SECTIE H         ELEKTRICITEIT

              Aantekeningen

 

              Deze Aantekeningen dekken de basisprincipes en algemene instructies voor het gebruik van Sectie H.

I.           Onder Sectie H vallen:

a)         elektrische basiselementen, waaronder alle elektrische eenheden en de algemene mechanische structuur van apparatuur en schakelingen vallen, inclusief de samenstelling van diverse basiselementen tot wat worden genoemd gedrukte schakelingen (printed circuits), en tevens tot op zekere hoogte het maken van deze elementen (voorzover niet elders ondergebracht);

b)         het opwekken van elektriciteit, waaronder de opwekking, omzetting en distributie van elektriciteit vallen samen met het regelen van de overeenkomstige toestellen;

c)         toegepaste elektriciteit, waaronder vallen:

(i)         algemene gebruikstechnieken, nl. die van elektrische verwarming en elektrische verlichtingsschakelingen;

(ii)        enige speciale gebruikstechnieken, hetzij elektrisch hetzij elektronisch in strikte zin, die niet vallen onder andere Secties van de Classificatie, inclusief:

1.         elektrische lichtbronnen, inclusief lasers;

2.         elektrische röntgentechniek;

3.         elektrische plasmatechniek, en de opwekking en versnelling van elektrisch geladen deeltjes of neutronen;

d)         elektronische basisschakelingen en hun regeling;

e)         radio of elektrische communicatietechniek;

f)          het gebruik van een specifiek materiaal voor het maken van het beschreven artikel of element. In dit verband moet gewezen worden op de paragrafen 88 tot 90 van de Gids.

II.          In deze Sectie worden de volgende algemene regels toegepast:

a.         Met inachtneming van de uitzonderingen zoals zoals vermeld onder I© hierboven, wordt elk elektrisch aspect of deel dat hoort bij een bepaalde apparatuur of werking, of een bepaald proces, object of artikel, geklasseerd in één van de Secties van de Classificatie anders dan in Sectie H, altijd geklasseerd in de subklasse voor die apparatuur of werking, of dat proces, object of artikel. Daar waar gezamelijke kenmerken met betrekking tot technische onderwerpen van overeenkomstige aard zijn uitgebracht op klasseniveau, is het elektrische aspect of deel, in overeenstemming met de apparatuur of werking, of het proces, object of artikel, geklasseerd in een subklasse waaronder de algemene elektrische toepassingen voor het technische onderwerp in kwestie geheel vallen;

b.         The hierboven onder (a) bedoelde elektrische toepassingen, algemeen of specifiek, houden in:

i.           de therapeutische processen en apparatuur, in klasse A61;

ii.          de elektrische processen en apparatuur die worden gebruikt in verschillende laboratoriumacitiviteiten en industriële activiteiten, in de klassen B01 en B03, en in subklasse B23K;

iii.         de elektriciteitstoevoer, en de elektrische aandrijving en verlichting bij voertuigen in het algemeen en bij bijzondere voertuigen, in de subsectie “Transport” van Sectie B;

iv.         de elektrische ontstekingssystemen van verbrandingsmotoren, in subklasse F02P, en van verbrandingsapparatuur in het algemeen, in subklasse F23Q;

v.          het gehele elektrische gedeelte van Sectie G, d.w.z. meetinrichtingen inclusief apparatuur voor het meten van elektrische variabelen, het controleren, het signaleren en het berekenen. Elektriciteit in die Sectie wordt in het algemeen gezien als middel en niet als einddoel op zich;

c.         Alle elektrische toepassingen, zowel algemeen als specifiek, veronderstellen dat de elektrische basisaspecten in Sectie H voorkomt (zie I(a) hierboven) voor wat betreft de elektrische basiselementen die zij bevatten. Deze regel geldt ook voor toegepaste elektriciteit zoals bedoeld onder I(c) hierboven, die zelf onder Sectie H valt.

III.         In deze Sectie komen de volgende speciale gevallen voor:

a.         Onder de algemene toepassingen die onder andere Secties dan Sectie H vallen, is het vermeldenswaard, dat elektrische verwarming in het algemeen valt onder de subklassen F24D en F24H, of klasse F27, en dat elektrische verlichting in het algemeen gedeeltelijk valt onder klasse F21, omdat er in Sectie H (zie I(c) hierboven) plaatsen zijn in subklasse H05B waaronder dezelfde technische onderwerpen vallen;

b.         In de beide gevallen waarover onder (a) hierboven wordt gesproken, vallen onder de subklassen van Sectie F die gaan over de respectievelijke onderwerpen, in hoofdzaak in de eerste plaats het gehele mechanische gedeelte van de apparatuur of inrichtingen, terwijl het elektrische gedeelte als zodanig valt onder subklasse H05B;

c.         In het geval van verlichting moet onder dit mechanische gedeelte de materiaalopstelling van de verschillende elektrische elementen vallen, d.w.z. hun geometrische of fysieke positie ten opzichte van elkaar; dit aspect valt onder de subklassen van klasse F21, de elementen zelf en de primaire schakelingen blijven in Sectie H. Hetzelfde geldt voor elektrische lichtbronnen, als zij zijn gecombineerd met lichtbronnen van een ander soort. Deze vallen onder subklasse H05B, terwijl de fysieke opstelling die de combinatie vormt valt onder de subklassen van klasse F21; [16]

d.         Met betrekking tot verwarming vallen niet alleen de elektrische elementen en schakelontwerpen als zodanig onder subklasse H05B, maar ook de elektrische aspecten van hun opstelling, daar waar het zaken met een algemene toepassing betreft; elektrische ovens worden op zich beschouwd. De fysieke plaatsing van de elektrische elementen in ovens valt onder Sectie F. Als een vergelijk wordt gemaakt met elektrische lasschakelingen, die in samenhang met lassen vallen onder subklasse B23K, blijkt dat elektrische verwarming niet valt onder de algemene regel zoals vermeld onder II hierboven.

 

H 05        NIET ELDERS ONDERGEBRACHTE ELEKTRISCHE TECHNIEKEN

 

H 05 K    GEDRUKTE CIRCUITS OF PRINTPLATEN; OMHULSELS OF CONSTRUCTIEVE DETAILS VAN ELEKTRISCHE APPARATUUR; MAKEN VAN STELSELS VAN ELEKTRISCHE COMPONENTEN (niet elders ondergebrachte details van instrumenten of vergelijkbare details van andere apparatuur G12B; dunne-filmcircuits of dikke-filmcircuits H01L 27/01 of H01L 27/13; niet-gedrukte middelen voor elektrische verbindingen naar of tussen gedrukte circuits H01R; zie voor omhulsels voor, of constructieve details van, specifieke soorten apparatuur de relevante subklassen; zie voor processen waarbij slechts sprake is van één technisch vakgebied, bijv. verwarmen of sproeien, waarin elders is voorzien de relevante klassen)

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Deze subklasse dekt:

                        -        combinaties van een radio-ontvanger of een televisieontvanger met apparatuur voor een andere hoofdfunctie;

                        -        gedrukte circuits die structureel samenhangen met niet-gedrukte elektrische componenten.

              (2)      In deze subklasse wordt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegeven betekenis:

                        -        “gedrukte circuits” dekt alle soorten mechanische constructies van circuits die bestaan uit een isolerende basis of ondersteuning voor het dragen van de geleider en die over hun gehele lengte structureel zijn gecombineerd met de geleider, met name in een tweedimensionaal vlak, waarvan de geleiders op niet-demonteerbare wijze zijn vastgezet op de basis, en dekt tevens de processen of apparatuur voor het maken van dergelijke constructies, bijv. waarbij het circuit wordt gevormd door mechanische of chemische behandeling van een geleidende folie, pasta of film op een isolerende ondersteuning.

 

H 05 K      1/00                    Gedrukte circuits (stelsels van meerdere afzonderlijke halfgeleiderinrichtingen of halfgeleiderapparatuur H01L 25/00; inrichtingen die bestaan uit meerdere halfgeleidercomponenten die zijn gevormd in of op een gemeenschappelijk substraat, bijv. geïntegreerde circuits, of dunne-filmcircuits of dikke-filmcircuits, H01L 27/00)

H 05 K      1/02                    .    Details

H 05 K      1/03                    .    .    Gebruik van materialen voor het substraat [3]

H 05 K     1/05                    .    .    .    Geïsoleerd metalen substraat [3]

H 05 K      1/09                    .    .    Gebruik van materialen voor het metaalpatroon [3]

H 05 K      1/11                    .    .    Gedrukte elementen die zorgen voor elektrische verbindingen naar of tussen gedrukte circuits [3]

H 05 K      1/14                    .    .    Structurele samenhang van twee of meer gedrukte circuits (voor elektrische verbinding naar of tussen gedrukte circuits H05K 1/11 of H01R 12/00)

H 05 K      1/16                    .    met gedrukte elektrische componenten, bijv. een gedrukte weerstand, condensator of inductieklos

H 05 K      1/18                    .    Gedrukte circuits die structureel samenhangen met niet-gedrukte elektrische componenten (H05K 1/16 heeft voorrang)

 

H 05 K      3/00                    Apparatuur of processen voor het maken van gedrukte circuits of printplaten (fotomechanisch produceren van getextureerde of gepatroneerde oppervlakken, materialen of originelen daarvoor, speciaal aangepaste apparatuur daarvoor in het algemeen G03F; waarbij sprake is van het maken van halfgeleiderinrichtingen H01L) [3]

H 05 K      3/02                    .    waarin het geleidende materiaal wordt aangebracht op het oppervlak van de isolatiedrager en daarna wordt verwijderd van de gebieden van het oppervlak die niet bedoeld zijn voor stroomgeleiding of stroomafscherming

H 05 K      3/04                    .    .    waarbij het geleidende materiaal mechanisch wordt verwijderd, bijv. door ponsen

H 05 K      3/06                    .    .    waarbij het geleidende materiaal chemisch of elektrolytisch wordt verwijderd, bijv. door een foto-etsproces

H 05 K      3/07                    .    .    .    elektrolytisch [3]

H 05 K      3/08                    .    .    waarbij het geleidende materiaal wordt verwijderd door een elektrische ontlading, bijv. door vonkerosie

H 05 K      3/10                    .    waarin het geleidende materiaal op zodanige wijze wordt aangebracht op de isolatiedrager dat het gewenste geleidende patroon wordt gevormd

H 05 K      3/12                    .    .    gebruikmakend van druktechnieken voor het aanbrengen van het geleidende materiaal

H 05 K      3/14                    .    .    gebruikmakend van sproeitechnieken voor het aanbrengen van het geleidende materiaal

H 05 K      3/16                    .    .    .    door kathodeverstuiving

H 05 K      3/18                    .    .    gebruikmakend van neerslagtechnieken voor het aanbrengen van het geleidende materiaal

H 05 K      3/20                    .    .    door het fixeren van een geprefabriceerd geleidingspatroon

H 05 K      3/22                    .    Vervolgbehandeling van gedrukte circuits

H 05 K      3/24                    .    .    Versterken van het geleidende patroon

H 05 K      3/26                    .    .    Reinigen of polijsten van het geleidende patroon

H 05 K      3/28                    .    .    Aanbrengen van beschermende niet-metaalachtige coatings

H 05 K      3/30                    .    Samenstellen van gedrukte circuits met elektrische componenten, bijv. met een weerstand

H 05 K      3/32                    .    .    elektrisch verbinden van elektrische componenten of draden met gedrukte circuits

H 05 K      3/34                    .    .    .    door solderen

H 05 K      3/36                    .    Samenstellen van gedrukte circuits met andere gedrukte circuits

H 05 K      3/38                    .    Verbetering van de adhesie tussen het isolatiesubstraat en het metaal [3]

H 05 K      3/40                    .    Vormen van gedrukte elementen die zorgen voor elektrische verbindingen naar of tussen gedrukte circuits [3]

H 05 K      3/42                    .    .    Geplateerde doorvoeropeningen [3]

H 05 K      3/44                    .    Maken van circuits met een geïsoleerde metaalkern [3]

H 05 K      3/46                    .    Maken van meerlaagse circuits [3]

 

H 05 K      5/00                    Omhulsels, kasten of laden voor elektrische apparatuur (in het algemeen A47B; radiotoestelkasten H04B 1/08; televisietoestelkasten H04N 5/64)

H 05 K      5/02                    .    Details

H 05 K      5/03                    .    .    Afdekkingen

H 05 K      5/04                    .    Metalen omhulsels

H 05 K      5/06                    .    Hermetisch afgedichte omhulsels

 

H 05 K      7/00                    Constructieve details die horen bij verschillende soorten elektrische apparatuur (omhulsels, kasten, laden H05K 5/00)

H 05 K      7/02                    .    Voorzieningen van circuitcomponenten of circuitbedrading op een draagstructuur

H 05 K      7/04                    .    .    op een geleidend chassis

H 05 K      7/06                    .    .    op isolatieplaten

H 05 K      7/08                    .    .    .    op geperforeerde platen

H 05 K      7/10                    .    .    Insteekaansluitingen van componenten

H 05 K      7/12                    .    .    Veerkrachtige middelen of klemmiddelen voor het tegen de structuur houden van een component (bij elkaar houden van tweedelige koppelingen H01R 13/00)

H 05 K      7/14                    .    Bevestigen van de draagstructuur in een omhulsel of op een frame of rek

H 05 K      7/16                    .    .    op scharnieren of draaipunten

H 05 K      7/18                    .    Constructies van rekken of frames

H 05 K      7/20                    .    Modificaties voor het kunnen koelen, ventileren of verwarmen

 

H 05 K      9/00                    Afschermen van apparatuur of componenten tegen elektrische of magnetische velden (inrichtingen voor het absorberen van de straling van een antenne H01Q 17/00)

 

H 05 K    10/00                   Voorzieningen voor het verbeteren van de werkingsbetrouwbaarheid van elektronische uitrusting, bijv. door te zorgen voor een soortgelijke reserve-eenheid

 

              Aantekening

 

              De aandacht wordt gevestigd op de volgende toepasselijke plaatsen: [6]

              G05B 9/03             Elektrische-redundantieregelsystemen [6]

              G06F 11/16           Foutdetectie of gegevenscorrectie door redundantie in digitale computersystemen [6]

              G08B 29/16           Signaleringssystemen of alarmsystemen voor beveiliging [6]

              H02H 3/05             Redundante noodbeschermingscircuitvoorzieningen [6]

              H02J 3/38              Voorzieningen voor het parallel voeden van één netwerk [6]

              H02J 9/04              Circuitvoorzieningen met een reservevoedingsbron [6]

              H03K 19/003          Modificaties voor het verhogen van de betrouwbaarheid van logische circuits of omkeercircuits [6]

              H03K 19/007          Storingsvrije logische circuits of omkeercircuits [6]

              H03L 7/07              Redundante kloksignaalopwekking in generatoren van elektronische oscillaties of pulsen [6]

              H04B 1/74             Zendsystemen waarbij gebruik wordt gemaakt van redundante kanalen of apparatuur [6]

              H04L 1/22              Redundante apparatuur voor het verhogen van de betrouwbaarheid van voorzieningen die worden gebruikt voor het verzenden van digitale informatie. [6]

 

H 05 K    11/00                   Combinaties van een radio-ontvanger of een televisieontvanger met apparatuur met een andere hoofdfunctie

H 05 K    11/02                   .    met voertuigen

 

H 05 K    13/00                   Speciaal aangepaste apparatuur of processen voor het maken of instellen van stelsels van elektrische componenten

H 05 K    13/02                   .    Toevoeren van componenten (in het algemeen B65G)

H 05 K    13/04                   .    Bevestigen van componenten

H 05 K    13/06                   .    Bedrading door een machine

H 05 K    13/08                   .    Bewaken van de aanmaak van stelsels