Statuten

1. Algemene bepalingen

1.1De vereniging draagt als naam
“Werkgemeenschap Octrooi-informatie Nederland (W.O.N.)” en is gevestigd te Delft.
1.2Zij is voor onbepaalde tijd aangegaan.
1.3De vereniging heeft tot doel te bevorderen, dat belanghebbenden op optimale wijze toegang hebben tot de octrooi-informatie.
1.4Zij tracht dit doel te bereiken door:
a.het bevorderen van de kennis betreffende octrooi-informatie en -documentatie;
b.het bevorderen van de toegankelijkheid van de in octrooischriften neergelegde informatie, zo nodig met inbegrip van acties om daarvoor een wettelijke basis te verkrijgen, benevens van de bij octrooiraden en andere instellingen aanwezige verdere informatie over octrooigeschriften;
c.het verzamelen en uitwisselen van ervaring op het gebied van octrooi-informatie en -documentatie;
d.het bevorderen van de vakkennis van octrooiliteratuur onderzoekers en -documentalisten;
e.andere wettige middelen dienstig aan het doel.
1.5Bij Huishoudelijk Reglement, door de Algemene Vergadering vast te stellen, kunnen nadere regels betreffende de vereniging worden gesteld;
het mag niet in strijd zijn met de Wet of met deze Statuten. Het Huishoudelijk Reglement kan te allen tijde worden gewijzigd. In gevallen waarin de Wet, de Statuten, of het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist het Bestuur.

2. Van de leden

2.1De leden worden onderscheiden in:
a.rechtspersonen
b.lichamen, aan wie een deel van de overheidstaak is opgedragen, niet zijnde rechtspersonen krachtens de wet,
c.natuurlijke personen.
2.2Lid kunnen zijn rechtspersonen, lichamen als bedoeld in art. 2.1 sub B of natuurlijke personen die zich bezighouden met octrooi-informatie, hetzij voor extern, hetzij voor intern gebruik, dan wel natuurlijke personen die belangstelling hebben voor octrooi-informatie.
Een natuurlijk persoon die werkzaam is bij een rechtspersoon, een lichaam als bedoeld in art. 2.1 sub B, of natuurlijk persoon die al lid is, kan echter geen lid zijn.
2.3Het bestuur beslist over de toelating van leden;
indien het afwijzend beschikt, kan de Algemene Vergadering op verzoek van het kandidaat-lid, het Bestuur gehoord, alsnog tot toelating beslissen.
2.4Het is de leden niet toegestaan gegevens van of over andere leden te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder hun uitdrukkelijke toestemming.
2.5Het lidmaatschap eindigt:
a.door opzegging door het lid vóór 1 december van het lopende jaar,
b.door opheffing van de rechtspersoon, of door overlijden,
c.door opzegging door de Algemene Vergadering,
d.door royement.
2.6Een lid kan geroyeerd worden:
a.door het Bestuur, indien het lid zijn contributie niet betaalt;
b.door de Algemene Vergadering als het lid handelt in strijd met de Statuten, Reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;
hangende een besluit van de Algemene Vergadering kan zo'n lid door het Bestuur geschorst worden.

3. Van het bestuur

3.1Het bestuur van de vereniging bestaat uit een oneven aantal natuurlijke personen met een minimum van drie; het aantal wordt bij Huishoudelijk Reglement bepaald.
3.2De leden van het bestuur worden door de Algemene Vergadering uit de natuurlijke leden en/of de schriftelijk gemachtigden van rechtspersoonlijke leden of lid-zijnde lichamen als bedoeld in art. 2.1 sub B benoemd en kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen of geschorst.
De voorzitter wordt als zodanig benoemd:
Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester of een secretaris-penningmeester aan; het Huishoudelijk Reglement regelt hun vervanging.
3.4Het Bestuur kan geen besluiten nemen indien niet tenminste de helft van het getal zijner leden aanwezig is.
Het bestuur besluit bij gewone meerderheid van stemmen.
3.5De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door tenminste twee bestuursleden tezamen, of indien het Bestuur een of meer personen daartoe van geval tot geval machtigt, door die persoon, respectievelijk personen.
3.6Het Bestuur voert de besluiten van de ledenvergadering uit, en bereidt ze voor.
3.7Het Bestuur kan uit zijn midden een Dagelijks Bestuur aanwijzen;
de voorzitter is hiervan in gelijke functie lid.
De bevoegdheden worden bij Huishoudelijk Reglement geregeld.
3.8De zittingsduur van de leden van het Bestuur bedraagt drie jaar. Elk jaar treedt volgens een door het Bestuur op te maken rooster ongeveer een derde der leden af.
Tussentijds gekozen leden treden af op het tijdstip waarop degene wiens plaats zij innemen had moeten aftreden.

4. Van de algemene vergadering

4.1Het hoogste gezag wordt uitgeoefend door de Algemene Vergadering. Ieder lid heeft een stem. Het stemrecht kan worden uitgeoefend bij schriftelijke volmacht.
4.2De voorzitter en de secretaris van het Bestuur zijn tevens voorzitter en secretaris van de Algemene Vergadering.
4.3De Algemene Vergadering kan geen besluiten nemen indien niet tenminste één derde der leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Tenzij Wet, Statuten of het Huishoudelijk Reglement anders voorschrijven, besluit de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
4.4De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door of namens de voorzitter.
4.5De Algemene Vergadering vergadert tenminste eenmaal per jaar.
4.6De voorzitter is verplicht om op met reden omkleed schriftelijk verzoek van tenminste 10% van het aantal leden, een Algemene Vergadering bijeen te roepen of te laten roepen binnen vier weken. Indien de voorzitter weigert of in gebreke blijft, zijn de verzoekende leden gezamenlijk gerechtigd een ledenvergadering bijeen te roepen en zonodig voor de duur van die vergadering een voorzitter aan te wijzen.
4.7Over personen wordt schriftelijk met ongetekende briefjes, over zaken mondeling gestemd, naar regelen in het Huishoudelijk Reglement nader omschreven.
4.8De voorzitter is gerechtigd in bijzondere gevallen andere personen dan leden of gevolmachtigden van leden tot de ledenvergadering toe te laten, en deelt dit aan het begin van de vergadering mede. Het Bestuur kan personen die op grond van art. 2.2 geen lid kunnen zijn onder bij Huishoudelijk Reglement nader te stellen voorwaarden als toehoorders tot alle ledenvergaderingen toelaten.
4.9De Algemene Vergadering of het Bestuur kan besluiten om buiten vergadering een besluit van de leden uit te lokken door een referendum, waarbij het ontwerpbesluit schriftelijk aan de leden wordt voorgelegd. Zo'n besluit vergt dat tweederde der leden hun stem schriftelijk uitbrengen, en geldt als genomen als de meerderheid der leden voor is.
Over de gevallen bedoeld in art. 6.3 en in art. 7.1 kan alleen een referendum worden gehouden nadat een Algemene Vergadering daarover heeft vergaderd.
De uitslag van een referendum wordt door het Bestuur opgemaakt, niet eerder dan één maand en niet later dan twee maanden na het besluit tot het houden van een referendum, en wordt direct aan de leden schriftelijk medegedeeld.

5. Van commissies en werkgroepen

5.1Zowel de Algemene Vergadering als het Bestuur kunnen commissies en werkgroepen met een welomschreven opdracht instellen.
De commissie of werkgroep rapporteert aan het orgaan dat haar instelde.

6. Van financiële zaken

6.1Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
6.2De inkomsten der vereniging bestaan uit:
a.contributies,
b.donaties,
c.subsidies,
d.renten en andere baten.
6.3Het Bestuur brengt op een Algemene Vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een rekening van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen jaar gevoerde bestuur.
6.4Een kascommissie onderzoekt de in art. 6.3 bedoelde balans en rekening van baten en lasten, alsmede de boeken en bescheiden van de penningmeester en brengt op de in art. 6.3 bedoelde vergadering verslag van haar bevindingen uit.
6.5Het Bestuur legt voorts aan de in art. 6.3 bedoelde Algemene Vergadering een begroting voor, alsmede een contributievoorstel voor het volgende boekjaar. De Algemene Vergadering stelt een en ander vast.

7. Slotbepalingen

7.1Een besluit tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding der vereniging kan alleen worden genomen in een Algemene Vergadering waarin tenminste tweederde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is, met tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien in de vergadering waarin een voorstel voor zo'n besluit aanhangig is gemaakt het vereiste aantal leden niet aanwezig is kan na vier weken een tweede vergadering worden gehouden waarin omtrent het voorstel een besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige leden met tenminste tweederde der uitgebrachte geldige stemmen.
7.2Een besluit tot ontbinding vermeldt de bestemming van het batig saldo der vereniging.
7.3Het Dagelijks Bestuur, zo dit is ingesteld, en anders een bij het besluit tot ontbinding aan te wijzen commissie van drie bestuursleden is belast met de vereffening en brengt hiervan verslag uit aan de leden.
7.4De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Delft onder nr. V40 397 157