SECTIE H†††††††† ELEKTRICITEIT

††††††††††††† Aantekeningen

 

††††††††††††† Deze Aantekeningen dekken de basisprincipes en algemene instructies voor het gebruik van Sectie H.

I.           Onder Sectie H vallen:

a)         elektrische basiselementen, waaronder alle elektrische eenheden en de algemene mechanische structuur van apparatuur en schakelingen vallen, inclusief de samenstelling van diverse basiselementen tot wat worden genoemd gedrukte schakelingen (printed circuits), en tevens tot op zekere hoogte het maken van deze elementen (voorzover niet elders ondergebracht);

b)         het opwekken van elektriciteit, waaronder de opwekking, omzetting en distributie van elektriciteit vallen samen met het regelen van de overeenkomstige toestellen;

c)         toegepaste elektriciteit, waaronder vallen:

(i)         algemene gebruikstechnieken, nl. die van elektrische verwarming en elektrische verlichtingsschakelingen;

(ii)        enige speciale gebruikstechnieken, hetzij elektrisch hetzij elektronisch in strikte zin, die niet vallen onder andere Secties van de Classificatie, inclusief:

1.         elektrische lichtbronnen, inclusief lasers;

2.         elektrische rŲntgentechniek;

3.         elektrische plasmatechniek, en de opwekking en versnelling van elektrisch geladen deeltjes of neutronen;

d)         elektronische basisschakelingen en hun regeling;

e)         radio of elektrische communicatietechniek;

f)          het gebruik van een specifiek materiaal voor het maken van het beschreven artikel of element. In dit verband moet gewezen worden op de paragrafen 88 tot 90 van de Gids.

II.          In deze Sectie worden de volgende algemene regels toegepast:

a.         Met inachtneming van de uitzonderingen zoals zoals vermeld onder I© hierboven, wordt elk elektrisch aspect of deel dat hoort bij een bepaalde apparatuur of werking, of een bepaald proces, object of artikel, geklasseerd in ťťn van de Secties van de Classificatie anders dan in Sectie H, altijd geklasseerd in de subklasse voor die apparatuur of werking, of dat proces, object of artikel. Daar waar gezamelijke kenmerken met betrekking tot technische onderwerpen van overeenkomstige aard zijn uitgebracht op klasseniveau, is het elektrische aspect of deel, in overeenstemming met de apparatuur of werking, of het proces, object of artikel, geklasseerd in een subklasse waaronder de algemene elektrische toepassingen voor het technische onderwerp in kwestie geheel vallen;

b.         The hierboven onder (a) bedoelde elektrische toepassingen, algemeen of specifiek, houden in:

i.           de therapeutische processen en apparatuur, in klasse A61;

ii.          de elektrische processen en apparatuur die worden gebruikt in verschillende laboratoriumacitiviteiten en industriŽle activiteiten, in de klassen B01 en B03, en in subklasse B23K;

iii.         de elektriciteitstoevoer, en de elektrische aandrijving en verlichting bij voertuigen in het algemeen en bij bijzondere voertuigen, in de subsectie ďTransportĒ van Sectie B;

iv.         de elektrische ontstekingssystemen van verbrandingsmotoren, in subklasse F02P, en van verbrandingsapparatuur in het algemeen, in subklasse F23Q;

v.          het gehele elektrische gedeelte van Sectie G, d.w.z. meetinrichtingen inclusief apparatuur voor het meten van elektrische variabelen, het controleren, het signaleren en het berekenen. Elektriciteit in die Sectie wordt in het algemeen gezien als middel en niet als einddoel op zich;

c.         Alle elektrische toepassingen, zowel algemeen als specifiek, veronderstellen dat de elektrische basisaspecten in Sectie H voorkomt (zie I(a) hierboven) voor wat betreft de elektrische basiselementen die zij bevatten. Deze regel geldt ook voor toegepaste elektriciteit zoals bedoeld onder I(c) hierboven, die zelf onder Sectie H valt.

III.         In deze Sectie komen de volgende speciale gevallen voor:

a.         Onder de algemene toepassingen die onder andere Secties dan Sectie H vallen, is het vermeldenswaard, dat elektrische verwarming in het algemeen valt onder de subklassen F24D en F24H, of klasse F27, en dat elektrische verlichting in het algemeen gedeeltelijk valt onder klasse F21, omdat er in Sectie H (zie I(c) hierboven) plaatsen zijn in subklasse H05B waaronder dezelfde technische onderwerpen vallen;

b.         In de beide gevallen waarover onder (a) hierboven wordt gesproken, vallen onder de subklassen van Sectie F die gaan over de respectievelijke onderwerpen, in hoofdzaak in de eerste plaats het gehele mechanische gedeelte van de apparatuur of inrichtingen, terwijl het elektrische gedeelte als zodanig valt onder subklasse H05B;

c.         In het geval van verlichting moet onder dit mechanische gedeelte de materiaalopstelling van de verschillende elektrische elementen vallen, d.w.z. hun geometrische of fysieke positie ten opzichte van elkaar; dit aspect valt onder de subklassen van klasse F21, de elementen zelf en de primaire schakelingen blijven in Sectie H. Hetzelfde geldt voor elektrische lichtbronnen, als zij zijn gecombineerd met lichtbronnen van een ander soort. Deze vallen onder subklasse H05B, terwijl de fysieke opstelling die de combinatie vormt valt onder de subklassen van klasse F21; [16]

d.         Met betrekking tot verwarming vallen niet alleen de elektrische elementen en schakelontwerpen als zodanig onder subklasse H05B, maar ook de elektrische aspecten van hun opstelling, daar waar het zaken met een algemene toepassing betreft; elektrische ovens worden op zich beschouwd. De fysieke plaatsing van de elektrische elementen in ovens valt onder Sectie F. Als een vergelijk wordt gemaakt met elektrische lasschakelingen, die in samenhang met lassen vallen onder subklasse B23K, blijkt dat elektrische verwarming niet valt onder de algemene regel zoals vermeld onder II hierboven.

 

H 04††††††† ELEKTRISCHE COMMUNICATIETECHNIEK OF TELECOMMUNICATIETECHNIEK

 

††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† Deze klasse dekt elektrische communicatiesystemen met voortplantingspaden waarbij sprake is van bundels lichaamsstraling, akoestische golven of elektromagnetische golven, bijv. radiocommunicatie of optische communicatie. [4,7]

 

H 04 W†† DRAADLOZE COMMUNICATIENETWERKEN [9]

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

††††††††††††† (1)††††† Deze subklasse dekt:

††††††††††††††††††††††† -††††††† communicatienetwerken voor het selectief tot stand brengen van ťťn of meer communicatieverbindingen tussen een gewenst aantal gebruikers of tussen gebruikers en netwerkapparatuur, met het doel informatie over te dragen via deze draadloze communicatieverbindingen; [9]

††††††††††††††††††††††† -††††††† netwerken gebruikmakend van een infrastructuur voor mobiliteitsbeheer van daarmee verbonden draadloze gebruikers, bijv. cellulaire netwerken, WLAN [Wireless Local Area Network], draadloze toegangsnetwerken, bijv. WLL [Wireless Local Loop] of zelfsturende draadloze communicatienetwerken, bijv. ad hoc netwerken; [9]

††††††††††††††††††††††† -††††††† speciaal aangepaste planning of opstelling voor de hierboven genoemde draadloze netwerken; [9]

††††††††††††††††††††††† -††††††† speciaal aangepaste diensten of faciliteiten voor de hierboven genoemde draadloze netwerken; [9]

††††††††††††††††††††††† -††††††† speciaal aangepaste voorzieningen of technieken voor het bedienen van de hierboven genoemde draadloze netwerken. [9]

††††††††††††† (2)††††† Deze subklasse dekt niet:

††††††††††††††††††††††† -††††††† communicatiesystemen die gebruik maken van draadloze toestellen, d.w.z. draadloze verbindingen zonder selectieve communicatie, bijv. draadloze telefoons, die vallen onder de groep H04M 1/72; [9]

††††††††††††††††††††††† -††††††† radiocommunicatie, die valt onder subklasse H04H. [9]

††††††††††††† (3)††††† In deze subklasse is de prioriteitsregel voor de eerste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiŽrarchisch niveau wordt geklasseerd in de eerst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld. [9,15]

 

H 04 W†† 4/00††††††††††††††††††† Speciaal aangepast diensten voor draadloze communicatienetwerken; Faciliteiten daarvoor [9,18]

 

††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† In deze hoofdgroep is de prioriteitsregel voor de eerste plaats niet van kracht, d.w.z. de algemene regel wordt toegepast. [18]

 

H 04 W†† 4/02††††††††††††††††††† .††† Diensten die gebruikmaken van plaatsinformatie [9,18]

H 04 W†† 4/021††††††††††††††††† .††† .††† Diensten in relatie tot specifieke gebieden, bijv. points-of-interest [POI] diensten, verkoopdiensten of geografisch-bepaalde afbakeningen [18]

H 04 W†† 4/024††††††††††††††††† .††† .††† Begeleidingsdiensten [18]

H 04 W†† 4/029††††††††††††††††† .††† .††† Op locatie gebaseerd beheer, of volgdiensten [18]

H 04 W†† 4/04††††††††††††††††††† (verplaatst naar H04W 4/02 tot H04W 4/029, of H04W 4/30 tot H04W 4/48) [18]

H 04 W†† 4/06††††††††††††††††††† .††† Selectieve radio-uitzending, bijv. multimerdia-multicast-uitzenddiensten [MBMS]; Diensten voor gebruikersgroepen; Eťnrichting-selectieve oproepdiensten [9,18]

H 04 W†† 4/08††††††††††††††††††† .††† .††† Beheer van gebruikersgroepen [9]

H 04 W†† 4/10††††††††††††††††††† .††† .††† Spreektoets (push-to-talk) [PTT] of oproeptoets (push-on-call) diensten [9,18]

H 04 W†† 4/12††††††††††††††††††† .††† Berichtgeving; Brievenbussen (Mailboxes); Aankondigingen [9,18]

H 04 W†† 4/14††††††††††††††††††† .††† .††† Berichtgevingsdiensten, bijv. Short Messaging Service [SMS] of Unstructured Supplementary Service Data [USSD] [9,18]

H 04 W†† 4/16††††††††††††††††††† .††† Communicatie-gerelateerde aanvullende diensten, bijv. overdragen of in de wacht zetten van gesprekken [9]

H 04 W†† 4/18††††††††††††††††††† .††† Informatie-opmaak of inhoudsomzetting, bijv. door het netwerk uitgevoerde aanpassing van de verzonden of ontvangen informatie ten behoeve van draadloze levering aan gebruikers of aansluitingen [9]

H 04 W†† 4/20††††††††††††††††††† .††† Doorgeven van diensten; Doorgeven van aanvullende gegevens, d.w.z. het verzenden van gegevens via een niet-gebruikskanaal [9,18]

H 04 W†† 4/21††††††††††††††††††† .††† .††† voor toepassingen in sociale netwerken [18]

H 04 W†† 4/22††††††††††††††††††† (verplaatst naar H04W 4/90) [18]

H 04 W†† 4/23††††††††††††††††††† .††† .††† voor het mobiel adverteren [18]

H 04 W†† 4/24††††††††††††††††††† .††† Op rekening zetten of in rekening brengen [9]

H 04 W†† 4/26††††††††††††††††††† (verplaatst naar H04W 4/24) [18]

H 04 W†† 4/30††††††††††††††††††† .††† Speciaal aangepaste diensten voor specifieke gebieden, situaties of doeleinden [18]

H 04 W†† 4/33††††††††††††††††††† .††† .††† voor binnenomgevingen, bijv. gebouwen [18]

H 04 W†† 4/35††††††††††††††††††† .††† .††† voor het beheer van goederen of koopwaar [18]

H 04 W†† 4/38††††††††††††††††††† .††† .††† voor het verzamelen van sensorinformatie [18]

H 04 W†† 4/40††††††††††††††††††† .††† .††† voor voertuigen, bijv. voertuig-naar-voetganger [V2P] [18]

H 04 W†† 4/42††††††††††††††††††† .††† .††† .††† voor massatransportvoertuigen, bijv. bussen, treinen of vliegtuigen [18]

H 04 W†† 4/44††††††††††††††††††† .††† .††† .††† voor communicatie tussen voertuigen en infrastructuur, bijv. voertuig-naar-cloud [V2C] of voertuig-naar-huis [V2H] [18]

H 04 W†† 4/46††††††††††††††††††† .††† .††† .††† voor voertuig-naar-voertuig [V2V] communicatie [18]

H 04 W†† 4/48††††††††††††††††††† .††† .††† .††† voor communicatie binnen een voertuig [18]

H 04 W†† 4/50††††††††††††††††††† .††† Mogelijk maken of opnieuw configureren van diensten [18]

H 04 W†† 4/60††††††††††††††††††† .††† Diensten op basis van abonnement gebruikmakend van applicatieservers of gegevensdragers, bijv. toolkits voor SIM-toepassingen [18]

H 04 W†† 4/70††††††††††††††††††† .††† Diensten voor machine-naar-machine [M2M] communicatie of machine-type-communicatie [MTC] [18]

H 04 W†† 4/80††††††††††††††††††† .††† Diensten gebruikmakend van communicatie op korte afstand, bijv. near-field communicatie [NFC], radiofrequentie-identificatie [RFID] of laag-energetische communicatie [18]

H 04 W†† 4/90††††††††††††††††††† .††† Diensten voor het omgaan met noodsituaties of gevaarlijke situaties, bijv. waarschuwingssystemen voor aarbevingen of tsunamiís [ETWS] [18]

 

H 04 W†† 8/00††††††††††††††††††† Netwerkgegevensbeheer [9]

H 04 W†† 8/02††††††††††††††††††† .††† Verwerking van mobiliteitsgegevens, bijv. registratie-informatie bij HLR (Home Location Register) of VLR (Visitor Location Register); Overdracht van mobiliteitsgegevens, bijv. tussen HLR, VLR of externe netwerken [9]

H 04 W†† 8/04††††††††††††††††††† .††† .††† Registratie bij HLR of HSS (Home Subscriber Service) [9]

H 04 W†† 8/06††††††††††††††††††† .††† .††† Registratie bij SNLR (Serving Network Location Register), VLR of UMS (User Mobility Server) [9]

H 04 W†† 8/08††††††††††††††††††† .††† .††† Overdracht van mobiliteitsgegevens [9]

H 04 W†† 8/10††††††††††††††††††† .††† .††† .††† tussen plaats-registers en externe netwerken [9]

H 04 W†† 8/12††††††††††††††††††† .††† .††† .††† tussen plaats-registers of mobiliteitsservers [9]

H 04 W†† 8/14††††††††††††††††††† .††† .††† .††† tussen overeenkomende knooppunten [9]

H 04 W†† 8/16††††††††††††††††††† .††† .††† .††† waarbij het traceren van mobiliteit selectief wordt beperkt [9]

H 04 W†† 8/18††††††††††††††††††† .††† Verwerking van gebruikersgegevens of abonneegegevens, bijv. abonneediensten, gebruikersvoorkeuren of gebruikersprofielen; Overdracht van gebruikersgegevens of abonneegegevens [9]

H 04 W†† 8/20††††††††††††††††††† .††† .††† Overdracht van gebruikersgegevens of abonneegegevens [9]

H 04 W†† 8/22††††††††††††††††††† .††† Verwerking of overdracht van aansluitgegevens, bijv. de status of fysieke mogelijkheden [9]

H 04 W†† 8/24††††††††††††††††††† .††† .††† Overdracht van aansluitgegevens [9]

H 04 W†† 8/26††††††††††††††††††† .††† Netwerkadressering of Ėnummering voor ten behoeve van mobiliteitsondersteuning [9]

H 04 W†† 8/28††††††††††††††††††† .††† .††† Nummeroverdraagbaarheid [9]

H 04 W†† 8/30††††††††††††††††††† .††† Herstel van netwerkgegevens [9]

 

H 04 W†† 12/00†††††††††††††††††† Veiligheidsvoorzieningen, bijv. toegangsbeveiliging of misbruikdetectie; Legalisatie, bijv. verificatie van de identiteit of autorisatie van een gebruiker; Bescherming van privacy of anonimiteit [9]

H 04 W†† 12/02†††††††††††††††††† .††† Bescherming van privacy of anonimiteit [9]

H 04 W†† 12/04†††††††††††††††††† .††† Sleutelbeheer [9]

H 04 W†† 12/06†††††††††††††††††† .††† Legalisatie [9]

H 04 W†† 12/08†††††††††††††††††† .††† Toegangsbeveiliging [9]

H 04 W†† 12/10†††††††††††††††††† .††† Integriteit [9]

H 04 W†† 12/12†††††††††††††††††† .††† Detectie van misbruik [9]

 

H 04 W†† 16/00†††††††††††††††††† Netwerkplanning, bijv. middelen voor dekking of verkeersplanning; Netwerk deployment, bijv. indeling van elementen of celstructuren [9]

H 04 W†† 16/02†††††††††††††††††† .††† Indeling van elementen tussen netwerkcomponenten, bijv. indeling voor hergebruik [9]

H 04 W†† 16/04†††††††††††††††††† .††† .††† Indeling van elementen die zich aanpast aan het verkeer [9]

H 04 W†† 16/06†††††††††††††††††† .††† .††† Hybride indeling van elementen, bijv. kanaaluitwisseling [9]

H 04 W†† 16/08†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Voorzieningen voor belastingreductie

H 04 W†† 16/10†††††††††††††††††† .††† .††† Dynamische indeling van elementen [9]

H 04 W†† 16/12†††††††††††††††††† .††† .††† Vaste indeling van elementen [9]

H 04 W†† 16/14†††††††††††††††††† .††† Voorzieningen voor gedeeld spectrumgebruik [9]

H 04 W†† 16/16†††††††††††††††††† .††† .††† voor PBS (Private Base Station) voorzieningen [9]

H 04 W†† 16/18†††††††††††††††††† .††† Middelen voor netwerkplanning [9]

H 04 W†† 16/20†††††††††††††††††† .††† .††† voor interne dekking of voor netwerken met beperkt bereik [9]

H 04 W†† 16/22†††††††††††††††††† .††† Middelen of modellen voor verkeerssimulatie [9]

H 04 W†† 16/24†††††††††††††††††† .††† Celstructuren [9]

H 04 W†† 16/26†††††††††††††††††† .††† .††† Cel-verbeteraars, bijv. voor tunnels of bouwwerkschaduw [9]

H 04 W†† 16/28†††††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van bundelsturing [9]

H 04 W†† 16/30†††††††††††††††††† .††† .††† Speciale cel-vormen, bijv. donutvormig of ringvormig [9]

H 04 W†† 16/32†††††††††††††††††† .††† .††† HiŽrarchische celstructuren [9]

 

H 04 W†† 24/00†††††††††††††††††† Voorzieningen voor toezicht, bewaking of testen [9]

H 04 W†† 24/02†††††††††††††††††† .††† Voorzieningen voor het optimaliseren van de werkvoorwaarden [9]

H 04 W†† 24/04†††††††††††††††††† .††† Voorzieningen voor het in stand houden van de werkvoorwaarden [9]

H 04 W†† 24/06†††††††††††††††††† .††† Testen gebruikmakend van verkeerssimulatie [9]

H 04 W†† 24/08†††††††††††††††††† .††† Testen gebruikmakend van werkelijk verkeer [9]

H 04 W†† 24/10†††††††††††††††††† .††† Inroosteren van meetrapporten [9]

 

H 04 W†† 28/00†††††††††††††††††† Beheer van netwerkverkeer of netwerkelementen [9]

H 04 W†† 28/02†††††††††††††††††† .††† Verkeersbeheer, bijv. besturing van voortgang of overbelasting [9]

H 04 W†† 28/04†††††††††††††††††† .††† .††† Foutenbeheer [9]

H 04 W†† 28/06†††††††††††††††††† .††† .††† Optimalisering, bijv. header compressie of informatiemeting [9]

H 04 W†† 28/08†††††††††††††††††† .††† .††† Vereffenen of verdeling van belasting [9]

H 04 W†† 28/10†††††††††††††††††† .††† .††† Voortgangsbesturing [9]

H 04 W†† 28/12†††††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van signalering tussen netwerkelementen [9]

H 04 W†† 28/14†††††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van tussentijdse opslag [9]

H 04 W†† 28/16†††††††††††††††††† .††† Centraal elementenbeheer; Afstemmen van elementen, bijv. afstemmen van bandbreedte of QoS (Quality of Service) [9]

H 04 W†† 28/18†††††††††††††††††† .††† .††† Afstemmen van parameters van draadloze communicatie [9]

H 04 W†† 28/20†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Afstemmen van bandbreedte [9]

H 04 W†† 28/22†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Afstemmen van communicatiesnelheid [9]

H 04 W†† 28/24†††††††††††††††††† .††† .††† Afstemmen van SLA (Service Level Agreement); Afstemmen van QoS (Quality of Service) [9]

H 04 W†† 28/26†††††††††††††††††† .††† .††† Reserveren van elementen [9]

 

H 04 W†† 36/00†††††††††††††††††† Voorzieningen voor het doorgeven of opnieuw uitvoeren van een keuze [9]

H 04 W†† 36/02†††††††††††††††††† .††† Bufferen of terughalen van informatie tijdens het opnieuw kiezen [9]

H 04 W†† 36/04†††††††††††††††††† .††† Opnieuw kiezen van een cellaag in meerlaagse cellen [9]

H 04 W†† 36/06†††††††††††††††††† .††† Opnieuw kiezen van een communicatie-element in het ondersteunend aansluitpunt [9]

H 04 W†† 36/08†††††††††††††††††† .††† Opnieuw kiezen van een aansluitpunt [9]

H 04 W†† 36/10†††††††††††††††††† .††† Opnieuw kiezen van een aansluitpuntregelaar [9]

H 04 W†† 36/12†††††††††††††††††† .††† Opnieuw kiezen van een schakelknooppunt of routeknooppunt van een ondersteunend kernnetwerk [9]

H 04 W†† 36/14†††††††††††††††††† .††† Opnieuw kiezen van een netwerk of een ether-interface [9]

H 04 W†† 36/16†††††††††††††††††† .††† Uitvoeren van hernieuwde keuze voor specifieke doelen [9]

H 04 W†† 36/18†††††††††††††††††† .††† .††† voor het toestaan van een naadloze hernieuwde keuze, bijv. soft reselection [9]

H 04 W†† 36/20†††††††††††††††††† .††† .††† voor het optimaliseren van het interferentieniveau [9]

H 04 W†† 36/22†††††††††††††††††† .††† .††† voor het verwerken van het verkeer [9]

H 04 W†† 36/24†††††††††††††††††† .††† Opnieuw kiezen dat in werking wordt gesteld door specifieke parameters [9]

H 04 W†† 36/26†††††††††††††††††† .††† .††† door communicatieparameters die goedgekeurd zijn of waarover is onderhandeld [9]

H 04 W†† 36/28†††††††††††††††††† .††† .††† .††† waarbij sprake is van meerdere verbindingen, bijv. verbindingen voor meervoudige oproep of meervoudige drager [9]

H 04 W†† 36/30†††††††††††††††††† .††† .††† door gemeten of veronderstelde gegevens over verbindingskwaliteit [9]

H 04 W†† 36/32†††††††††††††††††† .††† .††† door plaats-gegevens of mobiliteitsgegevens, bijv. snelheidsgegevens [9]

H 04 W†† 36/34†††††††††††††††††† .††† Besturing van het hernieuwd kiezen [9]

H 04 W†† 36/36†††††††††††††††††† .††† .††† door de gebruiker of aangesloten uitrusting [9]

H 04 W†† 36/38†††††††††††††††††† .††† .††† door vaste netwerkuitrusting [9]

 

H 04 W†† 40/00†††††††††††††††††† Routering van communicatie of bepalen van het communicatie-pad [9]

H 04 W†† 40/02†††††††††††††††††† .††† Kiezen van communicatieroute of communicatie-pad, bijv. vermogen-gebaseerde routering of routering van de kortste weg [9]

H 04 W†† 40/04†††††††††††††††††† .††† .††† gebaseerd op draadloze knooppuntelementen [9]

H 04 W†† 40/06†††††††††††††††††† .††† .††† .††† gebaseerd op kenmerken van beschikbare antennes [9]

H 04 W†† 40/08†††††††††††††††††† .††† .††† .††† gebaseerd op zendvermogen [9]

H 04 W†† 40/10†††††††††††††††††† .††† .††† .††† gebaseerd op beschikbare kracht of energie [9]

H 04 W†† 40/12†††††††††††††††††† .††† .††† gebaseerd op zendkwaliteit of kanaalkwaliteit [9]

H 04 W†† 40/14†††††††††††††††††† .††† .††† .††† gebaseerd op stabiliteit [9]

H 04 W†† 40/16†††††††††††††††††† .††† .††† .††† gebaseerd op interferentie [9]

H 04 W†† 40/18†††††††††††††††††† .††† .††† gebaseerd op voorspelde gebeurtenissen [9]

H 04 W†† 40/20†††††††††††††††††† .††† .††† gebaseerd op geografische positie of plaats [9]

H 04 W†† 40/22†††††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van het selectief doorsturen om een BTS (Base Transceiver Station) of een toegangspunt te bereiken [9]

H 04 W†† 40/24†††††††††††††††††† .††† Beheer van bereikbaarheidsinformatie, bijv. het opzoeken of bijwerken van bereikbaarheid [9]

H 04 W†† 40/26†††††††††††††††††† .††† .††† ten behoeve van hybride routeringdoor een combinatie van proactieve en reactieve routering [9]

H 04 W†† 40/28†††††††††††††††††† .††† .††† ten behoeve van reactieve routering [9]

H 04 W†† 40/30†††††††††††††††††† .††† .††† ten behoeve van proactieve routering [9]

H 04 W†† 40/32†††††††††††††††††† .††† .††† ten behoeve van het definiŽren van een routing cluster lidmaatschap [9]

H 04 W†† 40/34†††††††††††††††††† .††† Modificatie van een bestaande route [9]

H 04 W†† 40/36†††††††††††††††††† .††† .††† ten gevolge van handover [9]

H 04 W†† 40/38†††††††††††††††††† .††† .††† met een aanpassing ten gevolge van het variŽren van relatieve afstanden tussen knooppunten [9]

 

H 04 W†† 48/00†††††††††††††††††† Toegangsbeperking; Netwerkkeuze; Toegangspuntkeuze [9]

H 04 W†† 48/02†††††††††††††††††† .††† Toegangsbeperking uitgevoerd onder specifieke omstandigheden [9]

H 04 W†† 48/04†††††††††††††††††† .††† .††† gebaseerd op plaats-gegevens of mobiliteitsgegevens van gebruiker of aansluiting, bijv. bewegingsrichting of -snelheid [9]

H 04 W†† 48/06†††††††††††††††††† .††† .††† gebaseerd op verkeersomstandigheden [9]

H 04 W†† 48/08†††††††††††††††††† .††† Toegangsbeperking of toegangsinformatie-aanbod, bijv. aanbieden van opzoekgegevens [9]

H 04 W†† 48/10†††††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van uitzendinformatie [9]

H 04 W†† 48/12†††††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van een downlink besturingskanaal [9]

H 04 W†† 48/14†††††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van een gebruikersaanvraag [9]

H 04 W†† 48/16†††††††††††††††††† .††† Opzoeken; Verwerken van toegangsbeperking of toegangsinformatie [9]

H 04 W†† 48/18†††††††††††††††††† .††† Kiezen van een netwerk of een communicatiedienst [9]

H 04 W†† 48/20†††††††††††††††††† .††† Kiezen van een toegangspunt [9]

 

H 04 W†† 52/00†††††††††††††††††† Energiebeheer, bijv. TPC (Transmission Power Control), energiebesparing of vermogensklassen [9]

H 04 W†† 52/02†††††††††††††††††† .††† Energiebesparingsvoorzieningen [9]

H 04 W†† 52/04†††††††††††††††††† .††† TPC (Transmission Power Control) [9]

H 04 W†† 52/06†††††††††††††††††† .††† .††† TPC-algoritmen [9]

H 04 W†† 52/08†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Gesloten lus vermogenssturing [9]

H 04 W†† 52/10†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Open lus vermogenssturing [9]

H 04 W†† 52/12†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Buiten- en binnen-lussen [9]

H 04 W†† 52/14†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Gescheiden analyse van uplink en downlink [9]

H 04 W†† 52/16†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Verkrijgen van zendvermogenswaarden uit een ander kanaal [9]

H 04 W†† 52/18†††††††††††††††††† .††† .††† waarbij TPC wordt uitgevoerd volgens specifieke parameters [9]

H 04 W†† 52/20†††††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van de foutfrequentie [9]

H 04 W†† 52/22†††††††††††††††††† .††† .††† .††† waarbij rekening wordt gehouden met eerdere informatie of opdrachten [9]

H 04 W†† 52/24†††††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van SIR (Signal to Interference Ratio) of andere parameters van draadloze verbindingen [9]

H 04 W†† 52/26†††††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van de transmissiesnelheid of QoS (Quality of Service) [9]

H 04 W†† 52/28†††††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van het gebruikersprofiel, bijv. mobiele snelheid of prioriteit, of netwerkstatus, bijv. stand-by, niet in gebruik of niet-zendend [9]

H 04 W†† 52/30†††††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van beperkingen in de totale hoeveelheid beschikbare zendvermogen [9]

H 04 W†† 52/32†††††††††††††††††† .††† .††† .††† TPC van zendkanalen of besturingskanalen [9]

H 04 W†† 52/34†††††††††††††††††† .††† .††† .††† TPC-beheer, d.w.z. het delen van een beperkte hoeveelheid vermogen onder gebruikers of kanalen of soorten gegevens, bijv. cel-belasting [9]

H 04 W†† 52/36†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met een discreet waarde-bereik of een discrete hoeveelheid gegevens, bijv. stapgrootte, helling of verschuiving [9]

H 04 W†† 52/38†††††††††††††††††† .††† .††† waarbij TPC wordt uitgevoerd in specifieke stations [9]

H 04 W†† 52/40†††††††††††††††††† .††† .††† .††† tijdens macro-diversity of soft handoff [9]

H 04 W†† 52/42†††††††††††††††††† .††† .††† .††† in systemen met diversiteit in tijd, ruimte, frequentie of polariteit [9]

H 04 W†† 52/44†††††††††††††††††† .††† .††† .††† in samenhang met onderbreking van de transmissie [9]

H 04 W†† 52/46†††††††††††††††††† .††† .††† .††† in netwerken met meerdere sprongen, bijv. draadloze relaisnetwerken [9]

H 04 W†† 52/48†††††††††††††††††† .††† .††† .††† tijdens het opnieuw verzenden na een fout of niet-herkenning [9]

H 04 W†† 52/50†††††††††††††††††† .††† .††† .††† op het moment van starten van communicatie in een meervoudige toegankelijke omgeving [9]

H 04 W†† 52/52†††††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van AGC (Automatic Gain Controil) schakelingen of versterkers [9]

H 04 W†† 52/54†††††††††††††††††† .††† .††† Signaalaspecten van de TPC-opdrachten, bijv. rasterstructuur [9]

H 04 W†† 52/56†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Detectie van fouten in TPC-bits [9]

H 04 W†† 52/58†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Format van de TPC-bits [9]

H 04 W†† 52/60†††††††††††††††††† .††† .††† .††† gebruikmakend van verschillende transmissiesnelheden voor TPC-opdrachten [9]

 

H 04 W†† 56/00†††††††††††††††††† Synchronisatievoorzieningen [9]

 

H 04 W†† 60/00†††††††††††††††††† Registratie, bijv. van het aansluiten aan een netwerk; De-registratie, bijv. het beŽindigen van een aansluiting [9]

H 04 W†† 60/02†††††††††††††††††† .††† door periodieke registratie [9]

H 04 W†† 60/04†††††††††††††††††† .††† gebruikmakend van teweeggebrachte gebeurtenissen [9]

H 04 W†† 60/06†††††††††††††††††† .††† De-registratie of afsluiting [9]

 

H 04 W†† 64/00†††††††††††††††††† Lokaliseren van gebruikers of aansluitingen ten behoeve van netwerkbeheer, bijv. mobiliteitsbeheer [9]

 

H 04 W†† 68/00†††††††††††††††††† In kennis stellen van gebruikers, bijv. alert maken op inkomende berichten of verandering van diensten [9]

H 04 W†† 68/02†††††††††††††††††† .††† Voorzieningen ter verbetering van de efficiŽntie van het kennisgevingskanaal of oproepkanaal [9]

H 04 W†† 68/04†††††††††††††††††† .††† Kennisgeving in meerdere stappen, gebruikmakend van statistische of historische mobiliteitsgegevens [9]

H 04 W†† 68/06†††††††††††††††††† .††† gebruikmakend van kennisgeving in meerdere stappen door verandering van het kennisgevingsgebied [9]

H 04 W†† 68/08†††††††††††††††††† .††† gebruikmakend van kennisgeving in meerdere stappen door vergroting van het kennisgevingsgebied [9]

H 04 W†† 68/10†††††††††††††††††† .††† gebruikmakend van simultane kennisgeving [9]

H 04 W†† 68/12†††††††††††††††††† .††† Kennisgeving tussen netwerken [9]

 

H 04 W†† 72/00†††††††††††††††††† Beheer van lokale elementen, bijv. kiezen of toewijzen van draadloze elementen of inroosteren van draadloos verkeer [9]

H 04 W†† 72/02†††††††††††††††††† .††† Kiezen van draadloze elementen door gebruiker of aansluiting [9]

H 04 W†† 72/04†††††††††††††††††† .††† Toewijzen van draadloze elementen [9]

H 04 W†† 72/06†††††††††††††††††† .††† .††† gebaseerd op rangorde-criteria van de draadloze elementen [9]

H 04 W†† 72/08†††††††††††††††††† .††† .††† gebaseerd op kwaliteitscriteria [9]

H 04 W†† 72/10†††††††††††††††††† .††† .††† gebaseerd op prioriteitscriteria [9]

H 04 W†† 72/12†††††††††††††††††† .††† Inroosteren van draadloos verkeer [9]

H 04 W†† 72/14†††††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van een toegewezen kanaal [9]

 

H 04 W†† 74/00†††††††††††††††††† Toegang via draadloze kanalen, bijv. ingeroosterde of willekeurige toegang [9]

H 04 W†† 74/02†††††††††††††††††† .††† Hybride toegangstechnieken [9]

H 04 W†† 74/04†††††††††††††††††† .††† Ingeroosterde toegang [9]

H 04 W†† 74/06†††††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van afroep of navraag [9]

H 04 W†† 74/08†††††††††††††††††† .††† Niet-ingeroosterde toegang, bijv. willekeurige toegang, ALOHA of CSMA (Carrier Sense Multiple Access) [9]

 

H 04 W†† 76/00†††††††††††††††††† Beheren van verbindingen [9,18]

 

††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† In deze hoofdgroep is de prioriteitsregel voor de eerste plaats niet van kracht, d.w.z. de algemene regel wordt toegepast. [18]

 

H 04 W†† 76/02†††††††††††††††††† .††† Opzetten van verbindingen [9]

H 04 W†† 76/04†††††††††††††††††† .††† Manipuleren van een verbinding [9]

H 04 W†† 76/06†††††††††††††††††† .††† Vrijgeven van een verbinding [9]

H 04 W†† 76/10†††††††††††††††††† .††† Opzetten van een verbinding [18]

H 04 W†† 76/11†††††††††††††††††† .††† .††† Toekennen of gebruiken van verbindings-IDís [18]

H 04 W†† 76/12†††††††††††††††††† .††† .††† Instellen van zendkanalen [18]

H 04 W†† 76/14†††††††††††††††††† .††† .††† Instellen van een directe modus [18]

H 04 W†† 76/15†††††††††††††††††† .††† .††† Instellen van meerdere draadloze verbindingen [18]

H 04 W†† 76/16†††††††††††††††††† .††† .††† .††† waarbij sprake is van verschillende kernnetwerktechnologieŽn, bijv. een pakket-geschakelde [PS] drager in combinatie met een circuit-geschakelde [CS] drager [18]

H 04 W†† 76/18†††††††††††††††††† .††† .††† Beheren van het afwijzen of falen van instellingen [18]

H 04 W†† 76/19†††††††††††††††††† .††† .††† Opnieuw tot stand brengen van een verbinding [18]

H 04 W†† 76/20†††††††††††††††††† .††† Manipuleren van gemaakte verbindingen [18]

H 04 W†† 76/22†††††††††††††††††† .††† .††† Manipuleren van zendkanalen [18]

H 04 W†† 76/23†††††††††††††††††† .††† .††† Manipuleren van verbindingen met een directe modus [18]

H 04 W†† 76/25†††††††††††††††††† .††† .††† Onderhouden van ingestelde verbindingen [18]

H 04 W†† 76/27†††††††††††††††††† .††† .††† Overgangen tussen RCC [Radio resource control] statussen [18]

H 04 W†† 76/28†††††††††††††††††† .††† .††† Discontinue zending [DTX]; Discontinue ontvangst [DRX] [18]

H 04 W†† 76/30†††††††††††††††††† .††† Verbreken van een verbinding [18]

H 04 W†† 76/32†††††††††††††††††† .††† .††† Vrebreken van de zendkanalen [18]

H 04 W†† 76/34†††††††††††††††††† .††† .††† Selectief verbreken van lopende verbindingen [18]

H 04 W†† 76/36†††††††††††††††††† .††† .††† .††† voor het opnieuw toekennen van de bronnen die horen bij de verbroken verbindingen [18]

H 04 W†† 76/38†††††††††††††††††† .††† .††† veroorzaakt door timers [18]

H 04 W†† 76/40†††††††††††††††††† .††† voor het selectief verspreiden of uitzenden [18]

H 04 W†† 76/45†††††††††††††††††† .††† .††† voor diensten met betrekking tot gewone spreektoetsen (push-to-talk) [PTT] of mobiele spreektoetsen (push-to-talk-over-cellular) [PoC] [18]

H 04 W†† 76/50†††††††††††††††††† .††† voor noodverbindingen [18]

 

H 04 W†† 80/00†††††††††††††††††† Protocollen voor draadloze netwerken of protocolaanpassingen voor draadloze werking, bijv. WAP [Wireless Application Protocol] [9]

H 04 W†† 80/02†††††††††††††††††† .††† Protocollen voor gegevensverbindingslagen [9]

H 04 W†† 80/04†††††††††††††††††† .††† Protocollen voor netwerklagen, bijv. mobiel IP [Internet Protocol] [9]

H 04 W†† 80/06†††††††††††††††††† .††† Protocollen voor transportlagen, bijv. draadloos TCP [Transport Control Protocol] [9]

H 04 W†† 80/08†††††††††††††††††† .††† Protocollen voor bovenlagen [9]

H 04 W†† 80/10†††††††††††††††††† .††† .††† aangepast voor sessiebeheer, bijv. SIP [Session Initiation Protocol] [9]

H 04 W†† 80/12†††††††††††††††††† .††† .††† Protocollen voor toepassingslagen, bijv. WAP [9]

 

H 04 W†† 84/00†††††††††††††††††† Netwerk-topologie [9]

H 04 W†† 84/02†††††††††††††††††† .††† HiŽrarchisch voorgeorganiseerde netwerken, bijv. oproepnetwerken, mobiele netwerken, WLAN [Wireless Local Area Network] of WLL [Wireless Local Loop] [9]

H 04 W†† 84/04†††††††††††††††††† .††† .††† Grootschalige netwerken; Netwerken met een diepe hiŽrarchie [9]

H 04 W†† 84/06†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Telenetwerken of satellietnetwerken [9]

H 04 W†† 84/08†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Gebundelde radio-systemen [9]

H 04 W†† 84/10†††††††††††††††††† .††† .††† Kleinschalige netwerken; Netwerken met een platte hiŽrarchie [9]

H 04 W†† 84/12†††††††††††††††††† .††† .††† .††† WLAN [Wireless Local Area Network] [9]

H 04 W†† 84/14†††††††††††††††††† .††† .††† .††† WLL [Wireless Local Loop]; RLL [Radio Local Loop] [9]

H 04 W†† 84/16†††††††††††††††††† .††† .††† .††† WPBX [Wireless Private Branch Exchange] [9]

H 04 W†† 84/18†††††††††††††††††† .††† Zelf-organiserende netwerken, bijv. ad hoc netwerken of sensornetwerken [9]

H 04 W†† 84/20†††††††††††††††††† .††† .††† Meester-slaaf voorzieningen [9]

H 04 W†† 84/22†††††††††††††††††† .††† .††† met toegang tot kabelnetwerken [9]

 

H 04 W†† 88/00†††††††††††††††††† Speciaal aangepaste inrichtingen voor draadloze communicatienetwerken, bijv. aansluitingen, basisstations of toegangspuntinrichtingen [9]

H 04 W†† 88/02†††††††††††††††††† .††† Eindapparatuur [9]

H 04 W†† 88/04†††††††††††††††††† .††† .††† aangepast om door te schakelen naar of van een andere aansluiting of gebruiker [9]

H 04 W†† 88/06†††††††††††††††††† .††† .††† aangepast om te werken in meerdere netwerken, bijv. multimodale aansluitingen [9]

H 04 W†† 88/08†††††††††††††††††† .††† Toegangspuntinrichtingen [9]

H 04 W†† 88/10†††††††††††††††††† .††† .††† aangepast om te werken in meerdere netwerken, bijv. multimodale aansluitingen [9]

H 04 W†† 88/12†††††††††††††††††† .††† Besturingsinrichtingen voor toegangspunten [9]

H 04 W†† 88/14†††††††††††††††††† .††† Kernnetwerkinrichtingen [9]

H 04 W†† 88/16†††††††††††††††††† .††† Voorzieningen voor netwerkverbindingen [9]

H 04 W†† 88/18†††††††††††††††††† .††† Ondersteuning; Netwerkbeheer [9]

 

H 04 W†† 92/00†††††††††††††††††† Speciaal aangepaste interfaces voor draadloze communicatienetwerken [9]

H 04 W†† 92/02†††††††††††††††††† .††† Voorzieningen tussen netwerken [9]

H 04 W†† 92/04†††††††††††††††††† .††† Interfaces tussen hiŽrarchisch verschillende netwerkinrichtingen [9]

H 04 W†† 92/06†††††††††††††††††† .††† .††† tussen netwerkverbindingen en publieke netwerkinrichtingen [9]

H 04 W†† 92/08†††††††††††††††††† .††† .††† tussen gebruiker en aansluitinrichting [9]

H 04 W†† 92/10†††††††††††††††††† .††† .††† tussen aansluitinrichting en toegangspunt, d.w.z. een draadloze etherinterface [9]

H 04 W†† 92/12†††††††††††††††††† .††† .††† tussen toegangspunten en besturingsinrichtingen voor toegangspunten [9]

H 04 W†† 92/14†††††††††††††††††† .††† .††† tussen besturingsinrichtingen voor toegangspunten en kernnetwerkinrichtingen [9]

H 04 W†† 92/16†††††††††††††††††† .††† Interfaces tussen hiŽrarchisch vergelijkbare inrichtingen [9]

H 04 W†† 92/18†††††††††††††††††† .††† .††† tussen aansluitinrichtingen [9]

H 04 W†† 92/20†††††††††††††††††† .††† .††† tussen toegangspunten [9]

H 04 W†† 92/22†††††††††††††††††† .††† .††† tussen besturingsinrichtingen voor toegangspunten [9]

H 04 W†† 92/24†††††††††††††††††† .††† .††† tussen kernnetwerkinrichtingen [9]

 

H 04 W†† 99/00†††††††††††††††††† Onderwerpen voor zover niet vallend onder andere groepen van deze subklasse [9]