toestellen;

c)         toegepaste elektriciteit, waaronder vallen:

(i)         algemene gebruikstechnieken, nl. die van elektrische verwarming en elektrische verlichtingsschakelingen;

(ii)        enige speciale gebruikstechnieken, hetzij elektrisch hetzij elektronisch in strikte zin, die niet vallen onder andere Secties van de Classificatie, inclusief:

1.         elektrische lichtbronnen, inclusief lasers;

2.         elektrische röntgentechniek;

3.         elektrische plasmatechniek, en de opwekking en versnelling van elektrisch geladen deeltjes of neutronen;

d)         elektronische basisschakelingen en hun regeling;

e)         radio of elektrische communicatietechniek;

f)          het gebruik van een specifiek materiaal voor het maken van het beschreven artikel of element. In dit verband moet gewezen worden op de paragrafen 88 tot 90 van de Gids.

II.          In deze Sectie worden de volgende algemene regels toegepast:

a.         Met inachtneming van de uitzonderingen zoals zoals vermeld onder I© hierboven, wordt elk elektrisch aspect of deel dat hoort bij een bepaalde apparatuur of werking, of een bepaald proces, object of artikel, geklasseerd in één van de Secties van de Classificatie anders dan in Sectie H, altijd geklasseerd in de subklasse voor die apparatuur of werking, of dat proces, object of artikel. Daar waar gezamelijke kenmerken met betrekking tot technische onderwerpen van overeenkomstige aard zijn uitgebracht op klasseniveau, is het elektrische aspect of deel, in overeenstemming met de apparatuur of werking, of het proces, object of artikel, geklasseerd in een subklasse waaronder de algemene elektrische toepassingen voor het technische onderwerp in kwestie geheel vallen;

b.         The hierboven onder (a) bedoelde elektrische toepassingen, algemeen of specifiek, houden in:

i.           de therapeutische processen en apparatuur, in klasse A61;

ii.          de elektrische processen en apparatuur die worden gebruikt in verschillende laboratoriumacitiviteiten en industriële activiteiten, in de klassen B01 en B03, en in subklasse B23K;

iii.         de elektriciteitstoevoer, en de elektrische aandrijving en verlichting bij voertuigen in het algemeen en bij bijzondere voertuigen, in de subsectie “Transport” van Sectie B;

iv.         de elektrische ontstekingssystemen van verbrandingsmotoren, in subklasse F02P, en van verbrandingsapparatuur in het algemeen, in subklasse F23Q;

v.          het gehele elektrische gedeelte van Sectie G, d.w.z. meetinrichtingen inclusief apparatuur voor het meten van elektrische variabelen, het controleren, het signaleren en het berekenen. Elektriciteit in die Sectie wordt in het algemeen gezien als middel en niet als einddoel op zich;

c.         Alle elektrische toepassingen, zowel algemeen als specifiek, veronderstellen dat de elektrische basisaspecten in Sectie H voorkomt (zie I(a) hierboven) voor wat betreft de elektrische basiselementen die zij bevatten. Deze regel geldt ook voor toegepaste elektriciteit zoals bedoeld onder I(c) hierboven, die zelf onder Sectie H valt.

III.         In deze Sectie komen de volgende speciale gevallen voor:

a.         Onder de algemene toepassingen die onder andere Secties dan Sectie H vallen, is het vermeldenswaard, dat elektrische verwarming in het algemeen valt onder de subklassen F24D en F24H, of klasse F27, en dat elektrische verlichting in het algemeen gedeeltelijk valt onder klasse F21, omdat er in Sectie H (zie I(c) hierboven) plaatsen zijn in subklasse H05B waaronder dezelfde technische onderwerpen vallen;

b.         In de beide gevallen waarover onder (a) hierboven wordt gesproken, vallen onder de subklassen van Sectie F die gaan over de respectievelijke onderwerpen, in hoofdzaak in de eerste plaats het gehele mechanische gedeelte van de apparatuur of inrichtingen, terwijl het elektrische gedeelte als zodanig valt onder subklasse H05B;

c.         In het geval van verlichting moet onder dit mechanische gedeelte de materiaalopstelling van de verschillende elektrische elementen vallen, d.w.z. hun geometrische of fysieke positie ten opzichte van elkaar; dit aspect valt onder de subklassen van klasse F21, de elementen zelf en de primaire schakelingen blijven in Sectie H. Hetzelfde geldt voor elektrische lichtbronnen, als zij zijn gecombineerd met lichtbronnen van een ander soort. Deze vallen onder subklasse H05B, terwijl de fysieke opstelling die de combinatie vormt valt onder de subklassen van klasse F21; [16]

d.         Met betrekking tot verwarming vallen niet alleen de elektrische elementen en schakelontwerpen als zodanig onder subklasse H05B, maar ook de elektrische aspecten van hun opstelling, daar waar het zaken met een algemene toepassing betreft; elektrische ovens worden op zich beschouwd. De fysieke plaatsing van de elektrische elementen in ovens valt onder Sectie F. Als een vergelijk wordt gemaakt met elektrische lasschakelingen, die in samenhang met lassen vallen onder subklasse B23K, blijkt dat elektrische verwarming niet valt onder de algemene regel zoals vermeld onder II hierboven.

 

H 04        ELEKTRISCHE COMMUNICATIETECHNIEK OF TELECOMMUNICATIETECHNIEK

 

              Aantekening

 

              Deze klasse dekt elektrische communicatiesystemen met voortplantingspaden waarbij sprake is van bundels lichaamsstraling, akoestische golven of elektromagnetische golven, bijv. radiocommunicatie of optische communicatie. [4,7]

 

H 04 N    BEELDCOMMUNICATIE, BIJV. TELEVISIE [4,11]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Deze subklasse dekt:

                        -        het verzenden van beelden of hun tijdelijke of blijvende reproductie lokaal of op afstand, door methoden waarbij sprake is van de beide volgende stappen:

                                 stap (a):       het aftasten van een beeld, d.w.z. het ontbinden van het gehele beeld-omvattende gebied in afzonderlijke beeldelementen en het afleiden van daaraan gerelateerde beeld-weergevende elektrische signalen, gelijktijdig of opeenvolgend;

                                 stap (b):       het reproduceren van het gehele beeld-omvattende gebied door het reproduceren van afzonderlijke beeldelementen waarin het beeld is ontbonden door middel van daarvan afgeleide beeld-weergevende elektrische signalen, gelijktijdig of opeenvolgend; [4]

          -        in de groep H04N 1/00 zijn systemen voor het verzenden of reproduceren van willekeurig samengestelde beelden of patronen waarin de lokale lichtvariaties die een beeld samenstellen, niet afhankelijk van de tijd, bijv. documenten, mappen, kaarten, of foto’s anders dan films; [18]

                        -        speciaal ontworpen circuits voor het omgaan met beeldcommunicatiesignalen, bijv. televisiesignalen, ter onderscheiding van signalen met een meer specifiek frequentiebereik.

              (2)      Deze subklasse dekt geen:

-        circuits of andere delen van systemen die het onderwerp zijn van andere subklassen, welke vallen onder de overeenkomstige subklassen, bijv. H03C, H03F, H03J, H04B of H04H;

-        systemen waarin leesbare alfanumerieke of soortgelijke karaktervormen worden geanalyseerd naar stap (a) van Aantekening (1) voor het afleiden van een elektrisch signaal waarvan het karakter wordt herkend door vergelijking met opgeslagen informatie, welke vallen onder subklasse G06K;

-        systemen voor het direct fotografisch kopiëren van een origineel beeld waarin een elektrisch signaal dat het beeld voorstelt wordt afgeleid in overeenstemming met de genoemde stap (a) en wordt toegepast voor het modificeren van de werking van het systeem, bijv. voor het regelen van de belichting, welke vallen onder klasse G03;

-        systemen voor het reproduceren in overeenstemming met stap (b) van Aantekening (1) van beelden die alfanumerieke of soortgelijke karaktervormen bevatten maar waarbij sprake is van het produceren van het equivalent van een signaal dat zou worden afgeleid in overeenstemming met de genoemde stap (a), bijv. door nokken, een ponskaart of ponsband, een gecodeerd regelsignaal of andere middelen, welke vallen onder de subklasse voor de toepassing, bijv. G01D, G06T of H04L;

                        -        systemen voor het reproduceren in overeenstemming met de genoemde stap (b) van beelden die alfanumerieke of soortgelijke karaktervormen bevatten en waarbij sprake is van het opwekken in overeenstemming met de genoemde stap (a) van beeld-weergevende elektrische signalen uit een vooraf gerangschikt stelsel van dergelijke karakters of opnamen daarvan, die een integraal deel vormen van de systemen, welke vallen onder de subklasse voor de toepassing, bijv. B41B of G06K en onderhevig aan de toepassingen welke vallen onder deze subklasse;

                        -        drukprocessen, dupliceerprocessen of markeerprocessen, of materialen daarvoor, welke vallen onder de relevante subklassen, bijv. B41C, B41J, B41M, G03C, G03F of G03G. [4]

              (3)      In deze subklasse wordt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegeven betekenis:

                        -        “televisiesystemen” betekent de systemen voor het verzenden en reproduceren van willekeurig samengestelde beelden waarin de plaatselijke lichtvariaties die een beeld samenstellen met de tijd kunnen veranderen, bijv. natuurlijke “live” scenes of opnamen van scènes zoals films.

 

              Aantekening

 

              In de groepen H04N 1/00 tot H04N 17/00 is het gewenst om  de indexcode van groep H04N 101/00 toe te voegen. [6,8]

 

H 04 N      1/00                    Aftasten, verzenden of reproduceren van documenten en dergelijke, bijv. facsimile of telefax; Details daarvan [3,4]

H 04 N      1/024                  .    Details van aftastkoppen [3,4]

H 04 N      1/028                  .    .    voor het opnemen van beeldinformatie [3,4]

H 04 N      1/029                  .    .    .    Koppen die optisch zijn scherp gesteld op slechts één beeldelement per keer [6]

H 04 N      1/03                    .    .    .    met fotodetectoren die zijn opgesteld in een in hoofdzaak lineaire rij [6,16]

H 04 N      1/031                  .    .    .    .    waarbij de fotodetectoren een één-op-één en optisch positieve overeenkomst hebben met de afgetaste beeldelementen hebben, bijv. lineaire contactsensoren [6]

H 04 N      1/032                  .    .    voor het reproduceren van beeldinformatie [3,4,11]

H 04 N      1/034                  .    .    .    gebruikmakend van inkt, bijv. inktstraalkoppen [5]

H 04 N      1/036                  .    .    .    voor optische reproductie [3,4]

H 04 N      1/04                    .    Aftastvoorzieningen (H04N 1/387 heeft voorrang) [4]

H 04 N      1/047                  .    .    Detecteren of regelen van, of compenseren van fouten in, de aftastsnelheid of aftastpositie (H04N 1/17 heeft voorrang) [6]

H 04 N      1/053                  .    .    .    in de hoofd-aftastrichting, bijv. synchroniseren van het begin van een regel of van beeldelementen op een regel [6]

H 04 N      1/06                    .    .    gebruikmakend van cilindervormige beeld-dragende vlakken [4]

H 04 N      1/08                    .    .    .    Mechanismen voor het monteren of vasthouden van een vel om de trommel [4]

H 04 N      1/10                    .    .    gebruikmakend van platte beeld-dragende vlakken [4]

H 04 N      1/107                  .    .    .    met handmatige aftasting [6]

H 04 N      1/113                  .    .    gebruikmakend van oscillerende of roterende spiegels [6]

H 04 N      1/12                    .    .    gebruikmakend van de veltoevoerbeweging als langzame aftastcomponent (gebruikmakend van rijen met meerdere elementen H04N 1/19) [4,6]

H 04 N      1/14                    .    .    .    gebruikmakend van een roterende oneindige riem die de aftastkoppen draagt [4]

H 04 N      1/16                    .    .    .    gebruikmakend van een roterend schroefvormig element [4]

H 04 N      1/17                    .    .    waarbij de aftastsnelheid afhankelijk is van de beeldinhoud [3,4]

H 04 N      1/19                    .    .    gebruikmakend van rijen met meerdere elementen [6]

H 04 N      1/191                  .    .    .    waarbij een rij een één-dimensionale rij bevat [6]

H 04 N      1/192                  .    .    .    .    Gelijktijdig aftasten van beeldelementen op één hoofd-aftastregel [6]

H 04 N      1/193                  .    .    .    .    .    gebruikmakend van elektrisch afgetaste lineaire rijen [6]

H 04 N      1/195                  .    .    .    waarbij de rij een tweedimensionale rij bevat [6]

H 04 N      1/203                  .    .    Gelijktijdig aftasten van twee of meer aparte beelden [6]

H 04 N      1/207                  .    .    Gelijktijdig aftasten van het originele beeld en het gereproduceerde beeld met een gemeenschappelijke aftastinrichting [6]

H 04 N      1/21                    .    Tussentijdse informatieopslag (H04N 1/387 en H04N 1/41 hebben voorrang) [4,11]

H 04 N      1/23                    .    Reproductievoorzieningen [4,16]

H 04 N      1/27                    .    .    waarbij sprake is van het produceren van een magnetisch tussenbeeld [4]

H 04 N      1/29                    .    .    waarbij sprake is van het produceren van een elektrostatisch tussenbeeld [4]

H 04 N      1/31                    .    .    Mechanische voorzieningen voor beeldverzending, bijv. aanpassing van aandrijfkoppelingen, drijfwerken of overbrengingen [4]

H 04 N      1/32                    .    Circuits of voorzieningen voor het regelen of controleren tussen zender en ontvanger

H 04 N      1/327                  .    .    Starten, voortzetten of beëindigen van een single-mode communicatie; Handshaking daarvoor [6]

H 04 N      1/333                  .    .    Signaleren of veranderen van de mode; Handshaking daarvoor [6]

H 04 N      1/34                    .    .    voor muntautomaatsystemen

H 04 N      1/36                    .    .    voor het synchroniseren of faseren van zender en ontvanger

H 04 N      1/38                    .    Circuits of voorzieningen voor het wissen of op een andere wijze elimineren van ongewenste beelddelen (H04N 1/387 heeft voorrang) [4]

H 04 N      1/387                  .    Samenstellen, opnieuw positioneren of op een andere wijze modificeren van originelen [4,11]

H 04 N      1/393                  .    .    Vergroten of verkleinen [4]

H 04 N      1/40                    .    Beeldsignaalcircuits (H04N 1/387 heeft voorrang) [4]

H 04 N      1/401                  .    .    Compenseren van een positioneel ongelijke respons van de opneemkop of reproductiekop (H04N 1/403 heeft voorrang) [6]

H 04 N      1/403                  .    .    Discriminatie tussen de twee tinten in het beeldsignaal van een origineel met twee tinten [6,11]

H 04 N      1/405                  .    .    Autotypie, d.w.z. omzetten van het beeldsignaal van een origineel met continue tint in een overeenkomend signaal met slechts twee niveaus [6]

H 04 N      1/407                  .    .    Regelen of modificeren van tintschakering of van extreme niveaus, bijv. een achtergrondniveau [6]

H 04 N      1/409                  .    .    Randvergroting of detailvergroting; Ruisonderdrukking of foutonderdrukking [6]

H 04 N      1/41                    .    Bandbreedtevermindering of redundantievermindering (door aftasten H04N 1/17) [3]

H 04 N      1/411                  .    .    voor het verzenden of reproduceren van beelden met twee tinten, bijv. zwartwitbeelden [4]

H 04 N      1/413                  .    .    .    Systemen of voorzieningen waarmee het beeld kan worden gereproduceerd zonder verlies of modificatie van beeldinformatie [4]

H 04 N      1/415                  .    .    .    .    waarin de beeldelementen worden onderverdeeld of gegroepeerd in vaste één-dimensionale of tweedimensionale blokken [4]

H 04 N      1/417                  .    .    .    .    gebruikmakend van voorspellende decodering of differentiaaldecodering [4]

H 04 N      1/419                  .    .    .    .    waarin het decoderen van de lengte van een opeenvolging van beeldelementen met dezelfde waarde langs een aftastregel de enige decodeerstap is [4]

H 04 N      1/42                    .    Tweewegsystemen

H 04 N      1/44                    .    Beveiligingssystemen

H 04 N      1/46                    .    Kleurbeeldcommunicatiesystemen

H 04 N      1/48                    .    .    Beeldsignaalgeneratoren (voor het afschermen van halftinten H04N 1/52) [6]

H 04 N      1/50                    .    .    Beeldreproductiemiddelen (voor het afschermen van halftinten H04N 1/52) [6]

H 04 N      1/52                    .    .    Circuits of voorzieningen voor het afschermen van halftinten [6]

H 04 N      1/54                    .    .    Omzetten van kleurbeeldsignalen in meerdere signalen waarvan sommige specifieke mengkleuren voorstellen, bijv. voor het bedrukken van textiel [6]

H 04 N      1/56                    .    .    Verwerken van kleurbeeldsignalen (H04N 1/52 heeft voorrang) [6]

H 04 N      1/58                    .    .    .    Randvergroting of detailvergroting; Ruisonderdrukking of foutonderdrukking, bijv. het corrigeren van verkeerde kleurregistratie (H04N 1/62 heeft voorrang) [6]

H 04 N      1/60                    .    .    .    Kleurcorrectie of kleurregeling [6]

H 04 N      1/62                    .    .    .    .    Retoucheren, d.w.z. het modificeren van alleen geïsoleerde kleuren of kleuren in alleen geïsoleerde beeldgebieden [6]

H 04 N      1/64                    .    .    Systemen voor het verzenden of opslaan van kleurbeeldsignalen; Details daarvoor, bijv. codeermiddelen of decodeermiddelen daarvoor [6]

 

H 04 N      3/00                    Aftastdetails van televisiesystemen; Combinaties daarvan met het opwekken van voedingsspanningen [4]

H 04 N      3/02                    .    door alleen optisch-mechanische middelen (H04N 3/36 heeft voorrang) [2,11]

H 04 N      3/04                    .    .    met een bewegende opening

H 04 N      3/06                    .    .    met een bewegende lens of andere refractor

H 04 N      3/08                    .    .    met een bewegende reflector

H 04 N      3/09                    .    .    .    voor elektromagnetische straling in het onzichtbare gebied, bijv. infrarood [4]

H 04 N      3/10                    .    door niet uitsluitend optisch-mechanische middelen (H04N 3/36 heeft voorrang) [2,16]

H 04 N      3/12                    .    .    door een geschakelde stationaire opstelling van lampen, fotocellen of lichtrelais

H 04 N      3/14                    .    .    door middel van elektrisch afgetaste halfgeleiderapparatuur (voor beeldopwekking H04N 5/335) [11]

H 04 N      3/16                    .    .    door het afbuigen van een elektronenstraal in een kathodestraalbuis [11]

H 04 N      3/18                    .    .    .    Opwekken van voedingsspanningen in combinatie met het afbuigen van een elektronenstraal [4]

H 04 N      3/185                  .    .    .    .    Constant houden van gelijkspanning [4,11]

H 04 N      3/19                    .    .    .    .    Voorzieningen of stelsels in voedingscircuits voor het kunnen weerstaan van hoogspanning [3]

H 04 N      3/20                    .    .    .    Voorkomen van schade aan kathodestraalbuizen ingeval van storing tijdens het aftasten

H 04 N      3/22                    .    .    .    Circuits voor het regelen van afmetingen, vorm of centrering van het beeld op een scherm

H 04 N      3/223                  .    .    .    .    Regelen van afmetingen (door het constant houden van de hoogspanning in een kathodestraalbuis H04N 3/185) [4]

H 04 N      3/227                  .    .    .    .    Centreren [4]

H 04 N      3/23                    .    .    .    .    Corrigeren van vervorming, bijv. corrigeren van speldenkussenvervorming of S-correctie [4]

H 04 N      3/233                  .    .    .    .    .    gebruikmakend van actieve elementen [4]

H 04 N      3/237                  .    .    .    .    .    gebruikmakend van passieve elementen [4]

H 04 N      3/24                    .    .    .    Circuits voor het wissen

H 04 N      3/26                    .    .    .    Modificaties van aftastvoorzieningen voor het verbeteren van de scherpstelling [11]

H 04 N      3/27                    .    .    .    Speciale circuits voor ontvangers voor meerdere standaarden [3,4,11]

H 04 N      3/28                    .    .    voor het produceren van meervoudige aftasting, d.w.z. gebruikmakend van meer dan één plek op hetzelfde moment

H 04 N      3/30                    .    .    anders dan met een constante snelheid of anders dan in een patroon dat wordt gevormd door lijnen in één richting, rechte lijnen of in hoofdzaak horizontale of verticale lijnen

H 04 N      3/32                    .    .    .    Snelheid die wordt gevarieerd afhankelijk van de beeldinformatie

H 04 N      3/34                    .    .    .    Snel oscillerend essentieel aftastgebied in een richting dwars op de hoofd-aftastrichting

H 04 N      3/36                    .    Aftasten van bewegende filmbeelden, bijv. voor televisiefilms [2]

H 04 N      3/38                    .    .    met een continu bewegende film [4]

H 04 N      3/40                    .    .    met een intermitterend bewegende film [4]

 

H 04 N      5/00                    Details van televisiesystemen (aftastdetails of combinaties daarvan met de opwekking van voedingsspanningen H04N 3/00) [4,11,16]

H 04 N      5/04                    .    Synchroniseren (voor televisiesystemen waarbij gebruik wordt gemaakt van pulscodemodulatie H04N 7/56) [4,11,16]

H 04 N      5/05                    .    .    Synchronisatiecircuits met voorzieningen voor het vergroten van het synchronisatiebereik, bijv. door gebruik te maken van schakeling tussen diverse tijdconstanten [2]

H 04 N      5/06                    .    .    Opwekken van synchronisatiesignalen

H 04 N      5/067                  .    .    .    Voorzieningen of circuits aan de kant van de zender [4]

H 04 N      5/073                  .    .    .    .    voor het gemeenschappelijk blokkeren van meerdere bronnen van synchronisatiesignalen, bijv. studio’s of doorgeefstations [4]

H 04 N      5/08                    .    .    Scheiden van synchronisatiesignalen uit beeldsignalen

H 04 N      5/10                    .    .    .    Scheiden van een lijnsynchronisatiesignaal uit een frame-synchronisatiesignaal

H 04 N      5/12                    .    .    Inrichtingen waarin de synchronisatiesignalen alleen werkzaam zijn als een faseverschil optreedt tussen synchroniserende en gesynchroniseerde aftastinrichtingen, bijv. vliegwiel-synchroniseren [2]

H 04 N      5/14                    .    Beeldsignaalcircuits voor het videofrequentiegebied (H04N 5/222 heeft voorrang) [2]

H 04 N      5/16                    .    .    Circuits voor het opnieuw inbrengen van gelijkstroom en het langzaam laten variëren van de signaalcomponenten; Circuits voor het behouden van een zwartwitniveau

H 04 N      5/18                    .    .    .    door middel van een “knevel”circuit dat wordt bediend door een schakelcircuit

H 04 N      5/20                    .    .    Circuits voor het regelen van de amplituderespons

H 04 N      5/202                  .    .    .    Gammaregeling [4]

H 04 N      5/205                  .    .    .    voor het corrigeren van de amplitude versus de frequentiekarakteristiek [4]

H 04 N      5/208                  .    .    .    .    voor het compenseren voor de demping van hoogfrequente componenten, bijv. door afbrokkelen of door corrigeren van de vervorming door openingen [4]

H 04 N      5/21                    .    .    Circuits voor het onderdrukken of minimaliseren van storing, bijv. moirévorming of ringvorming [16]

H 04 N      5/213                  .    .    .    Circuits voor het onderdrukken of minimaliseren van ruispulsen (H04N 5/217 heeft voorrang) [4]

H 04 N      5/217                  .    .    .    bij de opwekking van beeldsignalen [4,11,16]

H 04 N      5/222                  .    Studiocircuits; Studio-inrichtingen; Studio-uitrusting [4]

H 04 N      5/225                  .    .    Televisiecamera’s [4]

H 04 N      5/228                  .    .    .    Circuitdetails voor opneembuizen [4]

H 04 N      5/232                  .    .    .    Inrichtingen voor het regelen van televisiecamera’s, bijv. afstandsbediening (H04N 5/235 heeft voorrang) [4,11]

H 04 N      5/235                  .    .    .    Circuits voor het compenseren voor variaties in de helderheid van het object [4]

H 04 N      5/238                  .    .    .    .    door het beïnvloeden van het optische deel van de camera [4]

H 04 N      5/243                  .    .    .    .    door het beïnvloeden van het beeldsignaal [4]

H 04 N      5/247                  .    .    .    Opstelling van televisiecamera’s [4]

H 04 N      5/253                  .    .    Opwekken van beeldsignalen door het aftasten van bewegende filmbeelden of ondoorschijnende dia’s, bijv. voor televisiefilms (aftastdetails daarvoor H04N 3/36) [4]

H 04 N      5/257                  .    .    Beeldsignaalgeneratoren waarbij gebruik wordt gemaakt van lichtvlekaftasters (H04N 5/253 heeft voorrang) [4]

H 04 N      5/262                  .    .    Studiocircuits, bijv. voor het mengen, omschakelen, veranderen van beeldkarakter of andere speciale effecten [4]

H 04 N      5/265                  .    .    .    Mengen [4]

H 04 N      5/268                  .    .    .    Signaaldistributie of signaalschakeling [4,8,9,16]

H 04 N      5/272                  .    .    .    Middelen voor het inbrengen van een voorgrondbeeld in een achtergrondbeeld, d.w.z. mozaïek of uitlichting [4]

H 04 N      5/275                  .    .    .    .    Opwekken van sleutelsignalen [4]

H 04 N      5/278                  .    .    .    Ondertitelen [4]

H 04 N      5/28                    .    .    Mobiele studio’s

H 04 N      5/30                    .    Omvormen van licht of analoge informatie in elektrische informatie (H04N 5/222 heeft voorrang; aftastdetails H04N 3/00) [2,4,7,11]

H 04 N      5/32                    .    .    Omvormen van röntgenstralen

H 04 N      5/321                  .    .    .    met videotransmissie van doorlichtbeelden [5]

H 04 N      5/325                  .    .    .    .    Beeldvergroting, bijv. door subtractietechnieken met poly-energetische röntgenstralen [5]

H 04 N      5/33                    .    .    Omvormen van infraroodstralen [2]

H 04 N      5/335                  .    .    gebruikmakend van halfgeleiderbeeldsensoren [SSIS] (H04N 5/32 en H04N 5/33 hebben voorrang) [4,11]

 

              Aantekening

 

              In deze groep is de prioriteitsregel voor de eerste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiërarchisch niveau wordt geklasseerd in de eerst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld. [11,15]

 

H 04 N      5/341                  .    .    .    Extraheren van pixelgegevens van een beeldsensor door het regelen van aftastcircuits, bijv. door het modificeren van het aantal pixels dat is of wordt bemonsterd [11]

H 04 N      5/343                  .    .    .    .    door te schakelen tussen verschillende werkwijzen waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende resoluties of beeldzijdeverhoudingen, bijv. tussen stilstaand beeld en videobeeld of tussen half-beeld en geheelbeeld [11]

H 04 N      5/345                  .    .    .    .    door het gedeeltelijk aflezen van een SSIS-array [11]

H 04 N      5/347                  .    .    .    .    door het combineren of weggooien van pixels in SSIS [11]

H 04 N      5/349                  .    .    .    .    voor het verhogen van de resolutie door de sensor relatief ten opzichte van de opname te verschuiven [11]

H 04 N      5/351                  .    .    .    Regelen van de SSIS afhankelijk van de opname, bijv. de helderheid of beweging in de opname [11]

H 04 N      5/353                  .    .    .    .    Regelen van de integratietijd [11]

H 04 N      5/355                  .    .    .    .    Regelen van het dynamische bereik [11]

H 04 N      5/357                  .    .    .    Ruisverwerking, bijv. het detecteren, corrigeren, verminderen of verwijderen van ruis [11]

H 04 N      5/359                  .    .    .    .    toegepast op overtollige ladingen die ontstaan bij de blootstelling, bijv. vervuiling, overbelichting, spookbeelden, overspraak of lekkage tussen pixels [11]

H 04 N      5/361                  .    .    .    .    toegepast op donkerstroom [11]

H 04 N      5/363                  .    .    .    .    toegepast op resetruis, bijv. KTC-ruis [11]

H 04 N      5/365                  .    .    .    .    toegepast op ruis met een vast patroon, bijv. waarbij het antwoord niet-uniform is [11]

H 04 N      5/367                  .    .    .    .    .    toegepast op defecten, bijv. niet-reagerende pixels [11]

H 04 N      5/369                  .    .    .    SSIS-architectuur; Daarmee samenhangende circuits [11]

H 04 N      5/372                  .    .    .    .    Sensoren met een lading-gekoppelde inrichting [CCD]; Registers met een tijdvertraging en integratie [TDI] of speciaal aangepast schuifregisters voor SSIS [11]

H 04 N      5/3722                 .    .    .    .    .    gebruikmakend van beeld-regelomzetting [FIT] [11]

H 04 N      5/3725                 .    .    .    .    .    gebruikmakend van beeldomzetting [FT] [11]

H 04 N      5/3728                 .    .    .    .    .    gebruikmakend van regelomzetting [IT] [11]

H 04 N      5/374                  .    .    .    .    Geadresseerde sensoren, bijv. MOS-sensoren of SMOS-sensoren [11]

H 04 N      5/3745                 .    .    .    .    .    met extra componenten die zijn ingebed in een pixel of die binnen een sensormatrix zijn gekoppeld aan een groep pixels, bijv. geheugens, wisselstroom/gelijkstroom-omvormers, pixelversterkers, gedeelde circuits of gedeelde componenten [11]

H 04 N      5/376                  .    .    .    .    Adresseren van circuits [11]

H 04 N      5/378                  .    .    .    .    Afleescircuits, bijv. circuits voor gecorreleerde dubbele bemonstering [CDS], uitgangsversterkers of wisselstroom/gelijkstroom-omvormers [11]

H 04 N      5/38                    .    Zendercircuits (H04N 5/14 heeft voorrang) [4]

H 04 N      5/40                    .    .    Modulatiecircuits

H 04 N      5/42                    .    .    voor het naar wens verzenden van zwartwitsignalen of kleursignalen

H 04 N      5/44                    .    Ontvangstcircuits (H04N 5/14 heeft voorrang) [4]

H 04 N      5/445                  .    .    voor het weergeven van extra informatie (H04N 5/50 heeft voorrang) [4]

H 04 N      5/45                    .    .    .    Beeld-in-beeld [4]

H 04 N      5/455                  .    .    Demodulatiecircuits [4,11]

H 04 N      5/46                    .    .    voor het naar wens ontvangen van meer dan één standaard (afbuigingscircuits bij ontvangers voor meerdere standaarden H04N 3/27) [4]

H 04 N      5/50                    .    .    Afstemweergeefmiddelen; Automatische afstemregeling [4,11]

H 04 N      5/52                    .    .    Automatische versterkingsregeling [4]

H 04 N      5/53                    .    .    .    Afgestemde automatische versterkingsregeling [4]

H 04 N      5/54                    .    .    .    voor positief gemoduleerde beeldsignalen (H04N 5/53 heeft voorrang) [4]

H 04 N      5/56                    .    .    .    voor negatief gemoduleerde beeldsignalen (H04N 5/53 heeft voorrang) [4]

H 04 N     5/57                    .    .    Regelen van contrast of helderheid [4]

H 04 N      5/58                    .    .    .    afhankelijk van omgevingslicht [4]

H 04 N      5/59                    .    .    .    afhankelijk van de bundelstroom van een kathodestraalbuis [4]

H 04 N      5/60                    .    .    voor de geluidssignalen

H 04 N      5/62                    .    .    .    Intercarrier circuits, d.w.z. heterodyning geluidsdragers en beelddragers

H 04 N      5/63                    .    Speciaal aangepaste opwekking of toevoer van vermogen bij televisieontvangers [4,11,16]

H 04 N      5/64                    .    Constructieve details van ontvangers, bijv. kasten of stofkappen (meubelaspecten A47B 81/06) [2,16]

H 04 N      5/645                  .    .    Bevestigen van de beeldbuis op een chassis of in een behuizing

H 04 N      5/65                    .    .    Vasthoudinrichtingen voor beveiligingsschijven of beeldmaskers

H 04 N      5/655                  .    .    Constructie of bevestiging van het chassis, bijv. voor het in hoogte variëren van de buis

H 04 N      5/66                    .    Omvormen van elektrische informatie in lichtinformatie (aftastdetails H04N 3/00)

H 04 N      5/68                    .    .    Circuitdetails voor kathodestraalbeeldbuizen

H 04 N      5/70                    .    .    Circuitdetails voor elektro-luminescente inrichtingen

H 04 N      5/72                    .    Modificeren van de verschijning van televisiebeelden door optische filters of diffusieschermen [11]

H 04 N      5/74                    .    Projectievoorzieningen voor beeldreproductie, bijv. gebruikmakend van eidofor [11]

H 04 N      5/76                    .    Opnemen van televisiesignalen [3,4,11]

H 04 N      5/761                  .    .    Systemen voor het programmeren van de tijd waarop vooraf bepaalde televisiesignalen zullen worden geselecteerd voor opname [7]

H 04 N      5/7613                 .    .    .    door gebruik te maken van gegevens die zijn ingevoerd door de gebruiker en een tijdreferentieklok die is ingebouwd in de opnemer [7]

H 04 N      5/7617                 .    .    .    door gebruik te maken van gegevens die zijn ingevoerd door de gebruiker en referentiegegevens die worden uitgezonden door het televisiestation [7]

H 04 N      5/765                  .    .    Interface circuits tussen een opneemapparaat en een ander apparaat [6,16]

H 04 N      5/77                    .    .    .    tussen een opneemapparaat en een televisiecamera [6]

H 04 N      5/775                  .    .    .    tussen een opneemapparaat en een televisieontvanger [6]

H 04 N      5/78                    .    .    gebruikmakend van magnetische opname (H04N 5/91 heeft voorrang) [3]

H 04 N      5/781                  .    .    .    op schijven of trommels [3]

H 04 N      5/782                  .    .    .    op band [3]

H 04 N      5/7822                 .    .    .    .    met stilstaande magnetische koppen [6]

H 04 N      5/7824                 .    .    .    .    met roterende magnetische koppen [6]

H 04 N      5/7826                 .    .    .    .    .    waarbij sprake is van het schroefvormig aftasten van de magneetband [6]

H 04 N      5/7828                 .    .    .    .    .    waarbij sprake is van het overdwars aftasten van de magneetband [6]

H 04 N      5/783                  .    .    .    .    Aanpassingen voor het reproduceren bij een andere snelheid dan de opneemsnelheid [3]

H 04 N      5/784                  .    .    .    op een vel [6]

H 04 N      5/80                    .    .    gebruikmakend van elektrostatische opname (H04N 5/91 heeft voorrang) [3]

H 04 N      5/82                    .    .    .    gebruikmakend van een te vervormen thermoplastisch opneemmedium

H 04 N      5/83                    .    .    .    .    op schijven of trommels [3]

H 04 N      5/84                    .    .    gebruikmakend van optische opname (H04N 5/80, H04N 5/89 en H04N 5/91 hebben voorrang) [3,4]

H 04 N      5/85                    .    .    .    op schijven of trommels [3]

H 04 N      5/87                    .    .    .    Produceren van een bewegende film uit een televisiesignaal [3,4,11]

H 04 N      5/89                    .    .    gebruikmakend van holografische opname (H04N 5/91 hebben voorrang) [3]

H 04 N      5/90                    .    .    .    op schijven of trommels [3]

H 04 N      5/903                  .    .    gebruikmakend van variabele elektrisch capacitieve opname (H04N 5/91 heeft voorrang) [4]

H 04 N      5/907                  .    .    gebruikmakend van statische geheugens, bijv. opslagbuizen of halfgeleidergeheugens (H04N 5/91 heeft voorrang) [4,16]

H 04 N      5/91                    .    .    Verwerken van televisiesignalen daarbij [3,16]

H 04 N      5/911                  .    .    .    voor de onderdrukken van ruis [6]

H 04 N      5/913                  .    .    .    voor het scrambling (scrambling van televisiesignalen voor verzending H04N 7/167) [6]

H 04 N      5/915                  .    .    .    voor het opnemen of reproduceren van een verspringend veld of frame [6]

H 04 N      5/917                  .    .    .    voor het verkleinen van de bandbreedte [6,11,16]

H 04 N      5/919                  .    .    .    .    door het opdelen van samples of signaalsegmenten, bijv. televisielijnen, over meerdere opneemkanalen [6]

H 04 N      5/92                    .    .    .    Omvormen van het televisiesignaal voor opname, bijv. moduleren of veranderen van frequentie; Omkeren van de omvorming voor het afspelen [3]

H 04 N      5/921                  .    .    .    .    door het opnemen of reproduceren van het dragerbandsignaal [6]

H 04 N      5/922                  .    .    .    .    door het moduleren van een signaal op een draaggolf, bijv. amplitudemodulatie of frequentiemodulatie [6]

H 04 N      5/923                  .    .    .    .    gebruikmakend van bevoorrechting van de hoge signaalfrequenties vóór modulatie en terugdringing van de hoge signaalfrequenties ná demodulatie [6]

H 04 N      5/924                  .    .    .    .    gebruikmakend van het moduleren van de aan/uit-verhouding [6]

H 04 N      5/926                  .    .    .    .    door pulscodemodulatie (H04N 5/919 heeft voorrang) [6]

H 04 N      5/928                  .    .    .    .    waarbij het geluidssignaal pulscode-gemoduleerd is en wordt opgenomen in vermenigvuldiging met tijddeling met het gemoduleerde videosignaal [6]

H 04 N      5/93                    .    .    .    Opwekken van televisiesignalen of van geselecteerde delen daarvan [3]

H 04 N      5/931                  .    .    .    .    voor het herstellen van het niveau van het gereproduceerde signaal [6]

H 04 N      5/932                  .    .    .    .    Opwekken van analoge synchronisatiesignalen [6]

H 04 N      5/935                  .    .    .    .    Opwekken van digitale synchronisatiesignalen [6]

H 04 N      5/937                  .    .    .    .    door het samenstellen van beeldelementblokken in een tussengeheugen [6]

H 04 N      5/94                    .    .    .    .    Compenseren van signaaluitval [3]

H 04 N      5/945                  .    .    .    .    .    voor signalen die worden opgenomen door pulscodemodulatie [6,11]

H 04 N      5/95                    .    .    .    .    Compenseren van tijdbasisfouten [3]

H 04 N      5/953                  .    .    .    .    .    door gebruik te maken van een analoog geheugen, bijv. een CCD-schuifregister waarvan de vertraging wordt geregeld door een door spanning geregelde oscillator [6]

H 04 N      5/956                  .    .    .    .    .    door gebruik te maken van een digitaal geheugen met onafhankelijke klokgeneratoren voor inschrijving en uitlezing [6]

 

H 04 N      7/00                    Televisiesystemen (details H04N 3/00 of H04N 5/00; methoden of voorzieningen voor het coderen, decoderen, comprimeren of decomprimeren van digitale videosignalen H04N 19/00; selectieve inhoudsverspreiding H04N 21/00) [4,11,14]

H 04 N      7/01                    .    Omzetten van standaarden [4]

H 04 N      7/015                  .    Televisiesystemen met een groot aantal lijnen (HDTV) [6]

H 04 N      7/025                  .    Systemen voor het verzenden van digitale niet-beeldgegevens, bijv. van tekst tijdens het actieve deel van een televisieframe [6]

H 04 N      7/03                    .    .    Abonneesystemen daarvoor [6]

H 04 N      7/035                  .    .    Circuits voor digitale niet-beeldgegevenssignalen, bijv. voor het in plakken verdelen van het gegevenssignaal, voor het opwekken van het gegevenskloksignaal of voor foutdetectie of foutcorrectie van het gegevenssignaal [6]

H 04 N      7/04                    .    Systemen voor het verzenden van één televisiesignaal, d.w.z. zowel beeld als geluid, door één draaggolf [4]

H 04 N      7/045                  .    .    waarbij de draaggolf frequentie-gemoduleerd is [6]

H 04 N      7/06                    .    Systemen voor het gelijktijdig verzenden van één televisiesignaal, d.w.z. zowel beeld als geluid, door meer dan één draaggolf [4]

H 04 N      7/08                    .    Systemen voor het gelijktijdig of opeenvolgend verzenden van meer dan één televisiesignaal, bijv. extra informatiesignalen, waarbij de signalen geheel of gedeeltelijk dezelfde frequentieband bezetten [4,6]

H 04 N      7/081                  .    .    waarbij de extra informatiesignalen worden verzonden door middel van een hulpdraaggolf [6]

H 04 N      7/083                  .    .    met signaalinbreng tijdens de verticale en de horizontale straal-onderdrukkingsperiode [6]

H 04 N      7/084                  .    .    met signaalinbreng tijdens de horizontale straal-onderdrukkingsperiode [6]

H 04 N      7/085                  .    .    .    waarbij het ingebrachte signaal digitaal is [6]

H 04 N      7/087                  .    .    met signaalinbreng tijdens de verticale straal-onderdrukkingsperiode [4]

H 04 N      7/088                  .    .    .    waarbij het ingebrachte signaal digitaal is [6]

H 04 N      7/10                    .    Aanpassingen voor het verzenden door een elektrische kabel (H04N 7/12 heeft voorrang) [4]

H 04 N      7/12                    .    Systemen waarin het televisiesignaal wordt verzonden via één kanaal of meerdere parallelle kanalen, waarbij de bandbreedte van elk kanaal kleiner is dan de bandbreedte van het televisiesignaal [4,16]

H 04 N      7/14                    .    Tweewegsystemen (H04N 7/173 heeft voorrang) [4]

H 04 N      7/15                    .    .    Vergadersystemen [5,16]

H 04 N      7/16                    .    Analoge beveiligingssystemen; Analoge abonneesystemen [11]

H 04 N      7/167                  .    .    Systemen voor het onbegrijpelijk en vervolgens begrijpelijk maken van televisiesignalen [4]

H 04 N      7/169                  .    .    .    Systemen die werken in het tijdsgebied van het televisiesignaal [6]

H 04 N      7/171                  .    .    .    Systemen die werken in het amplitudegebied van het televisiesignaal [6]

H 04 N      7/173                  .    .    naar twee kanten werkend, bijv. waarbij een abonnee een programmakeuze-signaal verzendt [4]

H 04 N      7/18                    .    Gesloten televisiecircuitsystemen, d.w.z. systemen waarbij het signaal niet wordt uitgezonden

H 04 N      7/20                    .    Aanpassingen voor verzending via een GHz-frequentieband, bijv. via een satelliet [4]

H 04 N      7/22                    .    Aanpassingen voor optische verzending [4]

H 04 N      7/24                    .    Systemen voor het verzenden van televisiesignalen waarbij gebruik wordt gemaakt van pulscodemodulatie (H04N 21/00 heeft voorrang) [6,11]

H 04 N      7/52                    .    .    Systemen voor het verzenden van een pulscode die is gemoduleerd met één of meer andere pulscode-gemoduleerde signalen, bijv. een audiosignaal of een synchronisatiesignaal (samenstellen van een multiplexstroom door het combineren van een videostroom met andere inhoud of aanvullende gegevens, het opnieuw multipliceren van multiplexstromen, het in een multiplexstroom invoegen van bits, of samenstellen van een elementaire pakketstroom aan de zijde van de server H04N 21/236; uit elkaar halen van een multiplexstroom, het opnieuw multiplexen van multiplexstromen, extraheren of verwerken van service informatie, of uit elkaar halen van een elementaire pakketstroom aan de zijde van de klant H04N 21/434) [6,11]

H 04 N      7/54                    .    .    .    waarbij de signalen synchroon zijn [6]

H 04 N      7/56                    .    .    .    .    Synchronisatiesystemen daarvoor [6]

 

H 04 N      9/00                    Details van kleurentelevisiesystemen [4]

H 04 N      9/04                    .    Beeldsignaalgeneratoren [4]

H 04 N      9/07                    .    .    met slechts één opneeminrichting [2,4]

H 04 N      9/077                  .    .    .    waarbij de kleursignalen worden gekenmerkt door hun fase [4]

H 04 N      9/083                  .    .    .    waarbij de kleursignalen worden gekenmerkt door hun frequentie [4]

H 04 N      9/09                    .    .    met meer dan één opneeminrichting [4]

H 04 N      9/093                  .    .    .    Systemen voor het vermijden of corrigeren van een foutieve opname van videosignalen [4]

H 04 N      9/097                  .    .    .    Optische voorzieningen daarbij, bijv. voor het splitsen van stralen of het corrigeren van kleuren [4,11]

H 04 N      9/10                    .    .    gebruikmakend van alleen optisch-mechanische aftastmiddelen (H04N 9/11 heeft voorrang) [2,4,11]

H 04 N      9/11                    .    .    Aftasten van bewegende kleurenfilms, bijv. voor televisiefilms [2,4]

H 04 N      9/12                    .    Beeldreproductiemiddelen (H04N 9/11 heeft voorrang) [2,4,11]

H 04 N      9/14                    .    .    gebruikmakend van alleen optisch-mechanische aftastmiddelen [2,4,11]

H 04 N      9/16                    .    .    gebruikmakend van kathodestraalbuizen (H04N 9/11 heeft voorrang) [2,4,11]

H 04 N      9/18                    .    .    .    gebruikmakend van afzonderlijke elektronenstralen voor de primaire kleursignalen (H04N 9/27 heeft voorrang) [2,4]

H 04 N      9/20                    .    .    .    .    met meer dan één straal in een buis [4]

H 04 N      9/22                    .    .    .    gebruikmakend van dezelfde straal voor meer dan één primaire kleurinformatie (H04N 9/27 heeft voorrang) [2,4]

H 04 N      9/24                    .    .    .    .    gebruikmakend van middelen, al dan niet deel uitmakend van de buis, voor het produceren van een signaal dat de momentane straalpositie aanduidt [4]

H 04 N      9/26                    .    .    .    .    gebruikmakend van elektronen-optische kleurselectiemiddelen, bijv. een lijnrooster of afbuigmiddelen in of bij het kanon of bij het fosforscherm [4]

H 04 N      9/27                    .    .    .    met een variabele diepte van indringing van de elektronenstraal in de luminescente laag, bijv. penetrons [2,4]

H 04 N      9/28                    .    .    .    Voorzieningen voor het convergeren of scherpstellen [4]

H 04 N      9/285                  .    .    .    .    gebruikmakend van viervoudige lenzen [4,11]

H 04 N      9/29                    .    .    .    gebruikmakend van het demagnetiseren of compenseren van externe magneetvelden [2,4]

H 04 N      9/30                    .    .    gebruikmakend van halfgeleiderkleurenweergeefinrichtingen [4]

H 04 N      9/31                    .    .    Projectie-inrichtingen voor kleurenbeeldweergave [2,4]

H 04 N      9/43                    .    Omzetten van monochrome beeldsignalen naar kleurenbeeldsignalen voor kleurenbeeldweergave [4]

H 04 N      9/44                    .    Kleurensynchronisatie [4]

H 04 N      9/45                    .    .    Opwekken of terugwinnen van kleurenhulpdraaggolven [4]

H 04 N      9/455                  .    .    Opwekken van kleurensynchronisatiesignalen; Inbrengen van kleursynchronisatiesignalen in kleurenbeeldsignalen of scheiden van kleursynchronisatiesignalen uit kleurenbeeldsignalen (H04N 9/45 heeft voorrang) [4]

H 04 N      9/465                  .    .    Synchroniseren van de PAL-schakelaar [4]

H 04 N      9/47                    .    .    voor opeenvolgende signalen [2,4]

H 04 N      9/475                  .    .    voor het gemeenschappelijk blokkeren van verschillende synchronisatiebronnen [4]

H 04 N      9/64                    .    Circuits voor het verwerken van kleursignalen (H04N 9/77 heeft voorrang) [4]

H 04 N      9/65                    .    .    voor synchrone modulatoren [4]

H 04 N      9/66                    .    .    voor synchrone demodulatoren [4]

H 04 N      9/67                    .    .    voor matrixbewerking [4]

H 04 N      9/68                    .    .    voor het regelen van de amplitude van kleursignalen, bijv. automatische chromaregelcircuits (H04N 9/71 en H04N 9/73 hebben voorrang) [4]

H 04 N      9/69                    .    .    .    voor het modificeren van de kleursignalen door gammacorrectie [4]

H 04 N      9/70                    .    .    voor het doden van kleuren [4]

H 04 N      9/71                    .    .    .    gecombineerd met kleurversterkingsregeling [4]

H 04 N      9/72                    .    .    voor het opnieuw inbrengen van gelijkstroom en het langzaam laten variëren van de kleursignaalcomponenten [4]

H 04 N      9/73                    .    .    kleurbalanscircuits, bijv. witbalanscircuits of kleurtemperatuurregeling [4]

H 04 N      9/74                    .    .    voor het verkrijgen van speciale effecten (H04N 9/65 tot H04N 9/73 hebben voorrang) [4]

H 04 N      9/75                    .    .    .    Chromasleutels [4]

H 04 N      9/76                    .    .    .    voor het mengen van kleursignalen (H04N 9/75 heeft voorrang) [4]

H 04 N      9/77                    .    Circuits voor het verwerken van het helderheidssignaal en het chrominantiesignaal ten opzichte van elkaar, bijv. verstellen van de fase van het helderheidssignaal ten opzichte van het kleursignaal of corrigeren van differentiaalversterking of differentiaalfase (circuits voor matrixbewerking H04N 9/67) [4]

H 04 N      9/78                    .    .    voor het scheiden van het helderheidssignaal of het chrominantiesignaal uit het kleurentelevisiesignaal, bijv. gebruikmakend van een kamfilter [4]

H 04 N      9/79                    .    Verwerken van kleurentelevisiesignalen in verband met opname [4]

H 04 N      9/793                  .    .    voor het regelen van het niveau van het chrominantiesignaal, bijv. door middel van automatische chromaregelcircuits [6]

H 04 N      9/797                  .    .    voor het opnemen van het signaal over meerdere kanalen, waarbij de bandbreedte van elk kanaal minder is dan de bandbreedte van het signaal (H04N 9/804, H04N 9/81 en H04N 9/82 hebben voorrang) [6]

H 04 N      9/80                    .    .    Omvormen van het televisiesignaal voor opname, bijv. moduleren of veranderen van frequentie; Omkeren van de omvorming voor het afspelen [4]

H 04 N      9/802                  .    .    .    waarbij sprake is van verwerking van het geluidssignaal (H04N 9/806 en H04N 9/835 hebben voorrang) [6]

H 04 N      9/804                  .    .    .    waarbij sprake is van pulscodemodulatie van de kleurenbeeldsignaalcomponenten [6]

H 04 N      9/806                  .    .    .    .    met verwerking van het geluidssignaal [6]

H 04 N      9/808                  .    .    .    waarbij sprake is van pulscodemodulatie van het samengestelde videokleurensignaal [6]

H 04 N      9/81                    .    .    .    waarbij de individuele kleurenbeeldsignaalcomponenten alleen opeenvolgend worden opgenomen [4]

H 04 N      9/815                  .    .    .    .    waarbij het luminantiesignaal en de opvolgende kleurencomponentsignalen worden opgenomen over afzonderlijke opneemkanalen [6]

H 04 N      9/82                    .    .    .    waarbij de afzonderlijke kleurenbeeldsignaalcomponenten alleen gelijktijdig worden opgenomen [4]

H 04 N      9/825                  .    .    .    .    waarbij de luminantiesignalen en de chrominantiesignalen worden opgenomen over afzonderlijke kanalen [6]

H 04 N      9/83                    .    .    .    .    waarbij het opgenomen chrominantiesignaal een frequentieband bezet onder de frequentieband van het opgenomen helderheidssignaal [4]

H 04 N      9/835                  .    .    .    .    .    waarbij sprake is van verwerking van het geluidssignaal [6]

H 04 N      9/84                    .    .    .    .    .    waarbij het opgenomen signaal een kenmerk vertoont dat verschilt van die in naastliggende sporen, bijv. verschillend in fase of frequentie [4]

H 04 N      9/85                    .    .    .    .    waarbij het opgenomen helderheidssignaalsignaal een frequentieband bezet die de frequentieband van het opgenomen chrominantiesignaal volledig overlapt, bijv. frequentiespreiding [4]

H 04 N      9/86                    .    .    .    waarbij de afzonderlijke kleurenbeeldsignaalcomponenten opeenvolgend en gelijktijdig worden opgenomen, bijv. volgens het SECAM-systeem [4]

H 04 N      9/87                    .    .    Opwekken van kleurentelevisiesignalen (H04N 9/80 heeft voorrang) [4]

H 04 N      9/873                  .    .    .    voor het herstellen van de kleurencomponentvolgorde van het gereproduceerde signaal [6]

H 04 N      9/877                  .    .    .    door het samenstellen van beeldelementblokken in een tussengeheugen [6]

H 04 N      9/88                    .    .    .    Compenseren van signaaluitval [4]

H 04 N      9/882                  .    .    .    .    waarbij het signaal een samengesteld kleurentelevisiesignaal is [6]

H 04 N      9/885                  .    .    .    .    .    gebruikmakend van een digitaal tussengeheugen [6]

H 04 N      9/888                  .    .    .    .    voor signalen die worden opgenomen met behulp van pulscodemodulatie [6,11]

H 04 N      9/89                    .    .    .    Compenseren van tijdbasisfouten [4]

H 04 N      9/893                  .    .    .    .    gebruikmakend van een analoog geheugen, bijv. een CCD-schuifregister, waarvan de vertraging wordt geregeld door een door spanning geregelde oscillator [6]

H 04 N      9/896                  .    .    .    .    gebruikmakend van een digitaal geheugen met onafhankelijke klokgeneratoren voor inschrijven of uitlezen [6]

H 04 N      9/898                  .    .    .    gebruikmakend van frequentievermenigvuldiging van het gereproduceerde kleursignaal met een ander gereproduceerd hulpsignaal, bijv. een stuursignaaldraaggolf [6]

 

H 04 N    11/00                   Kleurentelevisiesystemen (details H04N 9/00) [4,16]

H 04 N    11/02                   .    met bandbreedteverkleining (H04N 11/04 heeft voorrang) [4]

H 04 N    11/04                   .    gebruikmakend van pulscodemodulatie [4]

H 04 N    11/06                   .    Zendsystemen die worden gekenmerkt door de wijze waarop de afzonderlijke kleurenbeeldsignaalcomponenten worden gecombineerd [4]

H 04 N    11/08                   .    .    gebruikmakend van alleen opeenvolgende signalen (puntwisselsystemen H04N 11/12) [4]

H 04 N    11/10                   .    .    .    waarin kleursignalen worden ingebracht in de straal-onderdrukkingsperiode van het helderheidssignaal [4]

H 04 N    11/12                   .    .    gebruikmakend van alleen gelijktijdige signalen [4]

H 04 N    11/14                   .    .    .    waarin één signaal, gemoduleerd in fase en amplitude, kleurinformatie transporteert terwijl een tweede signaal helderheidsinformatie transporteert, bijv. het NTSC-systeem [4]

H 04 N    11/16                   .    .    .    .    waarbij het chrominantiesignaal in fase wisselt, bijv. het PAL-systeem [4]

H 04 N    11/18                   .    .    gebruikmakend van gelijktijdige en opeenvolgende signalen, bijv. het SECAM-systeem [4]

H 04 N    11/20                   .    .    Omzetten van de wijze waarop de afzonderlijke kleurenbeeldsignaalcomponenten worden gecombineerd, bijv. omzetten van kleurentelevisiestandaarden [4]

H 04 N    11/22                   .    .    .    waarin gelijktijdige signalen worden omgezet in opeenvolgende signalen of omgekeerd [4]

H 04 N    11/24                   .    Televisiesystemen met een groot aantal lijnen (HDTV) [6]

 

H 04 N    13/00                   Stereovideosystemen; Multi-view videosystemen; Details daarvan [4,16,18]

 

              Aantekening [18]

 

              Onder deze groep vallen systemen die een driedimensionaal [3D] effect geven, of verschillende weergaven voor één of meer kijkers door middel van elektronische signalen die beelden representeren, die vanuit verschillende gezichtspunten kunnen worden genomen, of door middel van signalen met diepte-informatie.

 

H 04 N    13/02                   (verplaatst naar H04N 13/20 tot H04N 13/296) [18]

H 04 N    13/04                   (verplaatst naar G02B 727/22, of H04N 13/30 tot H04N 13/398) [18]

H 04 N    13/10                   .    Verwerken, registreren of verzenden van stereobeeldsignalen of multi-view beeldsignalen [18]

H 04 N    13/106                  .    .    Verwerken van beeldsignalen (voor multi-view videocodering H04N 19/597) [18]

H 04 N    13/111                  .    .    .    Transformeren van beeldsignalen in overeenstemming met virtuele gezichtspunten, bijv. ruimtelijke beeldinterpolatie [18]

H 04 N    13/117                  .    .    .    .    waarbij de virtuele gezichtspuntlocaties worden gekozen door de kijkers, of worden bepaald door het volgens van kijkers [18]

H 04 N    13/122                  .    .    .    Verbeteren van de 3D indruk van stereobeelden door het modificeren van de beeldsignaalinhoud, bijv. door filteren of toevoegen van monodieptesignalen (H04N 13/128 heeft voorrang) [18]

H 04 N    13/125                  .    .    .    .    voor het vermninderen van overspraak [18]

H 04 N    13/128                  .    .    .    Aanpassen van de diepte of dispariteit [18]

H 04 N    13/133                  .    .    .    Vereffenen van de kenmerken van verschillende beeldcomponenten, bijv. hun gemiddelde helderheid of kleurbalans [18]

H 04 N    13/139                  .    .    .    Omzetten van formaten, bijv. van beeldverhouding of beeldgrootte [18]

H 04 N    13/144                  .    .    .    voor het reduceren van flikkering [18]

H 04 N    13/15                   .    .    .    voor kleuraspecten van beeldsignalen [18]

H 04 N    13/`56                  .    .    .    Mengen van beeldsignalen [18]

H 04 N    13/161                  .    .    .    Coderen, multiplexen of demultiplexen van verschillende beeldsignaalcomponenten (voor multi-view videocodering H04N 19/597) [18]

H 04 N    13/167                  .    .    .    Synchroniseren of regelen van beeldsignalen [18]

H 04 N    13/172                  .    .    .    waarbij de beeldsignalen niet-beeldsignaalcomponenten bevatten, bijv. kopteksten of formaatinformatie [18]

H 04 N    13/178                  .    .    .    .    Metadata, bijv. dispariteitsinformatie [18]

H 04 N    13/183                  .    .    .    .    Schermweergave [OSD] informatie, bijv. ondertiteling of menu’s [18]

H 04 N    13/189                  .    .    Registreren van beeldsignalen; Reproduceren van geregistreerde beeldsignalen [18]

H 04 N    13/194                  .    .    Verzenden van beeldsignalen [18]

H 04 N    13/20                   .    Beeldsignaalgeneratoren [18]

H 04 N    13/204                  .    .    gebruikmakend van stereobeeldcamera’s (stereofotografie G03B 35/00) [18]

H 04 N    13/207                  .    .    .    gebruikmakend van één enkele 2D beeldsensor [18]

H 04 N    13/211                  .    .    .    .    gebruikmakend van tijdelijk multiplexen [18]

H 04 N    13/214                  .    .    .    .    gebruikmakend van spectraal multiplexen [18]

H 04 N    13/218                  .    .    .    .    gebruikmakend van ruimtelijk multiplexen [18]

H 04 N    13/221                  .    .    .    .    gebruikmakend van de relatieve beweging tussen camera’s en objecten [18]

H 04 N    13/225                  .    .    .    .    gebruikmakend van parallax-barrières [18]

H 04 N    13/229                  .    .    .    .    gebruikmakend van lenticulaire lenzen, bijv. opstellingen van cilindrische lenzen [18]

H 04 N    13/232                  .    .    .    .    gebruikmakend van facetlenzen, bijv. opstellingen van ronde lenzen [18]

H 04 N    13/236                  .    .    .    .    gebruikmakend van varifocale lenzen of spiegels [18]

H 04 N    13/239                  .    .    .    gebruikmakend van twee 2D beeldsensorenmet een relatieve positie die hetzelfde is als of die in relatie staat tot de interoculaire afstand (H04N 13/243 heeft voorrang) [18]

H 04 N    13/243                  .    .    .    gebruikmakend van drie of meer 2D beeldsensoren [18]

H 04 N    13/246                  .    .    .    Calibreren van camera’s [18]

H 04 N    13/25                   .    .    .    gebruikmakend van twee of meer beeldsensoren met verschillende karakteristieken anders dan in hun locatie of gezichtsveld, bijv. met verschillende resoluties of kleuropnamekenmerken; gebruikmakend van beeldsignalen van één sensor voor het regelen van de karakteristieken van een andere sensor [18]

H 04 N    13/254                  .    .    .    in combinatie met elektromagnetische stralingsbronnen voor het verlichten van objecten [18]

H 04 N    13/257                  .    .    Kleuraspecten [18]

H 04 N    13/261                  .    .    met beeldconversie van mono naar stereo [18]

H 04 N    13/264                  .    .    .    gebruikmakend van de relatieve beweging van objecten in twee videoframes of velden [18]

H 04 N    13/268                  .    .    .    gebaseerd op dieptebeeld-gebaseerde weergave [DIBR] [18]

H 04 N    13/271                  .    .    waarbij de gegenereerde beeldsignalen dieptekaarten of dispariteitskaarten bevatten [18]

H 04 N    13/275                  .    .    van 3D objectmodellen, bijv. door de computer gegenereerde stereobeeldsignalen [18]

H 04 N    13/`279                 .    .    .    waarbij de virtuele gezichtspuntlocaties worden geselecteerd door de kijkers, of worden bepaald door het volgen van kijkers [18]

H 04 N    13/282                  .    .    voor het genereren van beeldsignalen die overeenkomen met drie of meer geometrische gezichtspunten, bijv. multi-view systemen [18]

H 04 N    13/286                  .    .    met afzonderlijke monomodi en stereomodi [18]

H 04 N    13/289                  .    .    .    Schakelen tussen monomodi en stereomodi [18]

H 04 N    13/293                  .    .    Genereren van gemengde stereobeelden; Genereren van gemengde monobeelden en stereobeelden, bijv. een stereo-overlayvenster over een monobeeldachtergrond [18]

H 04 N    13/296                  .    .    Synchroniseren daarvan; Regelen daarvan [18]

H 04 N    13/30                   .    Beeldweergave; optische systemen voor het produceren van stereo-effecten of andere driedimensionale effecten [18]

H 04 N    13/302                  .    .    voor het kijken zonder speciale brillen, bijv. gebruikmakend van autostereoschermen [18]

H 04 N    13/305                  .    .    .    gebruikmakend van lenticulaire lenzen, bijv. opstellingen van cilindrische lenzen [18]

H 04 N    13/307                  .    .    .    gebruikmakend van facetlenzen, bijv. opstellingen van ronde lenzen [18]

H 04 N    13/31                   .    .    .    gebruikmakend van parallax-barrières [18]

H 04 N    13/312                  .    .    .    .    waarbij de parallax-barrières zijn geplaatst achter de schermen [18]

H 04 N    13/315                  .    .    .    .    waarbij de parallax-barrières in de tijd variëren [18]

H 04 N    13/317                  .    .    .    gebruikmakend van schuinstaande parallax-optiek [18]

H 04 N    13/32                   .    .    .    gebruikmakend van arrays van regelbare lichtbronnen; gebruikmakend van bewegende openingen of bewegende lichtbronnen [18]

H 04 N    13/322                  .    .    .    gebruikmakend van varifocale lenzen of spiegels [18]

H 04 N    13/324                  .    .    Kleuraspecten [18]

H 04 N    13/327                  .    .    Calibreren daarvan [18]

H 04 N    13/332                  .    .    Schermen om te kijken met speciale brillen, of op het hoofd gedragen schermen [HMD] [18]

H 04 N    13/334                  .    .    .    gebruikmakend van spectraal multiplexen [18]

H 04 N    13/337                  .    .    .    gebruikmakend van polariserend multiplexen [18]

H 04 N    13/339                  .    .    .    gebruikmakend van ruimtelijk multiplexen (H04N 13/337 heeft voorrang) [18]

H 04 N    13/341                  .    .    .    gebruikmakend van tijdelijk multiplexen [18]

H 04 N    13/344                  .    .    .    met op het hoofd gedragen link-rechts schermen [18]

H 04 N    13/346                  .    .    gebruikmakend van prisma’s of semi-doorlaatbare spiegels [18]

H 04 N    13/349                  .    .    Multi-view schermen voor het laten zien van drie of meer geometrische gezichtspunten zonder de kijker te volgen (voor het kijken zonder speciale brillen, gebruikmakend van facetlenzen H04N 13/307) [18]

H 04 N    13/351                  .    .    .    voor het simultaan laten zien [18]

H 04 N    13/354                  .    .    .    voor het achtereenvolgend laten zien [18]

H 04 N    13/356                  .    .    met afzonderlijke monomodi en stereomodi [18]

H 04 N    13/359                  .    .    .    Schakelen tussen monomodi en stereomodi [18]

H 04 N    13/361                  .    .    Weergeven van gemengde stereobeelden; Weergeven van gemengde monobeelden en stereobeelden, bijv. een stereo-overlayvenster over een monobeeldachtergrond [18]

H 04 N    13/363                  .    .    gebruikmakend van beeldprojectieschermen (volumetrische schermen H04N 13/388) [18]

H 04 N    13/365                  .    .    gebruikmakend van digitale microspiegel schermen [DMD] [18]

H 04 N    13/366                  .    .    gebruikmakend van het volgen van kijkers [18]

H 04 N    13/368                  .    .    .    voor twee of meer kijkers [18]

H 04 N    13/371                  .    ,    ,    voor het volgen van kijkers met verschillende intra-oculaire afstanden; voor het volgen van hoofddraaibewegingen rond de vertikale as [18]

H 04 N    13/373                  .    .    .    voor het volgen van hoofdtranslatiebewegingen (voor-achter), d.w.z. longitudinale bewegingen [18]

H 04 N    13/376                  .    .    .    voor het volgen van hoofdtranslatiebewegingen (links-rechts), d.w.z. laterale (zijwaartse) bewegingen [18]

H 04 N    13/378                  .    .    .    voor het volgen van hoofddraaibewegingen rond een as loodrecht op het scherm [18]

H 04 N    13/38                   .    .    .    voor het volgen van vertikale hoofdtranslatiebewegingen [18]

H 04 N    13/383                  .    .    .    voor het volgen met kijkdetectie, d.w.z. het detecteren van de zichtlijnen van de ogen van de kijker [18]

H 04 N    13/385                  .    .    waarbij de locatie van de links-rechtsbeeldcomponenten op de beeldschermen snel worden gewisseld (voor het kijken zonder speciale brillen gebruikmakend van in de tijd variërende parallax-barrières H04N 13/315; schermen voor het kijken met speciale brillen, of op het hoofd gedragen schermen gebruikmakend van het tijdelijk multiplexen H04N 13/341) [18]

H 04 N    13/388                  .    .    Volumetrische schermen, d.w.z. systemen waarbij het beeld is opgebouwd uit beeldelementen die zijn verspreid over een volume [18]

H 04 N    13/39                   .    .    .    waarbij de beeldelementen licht uitsralen op plaatsen waar een paar lichtbundels elkaar kruisen in een transparant materiaal [18]

H 04 N    13/393                  .    .    .    waarbij het volume wordt gegenereerd door een bewegend, bijv. trillend of draaiend, oppervlak [18]

H 04 N    13/395                  .    .    .    met dieptebemonstering, d.w.z. het volume wordt opgebouwd uit een stapel of een reeks 2D beeldvlakken [18]

H 04 N    13/398                  .    .    Synchroniseren daarvan; Regelen daarvan [18]

 

H 04 N    15/00                   (Verplaatst naar H04N 13/00, H04N 13/133, H04N 13/15, H04N 13/257 of H04N 13/324) [18]

 

H 04 N    17/00                   Analyseren, testen of meten van televisiesystemen of hun details [4]

H 04 N    17/02                   .    voor kleurentelevisiesignalen [4]

H 04 N    17/04                   .    voor ontvangers [4]

H 04 N    17/06                   .    voor opnemers [4]

H 04 N    17/26                   .    .    gebruikmakend van bandbreedteverkleining (verminderen van informatie door code-omzetting in het algemeen H03M 7/30) [6]

H 04 N    17/28                   .    .    .    gebruikmakend van vectorcodering [6]

H 04 N    17/30                   .    .    .    waarbij sprake is van omvormingscodering (H04N 7/50 heeft voorrang; digitale computers voor het uitvoeren van complexe wiskundige bewerkingen, bijv. domeinomvorming, G06F 17/14) [6]

H 04 N    17/32                   .    .    .    waarbij sprake is van voorspellingscodering (H04N 7/48 en H04N 7/50 hebben voorrang) [6]

H 04 N    17/34                   .    .    .    .    gebruikmakend van ruimtelijke voorspelling [6]

H 04 N    17/36                   .    .    .    .    gebruikmakend van tijdelijke voorspelling [6]

H 04 N    17/38                   .    .    .    .    waarbij sprake is van deltamodulatie [6,11]

H 04 N    17/40                   .    .    .    .    .    adaptief [6]

H 04 N    17/42                   .    .    .    .    waarbij sprake is van differentiaalmodulatie [6,11]

H 04 N    17/44                   .    .    .    .    .    adaptief [6]

H 04 N    17/46                   .    .    .    .    gebruikmakend van sampling bij de codeervoorziening en samplerestitutie door interpolatie bij de codeervoorziening of decodeervoorziening [6]

H 04 N    17/48                   .    .    .    waarbij sprake is van pulscodemodulatie en voorspellingscodering [6]

H 04 N    17/50                   .    .    .    waarbij sprake is van omvormingscodering en voorspellingscodering [6]

 

H 04 N    19/00                   Methoden of voorzieningen voor het coderen, decoderen, comprimeren of decomprimeren van digitale videosignalen [14]

H 04 N    19/10                   .    gebruikmakend van adaptieve codering [14]

 

              Aantekening

 

              Bij het klasseren in deze groep moet elk aspect met betrekking tot adaptieve codering zoveel mogelijk worden geklasseerd in elk van de ondergroepen H04N 19/102, H04N 19/134, H04N 19/169 en H04N 19/189. [14]

 

H 04 N    19/102                  .    .    gekenmerkt door het element, de parameter of de selectie die wordt beïnvloed of geregeld door de adaptieve codering [14]

H 04 N    19/103                  .    .    .    Selectie van de coderingsmodus of de voorspellingsmodus [14]

H 04 N    19/105                  .    .    .    .    Selectie van de referentie-eenheid voor de voorspelling binnen een gekozen coderingsmodus of voorspellingsmodus, bijv. adaptieve keuze van de positie van en het aantal pixels ten behoeve van de voorspelling [14]

H 04 N    19/107                  .    .    .    .    tussen ruimtelijke en tijdelijke voorspellende codering, bijv. beeldverversing [14]

H 04 N    19/109                  .    .    .    .    onder meerdere tijdelijke voorspellende coderingsmodi [14]

H 04 N    19/11                   .    .    .    .    onder meerdere ruimtelijke voorspellende coderingsmodi [14]

H 04 N    19/112                  .    .    .    .    in overeenstemming met een gegeven weergavemodus, bijv. voor een interlaced weergavemodus of een progressieve weergavemodus [14]

H 04 N    19/114                  .    .    .    .    Aanpassen van de group of pictures [GOP] structuur, bijv. het aantal B-kaders tussen twee ankerkaders (H04N 19/107 heeft voorrang) [14]

H 04 N    19/115                  .    .    .    Selectie van het codeervolume voor een codeereenheid voorafgaand aan het coderen [14]

H 04 N    19/117                  .    .    .    Filters, bijv. voor het voorbewerken of nábewerken (sub-band filterbanken H04N 19635) [14]

H 04 N    19/119                  .    .    .    Adaptieve onderverdelingsaspecten, bijv. onderverdeling van een afbeelding in rechthoekige of niet-rechthoekige codeerblokken [14]

H 04 N    19/12                   .    .    .    Selectie onder meerdere transformaties of standaarden, bijv. selectie tussen discrete cosinus transformatie [DCT] en sub-band transformatie of selectie tussen H.263 en H.264 [14]

 

              Aantekening

 

              Bij het klasseren in deze groep wordt elk compressie-algoritme verder geklasseerd in de relevante ondergroepen van de groepen H04N 19/60 of H04N 19/90. [14]

 

H 04 N    19/122                  .    .    .    .    Selectie van de transformatie-omvang, bijv. 8x8 of 2x4x8 DCT; Selectie van sub-band transformaties met een variabele structuur of van een variabele soort [14]

H 04 N    19/124                  .    .    .    Kwantiseren [14]

H 04 N    19/126                  .    .    .    .    Details van normalisatiefuncties of weegfuncties, bijv. normalisatiematrices of variabel uniforme kwantisatoren [14]

H 04 N    19/127                  .    .    .    Prioriteren van hardware of rekenkundige hulpmiddelen [14]

H 04 N    19/129                  .    .    .    Scannen van codeereenheden, bijv. zigzag-scannen van transformatiecoëfficiënten of flexible macroblock ordering [FMO] [14]

H 04 N    19/13                   .    .    .    Adaptieve entropiecodering, bijv. adaptieve variabele-lengtecodering [AVLC] of context-adaptieve binaire rekenkundige codering [CABAC] [14]

H 04 N    19/132                  .    .    .    Bemonsteren, maskeren of trunceren van codeereenheden, bijv. adaptieve resampling, overslaan van kaders, kaderinterpolatie of hoogfrequente transformatiecoëfficiënt-maskering [14]

H 04 N    19/134                  .    .    gekenmerkt door het element, de parameter of het criterium dat de adaptieve codering beïnvloedt of regelt [14]

H 04 N    19/136                  .    .    .    Kenmerken of eigenschappen van inkomende videosignalen [14]

H 04 N    19/137                  .    .    .    .    Beweging binnen een codeereenheid, bijv. average field verschillen, kaderverschillen of blokverschillen [14]

H 04 N    19/139                  .    .    .    .    .    Analyse van bewegingsvectoren, bijv. hun omvang, richting, variatie of betrouwbaarheid [14]

H 04 N    19/14                   .    .    .    .    Codeereenheid-complexiteit, bijv. de hoeveelheid activiteit of de rand-aanwezigheidsinschatting (H04N 19/146 heeft voorrang) [14]

H 04 N    19/142                  .    .    .    Detecteren van een scène-afbreking of een scènewisseling [14]

H 04 N    19/146                  .    .    .    Datasnelheid of hoeveelheid codes aan de codeeruitgang [14]

H 04 N    19/147                  .    .    .    .    in overeenstemming met snelheidsvervormingscriteria (snelheidsvervorming als criterium voor bewegingsinschatting H04N 19/567) [14]

H 04 N    19/149                  .    .    .    .    door inschatten van de hoeveelheid codes met behulp van een model, bijv. een mathematisch model of een statistisch model [14]

H 04 N    19/15                   .    .    .    .    door bewaken van de werkelijk gecomprimeerde dataomvang in het geheugen voor een besluit tot opslag in de overgangsbuffer [14]

H 04 N    19/152                  .    .    .    .    door meten van de vul-graad van de overdrachtsbuffer [14]

H 04 N    19/154                  .    .    .    Gemeten of subjectief bepaalde visuele kwaliteit na decodering, bijv. meting van de vervorming (gebruik van snelheidsvervormingscriteria H04N 19/147) [14]

H 04 N    19/156                  .    .    .    Beschikbaarheid van hardware of rekenkundige hulpmiddelen, bijv. decoderen op basis van energiebesparingscriteria [14]

H 04 N    19/157                  .    .    .    Toegekende codeermodus, d.w.z. waarbij de codeermodus vooraf is gedefinieerd of geselecteerd om verder te worden gebruikt voor het selecteren van een ander element of een andere parameter [14]

H 04 N    19/159                  .    .    .    .    Voorspellend, bijv. binnen een kader, tussen kaders of in twee richtingen [14]

H 04 N    19/16                   .    .    .    .    voor een gegeven weergavemodus, bijv. voor een interlaced weergavemodus of een progressieve weergavemodus [14]

H 04 N    19/162                  .    .    .    Gebruikersinvoer [14]

H 04 N    19/164                  .    .    .    Terugkoppeling van de ontvanger of van het transmissiekanaal [14]

H 04 N    19/166                  .    .    .    .    met betrekking tot de hoeveelheid transmissiefouten, bijv. het bit foutenpercentage [BER] [14]

H 04 N    19/167                  .    .    .    Positie binnen een videobeeld, bijv. het van belang zijnde gebied [ROI] [14]

H 04 N    19/169                  .    .    gekenmerkt door de codeereenheid, d.w.z. waarbij het structurele gedeelte of het semantische gedeelte van het videosignaal het object of het onderwerp van de adaptieve codering is [14]

H 04 N    19/17                   .    .    .    waarbij de eenheid een beeldgebied is, bijv. een object [14]

H 04 N    19/172                  .    .    .    .    waarbij het gebied een foto, een kader of een veld is [14]

H 04 N    19/174                  .    .    .    .    waarbij het gebied een plak is, bijv. een lijn van blokken of een groep blokken [14]

H 04 N    19/176                  .    .    .    .    waarbij het gebied een blok is, bijv. een macroblock [14]

H 04 N    19/177                  .    .    .    waarbij de eenheid een groep foto’s [GOP] is [14]

H 04 N    19/179                  .    .    .    waarbij de eenheid een scène of een opname is [14]

H 04 N    19/18                   .    .    .    waarbij de eenheid een set transformatiecoëfficiënten is [14]

H 04 N    19/182                  .    .    .    waarbij de eenheid een pixel is [14]

H 04 N    19/184                  .    .    .    waarbij de eenheid bits zijn, bijv, van de gecomprimeerde videostroom [14]

H 04 N    19/186                  .    .    .    waarbij de eenheid een kleur of een kleurcomponent is [14]

H 04 N    19/187                  .    .    .    waarbij de eenheid een schaalbare video-laag is [14]

H 04 N    19/189                  .    .    gekenmerkt door de methode, het gereedschap of de soort aanpassing die wordt gebruikt het de adaptieve codering [14]

H 04 N    19/19                   .    .    .    gebruikmakend van optimalisatie op basis van Lagrange vermenigvuldigers [14]

H 04 N    19/192                  .    .    .    waarbij de methode, het gereedschap of de soort aanpassing herhalend of terugkerend is [14]

H 04 N    19/194                  .    .    .    .    met slechts twee gangen [14]

H 04 N    19/196                  .    .    .    speciaal aangepast voor het berekenen van decodeerparameters, bijv. door het middelen van eerder berekende decodeerparameters (verwerken van bewegingsvectoren H04N 19/513) [14]

H 04 N    19/20                   .    gebruikmakend van video-object codering [14]

H 04 N    19/21                   .    .    met binaire alfavlakcodering voor video-objecten, bijv. op inhoud gebaseerd rekenkundig decoderen [CAE] [14]

H 04 N    19/23                   .    .    met codering van gebieden die over een geheel videosegment aanwezig zijn, bijv. sprites, achtergrond of mozaïek [14]

H 04 N    19/25                   .    .    met codering van de scènebeschrijving, bijv. comprimering naar binaire indeling van scènes [BIFS] [14]

H 04 N    19/27                   .    .    waarbij sprake is van zowel kunstmatige als natuurlijke beeldcomponenten, bijv. synthetic natural hybrid coding [SNHC] [14]

H 04 N    19/29                   .    .    waarbij sprake is van schaalbaarheid op object niveau, bijv. een video-objectlaag [VOL] [14]

H 04 N    19/30                   .    gebruikmakend van hiërarchische technieken, bijv. de schaalbaarheid (H04N 19/63 heeft voorrang) [14]

H 04 N    19/31                   .    .    in het tijdelijke domein [14]

H 04 N    19/33                   .    .    in het ruimtelijke domein [14]

H 04 N    19/34                   .    .    Schaalbaarheidstechnieken waarbij sprake is van progressief bitvlak-gebaseerd decoderen van de versterkings-laag, bijv, fijn granulaire schaalbaarheid [FGS] [14]

H 04 N    19/36                   .    .    Schaalbaarheidstechnieken waarbij sprake is van het formatteren van de lagen als een functie van beeldvervorming na het decoderen, bijv. signaal-ruis [SNR] schaalbaarheid [14]

H 04 N    19/37                   .    .    met voorzieningen voor het toekennen van verschillende transmissieprioriteiten aan video-invoerdata of aan gecodeerde videodata [14]

H 04 N    19/39                   .    .    waarbij sprake is van meervoudig beschrijvende codering [MDC], d.w.z. met gescheiden lagen die zijn opgebouwd als onafhankelijk decodeerbare beschrijvingen van beeld-invoerdata [14]

H 04 N    19/40                   .    gebruikmakend van video transcoding, d.w.z. het geheel of gedeeltelijk decoderen van een gecodeerde invoerstroom gevolgd door het opnieuw coderen van de gedecodeerde uitvoerstroom [14]

H 04 N    19/42                   .    gekenmerkt door implementatiedetails of speciaal aangepaste hardware voor videocompressie of videodecompressie, bijv. specifieke software-implementatie (H04N 19/635 heeft voorrang) [14]

H 04 N    19/423                  .    .    gekenmerkt door geheugenvoorzieningen (H04N 19/433 heeft voorrang) [14]

H 04 N    19/426                  .    .    .    gebruikmakend van geheugen-inkrimpmethodes [14]

H 04 N    19/43                   .    .    Speciaal aangepaste hardware voor bewegingsinschatting of bewegingscompensatie [14]

H 04 N    19/433                  .    .    .    gekenmerkt door technieken voor geheugentoegang [14]

H 04 N    19/436                  .    .    gebruikmakend van geparallelliseerde rekenkundige voorzieningen [14]

H 04 N    19/44                   .    Speciaal aangepaste decodeerders, bijv. video decodeerders die asymmetrisch staan ten opzichte van de codeerder [14]

H 04 N    19/46                   .    Inbedden van extra informatie in het videosignaal tijdens het compressieproces (H04N 19/517, H04N 19/68 en H04N 19/70 hebben voorrang) [14]

H 04 N    19/463                  .    .    door comprimeren van de codeerparameters vóór de transmissie [14]

H 04 N    19/467                  .    .    gekenmerkt door het zichtbaar zijn van de ingebedde informatie, bijv. watermerken [14]

H 04 N    19/48                   .    gebruikmakend van technieken voor het verwerken van gecomprimeerde domeinen anders dan decoderen, bijv. het modificeren van transformatiecoëfficiënten, variabele-lengtecodeer [VLC] data of looplengtedata (bewegingsinschatting in een transformatiedomein H04N 19/547; verwerken van gedecodeerde bewegingsvectoren H04N 19/513) [14]

H 04 N    19/50                   .    gebruikmakend van voorspellende codering (H04N 19/61 heeft voorrang) [14]

H 04 N    19/503                  .    .    waarbij sprake is van tijdelijke voorspelling (adaptieve codering met een adaptieve selectie tussen ruimtelijke en tijdelijke voorspellende codering H04N 19/107; adaptieve codering met adaptieve selectie uit meerdere tijdelijke voorspellende codeermodi H04N 19/109) [14]

H 04 N    19/507                  .    .    .    gebruikmakend van voorwaardelijke aanvulling [14]

H 04 N    19/51                   .    .    .    Bewegingsinschatting of bewegingscompensatie [14]

H 04 N    19/513                  .    .    .    .    Verwerken van bewegingsvectoren [14]

H 04 N    19/517                  .    .    .    .    .    door coderen [14]

H 04 N    19/52                   .    .    .    .    .    .    door voorspellend coderen [14]

H 04 N    19/523                  .    .    .    .    met sub-pixel nauwkeurigheid [14]

H 04 N    19/527                  .    .    .    .    Globale bewegingsvectorinschatting [14]

H 04 N    19/53                   .    .    .    .    Bewegingsinschatting met meervoudige resolutie; Hiërarchische bewegingsinschatting [14]

H 04 N    19/533                  .    .    .    .    Bewegingsinschatting gebruikmakend van zoeken in meerdere stappen, bijv. 2D-log zoeken of één voor één zoeken [OTS] [14]

H 04 N    19/537                  .    .    .    .    Bewegingsinschatting anders dan gebaseerd op blokken [14]

H 04 N    19/54                   .    .    .    .    .    gebruikmakend van kenmerkende punten of mazen [14]

H 04 N    19/543                  .    .    .    .    .    gebruikmakend van gebieden [14]

H 04 N    19/547                  .    .    .    .    Bewegingsinschatting uitgevoerd in een transformatiedomein [14]

H 04 N    19/55                   .    .    .    .    Bewegingsinschatting met ruimtelijke beperkingen, bijv. bij de beeldgrenzen of gebiedsgrenzen [14]

H 04 N    19/553                  .    .    .    .    Bewegingsinschatting rekening houdend met verstoppingen [14]

H 04 N    19/557                  .    .    .    .    Bewegingsinschatting gekenmerkt door het stoppen van de berekening of herhaling op basis van bepaalde criteria, bijv. bij een te hoge foutgrootte of een te vroege exit [14]

H 04 N    19/56                   .    .    .    .    Bewegingsinschatting met initialisatie van het vectorzoeken, bijv. het inschatten van een goede kandidaat om een zoektocht op gang te brengen [14]

H 04 N    19/563                  .    .    .    .    Bewegingsinschatting met opvulling, d.w.z. met het vullen van niet-objectwaarden in een willekeurig gevormd beeldenblok of beeldengebied ten behoeve van de inschatting [14]

H 04 N    19/567                  .    .    .    .    Bewegingsinschatting op basis van snelheidsvervormingscriteria [14]

H 04 N    19/57                   .    .    .    .    Bewegingsinschatting gekenmerkt door een zoekscherm van variabele omvang of vorm [14]

H 04 N    19/573                  .    .    .    .    Bewegingscompensatie met meervoudige kadervoorspelling gebruikmakend van twee of meer referentiekaders in een gegeven voorspellingsrichting [14]

H 04 N    19/577                  .    .    .    .    Bewegingscompensatie met kaderinterpolatie in twee richtingen, d.w.z. gebruikmakend van B-beelden [14]

H 04 N    19/58                   .    .    .    .    Bewegingscompensatie met lange-termijnvoorspelling, d.w.z. waarbij het referentiekader voor een huidig kader niet het tijdelijk meest nabije is (H04N 19/23 heeft voorrang) [14]

H 04 N    19/583                  .    .    .    .    Bewegingscompensatie met overlappende blokken [14]

H 04 N    19/587                  .    .    waarbij sprake is van tijdelijk sub-sampling of interpolatie, bijv. decimeren of opeenvolgend interpoleren van beelden in een videoreeks [14]

H 04 N    19/59                   .    .    waarbij sprake is van ruimtelijk sub-sampling of interpoleren, bijv. aanpassen van de beeldomvang of de beeldresolutie [14]

H 04 N    19/593                  .    .    waarbij sprake is van ruimtelijke voorspellingstechnieken [14]

H 04 N    19/597                  .    .    speciaal aangepast voor multi-view videoreekscodering [14]

H 04 N    19/60                   .    gebruikmakend van transformatiecodering [14]

H 04 N    19/61                   .    .    in combinatie met voorspellende codering [14]

H 04 N    19/615                  .    .    .    gebruikmakend van bewegings-gecompenseerd tijdelijk filteren [MCTF] [14]

H 04 N    19/62                   .    door frequentietransformatie in drie dimensies (H04N 19/63 heeft voorrang) [14]

H 04 N    19/625                  .    .    gebruikmakend van discrete cosinus transformatie [DCT] [14]

H 04 N    19/63                   .    .    gebruikmakend van sub-band gebaseerde transformatie, bijv. wavelets [14]

H 04 N    19/635                  .    .    .    gekenmerkt door de filterdefinitie of implementatiedetails [14]

H 04 N    19/64                   .    .    .    gekenmerkt door het ordenen van coëfficiënten of van bits voor transmissie [14]

H 04 N    19/645                  .    .    .    .    door het groeperen van coëfficiënten in blokken na de transmissie [14]

H 04 N    19/65                   .    gebruikmakend van de foutrobuustheid [14]

H 04 N    19/66                   .    .    waarbij sprake is van data-partitionering, d.w.z. het verdelen van datapakketten of datapartities in overeenstemming met de belangrijkheid [14]

H 04 N    19/67                   .    .    waarbij sprake is van ongelijke foutbescherming [UEP], d.w.z. het bieden van bescherming in overeenstemming met de belangrijkheid van de data [14]

H 04 N    19/68                   .    .    waarbij sprake is van het invoegen van hersynchronisatie-markeringen in de bit-stroom [14]

H 04 N    19/69                   .    .    waarbij sprake is van omkeerbare variabele-lengtecodes [RVLC] [14]

H 04 N    19/70                   .    gekenmerkt door syntax aspecten in relatie tot videocodering, bijv. in relatie tot compressiestandaarden [14]

H 04 N    19/80                   .    Details van speciaal aangepaste filterbewerkingen voor videocompressie, bijv. voor pixelinterpolatie (H04N 19/635 en H04N 19/86 hebben voorrang) [14]

H 04 N    19/82                   .    .    waarbij sprake is van filteren binnen een voorspellingslus [14]

H 04 N    19/85                   .    gebruikmakend van speciaal aangepaste voorbewerking of nabewerking voor videocompressie [14]

H 04 N    19/86                   .    .    waarbij sprake is van vermindering van codeer artifacts, bijv. blokvorming [14]

H 04 N    19/87                   .    .    waarbij sprake is van scène-afbreekdetectie of scènewisseldetectie in combinatie met videocompressie [14]

H 04 N    19/88                   .    .    waarbij sprake is van het opnieuw inrichten van data onder verschillende dataeenheden, bijv. shuffling, tussenvoegen, versleutelen of permutatie van pixeldata of permutatie van transformatiecoëfficiëntdata onder verschillende blokken [14]

H 04 N    19/89                   .    .    waarbij sprake is van methoden of voorzieningen voor het detecteren van transmissiefouten bij de decodeerder [14]

H 04 N    19/895                  .    .    .    in combinatie met foutverberging [14]

H 04 N    19/90                   .    gebruikmakend van codeertechnieken voor zover niet vallend onder de groepen H04N 19/10 tot H04N 19/85, bijv. fractals [14]

H 04 N    19/91                   .    .    Entropiecodering, bijv. variabele-lengtecodering [VLC] of rekenkundige codering (entropiecodering in adaptieve codering H04N 19/13) [14]

H 04 N    19/93                   .    .    Looplengtecodering [14]

H 04 N    19/94                   .    .    Vectorkwantisering [14]

H 04 N    19/96                   .    .    Tree codering, bijv. quad-tree codering [14]

H 04 N    19/97                   .    .    Matching pursuit codering [14]

H 04 N    19/98                   .    .    Adaptieve dynamic-range codering [ADRC] [14]

 

H 04 N    21/00                   Selectieve inhoudsverspreiding, bijv. interactieve televisie of video on demand [VOD] (real-time tweewegverzending van bewegende video-informatie H04N 7/14) [11,16]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Deze groep dekt:

                        -        processen of systemen, of elementen daarvan, voor verspreiding van interactieve video, die worden gekenmerkt door systeemconfiguraties van één punt naar meerdere punten, en die in hoofdzaak worden gebruikt voor alzijdige verspreiding van bewegende video-informatie of voor aflevering ten gevolge van interacties tussen netbeheerders, bijv. toegangsaanbieders of service-aanbieders, of gebruikers, bijv. abonnees, en systeemelementen. [11]

                        -        Dergelijke systemen omvatten speciale communicatiesystemen, zoals televisieverspreidingssystemen, die in de eerste plaats bewegende video-informatie verspreiden of afleveren op de aangegeven wijze, die daarnaast kunnen voorzien in een kader voor verdere communicaties of services (alzijdig of tweezijdig) van diverse gegevens. Video zal echter het grootste deel van de bandbreedte in beslag nemen tijdens het verspreidingsproces. [11]

                        -        interfaces van netwerkbeheerders met zender-zijde elementen of interfaces van gebruikers met ontvanger-zijde elementen met het doel (door interactie tussen die elementen), de dynamische regeling van gegevensverwerking of gegevensstroom op verschillende punten in het systeem te ondersteunen. Deze interactie is typisch incidenteel of intermitterend van aard. [11]

                        -        processen, systemen of elementen daarvan die speciaal zijn aangepast aan de opwekking, verspreiding en verwerking van gegevens, dat ofwel samenhangt met video-inhoud, bijv. metadata of beoordelingen, of is gerelateerd aan de gebruiker of zijn omgeving en die actief of passief is verzameld. Deze gegevens wordt ofwel gebruikt voor het mogelijk maken van interactie ofwel voor het veranderen of uitkiezen van de inhoud. [11]

              (2)      In deze hoofdgroep is de prioriteitsregel voor de eerste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiërarchisch niveau wordt geklasseerd in de eerst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld. [11,15]

 

H 04 N    21/20                   .    Speciaal aangepaste servers voor verspreiding van de inhoud, bijv. VOD-servers; Bediening daarvan [11]

H 04 N    21/21                   .    .    Servercomponenten of serverarchitecturen [11]

H 04 N    21/214                  .    .    .    Gespecialiseerd serverplatform, bijv. een server in een vliegtuig, hotel of ziekenhuis [11]

H 04 N    21/218                  .    .    .    Bron van de audio-inhoud of video-inhoud, bijv. een reeks lokale schijven [11]

H 04 N    21/2183                .    .    .    .    Cache-geheugen [11]

H 04 N    21/2187                .    .    .    .    Rechtstreeks [11]

H 04 N    21/222                  .    .    .    Secundaire servers, bijv. een proxyserver of een kabeltelevisie-hoofdstation [11]

H 04 N    21/2225                .    .    .    .    Lokale VOD-servers [11]

H 04 N    21/226                  .    .    .    Interne componenten van de server [11]

H 04 N    21/23                   .    .    Verwerken van de inhoud of aanvullende gegevens; Elementaire werking van de server; Verbindingssoftware tussen server en gebruiker [11]

H 04 N    21/231                  .    .    .    Opslaan van de inhoud, bijv. tussentijds opslaan van films voor korte-termijnopslag, kopiëren van gegevens over meerdere servers of prioriteren van gegevens bij wissen [11]

H 04 N    21/2312                .    .    .    .    Plaatsen van gegevens op een reeks schrijven [11]

H 04 N    21/2315                .    .    .    .    .    gebruikmakend van tussenvoeging [11]

H 04 N    21/2318                .    .    .    .    .    gebruikmakend van combinatie van een aantal vaste schijven tot één schijf [11]

H 04 N    21/232                  .    .    .    Terugvinden van de inhoud in een server, bijv. aflezen van videostromen vanaf reeksen schijven [11]

H 04 N    21/233                  .    .    .    Verwerken van elementaire audiostromen [11]

H 04 N    21/234                  .    .    .    Verwerken van elementaire videostromen, bijv. splitsen van videostromen of manipuleren van MPEG-4 grafische beelden [11,14]

H 04 N    21/2343                .    .    .    .    waarbij sprake is van het opnieuw formatteren van videosignalen voor verspreiding, of overeenstemming met verzoeken van de eindgebruiker of eisen aan de apparatuur van de eindgebruiker [11]

H 04 N    21/2347                .    .    .    .    waarbij sprake is van videostroom-encryptie [11,16]

H 04 N    21/235                  .    .    .    Verwerken van aanvullende gegevens, bijv. vervormen van aanvullende gegevens of verwerken van inhoudsbeschrijvingen [11]

H 04 N    21/236                  .    .    .    Samenstellen van een multiplexstroom, bijv. een transportstroom, door combineren van een videostroom met andere inhoud of aanvullende gegevens, bijv. invoegen van een URL [uniform resource locator] in een videostroom of van multiplexing softwaregegevens in een videostroom; Opnieuw multipliceren van multiplexstromen; Invoegen van bits in een multiplexstroom, bijv. ter verkrijging van een constante bitsnelheid; Samenstellen van een elementaire pakketstroom [11]

H 04 N    21/2362                .    .    .    .    Opwekking of verwerking van SI [service information] [11]

H 04 N    21/2365                .    .    .    .    Multipliceren van diverse videostromen [11]

H 04 N    21/2368                .    .    .    .    Multipliceren van audiostromen en videostromen [11]

H 04 N    21/237                  .    .    .    Communicatie met een extra gegevensserver [11]

H 04 N    21/238                  .    .    .    Aanpassing van de server van het zendernetwerk naar de gebruiker (stroomafwaarts), bijv. aanpassen van de zendsnelheid van een videostroom aan de bandbreedte van het netwerk; Verwerken van multiplexstromen [11]

H 04 N    21/2381                .    .    .    .    Aanpassen van de multiplexstroom aan een specifiek netwerk, bijv. een IP [internet protocol] netwerk [11]

H 04 N    21/2383                .    .    .    .    Kanaalcodering van een digitale stroom bits, bijv. modulatie [11]

H 04 N    21/2385                .    .    .    .    Kanaaltoekenning (H04N 21/266 heeft voorrang); Bandbreedtetoekenning (H04N 21/24 heeft voorrang) [11]

H 04 N    21/2387                .    .    .    .    Stroomverwerking in reactie op een terugspoelverzoek van een eindgebruiker, bijv. voor variabele snelheid (trick-play) [11]

H 04 N    21/2389                .    .    .    .    Verwerken van multiplexstromen, bijv. coderen van multiplexstromen [11]

H 04 N    21/239                  .    .    .    Aanpassen van de gebruiker naar de server van het zendernetwerk (stroomopwaarts), bijv. prioriteren van klantverzoeken [11]

H 04 N    21/24                   .    .    .    Bewaken van processen of bronnen, bijv. bewaken van de serverbelasting, beschikbare bandbreedte of gebruikersverzoeken naar de server [11]

H 04 N    21/241                  .    .    .    .    OS [operating system] processen, bijv. de serveropzet [11,16]

H 04 N    21/242                  .    .    .    .    Synchronisatieprocessen, bijv. verwerken van PCR [program clock references] [11]

H 04 N    21/25                   .    .    Beheers-operaties uitgevoerd door de server voor het ondersteunen van de verspreiding van de inhoud of voor het administreren van gegevens in relatie tot eindgebruikers of klantapparatuur, bijv. het legaliseren van de apparatuur van eindgebruiker of klant of het aanleren van gebruikersvoorkeuren voor het aanbevelen van films [11]

H 04 N    21/254                  .    .    .    Beheer bij een extra gegevensserver, bijv. een server voor aankopen of voor het beheer van rechten [11]

H 04 N    21/2543                .    .    .    .    Factureren [11]

H 04 N    21/2547                .    .    .    .    .    Factureren van derden, bijv. factureren van een adverteerder [11]

H 04 N    21/258                  .    .    .    Beheer van klantgegevens of eindgebruikersgegevens, bijv. beheren van klantmogelijkheden, gebruikersvoorkeuren of statistieken, of verwerken van gebruikersvoorkeuren of gebruikersidentificatiegegevens, of het verwerken van de voorkeuren van meerdere gebruikers voor het daaruit afleiden van gemeenschappelijke gegevens [11]

H 04 N    21/262                  .    .    .    Distributieplanning voor inhoud of aanvullende gegevens, bijv. verzenden van aanvullende gegevens buiten de piekuren, updaten van softwaremodules, berekenen van de periodieke zenderfrequentie, vertragen van een videostroomverzending of genereren van afspeellijsten

H 04 N    21/266                  .    .    .    Beheer van kanalen of inhoud, bijv. genereren of beheren van sleutels en rechten op boodschappen in een systeem met voorwaardelijke toegang of samenvoegen van een VOD enkelvoudig kanaal in een meervoudig kanaal [11]

H 04 N    21/2662                .    .    .    .    Regelen van de complexiteit van de videostroom, bijv. door inschalen van de resolutie of bitrate van de videostroom op basis van de klantmogelijkheden [11]

H 04 N    21/2665                .    .    .    .    Verzamelen van inhoud uit diverse bronnen, bijv. internet en satelliet [11]

H 04 N    21/2668                .    .    .    .    Creëren van een kanaal voor een speciale groep eindgebruikers, bijv. door invoegen van gerichte commercials in een videostroom op basis van eindgebruikersprofielen [11]

H 04 N    21/27                   .    .    Op de server gebaseerde eindgebruikerstoepassingen [11]

H 04 N    21/274                  .    .    .    Opslaan van eindgebruiker-specifieke inhoud of aanvullende gegevens op basis van eindgebruikersverzoeken [11]

H 04 N    21/2743                .    .    .    .    Beschikbaar stellen van geheugenruimte voor uploaded videogegevens van de klant [11]

H 04 N    21/2747                .    .    .    .    Op afstand opslaan van stroomafwaarts ontvangen videoprogramma’s, bijv. van de server [11]

H 04 N    21/278                  .    .    .    Databank van inhoudsbeschrijvingen of map/gids service met toegang voor eindgebruikers [11]

H 04 N    21/40                   .    Specifiek aangepaste klantapparatuur voor ontvangst van, of interactie met, de inhoud, bijv. STB [set-top-box]; Werking daarvan [11]

H 04 N    21/41                   .    .    Structuur bij de klant; Structuur van randapparatuur bij de klant [11]

H 04 N    21/414                  .    .    .    Gespecialiseerde klantplatforms, bijv. een ontvanger in een auto of ingebed in een mobiel toestel [11]

H 04 N    21/4143                .    .    .    .    PC [personal computer] of thuiscomputer [11]

H 04 N    21/4147                .    .    .    .    PVR [personal video recorder] of thuisvideorecorder (H04N 5/76 heeft voorrang) [11]

H 04 N    21/418                  .    .    .    Externe kaart voor gebruik in combinatie met de klantapparatuur, bijv. voor voorwaardelijke toegang [11]

H 04 N    21/4185                .    .    .    .    voor betaling [11]

H 04 N    21/422                  .    .    .    Randapparatuur voor uitsluitend invoer, bijv. GPS [global positioning system] [11,16]

H 04 N    21/4223                .    .    .    .    Camera’s (H04N 5/225 heeft voorrang) [11]

H 04 N    21/4227                .    .    .    .    Afstand-gestuurde invoer door een gebruiker die zich op afstand van de klantapparatuur bevindt, bijv. op het werk [11]

H 04 N    21/426                  .    .    .    Interne componenten bij de klant (H04N 5/44 heeft voorrang) [11]

H 04 N    21/43                   .    .    Verwerking van inhoud of aanvullende gegevens, bijv. demultiplexing van aanvullende gegevens uit een digitale videostroom; Elementaire klantbewerkingen, bijv. bewaken van een thuisnetwerk of synchroniseren van een decodeerklok; Verbindingssoftware tussen gebruiker en server [11]

H 04 N    21/431                  .    .    .    Maken van visuele interfaces; Weergeven van inhoud of aanvullende gegevens [11,16]

H 04 N    21/432                  .    .    .    Bewerking voor het terugvinden van inhoud van een lokaal opslagmedium, bijv. een harde schijf [11]

H 04 N    21/433                  .    .    .    Bewerking voor het opslaan van inhoud, bijv. een opslagbewerking in antwoord op een onderbrekingsverzoek of bewerkingen voor tussentijdse opslag [11]

H 04 N    21/4335                .    .    .    .    Huishoudelijke bewerkingen, bijv. prioriteren van te verwijderen inhoud ingeval van opslagruimtebeperkingen [11]

H 04 N    21/434                  .    .    .    Ontleden van een multiplexstroom, bijv. demultiplexing van audiostromen en videostromen of extraheren van aanvullende gegevens uit een videostroom; Opnieuw multiplexing van multiplexstromen; Extraheren of verwerken van SI [service information]; Ontleden of verpakken van een elementaire stroom [11]

H 04 N    21/435                  .    .    .    Verwerken van aanvullende gegevens, bijv. ontcijferen van aanvullende gegevens of herstelsoftware voor modules die zijn geëxtraheerd uit de transportstroom [11]

H 04 N    21/436                  .    .    .    Aanpassing van een lokaal distributienetwerk, bijv. communiceren met een andere STB [set-top-box] of in een huis [11]

H 04 N    21/4363                .    .    .    .    Aanpassen van de videostroom aan een specifiek lokaal netwerk, bijv. een IEEE 1394 of een Bluetooth® netwerk [11,14]

H 04 N    21/4367                .    .    .    .    Tot stand brengen van een beveiligde communicatie tussen de klant en randapparatuur of een smart card [11,16]

H 04 N    21/437                  .    .    .    Aanpassen van de gebruiker naar de server van het zendernetwerk (stroomopwaarts), bijv. voor het verzenden van klantverzoeken naar een VOD server [11]

H 04 N    21/438                  .    .    .    Aanpassing van de server van het zendernetwerk naar de gebruiker (stroomafwaarts), bijv. terugvinden van MPEG pakketten uit een IP netwerk [11]

H 04 N    21/4385                .    .    .    .    Verwerken van multiplexstromen, bijv. ontcijferen van een multiplexstroom [11]

H 04 N    21/439                  .    .    .    Verwerken van elementaire audiostromen [11]

H 04 N    21/44                   .    .    .    Verwerken van elementaire videostromen, bijv. afsplitsen van een videoclip teruggevonden uit een lokale opslag met een binnenkomende videostroom of weergeven van scenes in overeenstemming met MPEG-4 grafische beelden [11]

H 04 N    21/4402                .    .    .    .    waarbij sprake is van hernieuwde formatteerbewerkingen van videosignalen voor huiselijke herverspreiding, bijv. opslag of real time weergave [11]

H 04 N    21/4405                .    .    .    .    waarbij sprake is van het ontcijferen van videostromen [11,16]

H 04 N    21/4408                .    .    .    .    waarbij sprake is van het vervormen van videostromen, bijv. het opnieuw coderen van een gedecodeerde videostroom ten behoeve van het opnieuw verspreiden in een thuisnetwerk [11,16]

H 04 N    21/441                  .    .    .    Verkrijgen van een eindgebruiker-identificatie [11]

H 04 N    21/4415                .    .    .    .    gebruikmakend van biometrische karakteristieken van de gebruiker, bijv. door stemherkenning of scannen van vingerafdrukken [11]

H 04 N    21/442                  .    .    .    Bewaken van processen of hulpbronnen, bijv. detecteren van de storing van opnameapparatuur, of bewaken van de bandbreedte stroomafwaarts, het aantal keren dat een film is bekeken of de beschikbare opslagruimte van de interne harde schijf [11]

H 04 N    21/4425                .    .    .    .    Bewaken van verwerkingsfouten of hardware storingen bij de klant [11,16]

H 04 N    21/443                  .    .    .    OS [operating system] processen, bijv. het booten van een STB [set-top-box], implementeren van een Java virtuele machine in een STB [set-top-box] of energiebeheer in een STB [set-top-box] [11,16]

H 04 N    21/45                   .    .    Beheers-operaties uitgevoerd door de klant voor het ondersteunen van de ontvangst van of de interactie met de inhoud of voor het administreren van gegevens in relatie tot de eindgebruiker of de klantapparatuur zelf, bijv. het aanleren van gebruikersvoorkeuren ten behoeve van het aanbevelen van films of het oplossen van inroosteringsconflicten [11]

H 04 N    21/454                  .    .    .    Filteren van de inhoud, bijv. blokkeren van reclame [11]

H 04 N    21/4545                .    .    .    .    Invoer voor filteralgoritmen, bijv. het filteren van een deel van het beeld [11]

H 04 N    21/458                  .    .    .    Inroosteren van inhoud voor het creëren van een persoonlijke stroom, bijv. door combineren van lokaal opgeslagen reclame met een binnenkomende stroom; Updatebewerkingen, bijv. voor OS [operating system] modules [11]

H 04 N    21/462                  .    .    .    Beheren van inhoud of aanvullende gegevens, bijv. creëren van een elektronische moederprogramma-gids op basis van gegevens van het internet en een hoofdstation, of regelen van de complexiteit van een videostroom door inschalen van de resolutie of bitsnelheid op basis van de klantmogelijkheden [11]

H 04 N    21/4623                .    .    .    .    Verwerken van boodschappen inzake rechten, bijv. ECM [entitlement control message] of EMM [entitlement management message] [11]

H 04 N    21/4627                .    .    .    .    Rechtenbeheer [11]

H 04 N    21/466                  .    .    .    Leerprocessen voor intelligent beheer, bijv. aanleren van gebruikersvoorkeuren ten behoeve van het aanbevelen van films [11]

H 04 N    21/47                   .    .    Eindgebruikerstoepassingen [11,16]

H 04 N    21/472                  .    .    .    Eindgebruikersinterface voor het opvragen van inhoud, aanvullende gegevens of services; Eindgebruikersinterface voor interactie met inhoud, bijv. voor reserveren van inhoud of herinneringen voor instellingen, voor verzoeken om aankondiging van een gebeurtenis of voor manipuleren van weergegevens inhoud [11]

H 04 N    21/4722                .    .    .    .    voor het verzoeken om aanvullende gegevens in relatie tot de inhoud [11]

H 04 N    21/4725                .    .    .    .    .    gebruikmakend van interactieve delen van de afbeelding, bijv. hot spots [11]

H 04 N    21/4728                .    .    .    .    voor het selecteren van een ROI [region of selection], bijv. voor het verzoeken om een hogere resolutie voor een geselecteerd gebied [11]

H 04 N    21/475                  .    .    .    Eindgebruikersinterface voor het invoeren van eindgebruikersgegevens, bijv. PIN [personal identification number] gegevens of voorkeursgegevens [11]

H 04 N    21/478                  .    .    .    Aanvullende diensten, bijv. weergeven van de identificatie van een beller of een koopaanvraag [11]

H 04 N    21/4782                .    .    .    .    browsen op internet [11]

H 04 N    21/4784                .    .    .    .    ontvangen van beloningen [11]

H 04 N    21/4786                .    .    .    .    emailen [11]

H 04 N    21/4788                .    .    .    .    communiceren met andere gebruikers, bijv. chatten [11]

H 04 N    21/482                  .    .    .    Eindgebruikersinterface voor het kiezen van programma’s [11]

H 04 N    21/485                  .    .    .    Eindgebruikersinterface voor klantconfiguratie [11]

H 04 N    21/488                  .    .    .    Gegevensdiensten, bijv. een nieuwslichtkrant [11]

H 04 N    21/60                   .    Netwerkstructuur of netwerkprocessen voor videoverspreiding tussen server en klant of tussen klanten op afstand van elkaar; Regelsignalering tussen klanten, server en netwerkcomponenten; Verzenden van beheers-gegevens tussen server en klant; Communicatiedetails tussen server en klant [11,16]

H 04 N    21/61                   .    .    Fysieke netwerkstructuur; Signaalverwerking (H04B heeft voorrang) [11]

H 04 N    21/63                   .    .    Regelsignalering tussen klant, server en netwerkcomponenten; Netwerkprocessen voor videoverspreiding tussen server en klanten, bijv. verzenden van een basis-laag en verbeterde lagen langs verschillende zendpaden, of opzetten van een gelijkwaardige communicatieverbinding via internet tussen STB’s [set-top-boxes] op afstand van elkaar; Communicatieprotocollen; Adressering [11]

H 04 N    21/633                  .    .    .    Regelsignalen verstuurd door de server in de richting van de netwerkcomponenten of de klant [11]

H 04 N    21/6332                .    .    .    .    in de richting van de klant [11]

H 04 N    21/6334                .    .    .    .    .    voor autorisatie, bijv. door een sleutel te verzenden [11,16]

H 04 N    21/6336                .    .    .    .    .    in de richting van een decodeerapparaat [11]

H 04 N    21/6338                .    .    .    .    in de richting van het netwerk [11]

H 04 N    21/637                  .    .    .    Regelsignalen verstuurd door de klant in de richting van de server of netwerkcomponenten [11]

H 04 N    21/6371                .    .    .    .    in de richting van het netwerk [11]

H 04 N    21/6373                .    .    .    .    voor snelheidscontrole [11]

H 04 N    21/6375                .    .    .    .    voor het verzoeken om opnieuw te verzenden [11]

H 04 N    21/6377                .    .    .    .    in de richting van de server [11]

H 04 N    21/6379                .    .    .    .    .   in de richting van een codeerapparaat [11]

H 04 N    21/64                   .    .    .    Adresseren [11]

H 04 N    21/6402                .    .    .    .    Adrestoekenning voor klanten [11]

H 04 N    21/6405                .    .    .    .    Meervoudig uitzenden [11]

H 04 N    21/6408                .    .    .    .    Enkelvoudig uitzenden [11]

H 04 N    21/643                  .    .    .    Communicatieprotocollen [11]

H 04 N    21/6433                .    .    .    .    DSM-CC [digital storage media – command and control protocol] [11]

H 04 N    21/6437                .    .    .    .    RTP [realtime transport protocol] [11]

H 04 N    21/647                  .    .    .    Regelsignalering tussen netwerkcomponenten en server of klanten; Netwerkprocessen voor videoverspreiding tussen server en klanten, bijv. regelen van de kwaliteit van de videostroom, door weglaten van gegevenspakketten, beschermen van de inhoud tegen ongeoorloofde wijziging binnen het netwerk, bewaken van netwerkbelasting of brugvorming tussen twee verschillende netwerken, bijv. tussen IP [internet protocol] en draadloos [11]

H 04 N    21/65                   .    .    Verzenden van beheers-gegevens tussen klant en server [11]

H 04 N    21/654                  .    .    .    Verzenden door de server in de richting van de klant [11]

H 04 N    21/6543                .    .    .    .    voor het afdwingen van bepaalde klantbewerkingen, bijv. opnemen [11]

H 04 N    21/6547                .    .    .    .    met parameters, bijv. voor installatie van een gebruiker [11]

H 04 N    21/658                  .    .    .    Verzenden door de klant in de richting van de server [11]

H 04 N    21/6583                .    .    .    .    Bevestiging [11]

H 04 N    21/6587                .    .    .    .    Regelparameters, bijv. opdrachten voor variabele snelheid of keuze van een gezichtspunt [11]

H 04 N    21/80                   .    Genereren of verwerken van inhoud of aanvullende gegevens door een inhoudsaanbieder onafhankelijk van het verspreidingsproces; Inhoud op zich [11]

H 04 N    21/81                   .    .    Enkelvoudige mediacomponenten daarvan [11]

H 04 N    21/83                   .    .    Genereren of verwerken van beschermende of beschrijvende gegevens in relatie tot de inhoud; Structureren van de inhoud [11]

H 04 N    21/835                  .   .    .    Genereren van beschermende gegevens, bijv. certificaten [11]

H 04 N    21/8352                  .  .    .    .    waarbij sprake is van identificatiegegevens van inhoud of bron, bijv. UMID [unique material identifier] [11]

H 04 N    21/8355                  .  .    .    .    waarbij sprake is van gebruiksgegevens, bijv. het aantal toegestane kopieën of weergaven [11]

H 04 N    21/8358                  .  .    .    .    waarbij sprake is van een watermerk [11]

H 04 N    21/84                   .    .    .    Genereren of verwerken van beschrijvende gegevens, bijv. inhoudsbeschrijvers [11]

H 04 N    21/8405                  .  .    .    .    weergegeven door sleutelwoorden [11]

H 04 N    21/845                  .    .    .    Structureren van inhoud, bijv. ontleden van inhoud in tijdsegmenten [11]

H 04 N    21/85                   .    .    Samenstellen van inhoud; Genereren van multimediatoepassingen [11]

H 04 N    21/854                  .   .    .    Schrijven van inhoud met auteurssoftware [11]

H 04 N    21/8541                  .  .    .    .    waarbij sprake is van vertakkingen, bijv. naar verschillende verhaalontknopingen [11]

H 04 N    21/8543                  .  .    .    .    gebruikmakend van een beschrijvende taal, bijv. MHEG [multimedia and hypermedia information coding expert group] of XML [extensible markup language] [11]

H 04 N    21/8545                  .  .    .    .    voor het genereren van interactieve toepassingen [11]

H 04 N    21/8547                  .  .    .    .    waarbij sprake is van tijdsaanduidingen voor het synchroniseren van inhoud [11]

H 04 N    21/8549                  .  .    .    .    Creëren van videosamenvattingen, bijv. een film trailer [11]

H 04 N    21/858                  .   .    .    Koppelen van gegevens aan inhoud, bijv. door het koppelen van een URL [uniform resource locator] aan een video-object or door het creëren van een hot spot [11]

 

Indexschema in samenhang met de groepen H04N 1/00 tot H04N 17/00, met betrekking tot videocamera’s voor stilstaande beelden [6,8]

 

H 04 N    101/00                  Videocamera’s voor stilstaande beelden [6]