SECTIE H         ELEKTRICITEIT

              Aantekeningen

 

              Deze Aantekeningen dekken de basisprincipes en algemene instructies voor het gebruik van Sectie H.

I.           Onder Sectie H vallen:

a)         elektrische basiselementen, waaronder alle elektrische eenheden en de algemene mechanische structuur van apparatuur en schakelingen vallen, inclusief de samenstelling van diverse basiselementen tot wat worden genoemd gedrukte schakelingen (printed circuits), en tevens tot op zekere hoogte het maken van deze elementen (voorzover niet elders ondergebracht);

b)         het opwekken van elektriciteit, waaronder de opwekking, omzetting en distributie van elektriciteit vallen samen met het regelen van de overeenkomstige toestellen;

c)         toegepaste elektriciteit, waaronder vallen:

(i)         algemene gebruikstechnieken, nl. die van elektrische verwarming en elektrische verlichtingsschakelingen;

(ii)        enige speciale gebruikstechnieken, hetzij elektrisch hetzij elektronisch in strikte zin, die niet vallen onder andere Secties van de Classificatie, inclusief:

1.         elektrische lichtbronnen, inclusief lasers;

2.         elektrische röntgentechniek;

3.         elektrische plasmatechniek, en de opwekking en versnelling van elektrisch geladen deeltjes of neutronen;

d)         elektronische basisschakelingen en hun regeling;

e)         radio of elektrische communicatietechniek;

f)          het gebruik van een specifiek materiaal voor het maken van het beschreven artikel of element. In dit verband moet gewezen worden op de paragrafen 88 tot 90 van de Gids.

II.          In deze Sectie worden de volgende algemene regels toegepast:

a.         Met inachtneming van de uitzonderingen zoals zoals vermeld onder I© hierboven, wordt elk elektrisch aspect of deel dat hoort bij een bepaalde apparatuur of werking, of een bepaald proces, object of artikel, geklasseerd in één van de Secties van de Classificatie anders dan in Sectie H, altijd geklasseerd in de subklasse voor die apparatuur of werking, of dat proces, object of artikel. Daar waar gezamelijke kenmerken met betrekking tot technische onderwerpen van overeenkomstige aard zijn uitgebracht op klasseniveau, is het elektrische aspect of deel, in overeenstemming met de apparatuur of werking, of het proces, object of artikel, geklasseerd in een subklasse waaronder de algemene elektrische toepassingen voor het technische onderwerp in kwestie geheel vallen;

b.         The hierboven onder (a) bedoelde elektrische toepassingen, algemeen of specifiek, houden in:

i.           de therapeutische processen en apparatuur, in klasse A61;

ii.          de elektrische processen en apparatuur die worden gebruikt in verschillende laboratoriumacitiviteiten en industriële activiteiten, in de klassen B01 en B03, en in subklasse B23K;

iii.         de elektriciteitstoevoer, en de elektrische aandrijving en verlichting bij voertuigen in het algemeen en bij bijzondere voertuigen, in de subsectie “Transport” van Sectie B;

iv.         de elektrische ontstekingssystemen van verbrandingsmotoren, in subklasse F02P, en van verbrandingsapparatuur in het algemeen, in subklasse F23Q;

v.          het gehele elektrische gedeelte van Sectie G, d.w.z. meetinrichtingen inclusief apparatuur voor het meten van elektrische variabelen, het controleren, het signaleren en het berekenen. Elektriciteit in die Sectie wordt in het algemeen gezien als middel en niet als einddoel op zich;

c.         Alle elektrische toepassingen, zowel algemeen als specifiek, veronderstellen dat de elektrische basisaspecten in Sectie H voorkomt (zie I(a) hierboven) voor wat betreft de elektrische basiselementen die zij bevatten. Deze regel geldt ook voor toegepaste elektriciteit zoals bedoeld onder I(c) hierboven, die zelf onder Sectie H valt.

III.         In deze Sectie komen de volgende speciale gevallen voor:

a.         Onder de algemene toepassingen die onder andere Secties dan Sectie H vallen, is het vermeldenswaard, dat elektrische verwarming in het algemeen valt onder de subklassen F24D en F24H, of klasse F27, en dat elektrische verlichting in het algemeen gedeeltelijk valt onder klasse F21, omdat er in Sectie H (zie I(c) hierboven) plaatsen zijn in subklasse H05B waaronder dezelfde technische onderwerpen vallen;

b.         In de beide gevallen waarover onder (a) hierboven wordt gesproken, vallen onder de subklassen van Sectie F die gaan over de respectievelijke onderwerpen, in hoofdzaak in de eerste plaats het gehele mechanische gedeelte van de apparatuur of inrichtingen, terwijl het elektrische gedeelte als zodanig valt onder subklasse H05B;

c.         In het geval van verlichting moet onder dit mechanische gedeelte de materiaalopstelling van de verschillende elektrische elementen vallen, d.w.z. hun geometrische of fysieke positie ten opzichte van elkaar; dit aspect valt onder de subklassen van klasse F21, de elementen zelf en de primaire schakelingen blijven in Sectie H. Hetzelfde geldt voor elektrische lichtbronnen, als zij zijn gecombineerd met lichtbronnen van een ander soort. Deze vallen onder subklasse H05B, terwijl de fysieke opstelling die de combinatie vormt valt onder de subklassen van klasse F21; [16]

d.         Met betrekking tot verwarming vallen niet alleen de elektrische elementen en schakelontwerpen als zodanig onder subklasse H05B, maar ook de elektrische aspecten van hun opstelling, daar waar het zaken met een algemene toepassing betreft; elektrische ovens worden op zich beschouwd. De fysieke plaatsing van de elektrische elementen in ovens valt onder Sectie F. Als een vergelijk wordt gemaakt met elektrische lasschakelingen, die in samenhang met lassen vallen onder subklasse B23K, blijkt dat elektrische verwarming niet valt onder de algemene regel zoals vermeld onder II hierboven.

 

H 04        ELEKTRISCHE COMMUNICATIETECHNIEK OF TELECOMMUNICATIETECHNIEK

 

              Aantekening

 

              Deze klasse dekt elektrische communicatiesystemen met voortplantingspaden waarbij sprake is van bundels lichaamsstraling, akoestische golven of elektromagnetische golven, bijv. radiocommunicatie of optische communicatie. [4,7] 

 

H 04 Q    SELECTEREN (schakelaars, relais, kiezers H01H; draadloze communicatienetwerken H04W) [9]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Deze subklasse dekt:

                        -        methoden, circuits of apparatuur voor het selectief tot stand brengen van een verbinding tussen een gewenst aantal stations (meestal twee), of tussen een hoofdstation en een gewenst aantal onderstations (meestal één) voor het overdragen van informatie via deze verbinding nadat die tot stand is gebracht;

                        -        selectieve oproepvoorzieningen langs reeds tot stand gebrachte verbindingen. [9]

              (2)      In deze subklasse worden de volgende termen of uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

                        -        “abonnee” is een algemene term voor een eindstation-uitrusting, bijv. een telefoon voor openbaar gebruik;

                        -        “onderstation” betekent een abonnee of een bewakingsuitrusting die één abonnee kan verbinden met een lijn zonder dat de abonnee daarin een keus heeft;

                        -        “satelliet” is een soort centrale waarvan de werking afhangt van regelsignalen die worden ontvangen van een controlecentrale;

                        -        “schakelcentrales” omvat centrales en satellieten.

 

H 04 Q      1/00                    Details van selectie-apparatuur of selectievoorzieningen [11]

H 04 Q      1/02                    .    Constructieve details

H 04 Q      1/04                    .    .    Frames of bevestigingsrekken voor selectieschakelaars; Accessoires daarvoor, bijv. een frame-afdekking

H 04 Q      1/06                    .    .    Speciaal aangepaste kabelgoten of kabelbevestigingen voor centrale-installaties [11]

H 04 Q      1/08                    .    .    Frames of bevestigingsrekken voor relais; Accessoires daarvoor

H 04 Q      1/10                    .    .    Constructie van centrales

H 04 Q      1/12                    .    .    Voorzieningen met meerdere rails met of zonder draaibare frames

H 04 Q      1/14                    .    .    Distributieframes

H 04 Q      1/16                    .    .    Bedradingsvoorzieningen voor selectieschakelaars of relais in frames

H 04 Q      1/18                    .    Elektrische details

H 04 Q      1/20                    .    .    Testcircuits of testapparatuur; Circuits of apparatuur voor het detecteren, aanduiden of signaleren van fouten of problemen

H 04 Q      1/22                    .    .    .    Automatische voorzieningen

H 04 Q      1/24                    .    .    .    .    voor verbindingsinrichtingen

H 04 Q      1/26                    .    .    .    .    voor het signaleren van problemen in niet-bezette hulpcentrales

H 04 Q      1/28                    .    .    Stroomtoevoercircuits of stroomtoevoervoorzieningen voor selectie-uitrusting bij centrales

H 04 Q      1/30                    .    .    Signaalvoorzieningen; Manipuleren van signaleringsstromen (multiplexsystemen voor oproepsignalen of controlesignalen H04J 1/14 of H04J 3/12) [11]

H 04 Q      1/32                    .    .    .    gebruikmakend van reeksen gelijkstroompulsen (H04Q 1/39 heeft voorrang) [3]

H 04 Q      1/34                    .    .    .    .    Puls-regeneratoren met mechanische of andere niet-elektrische markeervoorzieningen

H 04 Q      1/36                    .    .    .    .    Puls-correctievoorzieningen, bijv. voor het verminderen van effecten ten gevolge van interferentie

H 04 Q      1/38                    .    .    .    gebruikmakend van combinaties van gelijkstromen met verschillende amplituden of polariteiten over lijngeleiders of een combinatie van lijngeleiders

H 04 Q      1/39                    .    .    .    gebruikmakend van gecodeerde puls-groepen [3]

H 04 Q      1/40                    .    .    .    waarbij de duur van een puls of interval tussen twee pulsen variabel is

H 04 Q      1/42                    .    .    .    .    waarbij sprake is van de positie van een puls in een cyclus

H 04 Q      1/44                    .    .    .    gebruikmakend van wisselstroom (H04Q 1/50 heeft voorrang) [3]

H 04 Q      1/442                  .    .    .    .    met signaleringsfrequenties buiten de spraakband [3]

H 04 Q      1/444                  .    .    .    .    met signaleringsfrequenties binnen de spraakband [3]

H 04 Q      1/446                  .    .    .    .    .    gebruikmakend van één signaleringsfrequentie (H04Q 1/46 heeft voorrang) [3]

H 04 Q      1/448                  .    .    .    .    .    .    met omzetting van één frequentiesignaal in een digitaal signaal [3]

H 04 Q      1/45                    .    .    .    .    .    gebruikmakend van signalering met meerdere frequenties (H04Q 1/46 heeft voorrang) [3]

H 04 Q      1/453                  .    .    .    .    .    .    waarin m-uit-n signaleringsfrequenties worden verzonden [3]

H 04 Q      1/457                  .    .    .    .    .    .    met omzetting van signalen met meerdere frequenties in digitale signalen [3]

H 04 Q      1/46                    .    .    .    .    .    met middelen voor het maken van onderscheid tussen een signaleringsstroom met een vooraf bepaalde frequentie en een complexe stroom die deze frequentie bevat, bijv. spraakstroom [3]

H 04 Q      1/48                    .    .    .    Signaleringsvoorzieningen met geïnduceerde stroom

H 04 Q      1/50                    .    .    .    Omzetting tussen verschillende soorten signalen

H 04 Q      1/54                    .    .    Versterkers die automatisch worden ingeschakeld afhankelijk van automatisch geselecteerde lijnen

H 04 Q      1/56                    .    .    Balanceercircuits die automatisch worden ingeschakeld afhankelijk van automatisch geselecteerde lijnen

 

H 04 Q      3/00                    Selectievoorzieningen (H04Q 5/00 tot H04Q 11/00 hebben voorrang)

H 04 Q      3/02                    .    Circuitvoorzieningen voor kiezers die reageren op een permutatiecode

H 04 Q      3/04                    .    Circuitvoorzieningen voor ontvangers van routecijfers

H 04 Q      3/06                    .    .    voor een groep of een hoofdgroep kiezers

H 04 Q      3/08                    .    .    voor lokale kiezers of lange-afstandskiezers

H 04 Q      3/10                    .    .    voor PBX-kiezers, d.w.z. huiscentrale-kiezers

H 04 Q      3/12                    .    .    voor lijnkiezers waarbij geleidecijfers worden overgedragen

H 04 Q      3/14                    .    .    voor tweewegkiezers

H 04 Q      3/16                    .    .    voor markeerschakelaars

H 04 Q      3/18                    .    Circuitvoorzieningen voor de eerste trap van oproepschakelingen

H 04 Q      3/20                    .    .    voor vóór-kiezers

H 04 Q      3/22                    .    .    .    met een gemeenschappelijk oproepcircuit en uitschakelcircuit

H 04 Q      3/24                    .    .    voor lijnzoekers

H 04 Q      3/26                    .    .    .    met een gemeenschappelijk oproepcircuit en uitschakelcircuit

H 04 Q      3/28                    .    .    .    met hoofdgroepen en ondergroepen

H 04 Q      3/30                    .    .    Kieszoekers, d.w.z. verbinderschakelaars

H 04 Q      3/32                    .    Circuitvoorzieningen voor de tweede en volgende trappen van oproepschakelingen [2]

H 04 Q      3/34                    .    .    voor de tweede voorselectietrap

H 04 Q      3/36                    .    .    voor de tweede lijnzoektrap

H 04 Q      3/38                    .    .    voor trappen na de groepskeuzetrap

H 04 Q      3/40                    .    .    voor trappen na de lijnkiezer, bijv. voor het vergroten van de kiezer

H 04 Q      3/42                    .    Circuitvoorzieningen voor indirecte selectie die wordt geregeld door gemeenschappelijke circuits, bijv. een registerregelaar of markeervoorziening

H 04 Q      3/44                    .    .    gebruikmakend van terugvallende regeling

H 04 Q      3/46                    .    .    gebruikmakend van andere signalen dan terugvallende pulsen

H 04 Q      3/47                    .    .    gebruikmakend van omvormers

H 04 Q      3/48                    .    .    gebruikmakend van markeervoorzieningen

H 04 Q      3/49                    .    .    .    voor het van begin tot eind markeren

H 04 Q      3/495                  .    .    .    voor het omleiden van verbindingspaden

H 04 Q      3/52                    .    .    gebruikmakend van statische inrichtingen in schakeltrappen, bijv. elektronische schakelvoorzieningen [2]

H 04 Q      3/54                    .    .    waarin de logische circuits voor het regelen van de centrale zijn gecentraliseerd

H 04 Q      3/545                  .    .    .    gebruikmakend van een opgeslagen programma [4]

H 04 Q      3/55                    .    .    .    gebruikmakend van een logisch circuit in de bedrading [4]

H 04 Q      3/555                  .    .    .    .    vervat in elektromagnetische inrichtingen [4]

H 04 Q      3/56                    .    .    waarin de regelsignalen worden vermenigvuldigd [2]

H 04 Q      3/58                    .    Voorzieningen die zorgen voor een verbinding tussen een hoofdcentrale en een hulpcentrale of satelliet

H 04 Q      3/60                    .    .    voor verbindingen met satellieten of concentrators die één of meer centrale lijnen verbinden met een groep lokale lijnen

H 04 Q      3/62                    .    .    voor verbindingen met huiscentrales

H 04 Q      3/64                    .    Distribueren of in de wacht zetten

H 04 Q      3/66                    .    .    Verkeersdistributeurs

H 04 Q      3/68                    .    .    Groeperen of interliniëren van keuzegroepen of keuzetrappen

H 04 Q      3/70                    .    Identificeren van het soort bellende abonnee

H 04 Q      3/72                    .    Achterhalen en aanduiden van het nummer van de bellende abonnee

H 04 Q      3/74                    .    .    Identificeren van een abonnee die belt vanuit een vergaderlijn

H 04 Q      3/76                    .    Vertalen van het gebelde abonneenummer naar de uitgaande of inkomende regelinformatie [4]

H 04 Q      3/78                    .    Tijdelijk opslaan van informatie over een bellende of gebelde abonnee (tussenopslag-middelen voor telegrafische communicatie H04L 13/08) [4]

 

H 04 Q      5/00                    Selectievoorzieningen waarin twee of meer abonneestations via dezelfde lijn worden verbonden met de centrale

H 04 Q      5/02                    .    met een directe verbinding voor alle abonnees, d.w.z. vergaderlijnen (H04Q 5/24 heeft voorrang)

H 04 Q      5/04                    .    .    Signaleren door stromen in de ene of de andere, of in beide lijndraden of hulpdraden

H 04 Q      5/06                    .    .    Signaleren door de amplitude of polariteit van gelijkstroom

H 04 Q      5/08                    .    .    Signaleren door een continue wisselstroom

H 04 Q      5/10                    .    .    .    gebruikmakend van losse frequenties voor verschillende abonnees

H 04 Q      5/12                    .    .    .    gebruikmakend van combinaties van frequenties

H 04 Q      5/14                    .    .    Signaleren door pulsen

H 04 Q      5/16                    .    .    .    door een vooraf bepaald aantal pulsen

H 04 Q      5/18                    .    met een indirecte verbinding, d.w.z. via een ondergeschikt schakelcentrum

H 04 Q      5/20                    .    .    waarbij het ondergeschikte centrum onderlinge verbinding toestaat tussen daarmee verbonden abonnees

H 04 Q      5/22                    .    .    waarbij het ondergeschikte centrum geen onderlinge verbinding toestaat tussen daarmee verbonden abonnees

H 04 Q      5/24                    .    voor systemen met een dubbele vergaderlijn

 

H 04 Q      9/00                    Voorzieningen in afstandsbedieningssystemen of telemetriesystemen voor het selectief oproepen van een onderstation vanuit een hoofdstation, waarin de in het onderstation gewenste apparatuur wordt geselecteerd voor het daaraan toevoeren van een regelsignaal of voor het daaruit verkrijgen van gemeten waarden

H 04 Q      9/02                    .    Automatisch bediende voorzieningen

H 04 Q      9/04                    .    Voorzieningen voor synchrone werking

H 04 Q      9/06                    .    Oproepen door gebruik te maken van de amplitude of polariteit van gelijkstroom

H 04 Q      9/08                    .    Oproepen door gebruik te maken van een continue wisselstroom

H 04 Q      9/10                    .    .    gebruikmakend van verschillende losse frequenties

H 04 Q      9/12                    .    .    gebruikmakend van combinaties van frequenties

H 04 Q      9/14                    .    Oproepen door gebruik te maken van pulsen

H 04 Q      9/16                    .    .    door een vooraf bepaald aantal pulsen

 

H 04 Q    11/00                   Selectievoorzieningen voor multiplexsystemen (multiplexsystemen H04J)

H 04 Q     11/02                   .    voor het vermenigvuldigen met frequentiedeling

H 04 Q     11/04                   .    voor het vermenigvuldigen met tijddeling

H 04 Q    11/06                   .    .    Tijd-ruimte-tijd schakelen [5]

H 04 Q    11/08                   .    .    Alleen-tijd schakelen [5]