Informatie Over WON

De Werkgemeenschap Octrooi-informatie Nederland (WON) is in 1977 opgericht als een vereniging met het doel een ontmoetings- en kennisuitwisselingsplaats te scheppen voor octrooi-informatiespecialisten van bedrijven en instellingen. Daarmee wil de WON bereiken dat de vakkennis van haar leden actueel blijft en zo mogelijk verder verbetert. De WON spant zich in om een bijdrage te leveren aan de bevordering van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de in octrooien neergelegde technisch-wetenschappelijke informatie.

Het snel en doelmatig verzamelen van octrooipublicaties over een specifiek onderwerp is werk voor specialisten. De WON verenigt de octrooi-informatiespecialisten van bedrijven en instellingen. Zij zijn er verantwoordelijk voor dat octrooi-informatie in hun organisaties op een adequate manier beschikbaar is en gebruikt wordt.

Voor leidinggevenden, wetenschappers en technici die betrokken zijn bij onderzoek, ontwikkeling en ontwerp van producten en processen (doorgaans geen octrooi-informatiespecialisten) zijn, naast vaktijdschriften, boeken en congressen/seminars, octrooien een belangrijke bron van informatie. Immers 80% van wat in octrooien wordt gepubliceerd, wordt niet elders gepubliceerd.

Succesvolle innovatie is dan ook onafscheidelijk verbonden met een goed gebruik van octrooi-informatie, zowel met betrekking tot de octrooi-juridische aspecten als de technisch-wetenschappelijke. Dat gebruik is echter bij lange na niet optimaal en vaak om de volgende redenen:

 • de onbekendheid met de materie, enerzijds met de omvang/betekenis van de beschermingsrechten en anderzijds met de toegankelijkheid en verkrijgbaarheid
 • de inhoudelijke toegankelijkheid is zeer specifiek, en wijkt af van die van de overige publicaties
 • het technisch-juridisch taalgebruik in octrooipublicaties is meestal niet gericht op informatie-overdracht

Wat doet WON?

De WON tracht haar doelstellingen te bereiken door:

 • het vergroten van de vakkennis van octrooi-informatiespecialisten en het overbrengen van deze kennis aan andere belangstellenden
 • het verzamelen en uitwisselen van ervaringen op nationaal en internationaal niveau
 • het bevorderen van de toegankelijkheid van de bij de octrooiraden aanwezige informatie over octrooien
 • het bevorderen van de toegankelijkheid van de octrooi-informatie in de verschillende databanken

Voor het bereiken van deze doelstellingen organiseert WON:

 • tenminste 2 keer per jaar een ledenvergadering waar de leden onderling ervaringen kunnen uitwisselen en waar regelmatig op octrooigebied deskundige gastsprekers optreden
 • de uitgave van een nieuwsbrief voor en door de leden met nieuws, tips en achtergrondinformatie op nationaal en internationaal niveau
 • bijeenkomsten t.b.v. voorlichting aan niet-octrooideskundigen

Daarnaast vertegenwoordigt de WON de belangen van de leden bij:

 • officiële instanties, als de Nederlandse en Europese Octrooiraad, de World Intellectual Property Organisation (WIPO)
 • commerciële aanbieders van octrooi-informatie, zoals Derwent Information
 • diverse Nederlandse en internationale commissies
 • buitenlandse zusterinstellingen

Activiteiten van WON

Enkele van de onderwerpen die in WON-verband aan de orde zijn of zijn geweest:

 • verbeteren van de toegang tot de zoekdocumentatie van het Europees Octrooibureau
 • IPC-classificatie van EP, NL, WO en US octrooischriften: verhoging van het percentage juiste en volledige classificaties
 • systematische PCT-collectie: beschikbaarstelling voor het publiek op de leeszaal van de Nederlandse Octrooiraad
 • propageren octrooi-informatie: regelmatig nieuws over octrooi-informatie voor niet-vakgenoten in periodieken
 • voorlichting: samenbrengen c.q. creëren (schrijven, vertalen) van materiaal waaruit volslagen leken basiskennis kunnen putten over het octrooisysteem en het benutten van octrooi-informatie
 • titels: verhogen van het percentage goede, informatieve titels voor Nederlandse en Europese octrooiaanvragen
 • Derwent; invloed uitoefenen om de dienstverlening van Derwent, als een van de belangrijkste octrooi-informatie leveranciers, op een hoger en efficiënter niveau te brengen

Informatie over de werkgroepen binnen won vindt u hier.